Een laatste kans?

Biddende Joodse man, Galilea Klik voor ware grootte
Biddende Joodse man, Galilea

Opwekking? Al meer dan veertig jaar wordt erover gesproken. Wordt er geroepen: “Hier of daar is het”. Sommige trouwe bidders bidden er al jaren voor. Beroemde, meest buitenlandse, predikers profeteerden van gouden geestelijke bergen voor Nederland.

Intussen zijn we dichter bij “de nacht waarin niemand werken kan” (Johannes 9:4) dan bij het heldere licht dat vanuit de Eerste Gemeente over de wereld straalde. Kerken worden gesloten, gemeentes gescheurd, velen lopen hijgend achter de nieuwste gospel-hypes aan en de leegloop van de bijna lege kerken is nog lang niet gestopt. Inmiddels het wel: OPWEKKING OF OORDEEL. Terug naar de principes van de Eerste Gemeente of wegzakken naar de eindtijdkerk van de antichrist. Welke principes? Leiders maken vaak hun eigen keuzes uit de geestelijke rijkdom van de Eerste Gemeente. Genezingen, wonderen en tekenen? Halleluja, doe het Here! Enorme werfkracht? Wat is dat nodig! Gaven en vruchten van de Heilige Geest? We zingen eerbiedig : “Welkom Geest van God”. Bij dit rijtje wordt bijna altijd vergeten dat de Eerste Gemeente een Joodse gemeente was, geworteld in de profeten en de hele Tenach. Dus binnen Israël hoorde. Dat zijn we kwijtgeraakt. Alleen als we teruggaan naar en het goedmaken met onze oudste broer Israël is er hoop op opwekking en dus uitstel van het oordeel.

Gemeente in Israël

Uit de brieven van Paulus springen drie van zijn prioriteiten naar voren. Allereerst de verkondiging van het Evangelie. Vervolgens zijn intense geestelijke inspanning om bijbels te bewijzen dat het Heil, niet alleen voor Israël maar ook voor ons gelovigen-uit-de-volken is. Dat spreekt niet vanzelf. Paulus noemt dat heilsfeit zelfs een geheimenis, dat door openbaring aan hem was bekend gemaakt (zie Efeziërs 3:3-6). Ten slotte vermaant hij ons, gelovigen-uit-de-volken, niet eigenwijs te zijn (Romeinen 11:25), maar goed te beseffen dat wij bij Israël horen. Dit laatste punt werkt hij in drie van zijn brieven uit. In Romeinen 11:16-24 legt Paulus uit dat wij als wilde takken geënt zijn op de edele olijf, tussen de Israëltakken. “Want de genadegaven en de roeping (van en voor Israël) zijn onberouwelijk” - Romeinen 11:29. Gods blijft bij zijn keuze van Israël als drager van het Heil en instrument (knecht van de Heer) bij de uitvoerig van zijn plannen. Wij zijn geroepen om Israël daarbij te steunen en te bemoedigen. In de brief aan de gemeente te Efeziërs zegt Paulus tegen ons:

“Bedenkt daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees.......dat jullie in die tijd zonder Christus waren, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de beloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie die vroeger verweg waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus”

Efeziërs 2:12.13

Wij heidenen, “zijn medeërfgenamen, medeleden van de belofte in Christus Jezus door het Evangelie” (3:6). We zijn “geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen...” (2:19). Let op het voorvoegsel “mede”. Samen met Israël. In zijn brief aan de gemeentes in Galatië legt Paulus uitvoerig uit dat een mens alleen “gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus” (2:16). Kinderen van Abraham zijn “zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn” (3:8). Dus niet alleen Israël, maar ook gelovigen-uit-de-volken. Willen we terug naar de Eerste Gemeente moeten we onze oudste broer Israël weer opzoeken.

Het heil is uit de Joden

Iedereen zal onmiddellijk erkennen dat de Verlosser uit Israël is gekomen. De Here Jezus was op aarde ook een Joodse rabbijn! Geboren uit een Joodse moeder. Hij hield Zich trouw aan de Torah, niemand kon hem beschuldigen, Hij was zonder zonde of overtreding. Hij is het Woord van God. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons (Israël) gewoond” (Johannes 1:14). Ook het geschreven Woord van God, de Bijbel, is door Israël tot ons gekomen. Te vaak staan gelovigen onverschillig tegenover onze bijbels-joodse wortels. Dit terwijl de Here Jezus Zelf de samaritaanse vrouw vermaande: “Het heil is uit de Joden” (Johannes 4:22). Andere vertalingen zeggen: “Het heil komt van/uit de Joden”. Dus niet ‘was’ of ‘is gekomen’ uit de Joden, maar altijd de tegenwoordige tijd. Dus ook nu. De Heer is heengegaan als Koning van de Joden. Dat stond op het bord aan het kruis en mocht er niet af (Johannes 19:19-22). Hij komt ook terug als Koning van Israël, want Paulus zegt: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Weer die tegenwoordige tijd: “...zal komen...”. Door de eeuwen heen, ook in de ballingschap, is Israël Gods uitverkoren knecht gebleven.

“Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb IK geen afkeer van hen, zodat IK hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. IK ben de HERE, hun God. Maar IK zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen...”

Leviticus 26:44-45

Door de eeuwen heen is het Joodse volk veracht en versmaad. Men had zelfs een afkeer van hen. Dat is ook vandaag het geval. Maar niet door de Schepper van hemel en aarde, door de God van het heelal. Integendeel! In onze tijd, is de Heilige van Israël bezig zijn volk te herstellen. Het verwoeste land is en wordt weer tot vruchtbare vlaktes; volgens het profetische Woord. Israël kwam en komt terug. Precies zoals de Schriften hebben voorzegd. We leven in de tijd van de doorbraak van het komende Koninkrijk van de Here Jezus. Vandaar dat de hele wereld tegen Israël opstaat. De grootmachten van deze wereld werken en vechten fanatiek om hun eigen koninkrijk te vestigen. Een kalifaat voor de Moslims. Het herstelde Romeinse rijk voor de Europeanen. De Nieuwe Wereld Orde voor de VN. Die strijd gaat over de rug van Israël. Na deze tijd van benauwdheid en druk zulllen “de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen” (Daniël 7:18 en 27). In die benauwdheid staan wij biddend naast onze broeder Israël.

Eerst de Jood

“Eerst de Jood’ is een stelling van Paulus. Dan volgt: “en ook de Griek”. Zie Romeinen 1:16; Romeinen 2:9, Romeinen 10. Dat geldt voor positieve en negatieve zaken. Voor zegen en oordeel.
Let maar op:

  • Pas als er vrede is in Jeruzalem, kunnen we straks, met Kerst van harte “Vrede op aarde” zingen
  • Pas als er een volle zegen van de HEER over Israël komt, zullen “alle einden van de aarde Hem vrezen” en “alle volken uw Heil kennen” (Psalm 67:2,3 en Psalm 7,8).
  • Pas als de “aanneming van Israël” (Romeinen 11:15) een feit is, zal er “leven uit de doden”, dus een machtige, wereldwijde opwekking komen
  • Pas als de HEER “de vervallen hut van David weer heeft opgebouwd” zal de “rest van de mensen de Heer gaan zoeken” - Handelingen 15:16,17
  • Ook negatieve zaken: Terrorisme over Israël en nu over heel de wereld. De plaag van de Islam eerst over Israël ennu als een tsunami over ons. Verdrukking en benauwdheid... eerst de Jood en ook de Griek.
  • Pas als de “heerlijkheid van de God van Israël de Tempel binnengaat” zal de aarde stralen van vreugde - Ezechiël 43:1-5)
  • Pas als Gods goedertierenheid en trouw machtig zijn over Israël is er reden voor alle volken om de HERE te loven (zing Psalm 117)

Samengevat: Pas als God tot zijn doel komt met zijn volk Israël komt de Messias en het Heil van God ten volle over de wereld. Dan breekt het Koninkrijk van de Here Jezus door.

Een laatste kans?

Wij, gelovigen-uit-de-volken, moeten terug naar onze broer Israël, naar onze bijbelse wortels. Niet alleen als gemeente, maar ook als individuele gelovigen moeten we op de sneltrein springen van Gods machtige werk dat Hij nu in en voor Israël doet. Die machtige werken van de God van Israël herkennen we vanuit Gods profetische Woord (Psalm 111:2-4). Het grote gevaar waarin ons land zich nu bevindt, heeft twee kanten. In de eerste plaats gaat ons land, en ik zeg dit met intens verdriet, steeds meer lijken op Sodom en Gomorra. In de tweede plaats is de kerk een verdwijnende minderheid geworden waar helaas weinig van uitgaat. Wij zijn afgedwaald! Met de nadruk op WIJ! Misschien geeft God ons nog een kans voordat wij als de kerk van Laodicea uitgespuugd worden. Onze houding tegenover Israël speelt in dit verband een grote rol. Want de Heer zegt: “Ik zal zegenen wie u zegent”. We zegenen Israël in onze voorbede. We zegenden Israël tijdens de demonstratie in den Haag, de 17e juni 2010. We bemoedigen Israël door onze steun en door gaven. Er wordt in Israël zeer aandachtig op de bijbelgetrouwe Christenen gelet. Israël weet dat ze de weinige vrienden die ze nog hebben onder de bijbelgetrouwe Christenen moeten zoeken. Laten we Israël niet opnieuw teleurstellen, zoals de kerk dat bijna 1700 jaar heeft gedaan. Misschien ontvangen de door Gods grote genade nog opwekking door Israël te zegenen. En door verootmoediging en gebed. Als dit gebeurt zijn we ook tot zegen voor ons hele land en voor de wereld.

8 Reactie(s)

 
 
Hartelijk dank weer voor dit geschreven woord.
Wat ik mij afvroeg,er wordt zo vaak gezegd dat de antichrist zal plaats nemen in de tempel, is dat ook uit teksten uit het OT te halen.
Veel zegen op uw werk
Dag Angela,

Dank voor je reactie.

De profeet Daniël geeft nogal wat details over de aard van de antichrist.

1. De 'kleine hoorn' uit Daniël 7. Met een grote mond (8 en 11). Die oorlogvoert tegen Israël (21 en 25). Die 'tijden en wet verandert' (25). En waarschijnlijk ook tijdelijk, een korte tijd, overwicht over Israël en Jeruzalem krijgt (25).
2. Hij zal een verbond met Israël zwaar maken. (9:27) en verbreken,het slachtoffer en brandoffer verbieden (9:27). Dus kan het best dat hij dat doet om zelf in de tempel als een godheid te worden vereerd.
3. Hij zal 'slinkse streken' uithalen en bedriegen hen die met hem een verbond sluiten en succes hebben in de strijd (zie 11:20-24) Lees verder Daniël 11:30-35)
4. Het sterkste vers dat ik heb gevonden is Daniël 11:36. 'Hij zal zich verhffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken'. Dit is weer een aanduiding dat hij dat best wel eens zal kunnen doen vanuit de Tempel. Dat bevestigt allemaal wat Paulus hierover in 2Thes.2 schrijft. En waar jouw vraag over gaat. Lees verder heel Daniël 11 maar eens.

Zo dat lijkt me voorlopig genoeg.

Shalom
Jvb

 
 
Beste Angela,

Naast de verwijzingen van dhr. van Barneveld kan ik je ook hartelijk de bijbelverklarin gen van Gert vd Weerd over de profeet Daniel deel1 en 2 aanbevelen! Dit is een uitgebreide en intensieve bijbelstudie over Daniel waarin jouw vragen ruimschoots behandeld worden! Toegegeven, het vergt enige discipline want het zijn pittige boeken! Maar daartegenover staat dat je je geloof erg zult verdiepen en geestelijk zult groeien...

"Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen" zegt Daniel 12:4!

Grt Andre
Dank, André, voor deze aanvulling.Zo zijn er nog heel wat goede boeken over Daniël en andere profeten.
Maar het beste is de Bron, de Bijbel zelf, goed te bestuderen.
Shalom,

Jvb
 
 
Beste Jan,je hebt het over leegloop van kerken, zelf kom ik uit een R.K. nest, maar sinds een paar jaar niet meer praktizerend, omdat het mij totaal niet meer boeide, en omdat de Bijbel te weining of niet gehanteerd wordt.Wel heb ik de laatste jaren steeds meer interesse voor Gods volk. Ben ook al een paar jaar lid van chr. voor Israel, en heb daar zelf ook al verscheidene leden voor verworven.Maar wat nu als je zo Israel gericht bent,welke kerk of richting moet je dan volgen? Shalom, H.L.
Dag Henk en Ria,

Hartelijk dank voor jullie reactie.

Ik ben er diep door getroffen en ik hoop van harte dat jullie een goed, geestelijk nest zullen vinden.


Mag ik je enkele suggesties doen?

1. In de eerste plaats moeten we Jezus Christus volgen. Hij is de komende Koning, de Verlosser, de Koning van Israël en onze Heer en Meester. Laat elke stap die je op deze weg zet begeleid wordt door gebed.
2. Bestudeer de Bijbel. Ik zeg vaak: "Eet elke dag een Psalm". Maar vergeet de Evangeliën niet. Voed je met de woorden van God.
3. Probeer eens een Israëlreis mee te maken. Beetje duur maar meestal wel geestelijk opbouwend en verkwikkend.
4. Ik weet niet waar jullie wonen. Maar een messiaanse gemeente, die komen vaak op Sabbat bij elkaar, zou goed kunnen zijn. Maar er zijn ook goede evangelie-gemeentes die visie en liefde voor Israël als Gods volk hebben. Maar ik weet niet waar jullie wonen, dus kan ik je op dit moment niet verder adviseren.

De HEER zij met jullie en moge zijn Heilige Geest onderweg leiden.

Jvb

 
 
Beste Jan, inmiddels al een paar jaar lees ik met grote belangstelling je artikelen en boeken. Dat heeft vooral mijn gebedsleven totaal veranderd. Bidstonden zijn voor mij dan ook veel belanrijker geworden. Wat mij opgevallen is dat je daar juist ook Christenzionist en tegenkomt. Bemoedigend om tijdens de gebeden te horen wat God in mensenharten werkt. Twee jaar terug was ik nog erg eenzaam binnen de kerk. Nu kan ik zeggen dat er binnen onze kerk duidelijk een onderstroom van Christenzionist en op gang komt. Het werk van God door Christelijke organisaties zoals: Het Zoeklicht, Christenen voor Israël, Never Be Silent en nog vele andere organisaties, begint blijkbaar toch vruchten af te werpen. Jan, ik hoop en bidt dat je nog lang in goede gezondheid je bediening mag uitvoeren.
Simon,

Heel veel dank voor je wel zeer bemoedigende reactie.

Shalom.

Jvb
 
 
Beste Jan, dank voor jouw reactie,even hier verder op ingaan het volgende;ik beluister met grote regelmaat, zondags de uitzending van de Gemeente in Doorn, met Henk Schouten en anderen je kent ze vast wel. Deze vind ik zelf nogal behoorlijk gefocust op Gods Volk. Verder ben ik al jaren geaboneerd het blad ''Het Zoeklicht''en lees ook regelmatig Gods Woord.Maar wat ik mij zelf afvroeg is, dat ik Zondags geen kerk meer bezoek (fysiek) zou DAAR mijn Heiland geen probleem mee hebben?Verder vroeg ik mij af waar U zo van onder de indruk was ? Want er zijn talloze mensen, die heden ten dage om wat voor rede dan ook, de Kerk verlaten!!Nog even een vraag t.a.v. het laatste nummer van het Zoeklicht. Daarin schrijft U onder de rubriek ''GODS TEMPO'' Een tijd van toenemende druk op Bijbelgetrouwe christenen en op Israel. Is dit Geestelijk of fysiek bedoeld?? Shalom Henk L.
Dag Henk,

Het is goed om 'samen met de gelovigen' de Heer te eren en te loven. Het is belangrijk samen te bidden. De Heer roept individuele mensen, maar Hij heeft ook een Gemeente gesticht. Daar wordt je onderwezen, daar word je bemoedigd, daar bid je met elkaar, zoals beschreven wordt van de Eerste Gemeente.Dus blijf biddend uitkijken naar een gemeente.

Waar we zo door getroffen waren was de oprechte zoektocht die je gemaakt hebt en nog steeds maakt. "Wie zoekt zal vinden" zegt de Here Jezus. We horen nog wel hoe het onderweg naar Gods doel met je gaat.

Jvb
 
 
Vrienden van ons waar we vrijdagavond sabbath vierden vertelden ons dat de vrouw bovennatuurlik zwanger zou worden.
Zonder man dus.
Daar ben ik nogal van geschrokken, omdat dit volgens mij alleen voor de Here Jezus goldt.
Gen 6 vertelt ook hierover, of mag ik dat niet vergelijken.
het is zo verwarrend, hoop dat u een antwoordt heeft.

M.v.g. Anneke
Beste Anneke,

Er gaan in evangelische kringen zoveel wilde verhalen rond.
Gouden tanden, goudschilfers enz.
Genesis 6 vertelt over de 'zonen van God' (Gevallen engelen??) die 'voor zich uit de dochters van de mensen vrouwen namen, waar dan een geslacht van reuzen uit voortkwam. Veel zijn de uitleggingen hiervan. Welke de juiste is weet ik niet. Trek je toch niet zoveel aan van die sensationale verhalen. Concentreer je op Gods Woord dat je wel begrijpt en leer je dat eigen te maken. Dat is gezond voor je geestelijk leven. Er ullen nog wel meer van die verhalen op je afkomen. Vaak, maar niet altijd, zijn het listen van de duivel om mensen van het geloof af te trekken.

Dus, wees waakzaam en houd je bij het Woord.

Jvb
 
 
velen lopen hijgend achter de nieuwste gospel-hypes aan en de leegloop van de bijna lege kerken is nog lang niet gestopt.

Wat word hiermee bedoelt als ik vragen mag?
Beste Cloosman uit Urk,

Helaas en met verdriet constateren we dat elke week twee kerken gesloten worden.
Voor hergebruik voor van alles behalve voor het Evangelie.
Wie zou dat geen pijn doen?
Ik bedoel welke Christen zou niet huilen.
Wat betreft gospel hypes weet ik echt niet van wie die uitdrukking komt en wat er bedoeld wordt.
Dat er vak excessen voorkomen in kerkelijke en evangelische kringen is bekend en daarop hoeven we ook nie tin te gaan.
Wel een oproep tot voorbede voor de geestelijke siduatie van ons ons.
JvB
 
 
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat u daarmee bedoeld? Want u zegt; Wat betreft gospel hypes wist u niet van wie die uitdrukking kwam en wat er bedoeld wordt.
Maar in uw tekst had u dit gezegd: Kerken worden gesloten, gemeentes gescheurd, velen lopen hijgend achter de nieuwste gospel-hypes aan en de leegloop van de bijna lege kerken is nog lang niet gestopt. En dat was de vraag. Sorry, als ik u zo overval. Ik was ook erg nieuwsgierig naar wat u daarmee bedoelde.

M.v.g. Mevr. T
Beste mevrouw T.

Mijn dank voor uw reatie met de vraag.

Drie van de vier ongelooflijk verdrietige zaken zijn u blijkbaar duidelijk en ook bekend.

Elke week worden er gemiddeld vier kerken gesloten

Hoe vaak hoor je van ruzies en zelfs scheuringen in gemeetes.

De leegloop van kerken in Europa gaat nog steeds door.

Ik zeg deze zaken met een huilend hart.

Onder Gospel hypes versta ik allerlei vreemde en meestal buitenbijbelse winden, die vaak vanuit de VS naar ons overwaaien.

Nu eens moet iedereen ‘vallen in de Geest’. Begrijp me goed, het komt voor dat de Heilige Geest machtig werkt en de Heerlijkheid van de HERE zich krachtig manifesteert. Dan vallen de gelovigen wel eens. Maar als daar een massagebeurteni s over wordt opgewekt, wordt het een hype.

Dat geldt ook voor andere zaken. Bijvoorbeeld ‘lachen in de geest’. Hartelijk lachen kan bevrijdend werken. Maar als dat massaal en systematisch moet worden opgewekt in allerlei gemeentes wordt het een hype.

Vaak in vlucht in uiterlijkheden. Terwijl de stille dagelijkse omgang met de Heer onze kracht dient te zijn en ook is.

H.Gr.Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven