Home Actueel Israël Verwisselen van de drinkbeker, Vergiftigde kerken, Verwarring, Mooi Nieuws, Hezbollah, een Psalm

Verwisselen van de drinkbeker, Vergiftigde kerken, Verwarring, Mooi Nieuws, Hezbollah, een Psalm

Foto via brabosh.com Klik voor ware grootte
Foto via brabosh.com

Verwisselen van de drinkbeker

Militaire en politieke leiders in Israël vrezen dat er een storm van internationale onderzoeken en rechtszaken op Israël afkomt. De Mensenrechtenorganisatie van de VN wil het juridische apparaat in Israël gaan toetsen. Waar en over welk land hebben ze dat ooit gedaan?

Israël moet weer worden weggezet als een schurkenstaat! Verder werkt men aan een vervolg van het notoire en uitvoerig weerlegde Goldstone rapport. Die leugens moeten weer onder de aandacht worden gebracht! Dan staan er nog twee onderzoeken naar de slag op de Mavi Marmara, het vlaggenschip van de trukse ‘vredesvloot' op stapel. Verder onderzoeken juristen in Marokko mogelijkheden om aanklachten te kunnen indienen tegen voormalige en huidige politieke leiders. Het lijkt wel of de wereld, die men tegenwoordig de ‘internationale gemeenschap' noemt, bezig is een serie "Neurenbergprocessen" (de processen waar Nazi-misdadigers na WOII werden veroordeeld) tegen Israël te organiseren. Voer voor antisemieten wordt aangevoerd! Hierover komt een oordeel van de Almachtige. Want "de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding" - Jesaja 34:8. God is een God van recht en zal al die leugens over zijn volk niet over zijn kant laten gaan. De zure wijn van al die leugenprocessen die Israël ter drinken krijgt zullen die landen zelf moeten drinken: "Zo zegt de Here, de HERE uw God, die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie IK neem uit uw hand de beker van bedwelming... en IK geef die in de hand van hen die u verdrukken..." - Jesaja 51. Het is angstig te zien hoe de hele wereld naar de afgrond van een oordeel rent.

Vergiftigde kerken

De Methodistenkerk in Engeland en de Presbiteriaanse kerk in de VS houden zich al jaren met het M.O.probleem bezig. In hun benadering leunen deze kerken erg tegen de agenda en de visies van de zogenaamde ‘linkse kerk'. Ze zijn dus anti-globalisering, anti-kapitalistisch en fel anti-zionistisch. Kiezen dus bijna automatisch tegen Israël en voor het ‘arme, onderdrukte palestijnse volk, wiens land Israël bezet houdt'. Deze liberale, protestantse kerken bereiken met hun laatste oproepen om goederen uit Israël te boycotten, om investeringen en steun aan Israël te stoppen en hun steun aan palestijnse (terroristische) groepen, op de weg van de laatste fase naar totale secularisatie. Deze denominaties zien, in tegenstelling tot veel evangelische groepen in de VS, geen rol meer voor Israël in Gods plan met de wereld. De terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land zien zij niet als een ‘onvermijdelijke stap op de weg naar de Verlossing'. De Jerusalem Post adviseert deze kerken hun beleid eens opnieuw te bekijken. Misschien komt men dan tot een meer evenwichtige benadering. ‘Ze zouden zelfs tot de comclusie kunnen komen dat Israël recht heeft op zelfverdediging' eindigt de Post een beetje cynisch in een artikel over deze kerken. Deze kerken staan helaas in de eeuwenoude anti-Judaïstische traditie van de hoofdstromen van de kerken. Erg jaloers zal Israël niet zijn op dit soort Christendom. Jammer voor Paulus, zie Romeinen 11:11 en Romeinen 14. Jammer voor de misleide leden van die kerken. Want de HERE zegt van die anti-zionisten: "Beschaamd zullen worden en terugdeinzen, allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt" - Psalm 129:5 en 6. Dit zien we voor onze ogen gebeuren. Die kerken hebben gewoon geen boodschap voor de wereld meer. De enorme leegloop van de liberale kerken is al jaren niet te stuiten. Hun leiders zijn dermate verblind dat ze niets zien van Gods handelen in deze tijd. Ze zijn stokdoof voor de waarschuwingen van de HERE God. Als de laatste bazuin klinkt zullen hun synodes glimlachten opkijken en zeggen: "Leuk, de fanfare komt voorbij". Dan is het helemaal afgelopen.

Verschillende agenda's, verschillende doelen en verschillende tactieken

De zogenaamde vredesbesprekingen in het Midden Oosten leveren al jaren niets op. Dat heeft een aantal oorzaken.

  1. De beiden partijen hebben verschillende agenda's. Israël heeft ‘vrede' als punt 1 en punt 2 op de agenda staan. Punt 3 is veiligheid. Bij de Palestijnen en de Arabische landen staat vrede helemaal niet op de agenda. De veiligheid van Israël interesseet ze helemaal niet. Voor hen is punt 1 niet eens een Palestijnse staat. Het gaat hen om he verdwijnen van de ‘zionistische entiteit'. De partijen praten gewoon langs elkaar heen. Voor de Arabieren zijn de besprekingen onderdeel van de oorlog. En in ‘besprekingen' zijn ze handiger dan Israël. Het Westen denkt ook al dat het om vrede gaat. Ze letten niet op de feiten.
  2. Men heeft ook duidelijk verschillende doelen. Ik noemde al: Voor Israël gaat het om vrede en veiligheid. De tegenpartij zoekt in elke serie onderhandelingen via handige discussietechnieken voordeel dat moet leiden tot het einde van Israël.
  3. De tactieken verschillen ook. De Palestijnen en ook bijvoorbeld de Arabische Liga komen meteen met een stel keiharde eisen. Die eisen worden pittige, voor israël onaanvaardbare voorwaarden genoemd. Dat zijn voor hen minimuvoorwaarden en men komt daar niet op terug. Israël wordt zo gedwongen concessies te doen. Het antwoord van de tegenpartij is dan steevast: "NEE!" of "TE WEINIG". Dan loopt men weg of de VS dwingt Israël tot gevaarlijke concessies en de Palestijnen naar de onderhnadelingstafel. Dan begint het spel opnieuw. De druk van de zogenaamde ‘internationale gemeenschap' doet dan verde het werk voor de Palestijnen en de Arabische Liga.

De bekende Israëlische professor en Nobelprijs winnaar, Robert Aumann, is van mening dat Israël gewoon dezelfde tactiek moet volgen als de arabieren. Een harde opstelling.

Verwarring

Gods oorlogvoering brengt vaak de tegenstanders in verwarring. Het leger van Farao werd in verwarring gebracht toen ze de Israëlieten achtervolgden na hun Uittocht uit Egypte. De Kanaänieten verder in verwarring gebracht tegenover het leger onder aanvoerig van Jozua. Gideon zag hoe de vijanden verward wegvluchtten en onderweg elkaar te lijf gingen. Zo gaat het in deze tijd ook. Fatah en Hamas gingen elkaar bestrijden in plaats van samen tegen Israël één front te maken. Obama, die Netanjahu voor schut zetten werd in verwarring gebracht door de olieramp en door zeer slechte opiniepeilingen zodat hij bang werd voor de komende verkiezingen. Hij ontving Netanjahu onlangs wel erg vriendelijk. Nu is niet alleen Israël bang voor de bom van Ahmadinejad. De Arabische landen zijn blijkbaar nog banger. Het islamitische kamp tegen Israël is verdeeld. Zelfs laat Egypte Israëlische oorlogsschepen door het Suezkanaal varen en staat Saoedi Arabië Israëlische gevechtsvliegtuigen op hun grondgebied toe. De vernietiging van Israël is voor de Arabische Liga punt 2 op de agenda geworden. Punt 1 is nu voor hen de vrees voor de atoombom van Iran. Ik moet denken aan het gebed van Israël dat staat in Psalm 55:10 "Verwar hen HERE, verdeel hun spraak..."

Mooi nieuws

Het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv behandelt per maand ongeveer 100 patienten uit Gaza. In dat ziekenhuis worden ook veel patienten uit andere Arabische landen behandeld. Landen die geen diplomatieke betrekkingen met Israël (willen) hebben. Vaak komen familieleden van de patienten mee. Zij krijgen bij het ziekenhuis maaltijden en slaapplaatsen. In Israël zijn er nog meer ziekenhuizen zoals het Ichilov ziekenhuis, die patienten uit het Hamas-Gaza en uit vijandige Arabische landen behandelen. Wat zou het aardig zijn als Hamas één keer deed alsof ze nog menselijke gevoelens hebben en iets voor Israël wilden doen. Bijvoorbeeld Gilad Shalit, die nu al meer dan vier jaar gevangen zit vrij laten. Maar zelfs medische hulp en bezoek van het Internationale Kruis wordt hem geweigerd.

Hezbollah

De voorhoede en stoottroepen in de oorlog van Iran tegen Israël worden gevormd door Hamas en Hezbollah. Deze terrroristische organisatie die Zuid Libanon onder controle heeft, heet "Leger van Allah". En politici maar roepen dat het niet gaat om een godsdienstoorlog. Zwaar bewapend graven ze zich in. Bij voorkeur vlakbij huizen en andere civiele objecten. Met hun naar schatting 40.000 raketten wachten ze vol ongeduld op het signaal uit Teheran dat ze kunnen beginnen met het afschieten van hun dodelijke vuurwerk op Israël. Ze weten dat Israël niet veel terug kan doen. Israël is te bang voor de kritiek van de zogenaamde wereldgemeenschap. Te bang om een burgerslachtoffer te maken. Desnoods zorgt hezbollah daar zelf wel voor. De meest recente fase van de voorbereidingen voor een oorlog is dat Hezbolah bezig is tunnels onder de grens tussen Israël en Libanon te graven. Met als doel de legerposten van het IDF (Israëlische leger) te ondermijnen en om gijzelaars te ontvoeren. We hopen dat Libanese burgers uit die regio op tijd kunnen vluchten voordat de bom barst. Waarschijnlijk zullen velen van hen dan naar Israël vluchten.

Een tweede probleem voor het arme Libanon wordt gevormd door de ongeveer 400.000 palestijnse "vluchtelingen" die daar al 60 jaar, zonder enige rechten in kampen wordt vastgehouden. In die kampen hebben misdaad, corruptie en gewapende bendes vrij spel. Onlangsd hebben 6.000 van hen een protestdemonstratie voor het hoofdkantoor van de VN in Beiroet gehouden. Walid Jumblatt, de leider van de Druzen heeft in Libanon een debat aangekaart over de wenselijkheid om deze mensen meer rechten te geven. Bijvoorbeeld op werk, medische zorg, sociale zekerheid en recht op bezit van onroerend goed. Dit probleem had al lang opgelost kunnen worden met oliedollars en in de enorme lege ruimtes in bijvoorbeeld Jordanië en Saoedi Arabië.

Een Psalm

Ook bijbelse psalmen bevatten veel profetie. Laten we even naar Psalm 83 kijken.

2 "O, God, houd U niet stil.Zqijg niet en blijf niet werkeloos, o God
3 "Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op
4 "Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk; beraadslagen tegen uw beschermelingen
5 "Zij zeggen: Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht
6 "Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten
7 De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten
8 "Gebal, Ammon en Amalek, Filistea en de inwoners van Tyrus
9 "Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun

Psalm 83

Laten we eerst even naar bovenstaande acht verzen kijken. "Uw vijanden tieren": Wat gaan de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten niet tekeer tegen Israël. Van hun felle antisemitisme konden de Nazi's nog wat leren. "Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk": Daar zijn ze al sinds 1948, de stichting van de moderne staat Israël mee bezig. Oorlogen, intifada's, boycotten, leeugencampagnes enz. "Komt laten wij hen als volk verdelgen": Heeft u Achmadinejas al eens gehoord in zijn tirades tegen Israël? Of de terroristenleiders van Fatah, Hezbollah en Hamas? Wie zijn dan die vijanden? Arabische volken, zoals Ammon en Moab, die in het moderne Jordanië woonden, Gedal en Hagrieten in andere arabische landen. Assur in een stuk van Syrië. Filistea= Hamas in Gaza. Tyrus in Zuid Libanon=Hezbollah. Hoe actueel is Gods woord. We kijken verder:

13. "die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God
17. "overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw Naam zoeken, o. HERE
18. "Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan.
19. "Opdat zij weten, dat alleen uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde.

Psalm 83

Zeer opmerkelijk zijn twee zaken. Ten eerste: Het gaat om de ‘woonsteden van God'. Dus een oorlog van de godheid van de Islam tegen de God van Israël. Vervolgs verzoek ik u even te letten op wat Israël bidt: Schande over hun vijanden. Dat is het ergste wat een arabier kan overkomen. Te schande gemaakt worden. Waarom dan? "Opdat zij uw Naam zoeken....en de God van israël erkennen als de Allerhoogste". Israël bidt dus om bekering van hun vijanden! Moge de HERE dit gebed spoedig verhoren.

7 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan,

heb nog niet het hele artikel te lezen, maar hoop dat spoedig en binnenkort te doen.

in het laatste nummer van Israel Today staat te lezen dat orthodoxe rabbi's sinds lange tijd een uitspraak doen over een Bijbelse profetie, en de politieke actie op het wereldtoneel.

Ezechiel 38 en 39 zouden gestart zijn, met de mediaoorlog onlangs door Turkije veroorzaakt. Doorbraken van de weeën van de Messias?

Hartelijk shabbat sjaloom!!
Dag Chrystel,

Dank voor je reactieDe Rabbinale raad van Judea en Samaria heeft een verklaring uitgegeven. Zij zien het optreden van Turkije na het incident met de "vredesvloot" als een opstap naar de Gog oorlog, uit Eze. 38 en 39, die jij in je reactie noemt. Het kan die oorlog niet zijn, want Israël wordt door die machten overvallen in een tijd van rust en vrede. Lees verder maar het laatste item uit mijn artikel.

De 'weeën van de Messias' zijn al aan de gang. Moge de HERE de tijd verkorten, zoals de Here Jezus in Mattheüs 24 suggereert.

Dat gebeurt op de gebeden van Gods volk. We weten dus wat te doen!!!

H.Gr en Sabbath Shalom

Jvb
 
 
Beste broeder Jan,

Bedankt voor het dit artikel.
Het bijbelgedeelte over de bedwelmende beker is volgens mij Jesaja 51 i.p.v. Jesaja 55.
Voor de rest God's zegen broeder!

m.v.g.

Gerrit
Bedankt Gerrit voor de juiste correctie van mijn tikfoutje.
JvB
 
 
Citaat:
Het kan die oorlog niet zijn, want Israël wordt door die machten overvallen in een tijd van rust en vrede.


Zou de Gog-Magog oorlog tijdens het begin van de Grote Verdrukking gebeuren wanneer Israël in rust en vrede denkt te wonen door het sluiten van het valse verbond met de antichrist? Of gebeurt de Gog-Magog oorlog nog voordat de antichrist het valse verbond met Israël zal sluiten?
 
 
Shalom Jan.
Bedankt voor weer een goed stuk.
En nog bedankt voor je zegenbede.
Weet je Jan ,Jarenlang ben ik bevriend geweest met Shlomo Ben Amnon en Shlomo Hizak.
Shlomo Ben Amnon schreef mij jaren geleden een brief (ik heb hem nog steeds bewaard.
Dat de mensen in christelijk Nederland pas wakker zouden kunnen worden als in Den Haag en Amsterdam de bommen zouden ontploffen.
Hij was jaren geleden al erg bezorgd voor de komende ontwikkelingen in ons Nederlandje.
Ik mis hem nog steeds.

En nu ben ik blij ,dat jij je site hebt.
Zelf ervaar ik op alle gebied tot zelfs zeer direct bij ons de haat en verachting van zich noemende christenen tegen alles wat joods en Israel is.

ik denk dan ook dat het later is dan wij denken of vermoeden,daaro m geldt ook voor de kinderen GODS werk zolang het dag is,en laten we ophouden met elkaar bestoken al dan niet met BIJBEL TEKSTEN(uit z,n verband)
Je komt dat ook op andere sites en in veel kerken tegen.

Beste Jan ,ga alsjeblieft door met je Sjofar geluid.

Wij staan biddend achter jou en je dierbaren.
.
Een hartelijk shalom en als je nog met vakantie gaat ,een fijne en gezegende tijd.

Shalom in YESHUA HAMASSJIACH.

Je Br. Lou.
 
 
Jammer dat de onderhandelinge n voor een Paars Plus kabinet zijn stukgelopen! Paars Plus zou de kerken, christelijke organisaties en de individuele christenen een stuk minder vrijheden hebben gegund. Juist dan zou de kerk eens gelouterd worden en er bij bepaald worden waar het nu echt om gaat!

Nu is er toch weer de kans op een rechts kabinet met VVD, PVV en CDA. Een rechts kabinet is weer asociaal voor de zwakkeren in de samenleving, terwijl Paars Plus wat socialer is door de PvdA en GroenLinks.
Ach ja, Moi, wie weet.
Of je nu door de hond gebeten of door de kat gekrabd wordt, maakt niets uit.
Vervolgingen komen er toch wel aan.

Ik let er het meest op of we een regering krijgen die achter Israël staat in z'n eenzame
strijd om te overleven in de Israël-vijandige wereld. Die de moed heeft om de leugens rond
Israël te doorzien en een tegenwicht te zijn in de anti-Israëlhouding van de EU.

Zelf ben ik bang dat 'rechts' even gevaarlijk en anti-christelijk is als 'links'.
Shalom
Jvb

 
 
Beste Jan,
met een half oog kijk ik naar de kabinetsformati e.
Zoals het er nu uitziet zal er wel een rechtskabinet uit de hoge hoed komen, met VVD, PVV & CDA als regeringscoalit ie.
Maar je hebt gelijk de houding van onze regering tav Israel is van het hoogste belang.
CDA bij monde van minister Verhagen, heeft tot nu toe een niet anti-Israel positie ingenomen maar ook weer niet een pro-Israel houding, een beetje tweeslachtige houdig was het van maxine.
Geert Wilders lijkt wel een pro-Israel houding aan te nemen. In een interview zei hij laatst, het eerste wat ik zal doen als ik in de regering kom is naar Jeruzalem afreizen om de regering Nethanjahu een hart onder de riem te steken.
Dat klinkt tenminste positief en hoopgevend.
Wat de VVD betreft heb in nog geen duidelijk Israel standpunt kunnen ontwaren.
Gelukkig maar dat we geen paars plus kabinet hebben gekregen want die linkse rakkers staan bekend als anti-Israel en Palestijnen knuffelaars.
Ben je het met me eens dat een rechts kabinet toch tav Israel er nog zo slecht uitziet?

Shalom & GDS ZGN.
Dank je Siem, voor je analyse van de politieke ontwikkeling met betrekking tot de kabinetsformati e.
Misschien ben ik het wel met je eens, maar we moeten het eerst zien.
Overigens wil ik even opmerkingen dat we van onze site geen politiek forum gaan maken.
Alleen als zaken direct betrekking hebben op Israël is het relevant voor de doelstellingen van deze site.
Je opmerking komt dichtbij die doelstelling en dus weer: bedankt!
Shalom

Jvb

 
 
Beste mijnheer van Barneveld,

Van het weekend u boek (eindtijd,Israe l,Islam)uitgele zen, erg boeiend. Zeker het gedeelte over de islam en hun eindtijdvisie.
Daarna las ik min of meer "toevallig" als eerste psalm 109 en moest gelijk aan de huidige situatie/media denken:

psalm 109:2 want vijandig en bedrieglijk is de mond
van hen die mij beschuldigen,
hun tong spreekt niets dan leugens,
3 ze bestoken mij met woorden van haat,
zonder reden bestrijden ze mij.
4 Ik bid voor hen,
maar mijn liefde roept vijandschap op,
5 ze vergelden goed met kwaad,
woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde:

Gods zegen
Dag Eelco,

Veel dank voor je vriendelijke en bemoedigende reactie.

Ja, ook de 3e druk van het boek loopt goed. Is nu voor bijna 70% uitverkocht. Waarschijnlijk eind september zal over een 4e druk worden beslist. Die moet dan aanzienlijk wordt bijgewerkt en uitgebreid. De gebeurtenissen vliegen in een razend tempo aan ons voorbij. We moeten waakzaam blijven want de komst van de Heer laat niet lang op zich wachten. Alleen, voordat Hij komt zal er nog heel wat in een sneltreinvaart over de wereld komen. In al die zaken is je een grote geestelijke vondst overkomen: De actualiteit van Gods Woord. Niet alleen over de huidige gebeurtenissen, maar ook voor je persoonlijke leven. Laat ik ook eens wat aanhalen: "Groot zijn de werken van de HERE, na te speuren voor allen die er behagen in hebben" (Psalm 111:2). Er moet dus gespeurd worden naar die 'grote werken' van de HERE. Het gaat allemaal niet vanzelf. Werken van God in en rond Israël. Maar ook in je eigen leven. Waar moet je dan speuren? Wel dat heb je gedaan. Psalm 111:4 bevestigt dat: "HIJ heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht". Eenvoudig gezegt: De HEEr heeft voor zijn grote daden een gedenkboek gemaakt. Dat is de Bijbel en in jouw geval een Psalm.

De HEER zegene je Eelco. En ook alle andere 'speurders' in Gods Woord.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven