Israëlzondag ?!

Klik voor ware grootte
Holocaust Memorial, Baltimore - foto Mark Peters

Twee recente publicaties

In de Jerusalem Post van 18 augustus 2010 stond een artikel dat mij diep heeft getroffen. Het gaat over het antisemitisme dat in ons land wild en woest om zich heengrijpt. Ook in Israël valt het op! Het antisemitisme is nu erger dan vlak voor WOII. “je kunt niets vriendelijks over Israël zeggen, want dan krijg je de wind van voren” klagen sommige bezoekers van onze site. Over alle antisemitisme komt een oordeel! Want God zegtover Israël: “Vervloekt, wie u vervloekt”.

Als men antisemitisme vermomt als antizionisme dan zegt God in de Bijbel: “Beschaamd zullen worden en teurgdeinzen zullen worden allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt” - Psalm 129:5,6.

Ook voor antizionisten is er geen toekomst. Dat mogen de aanhangers van de vervangingsleer zich wel eens aantrekken. Als ze geen toekomst voor Sion zien, is er voor hen geen toekomst! De tweede publicatie is een in april 2010 uitgekomen boek van Gabriel Wilenski. De titel is: “Six Million Crucifixions” (Zes miljoen kruisigingen). De ondertitel vat de inhoud van deze studie (390 bladzijden) samen: “Hoe Christelijke leerstellingen over de Joden de weg naar de Holocaust baanden”.

Eén citaat uit het voorwoord: “Zonder Christendom zou de Holocaust niet hebben plaatsgevonden”. Alleen al die twee citanen doen pijn! Het boek beschrijft de weg vol venijnige anti-Joodse uitspraken van kerkvaders en kerkelijke leringen vanaf het jaar 150 tot de Holocaust in WOII. Het lezen over het wangedrag van de kerk tegenover het Joodse volk doet inderdaad pijn. Nog meer pijn doet de volgende conclusie van Wilenski: “Alleen al de Evangeliën en de Handelingen van de apostelen in de Christelijke Bijbel bevatten samen 450 expliciet antisemitische verzen” (P.130). Leringen en de houding van de kerk hebben ons zover van onze oudere broer Israël afgedreven dat wortels van het antisemitisme in het NT worden gezocht. Waar ik het beslist niet mee eens ben. U zegt misschien: Dit wisten we toch al? Het monumentale boek van dr. Hans Jansen “Christelijke theologie na Auschwitz” en het ontroerende boek van de messiaanse Jood dr. Michael Brown “Bloed aan onze handen” onthulden veel van de feiten die Wilenski geeft. Ds. Jaap de Vreugd merkte in dit verband op: “...Is de theologie (na Auschwitz) veranderd? Ik ben er verre van gerust op... straks zal blijken dat alle ‘na Auschwitztheologie’ slechts een rimpeling is gebleken in de ...vijver van de eeuwenoude vervangingstheologie...”.

We heben niets geleerd! Het “Nooit weer” dat verontwaardigd klonk toen de vreselijke Holocaust bekend werd, dreigt in onze tijd een “Nu weer” te worden. In de woordverkondiging en de liturgie tijdens de komende Israëlzondag zou hieraan diepe aandacht gegeven moeten worden. Het is nog niet te laat om in het reine te komen met onze oudere broer Israël. Dit is urgent want ons land bevindt zich in een stroomversnelling naar de afgrond van een “plotseling verderf” (zie 1 Tessalonicenzen 5:3 en verschillende profeten).

Israëlzondag

Ons kerkelijke jaar kent speciale zondagen. Die maken op mij de indruk van “O, ja, we moeten ook nog wat doen voor vervolgde Christenen, voor de zending, voor armen of voor Israël”. Na een collecte gaan we dan weer over tot de ‘gewone’ kerkelijke besognes. Volgens onze leraar Paulus zouden zeker 14 zondagsdiensten per jaar onderwijs over Israël moeten bevatten. Want ongeveer 25% van zijn onderwijs in de Romeinenbrief gaat over Israël. Zo’n losse Israëlzondag is tenminste iets maar komt tegelijk wat laatdunkend over: “We moeten wat aan Israël doen”. Terwijl van Genesis 12 tot en met Openbaring 22 Israël een belangrijke rol speelt in de Schrift. De Here Jezus was een Joodse rabbijn. Hij ging heen en komt terug als Koning van de Joden. Jeruzalem wordt het geestelijk en politiek centrum van de wereld in het komende messiaanse rijk. De HERE God herstelt nu land en volk van Israël. De “tien mannen uit de volken” die “de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen”, omdat “zij gehoord hebben dat God met u is” - Zacharia 8:23, grijpen niet de slip van een gereformeerd ouderling of een pinkstervoorganger, maar van een Jood! Het is een urgente zaak dat wij onze theologie en (vaak onbewuste) onbijbelse, foute opvattingen over Israël vanuit Gods Woord corrigeren. Dat we proberen onze verbondenheid met Gods volk na bijna 19 eeuwen weer op te pakken door onze voorbede, onze liefde, steun en liefdegaven. Moge komende Israëlzondag daar in veel gemeenten een begin mee maken.

Veel zaken

Tijdens de gesuggereerde 14 “Israëlzondagen” per jaar staat zoals het hoort de Here Jezus centraal. Wat Israël betreft slechts suggereer ik een paar onderwerpen:

  • Gods grote daden met en voor Israël in deze tijd. De vervulling van profetieën over de terugkeer van het Joodse volk. Over het herstel van het verwoeste land. Over de toekomst van Israël. Er zijn heel wat profetieën die in onze tijd op een frappante en duidelijke manier zijn vervuld. Allemaal machtige daden van de HERE, de God van Israël. Het is riskant dit niet te doen, want “omdat zij niet letten op de daden van de HERE....zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen” - Psalm 28:5. Vergeet de opwekking dan maar!
  • Gods verbonden met Israël en hoe wij, gelovigen-uit-de-volken erbij mogen horen. Een les in geestelijke nederigheid. Want Paulus zegt: “Voor hen zijn... de verbonden...” - Romeinen 9:4. Let op het meervoud, de verbonden. Daar dus het Oude Verbond en ook het nieuwe Verbond. Dat lezen we in Hebreeën 8:8.
  • Israël in de eschatologie en in Openbaring. Hard nodig in deze bijna-eindtijd. Nu de ‘weeën van de Messias’ al begonnen zijn.
  • Onze schuld tegenover het Joodse volk. Want “om uwentwil zijn zij vijanden van het Evangelie” Romeinen 11:28. Zelfs Wilenski zou hierop “amen!” zeggen. Maar het ‘om uwentwil’ betekent ook, en allereerst ‘terwille van u’. Want Paulus zegt ook: “Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen”. Dat betekent dat wij mochten opstaan uit het rijk van zonde en van duisternis doordat zij het Heil nog niet konden zien.
  • Zeven redenen waarom we dagelijks voor Israël moeten bidden. Als velen hiermee een begin zouden maken, dan biedt Israël hulp en bechreming en zal dat de “tijd van benauwdheid en verdrukking” inkorten.
  • Het geheim van de “gedeeltelijke verharding van Israël” - Romeinen 11:25. Een eeuwenlang verkeerd begrepen geheimenis, waardoor Joden veel leed is aangedaan.

Israëlzondag zou een stap moeten betekenen op de weg terug naar onze oudste broer Israël.

7 Reactie(s)

 
 
Dagelijks bidden voor Israël is heel belangrijk in deze tijd.
Daarom wil ik allen die dit willen doen vragen om te bidden dat God Israël zal zegenen. In num: 6:22-27 geeft de HEER via Mozes duidelijk richtlijnen welke woorden de Priesters moesten gebruiken als zij de Israëlieten wilden zegenen. Met de belofte dat als zij deze woorden zo zouden uitspreken de HEER de Israëlieten zou zegenen. Volgens Paulus is Jezus Christus onze Hoge Priester in de Hemel. Dus als wij tot Jezus bidden of hij de Israëlieten met de woorden die de HEER zelf gegeven heeft wil zegenen dan zal dit volgens mij ook geschieden en zal de HEER zijn gelaat weer naar Israël keren.
Ik hoop dat wij hierdoor de tijd van benauwdheid kunnen inkorten!

groeten Wiel Vreuls.
 
 
Beste Jan,
Bedankt voor dit krachtige stuk; op zoek naar stof voor Israëlzondag kwam ik op je site - helpt mij verder. Ik ga zondag preken over Psalm 129 : 5. Verder lezend op de site zag ik ook het stuk over `christen-zionisme'. Nou heb ik een vraag die misschien meerderen hebben, waarschijnlijk gróte onkunde, maar hoe moet ik Galaten 4 : 26 lezen? Ik heb toch (helaas misschien) meestal gehoord dat het Jeruzalem dat wij verwachten een ánder Jeruzalem is - heel erg fout natuurlijk, ik begrijp je wellicht boosheid die opkomt als ik dit zo schrijf... Ik wil graag leren..
Jos Slager
 
 
Beste Jan van Barneveld, In deze verworden wereld schiet het antisemitisme en antizionisme behoorlijk wortel. Het is waar, zeg niets over Israël, want dat levert alleen maar narigheid en onbegrip op. Het is zeker nog niet te laat om in het reine te komen met de God van Israël. Eens hoop ik dat wij Psalm 23 zullen bidden uit de grond van ons hart voor onze oudste broeder. Dat de Herder zal waken over zijn volk en het donkere dal verlaten mag worden en zij mogen rusten aan stille wateren.
Jou Jan, bid ik Gods rijke en onmisbare zegen toe in de blijvende uitleg van Israël en alles wat daarmee samenhangt, want Gods grote daden voor zijn volk gaan door!!! en ik bid mee in de zeven punten voor herstel, en dat niet alleen op Israëlzondag, maar elke dag zoals ik dat al met veel liefde voor Israël doe.
Hartelijke groet en ga er mee door zolang als je gegeven is om te pleiten voor Israël.
Agatha.
 
 
Beste van Barneveld,
De zegen die dus specifiek voor Gods volk geldt, wordt nu dus élke
zondag over de Christenen uitgesproken! Klopt dat wel? Het zijn prachtige woorden maar toch speciaal voor Gods volk bedoelt.
(Wij mogen daar door Gods genade bij horen)
Komt dat doordat de kerk zich in de plaats van de Israelieten heeft gesteld?
Graag uw mening, bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Erik.


Dank Erik, voor je reactie.

Je vraag over het bericht in Xandernieuws heb ik al beantwoord.

Je vraag vraagt om een uitvoerig antwoord.

Eigenlijk een heel boek over hoe de vervangingsleer al sinds het jaar 150 de visie van de kerk heeftverduister d.

En over het Joodse volk veel leed heeft gebracht.

De maniet waarop de zegenbede uit Deut. 6 wordt gehanteerd komt inderdaad uit de vervangingsvisi e, dat de kerk de rol en de plaats van Israël heeft overgenomen en dat de zegeningen nu voor ons zijn.

Maar mits goed toegepast klopt dat ook, want in Christus en door Hem hebben ook wij zeel aan die beloften. We zijn dan ‘medeërfgenamen ’ en ‘medeburgers’va n de heiligen, dus van Israël. Dat lees je in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Let op het ‘mede’. Dat wordt weinig en in veel kerken nooit geleerd of gerealiseerd....wij horen erbij.

ShalomJvb
 
 
Beste broeder van Barneveld,
Kunt u me uitleggen wat u precies bedoeld met als wij bidden voor Israel wij"de “tijd van benauwdheid en verdrukking” inkorten?
vriendelijke groet,
Agnes Peterse.Dag Agnes,God heeft nu eenmaal de mens in het algemeen en Israël en de Gemeente van de Here Jezus als medewerkers en partners in deze wereld gekozen. Het is duidelijk dat die ‘partners’ en meestal niet veel van terecht brengen. Maar God blijft bij Zijn voornemen en zijn doel. Daarom stuurde Hij de Here Jezus, die wel volkomen aan Gods bedoelingen beantwoordde. Hij is de ‘volmaakte Knecht van de HERE’. Maar ook wij spelen onze rol. We weten dat er in de eindtijd zeer zware tijden zullen komen. De Here Jezus kondigt dit aan in zijn ‘redevoeringen over de laatste dingen’, Matteüs 24, Marcus 13 en lucas 21. In het boek Openbaring lezen we ook en uitvoerig wat er allemaal over de wereld zal komen als de mensheid God blijft afwijzen en van Gods aarde een puinhoop blijft maken. Maar die ‘tijd van benauwdheid’ kan verkort worden. “Indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden” zegt Jezus aan het eind van zijn rede over de laatste dingen, in Matteüs 24:22. Dus daar bidden we voor. Dat kan omdat God in die oordeelsprofeti eën ruimte heeft gelaten voor de tijd en voor zijn genade. Ook de houding van de kerk en van Israël speelt een rol. De Heer zegt in Marcus 13:10 dat het einde pas komt als alle volken het Evangelie hebben gehoord. Dus als de zending ‘een beetje opschiet’ komt de Heer gauw terug. En opschieten doen de evangeliewerker s in de Derde Wereld inderdaad. Zo spelen wij ook rol in het gebeuren van God. Vooral onze gebeden zijn van belang.

H.Gr.Jvb

 
 
O Heer vergeef ons onze schuld, vergeef mij mijn schuld, vergeef mijn "geestelijke leiders", die mij niet hebben onderwezen, maar voor hun eigen "haggie"gingen. Geef mij de kracht om me niet te laten ontmoedigen, maar meer te bidden en op te komen voor uw volk, ook al kost me dit mijn leven...... Amen.
 
 
GOD koos Jacov, en haat Esau. GOD adopteerd land en volk ISRAEL.
GOD zegt: wie mijn geadopteerde volk vervloekt, die worde vervloekt tot in eeuwigheid. En als buitenstaanders dit lezen, dan moet hij of zij donders goed beseffen dat het serieus is wat GOD zegt. Doen wij dat niet, dan is het einde verhaal voor diegene die toch durven om GOD uit te dagen. Dan worden hij of zij knock-out geslagen door GOD, op GODs eigen manier, en niet van de mens. Het land Israel, is de start, en het land Israel is ook de finish, voor de wereld. Here Jesus hemelvaart, en wederkomst is in Israel, als Opper-Bevelhebber met zijn Hemelse Legermacht in Israel zal HIJ wederkomen. Heb zijn volk lief, dan heb je HEM lief, haat je zijn volk, dan haat jij Hem. Zo simpel is dat.
Mijn dank, Maluku, voor je wel wat pittige mail.

Je hebt gelijk als je zegt dat Israël gods uitverkoren knecht is.

Gods werk wordt door zijn knechten op aarde gerealiseerd.

De eerste, grote Knecht van de HERE God is Messias Yeshua,

Maar ook Israël is Gods knecht.

Voor die knecht heeft God een klein landje uitgekozen.

In dat land een stad voor Zijn Tempel, Jeruzalem.

Het volk van Israël en het land van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Daar is de hele wereld nu mee bezig, met ‘Ezau’ voorop: Ze willen die band tussen de God van Israël en zijn land en volk kapot maken.

Daarom is er strijd om het land: Het streven naar een Palestijnse staat.

Daarom het angstig toenemende antisemitisme.

Maar en daar duidde jij al op, ze zullen dan de God van Israël tegenkomen.

Jij noemt dat ‘knock out geslagen’.

Ik denk dat het iets anders werkt.

God trekt zijn beschermende hand dan terug en dan barsten de machten van het wkade los.

Maar blijft Gods genade, ook over Arabieren.

Want altijd wil God niets liever dan dat de mensen zich bekeren.

HIJ wil niet dat de goddeloze omkomt, maar zich bekeert en leeft.

Met een hartelijk shalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven