Home Artikelen Geestelijk Angstige Actualiteit

Angstige Actualiteit

Altijd op de hoede ... Gabi Ashkenazi bij de grens met Libanon Klik voor ware grootte
Altijd op de hoede ... Gabi Ashkenazi bij de grens met Libanon

Wij Nederlanders klagen graag. Wees gerust, want dit artikel is geen klaaglied over de toestand in ons land. Het gaat over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Veel Christenen hebben geen zicht op Gods machtige daden in deze tijd. De Bijbel zegt: “Groot zijn de werken van de HERE, na te speuren voor allen die er behagen (zin, plezier) in hebben”.

Er moet dus wel gespeurd worden. Waar speuren? “Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis (gedenkboek=de Bijbel) gesticht”. Zie Psalm 111:2 en Psalm 4. Om zicht te krijgen op Gods grote werken in onze tijd is een sleutel nodig. Ook moet je enige kennis hebben van het Woord van God. Deze sleutel is: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zelfs in de eindfase van deze periode. Daar is God mee bezig! Want de “weeën van de eindtijd” (Matteus 24:8) zijn begonnen. Bijna de hele wereld verzet zich fel tegen Gods ‘herstelwerkzaamheden’ voor Israël. Van de VNG tot de VN. Van de Islam tot een groot deel van de Christenheid. Van wereldleiders, die beter kunnen weten tot door leugens vergiftigde buurlanden van Israël en andere wereldburgers. Dat is de angstige kant van de profetische actualiteit. Want de rage tegen Israël en het toenemende, felle antisemitisme laten de emmer van Gods Toorn overlopen. Waarschuwende oordelen razen nu al over de wereld. Dagelijks lees je over deze ‘weeën van de eindtijd’. Ik noem nu enkele terreinen waarop de actualiteit van Gods profetieën duidelijk zichtbaar is.

 1. Bouwen
  Het bouwen van één huis in Judea en Samaria, de ‘bergen van Israël’, het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd, wordt afgewezen als ‘gevaar voor de vrede’. Ook Nehemia ondervond 2500 jaar geleden dergelijke tegenstand. Maar de Bijbel zegt: “Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” - Amos 9:14. En over ‘de bergen van Israël’, het gebied waar men een jodenvrije Palestijnse staat wil vestigen: “Maar gij bergen van Israël zult... uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël... de puinhopen zullen herbouwd worden” - Ezechiël 36:8-10. De wereld roept “Wat doen die machteloze Joden... zullen zij de stenen... weer tot leven wekken?” - Nehemia 4:2. God zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Angstig actueel want God zegt: “Ik werk, wie zal het keren?” (Jesaja 43:13. Hevige protesten tegen het voornemen van Netanjahu om 1300 huizen te bouwen in Joodse wijken van Jeruzalem. “In bezet gebied” kletsen de media. Bezet, van wie dan? Jeruzalem is nooit van de Palestijnen geweest. Maar de Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Als de Almachtige bouwt, dan kan de wereld protesteren zoveel ze willen, maar Zijn plan gaat door. Het is wel riskant voor die wereld: Zij zullen zich lelijk verwonden aan die “steen” zoals de profeet Zacharia (Zacharia 12:2 en Zacharia 3) Jeruzalem noemt. Angstig actueel is de profetie. Je ‘ziet’ de oordelen aankomen.
 2. Smaden
  Israël is binnen een paar jaar het meest verachte en gehate land van de wereld geworden. Je bent tegenwoordig niet normaal als je geen felle kritiek op Israël hebt. Dit anti-Zionisme van leiders is vergroeid tot fel en snel toenemend antisemitisme. In ons land is het antisemitisme momenteel erger dan vlak voor WOII. Deze moderne vormen van jodenhaat zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede en brengen rampen over ons land en over heel de wereld. De VN benoemt zelfs commissies om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Binnen het EU-leiderschap heerst een boosaardige anti-Israël stemming. Israël klaagt: “Mijn vijanden smaden mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als vloek” - (Psalm 102:9.

  God hoort het en Hij zegt: “zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest ... zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden, vreest niet, laten uw handen sterk zijn” - Zacharia 8:13. Verder spreekt de HERE: “...wie u vervloekt zal IK vervloeken” - Genesis 12:3. En wij bidden: “HERE, wees ons land genadig”. Want Nederland stemt bijna altijd mee in de regelmatige stroom van anti-Israël resoluties van de VN.

  Ook de profeet Ezechiël (Ezechiël 36) spreekt over het smaden van de bergen van Israël, dus wat men noemt de Westbank en wat de pers en de wereld noemt “bezet Palestijns gebied”. God zegt over Israël: “IK zal ze (Israël) midden uit de volken doen uittrekken (wat nog steeds aan de gang is, de stam Manasse bijvoorbeeld is onderweg) ...en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël” - Ezechiël 34:12. God zet eeuwen van tevoren wat HIJ gaat doen en HIJ doet ook precies wat HIJ heeft gezegd. Israël, “het huis van Jakob, zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” - Obadja:17.
 3. Strijd om het land
  Het lijkt erop dat Israël onder druk van de G4 (VN, VS, EU, Rusland) en het intens verlangen naar ‘eindelijk vrede’ van de Islaaëli’s, de strijd om het hartland van Israël, om Judea en Samaria, heeft opgegeven. Weer worden vergaande concessies gedaan aan de aartsvijand, de Filistijnen (Palestijnen) om tot een overeenkomst, een verbond te komen. De HERE zegt: “Neem u in acht dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land... opdat zijn niet tot een valstrikin uw midden worden” - Exodus 34:12.

  Israël heeft door het terugtrekken uit Gaza en uit Zuid Libanon geleerd wat die ‘valstrik’betekent. Raketten en nog meer haat en een sterkere vijand. De G-4, de volken, de VN, zullen voelen welke oordelen zullen komen over hen die “Mijn (=God’s) land verdelen” - Joël 3:1,2.

  De strijd om een Palestijnse staat is al meer dan 60 jaar aan de gang. Diverse malen was het heel dichtbij doordat Israël bijvoorbeeld aan Arafat, zo’n staat aanbood. Maar het werd geweigerd. Ook nu dreigt Abbas eenzijdig zo’n staat uit te roepen. God de HEER regeert!
 4. Geruchten
  Een van de “weeën” die de eindtijd aankondigen heet: “Geruchten van oorlogen” - Matteus 24:6.

  In Israël gonst het dagelijks van die geruchten. Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran moeten aanvallen? Wanneer zal de woeste hond Hezbollah op Israël worden losgelaten? Israël zou plannen hebben wapenopslagplaatsen en trainingscentra van Hezbollah in Syrië aan te vallen. Allemaal voorboden van oorlogen voorzegd in Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Oorlogen die ook ons zullen treffen. “Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen...” - Jeremia 31:11).
 5. Intern
  De interne tegenstellingen waar Israël mee worstelt vinden we terug in Daniël 11:30:35. Daar spreekt de profetie over twee groepen in Israël. Zij die “het heilig verbond verzaken” en aan de andere kant “het volk dat zijn God kent”. Ook in Israël zien we een onheilig verbond tussen links en de Islam. Dit gaat door tot de HERE “met het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen” (Jeremia 31:31 en Hebreeën 8:8): De Torah in hun harten en verstand.

Nu, in afwachting van Gods verlossing en zijn Heil, zien we biddend uit naar wat de HERE verder gaat doen voor en in zijn volk. We mogen Israël in deze tijd bemoedigen door onze, ook al door de Bijbel voorzegde “kleine hulp” (Daniël 11:34) in deze voor Israël zware tijden.

Dit is een uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- November 2010

13 Reactie(s)

 
 
Beste heer van Barneveld,

Sinds een half jaar volg ik met grote belangstelling de berichtgeving op uw site. Nu ben ik niet iemand die regelmatig reageer, maar toch mijn complimenten voor de heldere stukken die u plaatst. Ook bovenstaand stuk laat niets aan de verbeelding over. Ga zo door!

Vriendelijke groeten,

Henk.
 
 
Beste Jan, wij kunnen alles uit de kast halen hetgeen wij graag willen t.a.v. Gods volk, en dat doen wij ook,d.m.v. gebed, maar laten wij het aan HEM over laten .Wij weten immers dat uiteindelijk ALLES zal goed komen door HEM!!!Wanneer ik wel eens in discussie ga met mensen, en zij vragen mij; hoe weet jij nu dat je in jouw geloof gelijk hebt? Dan zeg ik altijd; lees de Bijbel, leg de krant ernaast (of kijk naar het nieuws), en hou Israel in de gaten,( want DAAR is het begonnen en DAAR zal het ook eindigen) en de uitkomst spreekt voor zich. Shalom,Henk L.


Dag Henk,Het is waar wat je zegt.

Maar ook deze zaak, de vervulling van Gods beloften en profetieën, heeft nog een andere kant.

Dat is onze kant.

Gods beloften worden verkregen en profetieën worden vervuld mede door gebed van Gods kinderen.

De tijd van benauwdheid, waarvan Israël nu een begin doormaakt, kan verkort worden....door gebed.

Shalom,Jvb
 
 
Hallo mijnheer van barneveld. Ik vindt dit een goed en helder stuk. Een tijd
geleden zag ik op tv iemand (een antrepoloog) die op zoek was naar verdwenen volken. In de binnen landen van Africa ontdekte hij een leefgemenschap die zich joden van de stam efraim noemde. Ze hielden er ook de joodse rituelen en gewoontes op na.Hij kon met veel moeite wat wangslijm voor een DNA onderzoek krijgen, om te vergelijken met joden in Israel.Na het onderzoek bleek het allemaal te kloppen dat het joden waren.Ik denk Dat God precies weet waar de tien stammen zijn
en dat ze straks allemaal in Israel herengd worden.Ik kijkt er met verlangen naar uit. God's zegen toegewenst vriendelijke groet Cor
Hartelijk dank, Cor, voor je interessante reactie.

Inderdaad zijn overal Israëlieten te vinden. Ook Efraïm.

Ze komen weer terug, ook dat is zeker.

Het zou aardig zijn, als je mij zou kunnen laten weten wie die antropoloog is.

Nu komt Efraïm meer en meer in de picture.

In het taliban-gebied (zie prof. Sachran, “in the footsteps of thge Ten tribes”.

Ook hij sporeekt over Afrikaanse stammen met wortels in Israël.

Zelfs onlangs gingen er geruchten dat Molukkers ook bij die Tien Stammen zouden kunnen horen.

De HEER weet het.

ShalomJvb
 
 
Bedankt voor u reactie mijnheer van Barneveld. Wie die antropoloog was?Ik zou het niet meer weten,het is al lang geleden.Wat ik op dat moment het belangrijkste vondt heb ik onthouden,zoiet s gaat niet meer uit mijn hoofd.Ik kan goed begrijpen dat u het wel wilt weten:maar helaas.
Misschien dat het nog eens voor de dag komt,ik zal er in iedergeval op letten. Ook Shalom Cor
 
 
Op www.zonnewind.be/economie/crisis/verval-van-een-wereldorde.shtml lees ik een artikel met de volgende kop:

2011 Wordt chaotisch, onvoorspelbaar, onberekenbaar
Het verval van een wereldorde

Naschrift van mijzelf:

Dit verval past precies in het eindtijdplaatje . De huidige wereldorde zal plaats moeten maken voor de Nieuwe Wereld Orde, het Rijk van de antichrist dus. Dus dit betekent dat wij op de drempel van de Grote Verdrukking staan en dat de Heere Jezus dan ook zeer spoedig terugkomt. De huidige financieel-economische situatie is niet de komende jaren vol te houden en zo zien wij dat de kredietcrisis die in 2008 uitbrak, het jaar dat Israël 60 jaar bestond, niet zomaar een recessie is, maar een duidelijk signaal van de Wederkomst een een hevige geboortewee van het Duizendjarig Vrederijk.
 
 
We staan aan de vooravond van een grote verandering op de gehele aarde: na 2000 jaar van keuzevrijheid van alle mensen tussen een leven voor zichzelf (egoïstisch), of een leven toegewijd aan de Here Jezus, Die voor ons aan het kruis is gestorven, gaan we nu een tijd krijgen waarin de aarde geregeerd zal worden door niemand minder dan de Zoon van God, Die 2000 jaar geleden nederig en incognito naar de aarde kwam om het goede voorbeeld te geven, de mensen op te roepen zich te bekeren, en het Woord te prediken op een manier zoals geen ander dat tevoren had gedaan. Deze Jezus, zoals Hij op aarde heette, zal terugkeren in grote macht en heerlijkheid, en Hij zal alle vijandschap teniet doen en een Vrede-rijk stichten, waarin geen plaats meer is voor ongerechtigheid . In een uiterste poging nog zoveel mogelijk mensen door genade te redden, zal er een tijd van grote benauwdheid zijn, die 7 jaar zal duren. Dit zal een schare mensen opleveren die niet te tellen is ( Openbaring 7: 9-14). Maranatha

Zeker, Frans, dat is de prachtige toekomst, waar we op hopen en waar we om bidden.

Zoals jij die je reactie afsluit met Maranatha, Kom Here Jezus!

We moeten ons wel realiseren dat voordat die tijd komt eerst de ‘weeën van de Messias” komen.

Niet alleen rabbijnen, maar ook de Here jezus spreekt over deze tijd als “het begin van de weeën”.

De eindtijdrampen, die in het boek Openbaring worden beschreven worden ook ‘weeën’ genoemd.

Ik denk aan de ontsluitingswee ën en persweeën.

De Here Jezus, in zijn rede over de laatste dingen, zegt dat die tijd van weeën, ook wel de grote verdrukking genoemd,

verkort kan worden. Dus zijn komst bespoedigd.

Je weet dus wat je te doen staat.

ShalomJvb
 
 
Beste broeder Jan
op het ogenblik ben ik vrijwilliger in de IDF. Je mag niet evangeliseren,m aar de soldaten hebben wel vragen dus komt er toch een gesprek tot stand. Ook onder de vele joodse vrijwilligers zijn vragen waarom niet Joden Israel helpen, ook een open deur dus.
Vanochtend bedankte de een na hoogste baas van de basis ons en hij vroeg of we eenb ambassadeur wilden zijn in ons land. Israel heeft zoveel mogelijkheden om je hulp ook praktisch te laten zien kom met velen zo zei deze commandant!
Het is verder heerlijk om in een gemeente te komen van Joden die hun Messias hebben herkend. Wat een liefde en aanbidding spreekt in deze gemeentes. Zo goed om mee te maken
Hij vervult Zijn Woord
bedankt voor het artikel
 
 
Beste Jan, In oktober j.l. kwamen in Rome185 bisschoppen uit het midden oosten bijeen voor een twee weken durende synodevergaderi ng. De slotverklaring was onthutsend en is ook een angstige actualiteit. Zo werd er o.a. verklaard:-Israël is de schuldige in het conflict met de Palestijnen.-Israël mag zich niet beroepen op de gedachte "Het beloofde land".-Israël is geen uitverkoren volk meer.-Met de komst van Jezus zijn nu de beloften aan Israël op geestelijke wijze aan de kerk toegevallen. Kortom weer de introductie van de vervanging leer! Ook was er deze maand een synode van de PKN over de vraag of God en Allah dezelfde god zijn. Nu is mij van deze slotverklaring nog niets bekend, maar enkel al dit ter discussie te stellen geeft al aan dat de PKN-leiding het spoor bijster begint te raken. Ook komt de laatste tijd bij sommige kerken, steeds meer de vraag naar boven of Jezus nog wel de enige weg tot God is. Hebben ze wel door dat ze straks haarfijn aan sluiten op de wereldreligie?
Dag Simon,

Hartelijk dank voor je reactie.

Inderdaad was de slotconclusie van die bisschoppen uit het M.O. zeer negatief tegenover Israël. We weten nu, als we het al niet wisten, waar ze staan. Niet aan de kant van de God van Israël, Die zijn volk verlost. Toch is de houding van de RK kerk voor velen wat verwarrend. Binnenkort verschijnt er een boek van de journalist Peter Seewald, “Light of the World – de Paus, de Kerk en de Tekenen van de Tijd”. Hij interviewt paus Benedictus 16. De Paus benadrukt de eenheid tusen het OT en het NT. Hij bevestigt dat hij altijd warme gevoelens heeft gekoesterd voor het Joodse volk en de staat Israël. Ook geeft de Paus toe dat er in het verleden door het Vatikaan heel wat gemaakt zijn tegenover het Joodse volk.

Weer een voorbeeld van de twee gezichten van het Vatikaan en de RK kerk. Vooral tegenover het Joodse volk. Maar er zijn ook waarnemers die de vriendelijke opmerkingen van de Paus tegenover Israël en het Joodse volk ingegeven zijn door de eeuwenoude wens van het Vatikaan om een vaste voet op de Heilige Grond (het land Israël)en in de Heilige Stad (Jeruzalem) te krijgen. Anderen, vooral RK vrienden van Israël zullen de uitspraken van de Paus dankbaar ontvangen.

Met een hartelijk shalom.
 
 
Volgens een wetenschapper op het NOS-journaal is de aardbeving en tsunami,gistere n,in Japan een toeval,want deze bevingen komen maar eens in de vijftig jaar voor!!!???
 
 
Vandaag zijn vijf Joden op de Westoever gedood en daarom citeer ik Genesis 12 vers 1,2,3!!!!!!!!
 
 
Op het NOS journaal zag ik dat Jemen,Israel (en de VS) de schuld gaven van de huidige onrust in het Midden-Oosten!!!Hoe dwaas zijn deze jemenitische uitspraken!!!De vreze des Heren,is het begin van alle wijsheid!!! (Heren=de GOD van Abraham,Izaak en Jakob)!!!
 
 
Shalom Jan,
Geruime tijd geleden heb een foto gezien in 1 of ander blad (zoeklicht of Nieuws uit Israël van de Middernachtsgro ep, waarschijnlijk) met daarop de beginnende scheur in de Olijfberg. En.. dat was al de 2e keer dat er een stukje over geschreven was, want jaren ervoor was er ook al een stukje over geschreven. De laatste foto was duidelijk te zien, dat ze scheur groter was geworden, en om het te beschermen was er een groen hekwerk omheen gemaakt.

Inmiddels ben ik al geruime tijd weer aan het zoeken. Ik kan er NIETS meer over terug vinden. Er is wel een meneer Rudy (archeoloog, dacht ik) die weet er ook van, maar kon het ook niet meer terug vinden.

U begrijpt, mijn vraag aan u is, of u weet waar ik die bewuste foto terug kan vinden. Het zoeklicht en de middernachtsgro ep hebben het zoeken gestaakt. Maar ik staak pas, als ik de foto gevonden heb.

Alvast hartelijk bedankt, Joke Harcourt- Griffioen
Joke, een hartelijk shalom,De aardekorst in het M.O. is vol scheuren.

Vanaf Tanzania tot Turkije is er een enorme kloof, een verzakking in de aardkorst.

Die loopt door de Rode Zee, via de Arava het dal in de Negev tussen Jordanië en Israël.

Met als dieptepunt de Dode Zee, en dan via de Jordaanvallei naar Turkije.

Vanaf doe verzakking lopen verschillende scheuren links en rechts het land in.

Een scheur begint in Jericho en eidigt in Jeruzalem onder de Tempelberg.

Vandaar dat daar vregelmaitg kleine aardschokken voorkomen.

Van een scheur heb ik niets gezien toen we een paar weken geleden op de Tempelberg liepen.

Wel waren r fotoi’s in de Israëlische pers van een gat in het plaveisels van de Tempelberg.

Dat was gekomen na een aardbeving.

De Waqf heeft dat gat heel snel gedicht.

Geologen verwachten snel een grote aardbeving in die regio.

Meer weet ik niet.Shalom

Jvb
 
 
Sinds kort zijn er olie- en gasvelden ontdekt voor de Israelische kust,las ik,wat genoeg zal zijn voor 100 jaar olie-voorraad voor Jakob. Libanon en de Hezbollah eisen de gasvelden op. Als Sion een tweede Saoed wordt wat betreft de olie-voorraad dan komt de Gog-oorlog wel zeer nabij,want ook de Russen azen op olie. We moeten Ezechiel 38 maar goed bestuderen en blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem!!!!!! !!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven