Gevaarlijk Thuis?

'Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt” ... ' - 'Rosenthal boos over geldsteun ICCO aan anti-Israëlclub': http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/282730/Rosenthal-boos-over-geldsteun-ICCO-aan-antiIsraelclub.htm Klik voor ware grootte
'Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt” ... ' - 'Rosenthal boos over geldsteun ICCO aan anti-Israëlclub': http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/282730/Rosenthal-boos-over-geldsteun-ICCO-aan-antiIsraelclub.htm

Profetische wonderen

De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land en het herstel van het land is één van de grootste wonderen van God in onze tijd. Het is een profetisch gebeuren: “IK zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en IK zal u brengen naar uw eigen land” - Ezechiel 36:4). Deze terugkeer gaat nog steeds door. De rest van de Joden uit Ethiopië (de stam Dan) is onderweg.

Van de stam Manasse zijn er al een kleine 2000 terug en eenngrote groep wacht nog in NO India op toestemming om ‘op aliya’ te gaan. Veel Joodse Nederlanders hebben hun koffers al gepakt. Een feit waarvoor ik mij diep schaam. Ze gaan terug naar “het hele land Kanaän” (Genesis 17:8) dat de HERE onder ede (Genesis 24:7, 50:24) als een “altoosdurende bezitting” (Genesis 17:8) heeft toegezegd. Het was en is een opdracht voor Israël “het land in bezit te nemen” (Exodus 23:30; Numeri 33:53; Deuteronomium 9:23; Psalm 105:8-11). Zoals de profeet Obadja voorzegd heeft: “Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” (17). Dat zien we nu gebeuren want straks zal ook Efraïm terugkomen en “zij zullen het veld van Efraïm en het veld van samaria in bezit nemen” (19). We zien tegelijk hoe bijna de hele wereld zich tegen het plan van God verzet. Voor ons, gelovigen-uit-de-volken, is het een voorrecht en een eer om aan dit grote werk van God te mogen meewerken: “In hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden” - Jesaja 49:22). Breng de Joden thuis!

Verwarrende verwijten

Het huidige herstel van Israël geeft duidelijke illustraties en vervullingen van bijbelse profetieën. De machtige hand van de God van Israël is zichtbaar in zijn handelen in en rond Israël. Toch worden er verschillende bezwaren tegen het “thuis brengen” van Israël opgeworpen. We noemen er een paar:

Politiek boven het Woord

Onder een groot percentage van de Christenheid is veel “politiek en maatschappelijk correct’ gepraat over “bezette gebieden”, over “arme onderdrukte Palestijnen” of over “Israël dat het internationaal recht met voeten treedt”. Men praat, vaak zonder kennis van zaken van internationale verdragen en van de geschiedenis, met de wereld mee. Even doorvragen levert dan meestal een brommerig zwijgen op. Deze, vaak goedwillende Christenen, stellen de politieke visie van de wereld en de gangbare media-leugens over Israël boven de realiteit van het Woord van God en de waarheid van de feiten. Zij zullen niet graag meewerken aan het ‘thuis brengen van de Joden’.

Variant van de vervangingsleer

Sommige Christenen, die de Bijbel als onfeilbaar Woord van God belijden, hangen tegelijk een moderne variant van de vervangingsleer aan. Kort samengevat is hun visie de volgende: Nadat “de Joden” (let op de valse generalisatie “de” Joden) Christus verworpen hebben, heeft God een ander volk uitverkoren, de Kerk van Christus. Pas als de Joden Jezus hebben aangenomen zijn ze weer “Gods volk” en kunnen ze terug naar het Beloofde Land en voldoen aan hun aardse roeping. Toegegeven, deze visie is erg kort samengevat. Toegegeven, onder hen zijn velen die het Joodse volk liefhebben. Maar ze zullen niet meewerken aan het thuisbrengen van het Joodse volk.

Eerlijke bezorgdheid

Een derde bezwaar komt van bezorgde vrienden van het Joodse volk. Zelfs een aantal rabbijnen aarzelen om ‘thuis te komen’. Zij vrezen “de tijd van de weeën van de Messias”. Vlak voor de komst van de Messias, de wederkomst van de Here Jezus, zal er een tijd van “benauwdheid voor Jakob” - Jeremia 30:7) komen. Daniël spreekt zelfs van “grote benauwdheid” (21:1). De Here Jezus noemt die tijd “de grote verdrukking” - Matteus 24:21,22). Daarom is het, volgens deze medegelovigen, onverantwoord de Joden nu al thuis te brengen. Het is te gevaarlijk in Israël en het wordt nog gevaarlijker. Er zit veel waars in dit bezwaar. Daarom gaan we er wat dieper op in.

Afrekening

De Bijbel is duidelijk. De “eindtijd” is een verschrikkelijke tijd. De verdrukking van de antichrist en zijn profeet zal zeer zwaar zijn. De bazuingerichten en de schaalgerichten die in het boek Openbaring beschreven worden zijn vreselijk en komen over heel de aarde. Israël zal lijden onder de “weeën van de Messias”. Maar de weeën die over de aarde komen zullen nog veel erger zijn. Voor Israël is er hoop. Er komt “een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden”. (Jeremia 30:7). Ook in de tijd van “grote benauwdheid ....zal uw volk ontkomen” Daniel 12:2). Die tijd van “de grote verdrukking” kan “worden ingekort” - Matteus 24:22. De apocalyps is inderdaad een afrekening want de Heer zegt: “IK zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u (Israël) zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen” - Jeremia 30:11. Dus hoop voor Israël.

Een schuilplaats voor Israël

De vrouw uit Openbaring 12 stelt Israël voor. Zij krijgt een schuilplaats in de woestijn als de antichrist achter haar aanzit. “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen (=3,5 jaar) onderhouden zal worden” - Openbaring 12:6. Een voorbeeld van zo’n schuilplaats voor Israël uit de verre geschiedenis dateert ongeveer 3.400 jaar terug. Tijdens de tien plagen die over Egypte kwamen werd Israël in het land Gosen gespaard voor de ergste plagen. Het land Gosen, waar Israël toen woonde, werd gespaard. Iets dergelijks zal ook in de eindtijd gebeuren. Nog één tekst over Gods beschermende hand over Israël in de eindtijd: “want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Zie Jesaja 60:1,2). Dus we gaan krachtig door met de actie “breng de Joden thuis”. Want het land van Israël en het volk van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. Daar is Gods bescherming over zijn volk. Daar zullen zij hun (en onze) Verlosser ontmoeten. Moge Hij spoedig komen.

12 Reactie(s)

 
 
Dank voor dit verhelderende stuk. Wat is het ook waar, het gaat in alles om God. Het gaat om wat God doet aan Israel. Hij dient geprezen te worden voor wat Hij aan Zijn volk doet en nog gaat doen.
Voor wie politiek correct, humanistisch of watvoor andere leer aanhoudt tov Israel en Palestijnen heeft geen zicht op de Here en Zijn heilsplan met Zijn volk en deze wereld.
De psalmdichter zei het al: opdat zij Uw Naam zoeken.


Inderdaad, Angela, dat staat in Pslam 83 waar een oorlog van de omliggende landen tegen Israël wordt beschreven. Lees die psalm maar eens en dan zul je zien dat alles wel heel precies op onze tijd van toepassing is.

Het is altijd de bedoeling van de Here God dat mensen zich bekeren, zodat oordelen niet hoeven door te gaan.

Dat zien we zelfs in het boek laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waar twee keer bijna verdrietig staat: “En toch bekeerden de mensen zich niet....”.

Maar de Almachtige gaat door met zijn plannen, dwars tegen de tegenstand in. Ja, Hij gebruikt zelfs soms die tegenstand!

Onze gebeden zijn in deze strijd van groot belang!!ShalomJvb
 
 
Bedankt voor dit artikel.
Vanaf de kansel hoor ik wel een preken dat het huidige Israel niet het Bijbelse Israel is. Dat de huidige geestelijke leiders/herders van Israel de predikanten en voorgangers van de kerk zijn, aangesteld door God tot naijver voor het Joodse volk Israel, zij laat immers zien hoe het hoort. Als je dan al weinig tot geen Bijbel kennis hebt, wordt je door dit hoogmoedig gepraat mooi misleid. En zeg nu zelf: 'de dominee heeft er immers voor geleerd, wie zijn wij dan om hem/haar terecht te wijzen?' En wie er dan toch een andere mening wat Israel betreft op na heeft wordt met de neus aan gekeken en simpel weg genegeerd.
Mensen toets de leer die uw voorganger en gemeente verkondig met opengeslagen Bijbel. En bid dat er bekering mag plaats vinden in uw plaatselijke gemeente(n).
 
 
Soms is het net of er plotseling een golf van boze machten over een land kan spoelen die alles in een soort stroomversnelli ng meesleurt. Dan is er grote verwarring en niemand heeft het nog in de hand. Het overkwam Paulus in Efeze, toen de menigte samenliep en velen niet eens wisten waarom ze eigenlijk meededen. Het zou zomaar kunnen dat deze golf overslaat naar de rest van de arabische wereld en ze zich samen vinden in hun jodenhaat. Ik las vandaag nog ergens een kopje uit Egypte 'er blijft geen Jood over!'
 
 
Persoonlijk vindt ik het van een verregaande hoogmoed, als mede van een ongekende vorm van minachting t.a.v. God getuigen, om te denken dat onze menselijke inspanningen nodig, danwel wenselijk zouden zijn om het plan van God te doen slagen. Is het namelijk niet zo, dat God zelf bepaald hoe en wanneer hij zijn plannen verwezenlijkt?! Is het niet zo, dat God zelf zijn volk thuisbrengt, en daarbij onze hulp geenzins nodig heeft?!Beste Rob,Ik denk dat je meer de Bijbel moet laten spreken dan te redeneren.

Vanaf Adam in het Paradijs tot heden is het de bedoeling van God geweest mensen in te zetten in zijn plan de aarde weer onder zijn zegenrijke heerschappij te brengen. Hij gaf daartoe zijn wetten aan Israël. Hij zond en zendt evangeliepredik ers uit over de hele aarde om de mensen te leren ‘al wat Ik u geboden heb”. Hij gebruikt mensen om zijn barmhartigheid te tonen.

Zorg dat je een ‘mens van God’ wordt Rob.

Dan is er zegen op je weg en verspreid je zegen.

Jvb
 
 
Beste heer v. Barneveld,

Dank voor uw antwoord.
Het eerst deel van uw antwoord kan ik slechts beamen.
Dat u daaruit (naar mijn indruk in ieder gevel) echter de conclusie trekt dat Hij de mens nodig heeft om zijn plannen te bespoedigen, danwel richting te geven kan ik onmogelijk met u eens zijn.
Natuurlijk werkt God via de mensen.
Maar wel op zijn wijze en op zijn tijd.
Als het Zijn tijd is, zal Hij op dat moment, op zijn manier zijn plan doen uitwerken.
God zij niet tegen Mozes: "bedenk jij even een manier om mijn volk uit Egypte weg te krijgen"; "God zij niet: ik wil mijn volk hier tezijnertijd weg hebben"; ook zei God noet: "richt jij even een club op om de uittocht te organiseren".
Nee God zei tegen Mozes ik wil mijn volk weg hebben uit Egypte, en ik wil dat het nu gebeurt. Jij gaat voor mij nu naar de Farao, en stelt hem deze deadline.

wordt vervolgt
 
 
Het volk Israël kreeg niet de opdracht "probeer maar of je Kanaän kunt veroveren" of "beleger Kanaän, en we zullen wel zien hoe lang het duurt."
Nee, God zij dit is mijn plan, je voert het nu uit, en op die dag zul je het land intrekken.
Het verschil dat ik wil aangeven is, dat God de dingen doet, op zijn tijd en op zijn manier.
Als wij daar met onze plannen, hoe goed bedoelt ook, tussen gaan zitten, is dat slechts omdat we (al dan niet bewust) menen God´s werk te moeten doen of in iedergeval God´s plannen te bespoedigen, terwijl wij dat helemaal niet kunnen.
Onze opdracht is, om God´s wil en God´s plan bij alle mensen onder de aandacht te brengen.
Hoe, en wanneer hij zijn plan gaat uitvoeren, is slechts in Zijn hand. En niets wat wij doen, laten of zeggen kan daar enige invloed op uitoefenen.
 
 
Daarom denk ik, dat alle initiatieven om God´s plan te beïnvloeden (zowel de negatieve als de positieve) bij voorbaat kansloos zijn, en bovendien getuigen van verre gaande Hoogmoed van "de mens", en een ongekende vorm van minachting, om te denken dat ons doen, laten of zeggen ook maar de minste wijziging zou kunnen veroorzaken in God´s plan, danwel dat wij God zouden kunnen dwingen om zijn plannen te bespoedigen, door zelf een stuk voorwerk te verrichten.
God´s plan en God´s tijdlijn liggen, naar mijn mening, vast verankert in Zijn toekomstplan. En de enige invloed die wij hebben, ligt besloten in wie wij vertellen van Zijn plan en hoe die personen met die kennis om wensen te gaan.

Vriendelijke groet,
Rob
 
 
Mijn dank voor dit verhelderende stuk Jan. De varianten die je hierboven beschrijft zijn voor mij herkenbaar. Zelf ben ik ze tijdens gesprekken en schriftelijk betoog met medechristenen ook al tegen gekomen. Op de een of andere manier kom je vaak verzet tegen, als je met heldere profetieën probeert duidelijk te maken, hoe God ook in deze tijd, wonderbaarlijk handelt met Zijn uitverkoren volk. Laatst zei iemand: "Ik heb het niet zo op profetieën, want hoe weet ik nou of ze betrekking hebben op deze tijd (tegen de herbouw van de 3e Tempel) of tegen de herbouw van de twee vorige Tempels?". Inderdaad kom je in deze geschiedenissen wel herhalingen tegen waardoor het lastiger wordt om sommige profetieën in deze tijd met zekerheid toe te passen. Ik heb ook niet zo veel kennis in huis, dat ik daar zo een twee drie snel onderscheid in kan maken. Op den duur word je moe van zulke gesprekken. Hoe moet ik daar mee omgaan?
Dag Simon,Je raakt inderdaad een moeilijk probleem aan.

Profetieën, de 16 profetische boeken uit de Bijbel lijken inderdaad heel ingewikkeld.

En dan nog de Psalmen waarin veel profetie voorkomt.

En de levensverhalen van bijvoorbeeld Jozef, Abraham enz. die profetische betekenis hebben.

En de gelijkenissen van de Here Jezus.

Vandaar dat ik elk seminar begin met een uitleg van de structuur van het profetische Woord.

De profeten hebben diverse boodschappen:

1. Boodschappen en waarschuwingen van God voor de eigen tijd.

2. Sociaal ethische boodschappen: Omzien naar armen, weduwen en wezen.

3. Geestelijke boodschappen. Zoals: Blijf trouw aan God, volbreng zijn wetten en het zal je wel gaan.

4. Voorzeggingen voor de (verre) toekomst. Profeten werden vaak in de geest ‘vervoerd’naar de eindtijd en zagen daar allerlei dingen gebeuren. Dingen die we bijvoorbeeld in het bijbelboek Openbaring terugvinden.

5. Profetieën over de eerste en wteed ekomst van de Here Jezus.

6. Profetieën over het huidige herstel van Israël dat we nu meemaken.

Er lopen ook belangrijke profetische lijnen door het profetische Woord.

Om de profetieën voor vandaag te herkennen en te begrijpen moet je vde volgende sleutel in de gaten houden:

WE LEVEN NU IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL

Daar is God mee bezig. 1. Het hetstel van het land. 2. De terugkeer van het volk. 3. Een geestelijk herstel.

Daar verzet de hele wereld zich tegen. Maar God gaat gewoon door.Genoeg hierover beste Simon.

Als je nog vragen hebt, kom dat terug.

Jvb


 
 
N.a.v. de koop van een auto van een plaatselijke orthodoxe Jood van de stam Isschakar zei ik tegen hem dat het straks in Israel veiliger zal zijn dan in Friesland voor hem. Ze gaan binnen nu en twee jaar terug naar Israel. Ze waren een paar jaren terug bekeerd,doch zijn orthodox geworden. Ik zei toen tegen onze bijbelkring dat straks gans Israel dan behouden zal zijn,na de volheid van de heidenen. Genesis 49:14 Issakar is een bonkige ezel,die tussen de stallingen ligt;als hij ziet,dat de rust goed is,en dat het land liefelijk is,buigt hij zijn schouder om te torsen en leent zich tot slaafse herendienst!!!! !!!

Joop,Dat was een interessante ontmoeting.

Zo zie je dat ook in de kleine dingen het profetische woord wordt vervuld.

De profeet Zacharia zag hoe een Joods leider een paslood in de handen had.

Een kleinigheid, maar de HERE zei: “Wat wie veracht de dag van de kleine dingen”.

Kleine dingen kunne signalen van God aanduiden.

H.Gr.Jvb
 
 
Ik vind het wel vreselijk dat wij tegen joodse mensen zouden moeten zeggen: Ga maar naar je eigen land want daar is het veiliger!!
Zal er dan niet een toestand ontstaan dat we ons best niet meer hoeven te doen om ons te verzetten tegen het antisemitisme???!
Ik voel het als een vernedering voor het joodse volk dat hier woont ...
Schande dat we jarenlang onze mond hebben gehouden en zie wat er gebeurt. Ik zal me tot het laatst toe verzetten tegen antisemitisme al is het alleen maar om mijn joodse vrienden te laten voelen dat ze niet alleen staan!
 
 
@Rob dus als het G-ds tijd is en hij gebruikt mensen, dan zou het zomaar kunnen dat je dat net zo goed als hoogmoed ziet, omdat je niet weet of G-d erachter zit of de mens zelf. Ik geef toe, het is best moeilijk soms... Het bespoedigen van G-ds plan kan de mens overigens weldegelijk. Daarover spreekt meen ik ook Sjimon Kefa/Petrus ergens. Door onberispelijk (d.w.z. naar de Tora, G-ds Wil) te leven kunnen Joden en andere gelovigen de (weder)komst van de Messias, in onze ogen Jesjoea/Jezus bespoedigen.
 
 
'Vanaf Adam in het Paradijs tot heden is het de bedoeling van God geweest mensen in te zetten in zijn plan de aarde weer onder zijn zegenrijke heerschappij te brengen'

En dat terwijl hij satan de wereld heeft gegeven....wil hij ons ook nog gebruiken om de wereld onder zijn heerschappij te brengen,beetje tegenstrijdig allemaal,hij zorgt voor de ellende op de wereld zonder dat hij eraan schuldig is omdat wij een vrije wil kregen.....waarom in godsnaam gaat hij satan de wereld geven waardoor het altijd al een kankerzooi is geweest hier op aarde het had ZOVEEL mooier geweest zonder satan haaden we wel goeie mensen als leider ipv de criminele pedofielen die overal heersen té belachelijk gewoon en slaat totaal nergens op alhoewel ik wel in God geloof!!!!Beste Tim,Dank voor je eerlijke, wat emotionele reactie.

Maar ja, emoties horen ook bij een discussie.Ik denk dat je het niet goed begrijpt.

Gun mij even de tijd om het kort uit te leggen.Bij de schepping maakte God Adam en Eva tot onderkoning en onderkoningin van de aarde.

Hij gaf ze de opdracht om, o.a. de aarde te onderwerpen.

In plaats daarvan hebben Adam en Eva zichzelf aan satan onderworpen door hun ongehoorzaamhei d.

Toen hebben zij hun positie afgestaan en die satan werd, zoals JEZUS hem noemt, “overste van deze wereld”.God liet het er niet bij zitten.

HIJ wilde d emens blijven inzetten voor zijn doel: De redding van de wereld.

Daarvoor koos HIJ een heel volk, Israël.

Toen dat ook dreigde te mislukken (afgodendienst door Israël) stuurde God zijn eniggeboren Zoon, Jezus de Messias.

Hij is “het Lam van God dat de zonde van de wereld (van jou en mij) wegneemt”.

Zo kon mensen, verlost van de zonde, weer dor God worden ingezet.

Waarbij HIJ Israël niet heeft vergeten en ook weer inzet.Nu leven we in de tijd dat het Koninkrijk van God gaat doorbreken.

De hele wereld verzet zich daartegen en is dus anti-Israël en anti bijbelgetrouwe Christenen.God waarschuwt die wereld.

Niet door rampen of oorlogen of ziektes enz.

Nee, gewoon door Zich terug te trekken, waardoor de machten van het kwaad, onder leiding van satan, min of meer vrij spel krijgen.

Zodra de mensheid zich gaat onderwerpen aan de regels die God heeft ingesteld, komt er vrede.

Dat zal gebeuren als JEZUS terugkomt als Koning van Israël en dan wordt Jeruzalem pas echt de Stad van Vrede.Met een hartelijk shalom, beste TimJvb


 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven