Verwarring

Egypte; Demonstranten en soldaten bekijken en beluisteren gebroederlijk een verklaring van President Hosni Mubarak Klik voor ware grootte
Egypte; Demonstranten en soldaten bekijken en beluisteren gebroederlijk een verklaring van President Hosni Mubarak

Gods snelheid

Het is belangrijk om gebeurtenissen rond Israël in een bijbels-profetisch licht te zien. Want profetische gebeurtenissen gaan in een razend tempo om ons heen. “IK zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). Dan zien we. God heeft blijkbaar haast.

“Zijn woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15). Dat betreft niet alleen de snelheid waarmee het Evangelie over de aarde gaat, maar ook de vervulling van het profetische Woord. We gaan nu even kijken naar de Bijbelse betekenis van de verwarring die raast over de volken rond Israël en ook over ons dreigt te komen. Waar loopt dat op uit? Eerst iets over verwarring bij de vijanden van Israël in de Bijbel.

Een krijgsheld

Na de uittocht uit Egypte, ongveer 3500 jaar geleden, kwamen de Israëlieten klem te zitten tussen de Schelfzee, de woestijn en het machtige leger van Egypte. De HERE streed voor Israël. “Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring” (Exodus 14:24). Het leger van Farao (600 ‘tanks’) kwam om in het kolkende water van de Schelfzee. “De HERE is een krijgsheld” (Exodus 15:3) zong Israël toen enthousiast. Opvallend is dat de God van Israël vaak vijandelijke legers in verwarring brengt als Hij opkomt voor Zijn volk. Het is zijn normale strijdmethode: “Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt” (Exodus 23:27 en Deuteronomium 7:23). Voorbeelden genoeg:

  • Jozua streed tegen vijf machtige koningen van Kanaän. “DE HERE bracht hen voor het aangezicht van Jozua in verwarring” (Jozua 10:10). Toen leden die legers een totale nederlaag.
  • In de tijd de richters Barak en Deborah werd Israël onderdrukt door de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Barak werd opgeroepen hen te bestrijden. “De HERE bracht Sisera met zijn wagens (900 tanks!).....in verwarring voor Barak” (Richteren 4:15). Het leger van Sisera werd verslagen en Sisera kwam om.
  • Denk aan Gideon. Hoe het vijandelijke leger van Mideanieten en Amalekieten al schreeuwend en in totale paniek vluchtte (Richteren 7:21)
  • Na de gewaagde overval van de Israëlische kroonprins Jonathan en zijn wapendrager op een wachtpost van de Filistijnen kwam er “een zeer grote verwarring” (1 Samuel 14:20) over het Filistijnse leger, dat daarna verslagen werd.

God verandert niet! “Ik, de HERE ben niet veranderd en jullie kinderen van Jakob zijn niet verteerd” zegt de HERE zo’n 600 jaar later door de profeet Maleachi Maleachi 3:6). Dus zien we:

Hedendaagse verwarring

Israël is in de 18 eeuwen ballingschap niet verteerd. Brengt de HERE ook vandaag de vijanden van Israël in verwarring? Weer een paar voorbeelden:

  • Er zijn heel wat wonderverhalen uit de vier verdedigingsoorlogen van Israël. Bijvoorbeeld hoe vijandelijke divisies in verwarring vluchtten. Dit was zo opvallend een Israëlisch seculier, links dagblad Ha’Aretz na de Zesdaagse Oorlog (1967) concluderend toegaf: “Zelfs een niet-religieus iemand moest toegeven dat deze oolog met hulp van de Hemel is gevoerd”. Weizmann, toen generaal, werd gevraagd hoe het mogelijk was dat Israëlische vliegtuigen in Egypte ongehinderd van vliegveld naar vliegveld konden vliegen, antwoordde hij: “De vinger van G-d”.
  • Koning Hoessein van Jordanië werd door onjuiste berichten over Egyptische overwinningen in verwarring gebracht. Hij vocht mee tegen Israël en......verloor Judea, Samaria en Jeruzalem!
  • Toen Hamas en Fatah in juni 2006 op het punt stonden een gemeenschappelijk front tegen Israël te vormen bracht God hen in verwarring. Er ontstond een bloedige, verbeten onderlinge strijd tussen beide terroristenorganisaties die tot vandaag doorgaat.
  • Ahmadinejad schoot eind 2010 aardig op met de productie van verrijkt uranium voor zijn atoombommen. Het geniale, in het Israëlische atoomcentrum Dimona ontworpen stuxnet computervirus, bracht de ultracentrifuges van Iran in verwarring, zodat veel centrifuges kaport draaiden. Het atoomprogramma van Iran raakte zo’n drie jaar achterop. Eind februari bleek dat ook de centrale in Busher slitgelegd moest worden.
  • De internationale politiek zette Israël onlangs onder zware druk om weer een bouwstop in Judea, Samaria en Jeruzalem af te kondigen. Onthullingen van WikiLeaks brachten heel wat verwarring in het wereldje van de geheime topdiplomatie. De druk op Israël werd deels hierdoor wat minder en het bouwen kon doorgaan. Immers “De HERE bouwt Jeruzalem” (Psalm 147:2). En: “...verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” (Amos 9:14). Als de HERE bouwt, wie zal het keren?
  • In januari 2011 begon grote onrust en verwarring bij veel Arabische totalitaire leiders. Opstand in Tunesië bracht het bewind van Ben Ali ten val. Mubarak van Egypte moest wijken. Kaddafi , de tiran van Libië ruimt het veld. Onrust, rellen en demonstraties, kortom verwarring, in Egypte, Libanon, Libië, Jordanië en nog een hele serie landen. Onthullingen van al-Jazeera veroorzaakten hooglopende ruzies onder de Palestijnen. De HERE brengt Israëls vijanden in verwarring. Dat is een laatste waarschuwing van de Almachtige.

Profetische geschiedenis

Intussen gaat God door met zijn verlossingsplan voor Israël en daarna voor heel de wereld. Maar momenteel is de situatie voor Israël zeer gespannen. Dreigingen van Hezbollah, Iran en Syrië blijven. Begin januari schreef de Jerusalem Post: “Israël kan bitter weinig doen om de wereld te verhinderen een Palestijnse staat te erkennen. Uiteindelijk zal de VS dat doen en ten slotte zal, volgens Netanjahu, Israël ook. Waarom het onvermijdelijke verder uitstellen? Waar wachten we op?” Vooral bij seculier en links Israël heerst een bijna defaitistische houding. Let nu eens op overeenkomsten met de tijd van de Richters in Israël! Telkens als Israël belaagd wordt door machtige vijanden grijpt de HERE in. Met zijn eigen strijdmethode: Verwarring. Zoals we nu zien gebeuren.

Aan het einde van de richterentijd, ongeveer 3000 jaar geleden, was Israël bezet door Filistijnen. Nu wordt het hartland van Israël grotendeels bezet door Palestijnen. Toen kwam Simson. Hij gaf Israël weer wat moed. Samuel bracht het volk bij de HERE en streed tegen de Filistijnen. Saul streed tegen de Filistijnen en ten slotte verjoeg koning David de vijand. Daarna brak het vrederijk van Salomo aan. Als inderdaad de geschiedenis van Israël profetische dimensies heeft, mogen we bidden en hopen dat God ook nu Samuel’s en David’s stuurt en dat het vrederijk van de Messias spoedig aanbreekt.

Verwarring (2)

Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Waarnemers en deskundigen vrezen dat die verwarring als een virus zich zal verspreiden naar veel landen in de wereld. De Russisch president Dimitri Medvedev denkt dat de onrust en opstanden in het Midden Oosten nog decennia zullen voortduren. Waar loopt dat op uit? Daniël en Johannes kregen visioenen van een vreselijk wereldrijk in de eindtijd. Het rijk van het Beest. Daniël ‘zag’ vier beesten opkomen uit een woelige, wilde zee. Die vier beesten stelden het Babylonische, het Perzische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk voor. De wilde zee stelt onrustige volken voor. In Openbaring ziet Johannes die vier beesten in één Beest uit de zee tevoorschijnkomen. Dus in de eindtijd zullen die vier wereldrijken samen opkomen uit een groot aantal volken waarin momenteel opstanden en onrust heersen. De enige macht die die volken weer in bedwang kan krijgen is de fundamentalistische Moslim Broederschap. Die laat duidelijk weten dat ze er klaar voor zijn. Hun doel is om van al die landen sharia-staten te maken. En van de wereld één Moslim kalifaat. Dan is het beeld, het wereldrijk van de antichrist bijna compleet. Alleen de EU ontbreekt nog. Dat komt eraan, een verbond tussen de EU en de moslimstaten, Eurabië! U leest de geschiedenis van dat beeld van het eindtijdwereldrijk in de Bijbel, in Daniël 2. Het staat op voeten van ijzer en leem, twee stoffen die zich niet mengen. Hoort u de Turkse premier Erdogan niet roepen tegen de Turken in Europa: Geen assimilatie, niet mengen. Het gaat allemaal wel erg snel.

Wilt u meer details weten of gaat het u te ‘kort door de bocht’ lees dan de vierde druk (pas uit en bijgewekt tot begin februari) van het boek: EINDTIJD, ISRAEL EN DE ISLAM. Daar wordt het hele scenario beschreven.

11 Reactie(s)

 
 
De laatste tijd is er veel aan de hand en soms valt het bijna niet te volgen. Het gaat in zo'n sneltreinvaart, dat je je hart wel eens vast houd. Wat gaat er nog meer gebeuren. Het beangstigd me ook wel eens. Toch vind ik het belangrijk om te weten, zodat je niet helemaal verrast wordt door het een of het ander. Ga zo door met uw site.

Groetjes Lammert

Beste Lammert,Wat je schrijft is de ervaring van veel mensen.

Velen lezen de krant niet meer en zappen over het journaal heen.

“Het is bijna niet te volgen”.

Het wordt wel duidelijker als je de volgende stelregel vasthoudt:

WE LEVEN NU IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL.

Daar is God mee bezig en daar verzet zo goed als heel de wereld zich tegen.

Het is de tijd van de doorbraak van het Koninkrijk van God.

Want “De Verlosser zal uit Sion komen”.

Daarom is de Islam koortsachtig bezig het kalifaat te stichten.

Daarom zijn er zoveel anti-Zionisten.

Met een hartelijk shalomJvb


 
 
Psalm 89:7 (ber.)

Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in 't lijden
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen!

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze koning is van Israëls God gegeven.

mr. drs. J. Wouters


Prachtig, beste heer Jos Wouters.

Vroeger, heel vroeger zong ik dat psalmvers enthousiast mee in de kerk.

Ps. 89:19.

“Want van de HERE is ons schild

Van de Heilige van Israël onze koning”.

Een topgeneraal van het Israëlische leger zei onlangs

“Het zou goed zijn als we minder op onze tanks en gevechtsvliegtu igen gingen vertrouwen

en meer op de HERE onze God”.

“Maar gij HERE bent een schild dat mij dekt” (Ps.3:4).

En de Koning van Israël komt!

Shalom,Jvb
 
 
Weer bijbelteksten geleerd deze week,Jan,Jesaja 60 vers 22 en Psalm 147 vers 15!!!Eigenlijk heb ik geen tijd meer om te werken,Jan,zove el geheimenissen worden dagelijks geopenbaard uit GOD s woord!!!
 
 
CAIRO - Twee kopstukken van de oppositiebewegi ng Moslimbroedersc hap in Egypte komen woensdag vrij na bijna vijf jaar gevangenschap. Dat heeft hun advocaat laten weten.
Khairat al-Shater, een van de hoogste leiders van de beweging en vroeger zijn belangrijkste financier, en de zakenman Hassan Malek werden in 2006 opgepakt. Ze zaten sindsdien vast en werden in 2008 tot zeven jaar celstraf veroordeeld.
'De veiligheidsdien sten hebben de Moslimbroedersc hap geïnformeerd dat opdracht is gegeven om ze vrij te laten. Dat gebeurt binnen enkele uren', zei advocaat Abdelmoneim Abdel Maqsud.
De broederschap is de grootste oppositiebewegi ng in Egypte en opereerde grotendeels ondergronds onder president Hosni Mubarak. De oppositiebewegi ng speelde een rol bij de omwenteling die tot het aftreden van Mubarak leidde en is nu betrokken bij beraadslagingen over de toekomst van het land.
erg verontrustend. : betrokken bij beraadslagingen over de toekomst van het land...
 
 
Geachte Mijnheer Jan van Barneveld!

Helaas is het bovengenoemde boek(Herstel van Israel) nergens (meer) te koop.
Ik hoop van harte, dat dat binnenkort weer mogelijk is, want waarschijnlijk zal er binnenkort toch wel een nieuwe druk komen?

Ik zie uw antwoord met interesse tegemoet

Met vriendelijke groeten
Mw. D. Groot Harteveld
 
 
Verwarring U schrijft: Als de geschiedenis van Israel inderdaad profetische dimensies heeft...... Alle aanwijzingen die u geeft uit Gods Woord en de geschiedenis, vallen weg met dit woord -als- Gods Woord houdt stand in eeuwigheid! Op mijn trouw verbond, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig.

Met vriendelijke groeten,
N Bakelaar- van der MaasDag mevrouw Bakelaar,

Vriendelijk dank voor uw reactie, waarin u een berijmde pslam aanhaalt.

Helaas moet ik zeggen dat ik u echt niet begrijp.

“Alle aanwijzingen die ik geef uit Gods Woord” zouden volgens u wegvallen.

Waarom? Wat is uw bewijs voor dat wegvallen? U haalt een berijming van een Pslam aan en een citaat

dat ik nergens kan vinden.

God is getrouw en Hij zal zijn verbond met hen (Israël) niet verbreken. Zie Leviticus 26:44 en 45.

Met een vriendelijke groet,Jvb
 
 
Toen de onrust in de Arabische wereld begon, kon ik de gebeurtenissen profetisch allemaal niet zo goed plaatsen. Tot ik een stuk hierover op mijn site wilde zetten, en me er in ging verdiepen. Uiteindelijk blijkt het toch allemaal om Israël, Jeruzalem en de Islam te gaan.

De terugkeer van Yusuf al-Qaradawi in Egypte is wat dat aangaat veelzeggend. En zijn eerste openbare toespraak in 40 jaar nog meer. tijdens deze gebeurtenis op 18 februari gebeuren 3 opmerkelijke dingen:

1. de door het westen uitgeroepen held van de revolutie in Egypte, Wael Ghonim wordt door de mensen van Qaradawi tegengehouden om de menigte toe te spreken.
2. de koptische christenen worden opgeroepen om voor Allah te buigen
3. de massa schreeuwt “Amen” en “Allahu Akhbar” nadat Qaradawi oproept naar Jeruzalem op te trekken ("To Jerusalem we go, for us to be the martyrs of the millions.")

Voor wie het hele artikel wil lezen: http://bit.ly/e4woz4Beste J.Langkamp,Ben net terug van een reis in israël.

Met een groep, waaraan ik dagelikjke bijbelstudue mocht geven en nog veel meer.

Vandaar deze late reactie.U hebt gelijk.

Maar er is nog veel meer aan de hand.

Als ik de ruim 300 mails heb bekeken en ander werk heb ingehaald hoop ik dat ‘veel meer’ toe te lichten.ShalomJvb
 
 
Lieve broeder

om eerlijk te zijn wilde ik uw boek niet lezen vond het veel te ongelofelijk
dat de Islam zo een rol zou kunnen spelen in de eindtijd Nu ben ik heel blij dat ik het boek heb gelezen. Ik weet dat het nog niet zeker is maar een gewaarschuwde vrouw is er drie waard zeg ik altijd. Ook ik heb een link
http://xandernieuws.punt.nl/?id=623834&r=1&tbl_archief=&,

waar Obama zelfs een heel grote rol in speelt, aansluitend op uw boek
Het is waarlijk om van te rillen maar het geeft me aan de andere kant
weer ongelooflijke bemoediging dat wat in de Bijbel staat ook gaat gebeuren en we inderdaad al zover zijn en het geen honderd jaar zal duren voordat Jezus terugkomt. Het is een eis in de Bijbel om Jezus te verwachten want Jezus komt voor hen terug die hem verwachten en zo dienovereenkoms tig handelen. Heb ik bevestigd gezien in een preek van Derek Prince in het Duits.
Nog veel zegen en ook bescherming toegebeden
Nadine

Beste Nadine,Dank voor je reacties.

Net terug uit Israël waarik een vemoeiende week van veel bezoeken, het geven van dagelijkse bijbelstudies en commenaar onderweg aan een geïnteresseerde , prettige groep. Nu de post en de vele reacties.

Wat betreft jouw reacties:1. Ik heb de site over de visioenen van die Noorse vrouw gezien. Interessant en verrassend. Het viel me echter op dat er niets over Israël in voorkwam, terwijl Israël toch het centrum is van Gods handelen in deze tijd.

2. Wat betreft het boek “Eindtijd, Israël en de Islam” kan ik je doorgeven dat de 4e druk is uitgekomen vlak voordat ik naar Israël vertrok. Het scenarion dat ik daarin suggereer lijkt steeds meer werkelijkhei te worden. Ik wilde dat niet alleen ‘gewone mensen’zoals jij en ik, daar kennis van zouden nemen, maar ook kerkelijke leiders en politieke leiders.

3. Inderdaad wordt het dagelijks duidelijker dat president Obama een gevaarlijke, kwalijke rol speelt die de VS tot mijn grote spijt veel schade zal berokkenen.

ShalomJvb
 
 
Of heeft ook Soros er mee te maken? http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=6123&cid=13&fromval=1&frid=13&seccatid=15&s1=1


Weet ik echt niet.

Er zijn zoveel duistere, machtige lieden die de duivel (vaak onbewust) een handje helpen op weg naar het rijk van de antichrist.

Laten wij staan voor Israël en het rijk van de komende Koning van Israël en de Heer van hemel en aarde.

Jan van B.
 
 
Shalom Jan.
Zeer goed artikel van jou Jan.
Zelf ontdekte ik ,op de diverse chr sites een hopeloze verwarring,zeke r voor wat betreft de opname en of we nu wel of niet door de grote verdrukking heen moeten.
Velen vinden ,dat dat alleen voor Israel geldt( de gr.verdr).
Velen zijn er die absoluut niet mee willen lijden met Israel,wel heel veel commentaar,vaak onbewogen(zo komt het op mij over)
.gelukkig doe jij daar nooit aan mee ,integendeel.

Wat is dat toch bij veel christenen? kinnesinne,arro gantie of liefdeloosheid?
Soms kan je hier enorm moe van worden.
Ben nu bezig met het boek van Koekoek ,heb al gehoord van brs en zrs uit die hoek ,dat zij er enorme moeite mee hebben.

Maar ja,we zullen het verder uitlezen(opnieu w).

Jan we danken DE VADER dat HIJ jou op deze plaats heeft gebracht ,ons gebed is voor jou en je dierbaren.

DE EEUWIGE ZEGENE je IN YESHUA HAMASSJIACH>

Lou.
 
 
Israël is Uniek!!
Vandaar zoveel jaloezie dat zich weer omzet naar pure haat. De volken gedragen zich als on-opvoedbare, over-verwende, pubers.
"Allen volkomen stuurloos. Tjah, de resultaten van het ONTkennen van Gods bestaan"
Zelf ook zo'n twintig jaar rondgedoold, los van Yhwh's Schrift, niet goed beseffende waar 'k als toen jongvolwassene mee bezig was. Alsof 'k de wereld wel aankon. Wie was God, niet te zien, dus bestond Hij niet (meer) voor de eigenwijze Anneke.
Door ziekte is eerst de geestelijke genezing tot stand gekomen(stap voor stap)en nu langzaam-aan fysieke genezing. Ben dankbaar en besef me terdege dat m'n verfoeide ziekte een handreiking van onze Abba is geweest. Dus: géén straf, maar een Zegen. Zo zal het Israël ook vergaan!
Uiteindelijk zal het grondgebied Israël gezuiverd zijn van al het duivels kwaad!! En vandaar uit de globale genezing!! GBY&Shalom
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven