Home Artikelen Geestelijk Het Beest is onderweg

Het Beest is onderweg

Daniel interpreteerd Koning Nebuchadnezzar's Droom Klik voor ware grootte
Daniel interpreteerd Koning Nebuchadnezzar's Droom

HET BEEST KOMT ERAAN

Vuistregels

Het is van belangrijk om gebeurtenissen die dit jaar als een tsunami over ons heen jagen, Bijbels te duiden. Want de profetieën uit de Bijbel zijn 100% betrouwbaar gebleken. Voor het analyseren en toepassen van het grote aantal profetieën die op onze tijd slaan, moeten we een paar vuistregels hanteren.

 • Israël en Jeruzalem staan in het brandpunt van Gods handelen in deze tijd en. En ook centraal in de profetieën an de Bijbel.
 • Alles gaat om het komende Koninkrijk van de Messias. Maar eerst komt er een gruwelijk, wreed wereldrijk. Daarna zal het messiaanse koninkrijk aanbreken. Over dat rijk van het Beest, ofwel de antichrist, gaat het in dit artikel.
 • De Bijbelse profeten voorzeggen ook een paaar oorlogen voordat het Vrederijk van de echte Messias aanbreekt.
 • Ontwikkelingen die in de Bijbel voorzegd zijn zullen in een steeds sneller tempo plaatsvinden. Denk aan aardbevingen, opstanden, pandemiën, oorlogen enz. Rabbijnen noemen deze tijd “de weeën van de Messias”. Jezus noemt deze periode “het begin van de weeën”.
 • Veel gebeurtenissen en ontwikkelingen duiden op een snel dichterbij komende vervulling van dramatische profetieën.

Met deze vuistregels in ons achterhoofd gaan we de onrust, verwarring, opstanden en chaos in veel Moslimlanden vanuit de profetieën van de Bijbel analyseren.

Een reusachtig beeld

Er zijn heel wat profetieën in de Bijbel over dat gruwelijke wereldrijk. Het rijk van het Beest! Vanaf de vroegste oudheid hebben machthebbers geprobeerd een wereldrijk te stichten.

De laatste was Hitler, met zijn ’duizendjarig’ Nazi-rijk.

Een van de eerste machthebbers was Nebukadnezar, de dictator van het grote Babylonisch wereldrijk. Hij droomde, zag een reusachtig beeld met een gouden hoofd, zilveren armen en borst, koperen buik en heup, ijzeren benen en voeten die gedeeltelijk van klei en ijzer waren. Hij probeerde zijn waarzeggers uit door van ze te eisen die droom uit te leggen zonder hen te vertellen wat hij had gedroomd. Dat lukte ze natuurlijk niet want toen al waren die occulte lieden grote leugenaars. Maar Daniël kreeg op gebed wel de droom en de uitlegging. (U leest het hele verhaal in Daniël 2.)

Daniël gaf de koning de volgende verklaring:

 • Het gouden hoofd stelde het Babylonische wereldrijk en Nebukadnezar voor
 • Het zilveren deel was het daarop volgende wereldrijk van de Perzen en Meden
 • Het koperen deel was het grote, Griekse wereldrijk dat Alexander de Grote veroverde
 • De ijzeren benen stelden het West en Oost Romeinse Rijk voor. Anderen stellen dat hier het Turkse Ottomaanse Rijk bedoeld wordt; dat van 1517 – 1917 het hele Midden Oosten, Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa beheerste.

A die wereldrijken zijn nu verleden tijd.

Maar voordat het “hemels Koninkrijk” (lees Daniël 2:43-45) komt (het vrederijk van de Here Jezus Messias) staat in die droom van Nebukadnezar het hele beeld weer overeind. Op wankele voeten van ijzer en klei. Dat beeld, dus al die wereldrijken tegelijk, wordt verpletterd door een steen die aan komt rollen. Die ‘steen’stelt het messiaanse Koninkrijk, met Israël als middelpunt en kern, voor. Velen zien daarin het Duizendjarig Rijk dat in Openbaring 20 wordt genoemd.

De vraag is dus of dat “rijk van het Beest” we al aankomt.

Hedendaagse uitleg

Dat rijk van het Beest, moet dus een wereldrijk zijn dat de oude Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse (Turkse?) wereldrijken omvat. Dat rijk zal z’n invloed uitoefenen op de hele wereld.

De kern zal dus bestaan uit het grondgebied van al die oude wereldrijken. Dat betekent in onze tijd de gebieden van de Europese Unie (EU) plus de Moslimwereld van het Midden Oosten. Tegenwoordig spreekt men al van Eurabië. Een paar jaar geleden heeft president Sarkozy van Frankrijk de Mediterrane Unie opgericht. Een los verbond tussen de staten rond de Middellandse Zee. Premier Merkel van Duitsland heeft de Mediterrane Unie aan de EU gekoppeld. Een eerste, belangrijke stap naar het rijk van het beest, die in de Bijbel ook wel de antichrist wordt genoemd. Profetieën geven heel wat details over dat eindtijdwereldrijk en over de religie van dat rijk en de wrede, duivelse heerser ervan.

De afgelopen maand

Wat hebben de opstanden in bijna al de Moslimlanden rond Israël nu te maken met de komst van het rijk van het Beest? Waar lopen die opstanden, rellen en revoluties in het Midden Oosten op uit? Let eens op de volgende punten en conclusies:

 1. Er is in die Moslimlanden een roep van zeer veel jongeren om meer vrijheid, democratie en eerlijke verdeling van de welvaart. Deze kreten worden enthousiast door westerse leiders ontvangen. Maar de Islam kent geen democratie en vrijheid. Die kent alleen totale onderwerping aan de Koran, de sharia en aan Allah. Islam betekent dan ook ‘onderwerping’.
 2. Er komen verkiezingen in die landen. Neem Egypte als voorbeeld. Slechts twee groepen zijn klaar voor die verkiezingen. Die hebben de organisatie en ervaring, voor verkiezingen en om de regeren. Dat is de partij van Mubarak, die men beslist niet wil. En de Moslim Broederschap. Die een sharia-staat wil en op den duur de hele wereld onder een kalifaat. Ook in andere Moslimlanden steekt de Moslim Broederschap de kop op. In Iran en Libanon is dat niet meer nodig. Die ontwikkeling gaat razend snel. Als de Moslim Broederschap in die landen de macht krijgt, is de komst van een kalifaat niet zo’n probleem. Er is dan een gemeenschappelijke ideologie, een gemeenschappelijke eindtijdvisie en een groot islamitisch doel. Die eenheid zal snel komen als er, bijvoorbeeld in Turkije, een krachtige Moslimleider opstaat.
 3. Intussen gaat de islamisering van Europa en de VS ook al in een snel tempo door. Dit hoort bij de voorbereiding om Eurabië, of, om bijbels te praten, het beeld van Nebuhadnezar te realiseren. Voor de EU zit er dan niets anders op om een soort verbond of alliantie met dat kalifaat te sluiten. De Arabische olie en het gas zullen daar wel een stevig duwtje aan geven.
 4. De dreiging voor Israël wordt dan wel erg groot. Want een van de belangsijkste doelen van de orthodoxe Islam is het verdwijnen van de Joodse staat Israël en de verovering van Jeruzalem. De Heilige Stad moet immers de hoofdstad van de Moslim messias, de Mahdi worden! Waarschijnlijk zal er voordat Euarbië compleet wordt, nog wel een oorlog in het Midden Oosten uitbreken. Rabbijnen denken aan de oorlog van Gog, die door de profeet Ezechiël wordt beschreven in de hoofdstukken 38 en 39. Anderen denken aan een oorlog zoals die in Psalm 83 wordt beschreven
 5. De Moslim jeugd in die landen zal erg teleurgesteld zijn door deze ontwikkeling. Zij hebben hun leven gewaagd voor vrijheid en democratie en krijgen de sharia. Net als in Iran zal veel jeugd hun geestelijk heil ergens anders zoeken. Velen zullen, bijvoorbeeld door de tv of radio, het geloof in de Here Jezus Messias vinden.
 6. Ten slotte iets over de voeten van klei en ijzer. We kunnen dat op een aantal manieren uitleggen. Daniël wijst erop dat klei en ijzer niet mengen. Dat gaat inderdaad op voor de westerse en arabische culturen. IJzer kan ook duiden op de hardheid van de sharia en de klei op de halfzachte cultuur van het westen en het slappe optreden van onze politieke leiders.
 7. Zo zijn dan de beelden van het Herstelde Romeinse rijk (de EU) en het herstelde Ottomaanse rijk (het Turkse kalifaat), samengevoegd tot het beeld van Nebukadnezar en het beest uit Daniël 7 en Openbaring 13 waarover hieronder meer.(Bovenstaande is een korte samenvatting van mijn boek “eindtijd, Israël en de Islam)

Gruwelijke beesten

De huidige onrust in de Moslimlanden wordt nog duidelijker geïllustreerd door een visioen dat Daniël later kreeg over het eindtijdrijk. U leest dat in Daniël 7. Daniël zag “de grote zee in beroering en vier grote dieren stegen uit de zee op”. Die vier dieren stellen dezelfde vier wereldrijken voor als bij het beeld van Nebukadnezar.

 • Een leeuw, het Babylonische wereldrijk
 • Een beer, het Perzische wereldrijk
 • Een panter, het Griekse rijk van Alexander de Grote
 • Een vreselijk, schrikwekkend dier, het Romeinse wereldrijk

Uit het vervolg van Daniël 7 (lees de verzen 15-27) blijkt dat het vierde dier meer is dan het oude Romeinse rijk. De profetie loopt door naar de eindtijd. Dat rijk brengt Israël in het nauw. Dat zien we nu al aankomen. De Europese Unie wordt steeds meer een bedreiging voor Israël. De Arabische landen willen niets liever dan Israël vernietigen.

Een vreselijk beest

Die vier dieren kwamen uit een woelige, onrustige zee. De zee staat in de Bijbel vaak voor de volken rondom Israël. Die zijn momenteel inderdaad als heel onrustig zeewater terecht gekomen.

Wat komt daaruit voort?

Kan het Beest daaruit komen?

Laten we eerst even kijken naar het boek Openbaring. Het laatste boek, het eindtijdboek van de Bijbel. Daar ziet Johannes in een visioen een beest uit de zee opkomen. Zeer opvallend is dat dit beest een combinatie is van de vier beesten die Daniël zag. Dus een duidelijke bevestiging dat de kern van het wereldrijk van ‘het Beest’ bestaat uit het grondgebied van de EU en de Moslim landen in het Midden Oosten. Hetzelde verhaal als over het beeld van Nebukadnezar. Dit is het wereldrijk van 666 met een wereldreligie die aan iedereen wordt opgedrongen.

Weer een paar conclusies vanuit onze tijd:

 1. Uit de onrust in de Moslimlanden rond Israël kan en zal zeer waarschijnlijk de fundamentalistische Islam als winnaar tevoorschijn komen. In een rap tempo zal er in veel van de landen een soort Hamas regime tevoorschijn komen. Hamas is overigens een dochter van de Moslim Broederschap. Zo krijgen we het begin van een wereldwijd Moslim kalifaat.
 2. De profetie zegt dat de mensen verbaasd en bewonderend naar dat Beest zullen kijken omdat het genezen is van een dodelijke wond. Dat geldt voor het Ottomaanse (Turkse)rijk, dat na 400 jaar machtig geweest te zijn, in 1918, na WO I ten onder is gegaan en nu weer de kop opsteekt. Dat geldt ook voor de EU dat door velen gezien wordt als het herstelde Romeinse rijk. De leider zal als een soort godheid worden vereerd.
 3. Het getal 666 kan duiden op een merkteken, dat de mensen op hun rechterhand of op hun voorhoofd geïmplanteerd krijgen. Waarschijnlijk een chip. Zonder die chip kan niemand kopen of verkopen (Openbaringen 13:16-18). Zo krijgt het Beest controle over de mensheid.
 4. De strijd om Israël en Jeruzalem zal in de laatste 3,5 jaar van dat rijk heel hevig worden. Israël zal gered worden door de komst van de Messias, van Yeshua (de Joodse naam van Jezus).
 5. Het Beest zal twee groepen mensen vervolgen: Het Joodse volk en bijbelgetrouwe Christenen. Want die staan, door hun verwachting van de echte Messias en zijn Koninkrijk, hem in de weg. Ook die ontwikkelingen werpt de schaduwen vooruit. Denk alleen maar aan het angstwekkend toenemend antisemitisme en ook aan de weerstand tegen bijbelgetrouwe Christenen.

Veel meer tekens

De ontwikkelingen passen allemaal in het profetische plaatje dat de Bijbel ons geeft.

Er is nog veel meer.

We noemden al kort de rampen van de tijd van ‘het begin van de weeën’. Jezus Zelf noemt aardbevingen Nieuw Zeeland, Japan), hongersnoden (stijgende voedselprijzen, voedselrellen) opstanden en pandemiën die nu hier en dan daar voorkomen. Die komen, net als weeën steeds sneller na elkaar en worden steeds feller. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen?

 1. In zijn rede over de eindtijd adviseert Jezus ons: “Waakt altijd en bidt dat jullie in staat zullen zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gesteld zult worden voor het Aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21:36).
  Een eerste woorwaarde om voor het Aangezicht van de Heer te kunnen verschijnen is dat je bij Hem hoort. Dat je Jezus als Verlosser en Redder hebt aangenomen. Vervolgens moet je dan waakzaam zijn, dus letten op de tekens, zoals we in dit artikel noemden. Vervolgens bidden om te mogen ontkomen.
 2. Zolang we hier zijn en zolang de nacht waarin niemand iets meer kan doen nog niet is aangebroken, hebben we een paar belangrijke taken. Allereerst het Evangelie van de redding door de Here Jezus brengen. Want juist in deze tijd geldt het woord van God, dat zegt: “Ieder die de Naam van de Heer aanroept zal behouden worden”.
  En reken er maar op dat die tijd van ‘roepen’ niet verweg meer is. Maar we staan vooral biddend achter Israël dat als bijna altijd de klappen van de aanstormende boosheid op moet vangen.
 3. Zo werken we mee aan de bijbelse oproep: “BEREIDT DE WEG VAN DE HEER”.

18 Reactie(s)

 
 
Ik kreeg net een mail doorgestuurd dat er op facebook een oproep is geplaatst voor een intifada die al meer dan 344.900 stemmen heeft.
Zeer verontrustend dus.
Ik heb hem voor U gecopieerd.

http://www.facebook.com/Palestinian.Intifada
 
 
Er is een manier om dit soort pagina's van FaceBook verwijderd te laten worden. Je kunt namelijk haatdragende pagina's rapporteren en dan worden ze verwijderd.Wil je hiermee helpen? Ga naar deze FaceBook pagina:

http://www.facebook.com/Palestinian.Intifadaen kijk LINKSONDERAAN waar een link staat: 'Pagina rapporteren'

Selecteer dan 'Bevat hatelijke taal'

En 'Gericht tegen een volk'.Laten we dit MASSAAL doen, zodat de verantwoordelij ken van FaceBook dit gaan verwijderen!

Elke stem is hier belangrijk, ... help mee dit drama te voorkomen, ... dit is ernstig.
 
 
Beste heer van Barneveld.

Hartelijk dank voor uw verhelderende bijdrage en wat is hij actueel! Want volgens Iran kan de twaalfde imam of de 'mahdi' nu ieder moment op het toneel verschijnen. Zij verspreiden momenteel een film op het internet met de tittel: 'De Komende Is Met Ons'!
http://www.newsmax.com/KenTimmerman/Ahmadinejad-Jerusalem-Iran-Hezbollah/2011/03/28/id/390925

Koning Abdullah van Saudi Arabië zal sterven en daarmee een nieuwe fase in de Arabische volksopstanden inluiden, die zal uitlopen op een oorlog tegen Israël en de komst van de mahdi. De vernietiging van Israël en de verovering van Jeruzalem zal volgens de film ingeluid worden door Iran. Gelukkig zal God dit niet toestaan!

Met vriendelijke groet,

Ron van ArkelBeste Ron,Je bent aardig ‘bij de tijd’.

Inderdaad heeft de regering van Iran een film gelanceerd onder de titel: “Hij komt spoedig”.

Ze bedoelen de 12e imam, de moslim messias. Dus de Mahdi.Verder geef je een scenario over hoe het verder zal gaan.

Best mogelijk.

Alleen een ding in je scenario is zeker: Koning Abdullah zal sterven. Hij is al een eind in de 80.

Let je wel op Turkije?

Is het niet opvallend dat in de oorlog van de NAVO tegen Gadaffi en zijn huurlingen Turkije een leidende rol heeft overgenomen?

Turkije werkt hard aan een herstel van het oude Ottomaanse kalifaat. Een wereldrijk dat van 1517 – 1917 zich uitstrekte over het hele Midden Oosten, over een groot deel van Oost Europa en over Noord Afrika. Dat een eind maakte aan het Oost Romeinse rijk door de verovering van Constantinopel en bijna Wenen veroverde! Velen denken aan een ‘hersteld Ottomaans rijk’ an rijk van de antichrist met een kalief als antichrist. Ik denk eerder, om ook eens een scenario te laten vallen, een combinatie van de EU met een verenigde Moslimwereld, waarin de Moslim Broederschap een hoofdrol speelt.

Laten wij sterk zijn in de Heer en met kracht de Naam van de Here Jezus Messias uitdragen als Hij die was en die is en die terugkomt.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Dag Jan,

Nog even over die vier beesten. Ik vraag me af of je dat geografisch moet zien. In Daniël wordt specifiek op het karakter van die beesten ingegaan. Ik denk dat je dan aan een verenigen van alle aspecten van de voorgaande rijken in de laatste moet denken. De wereld van de eindtijd wordt ingedeeld in vier machtsblokken en we kunnen ook uit Daniël opmaken dat niet alle volkeren (naties) voor de antichrist buigen, tenzij door een nederlaag na een oorlog.

Van dat kalifaat zal best kunnen, maar als de antichrist een Jood is, wat ik denk (anders zullen de Joden hem nooit als messias aannemen), zal het radicale islamisme daar niet blij mee zijn. Ik weet het ook niet zeker, maar wat dát punt betreft zou een 'verwaterde' wereldgodsdiens t met de vrijzinnigen van alle godsdiensten dan beter passen. Maar goed, we zullen het wel zien.Beste Ed,Dank voor je reactie en voor het delen van je visie.

Niet geografisch?

Waarom staat het hele beeld in Daniël 2 dan in de eindtijd overeind?

Het zal heersen over de hele aarde (2:39), waarbij je in de gaten moet houden dat het vierde dier uitloopt op de eindtijd.

Ook in Openbaring 13 loopt de hele wereld achter het Beest aan. Dis het zal in elk geval invloed hebben op een zeer groot deel van de aarde.Dan de antichrist als Jood?

Joodse leiders accepteerden ook de keizer als heer in de tijd van Jezus.

En in de tijd van de Makkabeeërs liepen Joodse leiders ook achter de Syrisch/Griekse vorst Antiochus IV aan.Waarom geen Moslim? Want Moslims zullen nooit een niet-Moslim aanvaarden als Mahdi, als hun messias.Inderdaad....we zien wel, maar letten tegelijk waakzaam op.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan , kan u mij uitleggen wat hier zo bij zonder me is . Kan me wel voor stellen de groott rijken van de andere 3 ,maar deze niet , moet ik dan ook denken aan India Pakiestan en Afganietstan .Grtn Ron.

Beste Ron,Inderdaad is Alexander de Grote tot ver in Azië doorgedrongen.

Pakistan, Iran en Afghanistan hoorden er ook bij.

Met die moslimlanden in het Zuiden van het vroegere Sovjet Russische rijk.

In boeken over de profeet Daniël vind je wel kaartjes.

Met Irak, Iran, Armenië, Egypte en een stuk van Libië.

Shalom,Jvb
 
 
Jan,

Daniël zag als profeet toch in één keer chronologie van de wereldrijken? Daarom kon hij ze ook zien als één beeld. Als je het geografisch wilt duiden, dan ruk je ze toch los uit het 'tijdsbestek' waarin de rijken bestonden? Waarom zou je ze wel 'los' zien van de andere rijken 'in de tijd', maar dat laatste rijk geografisch wel weer verbinden met hun geografie?

Wat de antichrist betreft, Arthur Pink betoogt dat omdat de antichrist in alles de ware Messias zal imiteren, hij zeer waarschijnlijk ook een Jood zal zijn. Waarin bestaat anders de grote misleiding voor religieuze Joden? De Joden worden juist voor valse christussen gewaarschuwd in Matt. 24, zij verwachten immers de Messias (denk aan de tempelgetrouwen ). In Ez. 28:2-10 lezen we over hem, en in v. 10 staat dat hij 'de dood der onbesnedenen zal sterven', een sterke hint dat hij de dood der onbsnedenen juist niet zou behoren te sterven, juist omdat hij tot de 'besnedenen' behoort.

Beste Ed,Dank voor je reactie.

Zullen we discussie nu sluiten, want al redenerend komt er nooit een eind aan.

Met een vriendelijk shalomJvb
 
 
Beste Jan,

Zou je misschien een termijn willen geven van wanneer de antichrist ten tonele verschijnt die de E.U. zal samenvoegen met de Islamitische Kalifaat? Moet ik daarbij aan het beruchte jaar 2012 denken?

Zou heel goed kunnen dat daarbij de Arabische landen met geld over de brug komen om de door de financiële problemen geplaagde E.U. te redden.

Dag Moi,Dank voor je vraag en reactie.

Het is verstandig om niet in tijden of jaartallen te denken.

In de eerste plaats omdat de tijden toch in Gods hand zijn.

Ten tweede omdat ook onze gebeden een rol spelen in de gang van de gebeurtenissen.

In de derde plaats omdat velen, zeer velen die data of jaartallen genoemd hebben, in de fout zijn gegaan en daardoor veel geloofwaardighe id hebben verloren.

Maar, het gaat wel erg snel, zoals de profeet Jesaja namens de Allerhoogste zegt: “IK, de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22)

Voor ons is het belangrijker dat we waakzaam zijn en klaar om de Heer te ontmoeten.

In de tussentijd bidden we of de HERE de tijd van benauwdheid, die Grote Verdrukking wil verkorten. Vooral voor Gods volk Israël dat nu al een stuk benauwdheid meemaakt. De mogelijkheid van verkorten maakt het extra riskant om jaartallen te noemen.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Beste broeder Jan,
Ik heb de laatste tijd regelmatig video s ontvangen van de jou welbekende Shlomo Hizak. Ik denk dat hij ze stuurt om het nieuws van hun kant te laten horen om zo tegen de stroom van de media in te gaan. Als je dit niet op je blog wilt dan plaats je het maar niet. Maar ik stuur dus maar de laatste drie video s van hem

http://www.youtube.com/watch?v=ytWmPqY8TE0
 
 
 
 
Beste broeder Jan,
Boeiend artikel, kwam op je site via een link op xandernieuws.punt.nl
Daar las ik laatst hoe een bekeerde moslim (terrorist) in de Bijbel leest over de anti-christ en kenmerken ontdekt van de door de moslims verwachtte mahdi. Misschien interessant om eens te lezen/zien.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=613046&r=1
en : http://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw
Gezien de snelle ontwikkelingen in het Midden Oosten rondom Israël en de gebeurtenissen in de rest van de wereld is de tijd rijp voor het openbaar worden voor de wereld van de redder/mahdi/anti-christ.
Wij mogen weten dat ook onze Redder, Messias, Jezus Christus spoedig zal komen,
Met broederlijke groet,
Bart Withaar
Dag Bart,Dank voor je sympathieke reactie.

Het hele verhaal met redevoeringen van Ahmadinejad over de Mahdi en over de eschatologische visie van de Islam staat in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”. De vierde druk is net uit en dus weer verkrijgbaar in de boekhandel.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Heb onlangs een uitleg beluisterd over Daniël 11 door Jim Haddock op www.trunews.com het is wel in het engels ('listen free now' balkje aanklikken). De tijd is ver heen ! Het laaste gedeelte van dit hoofdstuk gebeurt nu ! (al zullen sommigen het uiteraard niet met hem eens zijn)Sommige profetieën moeten we niet steeds voor ons uit blijven schuiven.
Shabbat Shalom !

Etty
 
 
Ik ben nu voor het eerst op uw site,er valt nog veel voor mij te lezen Ik vond deze site via xandernieuws Ik ben inderdaad van mening dat de voetstappen van Yeshua ha Maschiach onderweg zijn gezien de gebeurtenissen in het m.o.En dat het Joodse volk voor een zeer zware tijd komt te staan Maar Adonai heeft heel lang deleden tegen Abraham gezegt:,,Wie u zegent zal gezegend worden ,maar u vervloekt zal vervloekt worden.Als laatste spreek ik uit :,,DE HEERE ZEGENE ISRAEL DE HEERE BEHOEDE ISRAEL DE HEERE DOET ZIJN AANSCHIJN LICHTEN OVER ISRAEL EN GEVE ISRAEL VREDE !!!!
 
 
"De zee staat in de Bijbel vaak voor de volken rondom Israël."
Aangezien de zee vele male word genoemd in de Bijbel, hoe weet U en/of waar baseert U dit op? Aangezien dit wel belangrijke dingen zijn wil ik dit graag zelf ook kunnen afleiden.

Ook vroeg ik mij af of U een keer een tekst zou kunnen/willen schrijven over Lukas 21 aangezien dit naar mijn weten de belangrijkste info over de Eindtijd bevat. Mocht U dit al behandeld hebben zou U mij hier dan op willen wijzen, want ik heb uw werk pas recent ontdekt.

Bij voorbaat dank,Beste heer T.v/d Heuvel,Dank voor uw reactie.

Escuses voor dit late antwoord.

Drukte met spreekbeurten, schrijven en in familie zijn enkele oorzaken.

Ik heb al een paar dagen een kladje klaarliggen met het tekstenmateriaa l waar u terecht om vraagt.

Immers alles moeten we checken, want er is veel geleuter op ons gebied en u bent een goede ‘controleur’.

· Gij.....”die het bruisen van de zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer van de naties” (Ps.65:8)

· Jes.5:30. “Het (volk uit de verte) zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen van de zee”.

· Jes.17:12,12: “Wee, een runoer van vele volken, die rumoer maken als geweldige zeeën....... Natiën bruisen als geweldige wateren”.

· Jes.8:6-8, waar de HERE de volken die Israël overspoelen vergelijkt met een overstroming van de Tigris die over Israél komt.

· Jer.6:23, waar het volk uit het Noorderland wordt vergeleken met het “bruisende rumoer van de zee”.

· Jer.51:42. “De zee is over Babel heengeslagen....”. wat volgens mij slaat op de Meden en Perzen die het Babylonische rijk te gronde richtten.

· Eze.26: “Vele volken stuw IK tegen u op, zoals de zee haar golven opstuwt.

· Daniël 7:2, waar de beesten uit de zee tevoorschijn komen....ik zie dat dus als de volkerenzee, de volken rond Israël. Openbaring 13 sluit hierbij aan: Het beest, de antichrist, komt uit de zee.

· Ten slotte zien we de vrouw op het beest zitten “aan vele wateren” (17:2), waarbij vers 15 duidelijk maakt: “De wateren die u zag, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen”.Wat verder uw vraag over Lucas 21, een van de drie redevoeringen die de Here Jezus over de eindtijd heeft uitgesproken, bereft, moet ik u terleurstellen. Tot op heden heb ik daar nog geen studie over gemaakt. Wellicht in de ‘vakantie’?!Van harte Gods zegen toegewenst.Jvb
 
 
Hoii Jan,
Betreft dat ijzer en klei is je aanname van harde sharia en zachte klei leuk gevonden. Maar eigenlijk is het veel simpeler. Het ijzer is namelijk al uitgelegd, dat was namelijk het 4e romeinse rijk. Het 5e rijk van ijzer en klei is dus een soort herrijzing van het romeinse rijk (de EU) alleen dan vele malen zwakker doordat er klei aan is toegevoegd. Deze klei duidt waarschijnlijk niet op een rijk maar meer op alle zwakheden in de EU. denk aan de euro die nu op instorten staat. Kortom de EU zal waarschijnlijk uiteenbreken. En de breuklijn zal naar mijn mening liggen in de houding van de landen in de EU ten opzichte van Israel.
Dag Mika,

Dank voor je reactie.
Over het ijzer vanb de voeten van het beeld dat Nebukadnezar zag (Daniël 2) zijn we het eens. Het ijzer van de twee benen stellen, volgens de uitleg van de engel, het romeinse rijk voor. Dus, constateren we achteraf, het West Romeinse en Oost Romeinse rijk. Dus het ijzer is een voortzetting ervan, door velen gezien als de EU. Zeker, jouw uitleg, dat de klei de zwakheid van de huidige EU aanduidt kan best juist zijn. Maar als het ijzer een rijk voorstelt en het koper, het zilver en het goud van het beeld ook, waarom dan die klei niet? Vandaar dat ik een soort samengaan van de OIC (de 'wereldraad van alle islamitische landen) en de EU in dat mengsel zie. Een samengaan dat al in een vergevorderd stadium is.Dat de breuklijn bij de houding tegenover Israël ligt is duidelijk. Maar die breuklijn is wat betreft de EU al overschreden. Helaas zitten wij daar middenin. De EU betaalt met de VS de Palestijnse Autoriteit en dus de terroristen. Wij zijn medeschuldig. Nederland zou zo snel mogelijk uit de EU moeten vertrekken.
Shalom

jvb
 
 
beste van barneveld
onderlaatst zat ik naar family7 te kijken naar eintijd en profetie. wat ik altijd volg.toen hadden jullie over de onderhuidse chip.(kenmerk van het beest.)toen vroeg u aan de presentator( ik kan even niet op zijn naam komen)wat zou jij doen zou jij de ondehuidse chip aannemen zo dat je kan kopen en verkopen.gelukkig zij hij nee.maar toen zat ik te denken.eigelijk maken de bijbelgetrouwe christenen dat niet mee.want eerst heb je de opnamen.dan heerst er chaos in de wereld wat vervolgens weer lijd naar een wereldleider.(de antichrist) of zit ik er naast?zo ja waar vind ik dat in de bijbel?
alvast bedankt...! een trouwe kijker
 
 
Sjalom lega,
Wereldheersers hebben door de geschiedenins heen religie gebruikt om hun macht te vestigen/vergroten, denk aan Farao, Nebukadnezar,
Constantijn, Mohammed....

In Daniel 11:36-39 lezen we dat de komende vorst zich zal verheffen tegen elke god, ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren.

Wellicht zal hij onder een gemeenschappeli jke noemer (b.v. messiaanse verwachting) zich in de gunst weten te verwerven bij de heersende godsdienstige stomingen, om zo de macht naar zich toe te trekken (voor zover hij die al niet krijgt van de overste van deze wereld) ...maar hij zal ze niet aanhangen.
We weten wie er hierna vereert wordt.

Sela777
 
 
Twee geloven op een kussen daar zit de duivel tussen.
Ikzelf denk dat het nooit zal mengen.
Ik bedoel de EU en de Aribische wereld.Beste Mike,

Het mengt ook niet.
Dat lees je in de Bijbel, in Daniël 2:42 en 43. Daar staat het beeld van Nebukadnezar zoals het in de eindtijd zal verschijnen. De voeten, het fundament, zijn van ijzer en klei. Ze vormen 'met elkaar geen samenhangend geheel zoals ijzer zich niet vermengt met klein. Je hebt dus gelijk. maar ze vormen wel een geheel, maar het mengt niet.
shalom

jvb
 
 
Best Mr van Barneveld,

Zou u wat meer willen vertellen over de opname?
Als ik de Bijbel lees zie ik dat we opgenomen worden de Heere tegemoet.
Dus eigenlijk op het moment dat Jezus terug komt gaan wij Hem tegemoet niet een hele tijd daarvoor. Heb ik dat goed? Of heeft u een andere visie?

Ik hoor graag van u.

Gr Dirk. Maranatha
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven