Home Actueel Israël Bezette Gebieden

Bezette Gebieden

Conferentie van San Remo - De Conferentie van San Remo werd gehouden in San Remo van 19 tot en met 26 april 1920. De geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog besloten met name (op 25 april) over de verdeling van de mandaatgebieden in het Midden-Oosten. Klik voor ware grootte
Conferentie van San Remo - De Conferentie van San Remo werd gehouden in San Remo van 19 tot en met 26 april 1920. De geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog besloten met name (op 25 april) over de verdeling van de mandaatgebieden in het Midden-Oosten.

Het is werkelijk ongelooflijk hoe de voortdurend herhaalde leugens rond Israël gretig worden geslikt en er momenteel als algemeen aanvaarde waarheden uitgebraakt worden. Verdragen, wetten en ook Gods Woord worden genegeerd of vergeten. Een van de meest opvallende leugens gaat over de “bezette gebieden”. Israël zou Arabisch/Palestijns grondgebied bezetten. Bijna iedereen spreekt over Israël als een ‘bezettende macht’ en over de Israëlische mensen die in Judea en Samaria wonen, als ‘kolonisten’. Zelfs pers die zich “Christelijk” noemt doet daar gewoon in mee en wauwelt de internationale media na.

Deze maand (april 2011) is het 91 jaar geleden dat de overwinnaars in de Eerste Wereldoorlog (WO I) in de Italiaanse plaats San Remo bij elkaar kwamen. Daar zijn de Joodse nationale rechten op het toenmalige Palestina aanvaard. Aan de San Remo Conferentie namen de Eerste Ministers van Engeland (Lloyd Jones), van Frankrijk (Millerand) en van Italië (Nilli) plus de Japanse ambassadeur Matsui deel. Zij namen een resolutie aan waarin staat dat in het toenmalige Palestina een Joodse natie moest worden gevestigd. Deze resolutie werd in 1922 door de Volkenbond bevestigd. De San Remo Resolutie luidt als volgt:

“De Hoge Overeenkomende Partijen stemmen overeen ... om het bestuur over Palestina toe te vertrouwen, binnen de grensen die vastgesteld worden door de voornaamste Geallieerde Machten, aan een Mandaat-macht, die door genoemde Machten wordt gekozen. Deze Mandaat-macht zal verantwoordlijk zijn om de verklaring die oorspronkelijk op 8/11/1917 door de Britse regering is uitgegeven
(hiermee wordt bedoeld de zogenaamde Balfour-verklaring, die als een soort grondslag voor de Joodse staat gezien wordt)
en overgenomen door de andere Verenigde Machten ten gunste van het vestigen in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, waarbij duidelijk begrepen moet worden dat niets gedaan zal worden ten nadele van de burgerlijke en religieuze rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestinaof van de rechten en politieke status die Joden in andere landen genieten”.

De internationale gemeenschap heeft dus officieel erkend (de Geallieerden in 1920 en de Volkenbond in 1922) de nationale rechten van het Joodse volk in en op het land Israël. Op dit moment is het speciaal van belang dat er in die Resolutie dergelijke rechten voor de Arabieren niet worden erkend. Alleen de bestaande “burgerlijke en religieuze rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina” moesten worden gehandhaafd. Maar zelfs het noemen van ‘politieke of nationale rechten’ van Arabieren is specifiek in genoemde Resolutie nagelaten. Wel zijn tijdens de San Remo conferentie en daarna door de Volkenbond politieke rechten in vier andere mandaatgebieden gegeven: Libanon, Irak, Syrië en later ook nog (Trans)Jordanië. Maar niets over “Palestijnen” of een Arabische staat in het toenmalige Palestina. Inderdaad is nog later een stuk van Palestina, ten Oosten van de Jordaan, Jordanië geworden. Dus de “Palestijnen” hebben in feite hun staat al.

Zo heeft de San Remo Conferentie de weg gebaand voor het Britse Mandaat voor Palestina en het implementeren van de Balfour-Verklaring. Via de Volkerenbond en in de jaren 1947/1948 de VN kregen de Joden feitelijk het recht zich overal in die gebieden, dus de gebieden ten westen van de Jordaan, te vestigen. Er is dus inderdaad sprake van “bezette gebieden” of van “kolonisten” of van önwettige nederzettingen”. De “Palestijnen” zijn de echte bezetters, maar door de aanhoudende omkeerleugens wordt Israël als bezetter gebrandmerkt. Helemaal tegen de internationaal gaccepteerde overeenkomsten in. Over de Bijbelse aspecten vindt u in de vele artikelen op deze site veel gegevens.

8 Reactie(s)

 
 
Als Abraham in Kanaän is aangekomen, zegt de Heere: ‘Al dit land zal Ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid’. Er is maar één land dat van de Heere land gekregen heeft en dan ook nog tot een eeuwigdurende bezitting. Een belofte die maar liefst – vaak onder ede – 46 maal herhaald wordt. In het hemelse kadaster zijn de grenzen van dat land nauwkeurig bepaald. Daar staan resoluties van de VN, Oslo-akkoorden, de bemoeizucht van een Amerikaanse president of een EU machteloos tegenover. Ten diepste is de strijd met Israel geen politieke, maar een geestelijke strijd. De Arabische wereld kent maar één ideaal: de wereldhegemonie van de islam. En onlosmakelijk daarmee verbonden: de totale vernietiging van Israel. Het zijn evenwel niet de regeringsleider s, maar het is God Die de geschiedenis schrijft: ‘Zie, Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen’.
Dank je,Ron van Arkel, , voor je reactie.

Het is inderdaad juist wat je schrijft.

De landbelofte is een van de twee onvoorwaardelij ke beloften die de HERE o.a. in Genesis 17:7-11 aan Israël heeft gegeven.

Het is een verbond van de HERE en de God van israël neemt zijn verbonden zeer serieus.

.

Nu zo goed als de hele wereld in september Israël een Palestijnse terroristenstaa t gaat opleggen is een oorlog menselijkerwijs onvermijdelijk. Zo brengt de wereld zware oordelen over zich.

Want zodra die staat er is zullen de Palestijnen eisen dat de 650.000 Israëlischemens en die in ‘hun’gebieden wonen, onmiddellijk verwijderd moeten worden. Immers Mahmud Abbas heeft diverse keren geëist dat het gebied judenfrei opgeleverd moet worden.

Israël wil en kan dat niet en de Palestijnen willen absoluut geen onderhandelinge n.

Dus gaat de VN ingrijpen om die wat men noemt “illegale nederzettingen die de vrede in de weg staan’ te ontmantelen. Ze zullen een invasie voorbereiden en uitvoeren en Joodse bijbeluitlegger s zien hier de eerste stap naar de Gog-oorlog uit Ezechiël 38 in. Anderen zien de oorlog uit Pslam 83 uitbreken.

Dan zal de Almachtige ingrijpen en de oordelen barsten los.

Wij zien in de eerste plaats onze voorbede als eerste prioriteit.

“HEER, breng uw vijanden in complete verwarring”.

ShalomJvb
 
 
Een verhelderend boek hierover is Israel:een staat ter discussie?
van Dr. Matthijs de Blois
Dan kan je ook aan ongelovigen uitleggen waarom de Joden rechthebben om daar te wonen.
 
 
In Genesis 28:13 zegt de Heer tegen Jakob, dat Hij hem heel dat gebied zal geven waar hij zich op dat moment bevindt. Welk gebied is dat? Dat is het gebied rond Betel, en dat ligt in die "bezette gebieden" (= door Palestijnen bezet Israëli(ti)sch gebied.) Zie ook Genesis 35:11-12. In Genesis 32:29 krijgt Jakob van God(!) een andere naam: Israël.

Wie is nou eigenlijk de bezetter?
Geachte heer Hah,Ook dank voor deze mail.

Over de grenzen van Israël staan een aantal aanwijzingen in de Bijbel.

In Deuteronomium 1 bijvoorbeeld hoort een stuk van Libanon en van Syrië en van Jordanië er ook nog bij.

Maar in elk geval hoort alles ten Westen van de Jordaad bij Israël.

De bergen van Israël. Judea en Samaria, waar men die Palestijnse staat wil, is in feite het hartland van Israël.

Van de stammen Efraïm, half Manasse, Benjamin en een stuk van Judea.

Uw tweede opmerking, waar u terecht suggereert dat de palestijnen de eigenlijke bezetters zijn, is al herhaaldelijk op onze cite gelanceerd.

Shalom

Jvb
 
 
Wat ik in de meeste discussies hierover mis, is het volgende.

Van enkele eeuwen na Christus tot aan pakweg het begin van de 19e eeuw was het land Israël zo goed als verlaten. Hier en daar een dorpje, en dat was het. Er schenen in delen van Galilea zelfs moerassen te zijn. Dit wordt bevestigd door reisverslagen van (naar ik meen vooral Britse) reizigers. Waarom wordt hier zo weinig aandacht aan geschonken?

In de loop van de 19e eeuw kwamen de alya's op gang: Steeds meer Joden trokken naar het -- grotendeels lege -- land. Zij maakten gebieden bewoonbaar, legden moerassen drog foor er eucalyptusbomen te planten, bouwden boerderijen die al gauw redelijk welvarend werden. Er trokken steeds meer Arabieren uit omringende landen heen om daar als arbeider te werken. Dát werden de latere Palestijnen. Import dus! Vanwaar dan die claim dat die "Palestijnen" de oudste rechten zouden hebben?Dank voor uw mail, heer H.Hahn.

Al deze gegevens die u noemt worden uitvoerig vermeld en toegelicht in mijn boek “Om Sions wil niet zwijgen”.

De derde druk van dit ‘handboek’ is onlangs uitgekomen.

Bijgewerkt tot februari dit jaar.

Iemand las jaren geleden de eerste druk en merkte op”Nu begrijp ik pas hoezeer we worden voorgelogen door de media”.

Het boek begint met de eerste aliya’s en de woestheid van het toenmalige Palestina; een zaak die u in uw mail noemt.

Dan de oorlogen en de intifada’s.

Ook een groot aantal palestijnse mythes, waarvan u er een noemt, worden ontmaskerd.

Dus als u helemaal op de hoogte wilt zijn of iemand op de hoogte wil brengen, is dat boek daarbij een grote hulp.

Shalom.

Jvb
 
 
De vredesgroet aan u broeder Jan v. Barneveld

Door uw vele artikelen ben ik nog meer bevestigd in Israel.Hieraan herken je de besnedene van hart,liefde voor GODS verbondsvolk.
Ik ben blij dat u Gods roeping navolgt,ook ten aanzien van Israel.Het is overduidelijk dat het grooste gedeelte van de media en de wereld onder invloed staat van de boze en zich opmaakt voor de eindtijd.Ik maak me ook druk over al die leugens over Israel en de Bijbel.Maar dat heeft niet zoveel zin zoals u weet.Gebed ten aanzien van alles wel,zoals u ook zelf regelmatig stelt in eindtijd,profet ieen en Israel.U stelt het zelf regelmatig al GOD is GOD en Zijn Wil geschiede wat er ook gebeurd,en GOD werkt door mensen.Dus bidt en houd de vrede allen.Maar waarde broeder ik smeek u hetvolgende boek eens geheel uit te lezen:Geen uitstel meer van J.W.Embregts.

Met vriendelijke groet.

Gerard Slont
 
 
Mede in aanvulling op mijn bijdrage hierboven onder no. 4, het volgende.

Jezus noemt de tegenstander de "vader van de leugen" (zeg maar: de "uitvinder" van het verschijnsel "liegen"). Ik denk dat we alleen zó dit hele circus (excusez le mot) kunnen begrijpen. De duivel heeft de hele wereld (profane) in zijn macht en kan iedereen die niet voor expliciet Jezus heeft gekozen en Zijn bescherming en wijsheid zoekt, vrijelijk "aansturen". Of ze nou Achmadinejad of Ghadaffi heten, of Verenigde Naties of Europese Unie of wat dan ook, de duivel probeert ze allemaal voor zichzelf te laten dansen. Wedergebiren christenen kennen de gave van onderscheiding van geesten. De tegenstander persifleert ook dat: zijn "volgelingen" ervaren ook weerstand tegen de Waarheid.
En dat verklaart dus ook de tegenstand tegen Gods volk -- thans helaas nog twee volken: Joden en christenen.
Ik denk dat deze samenhang niet genoeg benadrukt kan worden om de hele situatie enigszins te begrijpen.

Beste heer H.Hahn,

Het is inderdaad verbazingwekken d hoe makkelijk, zelfs wedergeboren Christenen, achter de satanische leugen over Israël aanlopen.

Hierover komt een zwaar oordeel.

Dat verkondigt de Bijbel op meerdere plaatsen.

Mijn boek “Om sions wil niet zwijgen” ontmaskert een groot aantal van die leugens.

Ik noemt het Palestijnse mythes.

De Here Jezus staat centraal en onze houding tegenover Hem betreffende de verlossing van de individuele mens is beslissend over ons heil.

Zo staat israël centraal tegenover de volken. Immers IK zal zegenen wie u zegent.

Ook wedergeboren Christenen, die antizionist zijn staan onder een oordeel:

“Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten (dus antizionisten)

Zij zullen zijn als gras op de daken dan verdort, voordat men het uitrukt (dus geen vrucht dragen, nergens toe deugen)Ook de gelivigen (en anderen) die geen aandacht hebben voor Gods machtige werk in en voor Israël wacht een ernstig oordeel.

“Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, noch op het werk van zijn handen,

Zal Hij hen afbreken en niet opbouwen”(Psalm 28:5).

Vandaar de leegloop van veel kerken. Ze worden volgens dit woord gewoon afgebroken. Tragisch, verdrietig.Met een vriendelijk shalomJvb
 
 
Velen denken dat de holocaust(ha shoah) de reden is waarom de staat yisrael is opgericht.Om de Joden een eigen land (veilig) te geven,deze beredenering klopt niet!
De staat yisrael is niet door/dankzij de holocaust opgericht maar ondanks de holocaust opgericht!

Todah broeder Jan voor je artikel!

shema yisrael,hashem eloehenu,hashem ached!Dank je Edwin!

We kunnen nog toevoegen:

De staat Israël is tot stand gekomen volgens normale internationale wetten via de Volkerenbond en de Verenigde Naties.

Maar ook vanwege oude, bijbelse profetieën, die daardoor vervuld zijn en andere profetieën die nog vervuld zullen worden.

En dinsdag a.s. viert die staat de 63e verjaardag, ondanks de vernietigingsoo rlogen en intifada’s van buurlanden en Palestijnen, ondanks honderden vijandige resoluties van de VN enz. De 15e mei zijn de Palestijnen van plan een nieuwe inval, ofwel intifada tegen Israël op te zetten.

Men gaat maar door, todat de Heilige God van Israël krachtig gaat optreden.

Want men probeert zijn werk af te breken. Maar Gods plan zal doorgaan.

Een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Weet u geachte Drs, u pleegt hier geschiedvervals ing want de waarheid wat er is gebeurd bij de VN stemming over de verdeling van Palestina is heel anders: met grote druk op gedelegeerden van de landen betrokken bij de stemming werd de stemming door de zionisten omgedraaid tot een nipte overwinning voor de verdeling. Bij die stemming is zelfs de president van de VS, Truman, betrokken geweest. Vloekend heeft hij zijn gedelegeerde bezworen: Die verdeling komt er door anders zwaait er wat. Bovendien heeft de VS de zionisten destijds geholpen met dollardruk om zo de stemming van de landen mede te beinvloeden. Dez e feiten zijn voor iedereen opvraagbaar bij de V.N.
Beste Bram,Ik heb veel gelezen over de moderne geschiedenis Vn Israël.

Maar dit is de eerste keer dat ik jouw verhaal lees.

Vreemd, want als het waar is zouden de Palestijnen hier al lang mee op de proppen zijn gekomen.

En het Palestina Comitee zou er triomfantelijk mee gezwaaid hebben.

En Greetje en Dries er luid over hadden gemekkerd.

In elk geval....leuk verzonnen Bram.

Vervelend is alleen je het niet zo gek kunt verzinnen dat men het toch grif gelooft, als het maar anti-Israël of antisemitisch is.

Kom voortaan met goede bronvermeldinge n.

Overigens lijkt me de VN niet zo’n beste bron in verband met de voortdurende eenzijdige anti-Istaël houding van deze organisatie.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven