Tijdbommen

Klik voor ware grootte
Vallei van Josafat (Kidrondal) - Joel 4

Hypes

Een onwaarschijnlijk groot aantal dringende mails waarin aangedrongen werd om te bidden voor Israël in verband met de aangekondigde derde intifada van de Palestijnen begon erg veel op een hype te lijken. Nu is die Palestijnse Nakba (ramp) voorbij.

Weer werden de zogenaamde Palestijnen door een wrede, moordzuchtige Arabische leider misbruikt. Want dat Bashar Assad achter de invasie van Palestijnen op de Golan zat, is duidelijk. Niemand kon daar bij de grens komen omdat alleen het Syrische leger daar toegang heeft. Zonder toestemming van Assad kan niemand erdoor. Zonder de bussen, waarmee de misleide ‘Palestijnen’ als kanonnenvoer naar de grens met Israël werden vervoerd, had die invasie niet kunnen gebeuren.
Assad had echt wel een paar redenen om daar onrust te veroorzaken. De eerste, belangrijkste reden was om de aandacht af te leiden van zijn moordaanslagen op de eigen bevolking in Daraa, Homs, Banias, Damascus en Tel Kehakh.

Een andere doel was om de ‘Palestijnen’ een soort voorpostengevecht te laten voeren tegen zijn vijand Israël. Om de reactie van Israël te testen.
Waarom dan toch te spreken over al die oproepen als een hype? U hebt gelijk, gebed is vooral nu van primair belang in de oorlogen om land dn volk Israël.
Maar er is veel meer aan de hand. Daarbij gaat het allereerst om Israël maar in feite om heel de wereld. Er liggen heel wat tijdbommen die op ontploffen staan. We noemen er een paar.

Explosies

De landbelofte, die de Almachtige met een eed aan Abraham, Izak en Jakob heeft gedaan luidt: “IK zal aan u en uw nageslacht ...het hele land Kanaän tot een altijddurende bezitting geven” (Genesis 17:8). Let op het “hele land Kanaän”.
Sinds 1948 proberen vooral de Moslim Arabieren dit Godswoord ongedaan te maken. Momenteel doet bijna de hele wereld hieraan mee. Die landbelofte koppelt de Bijbel aan waarschuwende oordelen van God: “Hij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Psalm 105:7).

Dat zien we nu gebeuren.

De wereld is gewaarschuwd. Dan zijn er de plannen om in september een Palestijnse staat uit te roepen in het hartland van Israël. Als dit gebeurt zal het enorme explosies van Gods toorn veroorzaken. Gods laatste waarschuwingen zijn de afgelopen maanden al over veel moslimlanden rondom Israël gegaan. En gaan er nog steeds. De verwachting is dat die “Palestijnse Staat” onmiddellijk door de Algemene Vergadering van de VN erkend zal worden. Veel landen doen dat nu al.

De wereld is in opstand tegen de God van Israël.

Sommige Joodse kenners van de profetieën verwachten dat deze gang van zaken in januari 2012 zal uitlopen op de vernietigende Gog-oorlog die in Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt beschreven. Dit is een van de ergste tijdbommen die in het Midden Oosten zal kunnen ontploffen.
Anderen denken dat in september dit jaar al een begin van WO III zichtbaar zal worden.
We komen hier nog op terug. Want er is nog heel wat meer gaande.
Eerst wijs ik op vijf andere tijdbommen onder de wereld. Tijdbommen die ook op ontploffen staan.

 1. Een financiëel/economische tijdbom. De schuldenlast van de VS, de financiëel zwakke landen van de EU en de zware slag die Japan (de derde economische macht van de wereld), door de aardbevingen+tsunami en de daarop volgende radioactieve ramp heeft getroffen en de problemen rond de financiële knoeilanden in Europa zullen binnenkort een nieuwe, zware economische depressie veroorzaken.
 2. De tijdbom van de Islam die bezig van Europa, van de Europese Unie, Eurabië te maken. Overal dringen Moslims bestuursorganen binnen. Proberen zij hun religieuze gewoontes aan de meerderheid op te leggen. Verbindingen en verbonden tussen een opkomend Kalifaat onder de Moslim Broederschap en de EU worden snel zichtbaar.
 3. Er dreigen wereldwijd enorme voedseltekorten, die op veel plaatsen hongeropstanden zullen veroorzaken. Denk aan de uitstervende bijenvolken. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen vruchten. Ook droogtes, hoge olieprijzen en speculaties van grote landbouwbedrijven werken hieraan mee. Nu al zijn er hier en daar voedselopstanden.
 4. Dan zijn er de bezuinigingen, die te vaak en veel teveel over de ruggen van de minst draagkrachtigen en meest kwetsbaren in onze samenlevingen gaan. Rellen komen al regelmatig in de EU voor. Denk aan Athene, Londen enz.
 5. Over andere bijbelse tekenen van “het begin van de weeën”, zoals aardbevingen, ziekten, oorlogen en vervolging kunt u dagelijks de media raadplegen.

Al deze tijdbommen kunnen elk moment exploderen. De “Arabisch verwarring en chaos” zal ook over Europa en zelfs over de hele wereld losbarsten. Die tijdbommen breiden de komst van de antichrist voor. De roep om een wereldregering/leider en een bijbehorende wereldmunt neemt toe.

Tenslotte noemen we de toenemende en zware vervolgingen van bijbelgetrouwe Christenen. De Here Jezus Zelf heeft dit als één van de tekenen van de ‘weeën van de eindtijd’ aangekondigd. Als gemeente van Christus in Nederland moeten we de ruimte en vrijheid die God ons in deze angstige tijd nog geeft, goed gebruiken. Gebed voor en steun aan Israël in deze tijd van benauwdheid, krachtige verkondiging van het Evangelie in deze bijna-eindtijd en hulp aan onze vervolgde broeders en zusters horen eerste prioriteiten te zijn van uw gemeente. Maar tegelijk moet de gemeente zich voorbereiden op explosies die zeker ook over onze samenleving zullen komen.

Gog en de Palestijnse staat

Israëlische bijbelkenners buigen zich ook over profetische aanwijzingen en waarschijnlijke ontwikkelingen. Vooral naar aanleiding van de algemeen verwachte “Palestijnse staat”. Wat verwacht men?

 1. In september wordt er een Palestijnse staat uitgeroepen met als hoofdstad Oost Jeruzalem. Binnen de wapenstilstandsgrenzen van 1948. Israël noemt die staat al Fatahamastan (Fatah + Hamas).
  Israëlische leiders proberen, helaas vergeefs, de internationale gemeenschap te overtuigen dat dit nationale zelfmoord is voor Israël. Die grenzen zijn Auschwitzgrenzen. Een staat met leiders die consequent herhalen en demonstreren dat hun doel de vernietiging van Israël is. Waarvan meer dan 50% van de inwoners de gruwelijke moord op de vader en moeder Fogel en drie van hun kinderen uit Itamar toejuichen. Waarvan Fatahleiders openlijk verkondigen dat ze het met Hamas eens zijn. Waarin de kinderen worden opgevoed tot felle Israël-haters.
 2. Dan: Oost Jeruzalem als hoofdstad. Een onaanvaardbare eis voor de meerderheid van de Israëli’s. Dat wordt een van de aanleidingen voor een komende oorlog, met een ingrijpen van de NAVO, de VN, of zelfs de VS van Obama.
 3. De nieuwe regering van die “Palestijnse staat” zal onmiddellijk twee eisen stellen.
  Allereerst de verwijdering van de 650.000 Israëli’s die nu wonen in zogenaamde Palestijnse gebieden. Als echte antisemieten willen die Palestijnen hun gebied “Judenfrei” maken. Vervolgens zal men een groot aantal van de 7,5 miljoen “Palestijnse vluchtelingen” in hun (terroristen)staatje verwelkomen. We zagen afgelopen zondag hoe die ‘vluchtelingen’ nu al via de grenzen van Libanon, Syriën en Gaza probeerden Israël binnen te vallen. Een echte invasie, waarbij Israël het volste recht heeft de indringers te verhinderen Israëlisch grondgebied binnen te vallen.
 4. Eisen die voor Israël onaanvaardbaar zijn. 650.000 mensen uit hun huizen verdrijven? Waarheen? Werk en levensonderhoud voor al die mensen? Omdat de Palestijnse Autoriteit de laatste maanden geleerd heeft dat weigeren met Israël te onderhandelen de beste resultaten oplevert, zal men ook dan (oktober/november) weigeren met Israël te praten en de Hamastaktiek volgen: Terreur over Israël: raketten, zelfmoordaanslagen enz. Temeer doordat Hamas nu ook en enthousiast meedoet.
 5. Een angstig teken is dat premier Netanjahu liet doorschemeren dat enkele nederzettingen ontruimd zullen moeten worden terwille van die Palestijnse terroristenstaat. Zijn opmerkingen hierover worden door sommige Israëlische leiders fel tegengesproken. Bidt ook voor Netanjahu dat hij zijn rug recht houdt en op de HERE, de God van Israël, die trouw is, bouwt en niet op de onbetrouwbare Obama of de EU.
 6. De vraag is wat er gebeurt als Israël blijft weigeren aan al de eisen van de nieuwe “Palestijnse staat” toe te geven. Zij zullen niet nalaten hun beklag te doen bij de VS, de VN en de EU.
  De wereld laat zich dan overtuigen dat de Israëlische bewoners van de nederzettingen inderdaad hèt struikelblok voor de vrede zijn en zullen Israël dwingen met de bijbehorende beloftes (=leugens) voor een (valse) vrede. Dat zal zo escaleren dat de G4 of de NAVO zullen besluiten om die ontruiming militair af te dwingen.
  Het ingrijpen in Lybië van de NAVO + enkele landen van de Arabische Liga ziet men als een vooroefening van die inval in januari 2012 in Israël. Dat zal, volgens Israëlische uitleggers van de profetie, de aanval van Gog (zie Ezechiël 38 en Ezechiël 39) zijn. Tot zover het angstaanjagende scenario uit Israël.

Meer tijdbommen

Egypte zal in september waarschijnlijk een parlement/regering krijgen waarin de Moslim Broederschap, de grootste vijand van Israël, de hoofdrol speelt. Nu al is meer dan de helft van de bevolking van mening dat het vredesverdrag met Israël geannuleerd moet worden. Dat betekent oorlogsdreiging voor Israël! De vraag is of de verwoesting van Egypte en de veertigjarige “ballingschap” die in Ezechiël 29 en Ezechiël 30 en Jesaja 19 worden voorzegd, binnenkort plaatsvindt.
Israël heeft al eerder gedreigd in geval van levensgevaar de Assoeandam in de Nijl te zullen bombarderen. Als het enorme Nassermeer, achter die dam, leegloopt komt er een enorme vloedgolf die heel Egypte zal wegspoelen. Het is best mogelijk dat de oordelen en de veertigjarige ballingschap die over Egypte voorzegd zijn binnenkort zullen plaatsvinden.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bashar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah Israël tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe Israël reageert en die verwoesting van Damascus zal gaan leest u in Jeremia 49:24-27.

Intussen zullen de waarschuwende oordelen en de “beginweeën” (zie Matteüs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.

Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieën net iets anders vervult dan onze scenario’s. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de lokale oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit van die Psalm en ook de genade van God aan.

 1. “Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen” (83:5) Dat wordt bijna dagelijks duidelijk gemaakt door de Moslim vijanden van Israël.
 2. Wie zij die ‘zij’? De islamtische volken rond Israël plus Hamas en Hezbollah (83:7-9).
 3. Wat willen zij? “Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God” (83:13). Ook dit leest u regelmatig uit de uitspraken van Fatah en hamasleiders.
 4. Wat bidt Israël: “Dat zij schaamrood worden... en uw Naam zoeken HERE” (83:17-19). Dus dat de Islam te schande wordt gemaakt en veel Moslims zich tot de HERE bekeren.

Na een totale overwinning van Israël in die ‘Psalm 83-oorlog” komt voor korte tijd een “valse vrede”. Israël komt dan tot grote welvaart (olie en gas is er dan volop). Dan komt opeens de overval van Gog op een “land dat zich hersteld heeft van oorlog ....op vreedzame lieden die in gerustheid leven” (Ezechiël 38:8,11). Er komt dus een korte tijd van (valse) vrede heerst na een oolog. Israël wordt welvarend en zeer rijk. Want de profetie zegt: “Die have en goed heeft verworven” (38:12). Dan komt Gogmet zijn leger uit heel wat moslimlanden “om buit te maken” (38:13).
Gods oordeel over deze Gog, zijn troepen en over de rest van de wereld is verschrikkelijk (38:18-23). Sommigen denken dat dan de islamitische heiligdommen op het Tempelplein vernield zullen worden en er een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Tempel.

En wij?

Tegen onze geestelijke leiders zegt de Geest: “WEES WAKKER, en versterk het overige dat dreigt te sterven!” En wij worden krachtig opgeroepen om waakzaam te zijn, om de macht van het gebed die we van de HERE hebben gekregen toe te passen en zolang het dag is te werken want “er komt een nacht waarin niemand werken kan” (Johannes 9:4).

20 Reactie(s)

 
 
Hoi Jan
Dat de terugkomst van Jezus niet meer ver weg is zie je aan alles wat er om ons heen gebeurd. Het is nu nog genaden tijd en ik hoop dat er nog vele een keuze voor Hem zullen maken voor dat de duisternis in treed. Het is een spannende tijd en aan de anders kant gaat het leven gewoon door. We maken plannen voor de komende vakantie en leven in de sleur van de dag, ter wel we toeleven naar het belangrijkste moment in de geschiedenis. Als Ik daaraan denk voel me heel klein en hulpeloos. Je wil zo graag iets doen om diegene die je lief zijn en nog geen keuze hebben gemaakt, te overtuigen, maar het enige wat we kunnen doen is bidden. Bedankt voor je altijd heldere uitleg en kijk op de tijd waarin we leven.
Gr PietBeste Piet,Dank voor je mail.

Als je bidt word je ‘vanzelf’ wel geleid naar andere activiteiten.

Werk voor God en zijn volk begint altijd met gebed.

Bovendien is gebed het belangrijkste, de motor van alle werk van God.

De kracht die Gods Arm in beweging brengt.

Eerbiedig en bijbels bidden dus!

Zegen en shalom toegwenst Piet.

Jvb
 
 
Beste Jan,

Ik volg je site zeer frequent. Met veel interesse lees ik je artikelen. Het is belangrijk om de tijd waarin we leven te toetsen in het licht van de Bijbel en de Bijbelse profetieen. Israel en het Joodse volk neemt daar een belangrijke plaats in want vanuit Gods Volk komt het heil (Jezus Christus) over de wereld. Dat de tegenstander dat niet wil is duidelijk te zien in de ontwikkelingen in de wereld en ook God's toorn mogen we niet uitvlakken. Dat we biddend waakzaam mogen blijven in deze spannende tijden en voor Israel in de bres mogen staan!
 
 
Zag je deze video al Jan?

http://ow.ly/4YMC1

Op Al Aqsa TV zegt zo iemand gewoon dat de Joden door 'allah' naar 'palestina' zijn gedreven opdat ze straks afgeslacht kunnen worden.Beste Ed,Heb ik inderdaad gelezen.

Het moet toch iedereen duidelijk zijn dat de Palestijnse terroristen, inclusief Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit (PA), alleen maar uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk. Plus een aardige greep uit de vele hulpgelden die naar hen toestromen. DePA heeft al duidelijk gemaakt dat ze het eens zijn met Hamas. En de wereld, ook ons land, is medeschuldig doordat wij hen financiëel en bijvoorbeeld in de VN ook politiek steunen. Zo komt een oordeel van de Eeuwige over de wereld. Ik bid dat God ons land de genade heeft dat er vanuit onze regering een gebaar van sympathie en bemoediging zal uitgaan naar Israël dat zo onder druk staat. Als Obama zegt dat de grenzen van 1967 (die overigens niet vaststaan) de grenzen van een Palestijnse staat moeten worden, zegt hij in feite tegen Israél dat ze zelfmoord moeten plegen. Als Rosenthal of/en de PVV of/en de SGP de moed opbrengen om dit vriendschapsgeb aar te maken, zal dit in de ogen van de HERE, de God van Israël goedkeuring hebben. Want: “IK zal zegenen wie u zegent!” zegt de HERE.

Jvb
 
 
Beste Jan,

Waarom noem je Obama onbetrouwbaar? Is het omdat hij zwalkt in zijn opvattingen en besluiten, of omdat hij ten aanzien van Israel een (volgens jou) ongewenst beleid voert?Beste Sietse,Dank voor je reactie met een goede vraag.

In het algemeen zijn politici niet erg betrouwbaar.

Hoe hoger hoe minder betrouwbaar.

Let alleen maar op het naleven van verkiezingsbelo ften.

Wat president Obama betreft zie ik met angst en vrees hoe hij Israël, de meest trouwe en stabiele bondgenoot van de VS in het

Midden Oosten laat vallen ter wille van, ja van wat? Olie? Macht? Positie?

Eerst papt hij aan met die Arabische dictators, zoals Mubarak en zelfs Gadaffi.

Nu laat hij ze vallen en wil de ‘democratische processen’ stimuleren.

Terwijl hij heel goed weet, kan weten, dat de Islam geen democratie kent en dat de Moslim Broederschap vriendelijk glimlachend de Sharia als uit de boekenkast haalt om die in te voeren en het handboek voor het Kalifaat bestudeert in verband met het vormen van Eurabië.

Obama is gewoon bezig de VS en de Joods-Christelijke cultuur van het Westen te verraden/verkopen.

Nog een zaak waar Obama geen aandacht aan geeft. Hij weet heel goed dat het niet alleen Hamas, maar ook de Palestijnse Autoriteit niet begonnen is om een staat, maar om de vernietiging van Israël. Zelfs ‘vredespartner’ Mahmoud Abbas is hier duidelijk in. Die ‘Palesijnse staat’ is voor hen een belangrijke opstap naar de vernietiging van Israël en naar een volgende Holocaust. Obama weet dat. De EU weet dat.Maar ook Bijbels gezien is het uiterst riskant waar pr. Obama mee bezig is.

God heeft het hele land Kanaän aan Abraham, Izak en Israël (Jakob) beloofd. Onder ede. De Israëli’s die daar wonen zijn daar dus Bijbels legaal.

Obama noemt de nederzettingen (dorpen) van Israëli’s illegaal. Waarom maakt hij niet duidelijk. Hij heeft dus een rechtszaak met de Almachtige.

Een zeer ernstige zaak waar mijn hart voor beeft. Niet alleen voor mijn vrienden in de VS, maar ook voor de Westelijke wereld.

Hier valt nog zeer veel over te zeggen, Sietse.

Je vraag maakt heel wat los.

Vooral in Bijbelse zin.

We leven in een angstig spannende tijd.ShalomJvb


 
 
Ik hoop en bidt dat bibi zijn rug net zo recht houdt als koning Hizkia. als hij dat doet en hij zoekt God. Dan zal God ingrijpen daar ben ik van overtuigd!Ik ook, beste Fre!

Alleen, Hizkia had een groot Godsman, een groot profeet, die hem steunde.

Dat was de profeet Jesaja.

Als onze gebeden eenzelfde rol spelen bij Netanjahu als de rol van Jesaja bij Hizkia, dan komt het

helemaal op een wonderlijke manier goed.

Maar vergeet de VS niet in onze gebeden.

Shalom

Jvb
 
 
Is de huidige droogte in ons land en de rest van Europa nu het gevolg van een anti-Israël houding? Laten we bidden voor regen!
 
 
Shalom Jan en allen op deze site.
Dank voor je heldere betoog en indringende bede aan ons.
Wist je dat Bibi heel erg bevriend is m Jan Willem v.d.Hoeven van de Christen zionisten in Jeruzalem?
Er is dus iemand die hem voortdurend in het gebed en anderszins probeert te helpen,
Bovendien Jan zoals je al zei,JAHWEH is Machtiger dan wie of wat dan ook, en Obama??Islam verdediger?
wat is hij helemaal? laten we ook voor hem bidden dat DE RUACH HA KODESJ zijn ogen en hart opent.
Immers het is vreselijk te vallen in de handen van DE LEVENDE G-D.
Wij blijven op de bres staan met het gebed als machtig wapen.
TOTDAT de SJOFAR klinkt.
ook jij Jan en je dierbaren in ZIJN ZEGEN bevolen.

Shabat Shalom in YESHUA.

Lou.Dank je, Lou!

Ik hoop dat het goed gaat met je gezondheid.

Shalom

Jvb
 
 
Beste broeder v Barneveld:Bedan kt voor deze heldere woorden.Wij hebben een God die verborgenheden bekend maakt, voor die hem oprecht dienen.De Wereld ziet het niet het is voor hen verborgen,ze vinden het al gauw zweverig. We mogen zien dat God ergens naar toe werkt,waar Hij de uitkomst al van weet Jesaja 46:10: Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden.Het is spannend zoals dat gebeurd,en laten we vooral op Hem vertrouwen en te bidden.God's zegen toegewenst. Vriendelijke groet Cor
 
 
Beste Jan,

Netanjahu heeft het voorstel/plan van Obama afgewezen.
Terug naar de grenzen van vóór 1967 zou Israël in een onverdedigbare positie brengen. Dat zou Obama toch ook moeten beseffen?
Je ziet nu de tijd al aankomen dat Israël volledig alleen komt te staan.
Dankjewel voor de heldere uitleg, het doet me beseffen dat we dichter bij de eindtijd zijn dan ik al dacht.
Begrijp ik overigens nou goed uit je artikel dat er eerst nog een grote oorlog zal komen die Israël zal winnen voordat er een valse vrede zal komen?

Shalom

René
 
 
Beste br. Jan,
Bedankt. Dit artikel is me uit het hart gegrepen.

N.a.v. je tijdbom 3 (bezuinigingen) : Merk op dat de partijen die deze bezuinigingen willen, net die partijen zijn die het MINST anti-Israël zijn. De meer "sociale" partijen (waar ik in deze dan ook maar de D666 (geen typfout!) onder reken, en helaas ook een groot deel van het CDA), zijn juist ANTI-Israël.

Ook bij verkiezingen is het dus van het grootste belang dat we niet voor onszelf, maar voor de Eeuwige moeten kiezen!
 
 
Beste broeder Jan,
Naast de foto van het dal van Josafat staat als te lezen Bijbelgedeelte vermeld: Joel 4. U bedoelt ongetwijfeld Joel 3.

Veel zegen toegebeden met uw artikelen.
Moge de Here spoedig komen.
Shalom!
Dank voor je correctie, Piet.

Een correctie die niet helemaal correctie is. In de NBG verteling is het inderdaad Joël.

In de NBV en andere vertalingen is het Joël 4.

Dat voor jullie informatie.

Shalom

Jvb
 
 
U bent van harte welkom om te reageren..........verder.......Uw reactie moet worden goedgekeurd .

Bij dat laatste haak ik al af . Het gaat dus alleen om pro Israelische berichten . Vrijheid van meningsuiting is hier dan ook ver te zoeken . Verders vind ik al wat ik heb gelezen maar angstzaaierij . Uiteraardt bevind de wereld op dit moment in een kritieke fase , maar of dit allemaal alleen maar te maken heeft met Israel , dat valt nog te bezien . Al het gelink naar de bijbel is niets meer dan inspelen op onderbuik . Je noemt alle gebeurtenissen die in de afgelopen tijd en of jaren hebben afgespeeld dat het allemaal zijn voorspeld . Ik vind dit zeer kwalijk .

Mvg , een Jood , toch wat anders dan een Zionist .

Beste Jacconov,Hier nog even een korte reactie.

1. Deze site gaat om Israël en wij waken ervoor om een soort praatgroep over allerlei onderwerpen te worden. Ook jouw, wat brommerige reactie is geplaatst. En krijgt een weerwoord.

2. Je moet jezelf niet zo vaak tegenspreken. Je schijft dat de wereld zich in een ‘kritieke fase’ en als wij dan op die tijdbommen wijzen is dat ineens ‘angstzaaierij’ .

3. Linken naar de Bijbel is ‘inspelen op de onderbuik’. Wel de Bijbel zegt 3800 maal “Zo spreekt de HERE”. Wel dat is waar of niet waar. Als het waar is moeten we enrstig rekening houden met de woorden van de Almachtige.

4. Er staan zo’n 800 duidelijke gebeurtenissen in de Bijbel voorzegd. Ongeveer ¾ is letterlijk uitgekomen. Momenteel komt ook heel wat letterlijk uit. Zou ieder verstanding mens daar geen rekening mee moeten houden?

5. Beste Jacconov, ik zou maar weer eens beginnen de Torah en de profeten te gaan lezen en vooral de Pslamen niet te vergeten.

ShalomJvb
 
 
Dit hele artikel noem ik stemmingmakerij . Zo kan ik ook wel voorspellen . Daar heb ik de bijbel niet voor nodig . Bij voldoende bijbelkennis is elk verhaal wel aan een Psalm oid te linken . Dit maak het allemaal niet makkelijker op voor de gemiddelde ziel .

Mvg , een Jood


Beste Jacconov,Dank voor je reactie en voor het feit dat je blijkbaar ‘het hele artikel’ hebt gelezen.

Je weet waarschijnlijk wel, dat er in zo goed als de hele wereld een gevaarlijke stemmingmakerij aan de gang is.

Je begrijpt best wat ik bedoel: Het delegitimeren van de staat Israël met het daaraan gekoppelde antizionisme en het

daaruit opkomende wereldwijde en ouderwetse antisemtisme.

Je weet waarschijnlijk ook wel dat de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige de God van Israël, de God van Abraham,

Izak en Jakob is.

Het is die God die de wereld waarschuwt dat men van zijn eigen volk en van het land dat HIJ onder ede beloofd heeft aan

Abraham, Izak en Jakob, dus aan Israël.

Het is die God die de afgelopen decennia heel wat profetische beloften uit de Tenach heeft waargemaakt en zo gehoor geeft aan een

bede van Israël die je drie keer in Psalm 80 kunt vinden en ook in de Sidoer (voor die zich afvragen wat dit is: het Joodse gebedenboek)

kunt terugvinden. Welke bede? “Herstel ons, die Uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden”.

Daar is de Eeuwige mee bezig: Het herstel van het verwoeste land Israël, de terugkeer van de stammen van Israël (Manasse zit in Noord-Oost India vol hoop en spanning te wachten om terug te keren) en een geestelijk herstel.

Aan al deze zaken koppel ik psalmen en profeten uit de Tenach. Want de God van Israël is een God die van tevoren zegt wat Hij gaat doen en ook

precies doet wat HIJ heeft gezegd.

Vandaar dat die tijdbommen waarschuwingen zijn aan een wereld die ingaat tegen de vurige ijver waarmee de HERE, de Eeuwige is ontbrand voor Sion en Jeruzalem, zoals de profeet Zacharia al heeft voorzien.

Als je dit ziet, is het voor de ‘gemiddelde ziel’ niet zo moeilijk meer om te begrijpen wat er gaande is.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Ja, wij leven in een tijd waarin veel profetièn worden vervuld.
Als ik Uw verhaal goed begrijp gaat U erven uit dat de o[pname van de GEMEENTE ( zij die`"in Christus "zijn) niet eerder dan halverwege/eind van de Grote Verdrukking worden opgenomen, daar ik dit niet ben tegengekomen. Is dit juist??
Beste Ale,Dank voor je reactie.

Ik noem je twee redenen waarom ik niet over de ‘Opname van de Gemeente’ heb schreven.

1. Een discussie over de opname pas niet goed binnen het uitgangspunt van onze site. In het algemeen vermijd ik discussies.

2. Er z\ijn vier of vijf visies over het tijdstip van de opname van de gemeente. Al die visies hebben zo hun bijbelse argumenten. Ik denk dat dit tijdstip hoort bij de bijbelse geheimenissen die nog niet geopenbaard zijn. Dat heeft het voordeel dat we waakzaam blijven.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

Heel duidelijk artikel dat het laatste nieuws en mijn gedachten voor wat komen gaat goed weergeeft! Dank je voor je scherpe visie( seminars, family7) .

Gr klaas


Dank je Klaas, voor je bemoedigende woorden.
 
 
Beste Jan,

Wat een genade en enorme zegen dat wij de Heere God mogen kennen.
Wat een wonder van genade dat wij Gods woord mogen en kunnen lezen.
Inderdaad als we letten op de tekenen van deze tijd en met eigen ogen zien wat er op het wereldtoneel zich allemaal afspeeld zie je dat het enorm snel gaat allemaal!
Gods woord is clip en klaar over deze tijd en beschrijft ze ook (lucas 21 vanaf vers 25) en geeft ons hoop: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt !!
We hebben een opdracht om waakzaam te zijn!
Bid en zegen elkaar in de naam van de Heere Jezus.
Bid en zegen Gods gemeente wereldwijd in de naam van de Heere Jezus
Bid en zegen Gods volk Israel in de naam van de Heere Jezus.
Bid dat we geleid door de Heilige Geest zoveel mogelijk mensen het blijde evangelie mogen vertellen.

Zegen en shalom,

Arjan.

Dag Arjan,Dank voor je hartelijke en warme oproep.

Het is inderdaad een grote genade dat wij nog steeds de kans hebben Israël tot zegen te zijn.

Om anderen het goede nieuws van de komst van de Heer te vertellen.

Want de (waarschuwende) oordelen van God gaan over al de hele aarde (Psalm 105:7).

Het is nog dag, maar er komt een nacht waarin niemand werken kan, zegt Jezus Zelf in Johannes 9:4.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Volgens een spreker uit Israél onlangs was 1917 een joweljaar - Balfourdeclarat ion, Joodse thuisstaat..
1967: Jeruzalem ongedeelde hoofdstad van Jeruzalem..
2017? volgende vrijheid? > ? !

shabbat shalom!Dank je Chrystl,

Weer een jaartal.....

Er zijn en worden zoveel jaartallen genoemd.

Geniale Joodse en vooral evangelische rekenwonders hebben data en getallen aaneengeregen en veel discussies losgemaakt.

Weinig is uitgekomen. Laten we ons houden bij het Woord en bij belangrijke dingen.

Israël is in groot gevaar.

DePalestjnen en ‘hun’ staat in september

Obama is met een nog gevaarlijker plan gekomen: Eerst moet Israël een grote stap zetten en de Palestijnen niks.

De ‘grenzen van 1967’.....een nieuwe moordaanslag op Israël.

Wij moeten Israël steunen door onze gebeden en opkomen voor Israël en de waarheid waar we kunnen.

En wat de komst van de Messias betreft: “Wees waakzaam”. Dat betekent niet “reken ijverig” maar zorg dat je geestelijk klaar bent.

Ik beschuldig jopu niet, jij geeft alleen maar wat door en daarvoor mijn dank.

Shabbat ShalomJvb


 
 
Hallo Jan,
Dank je wel dat je uitlegt wat je denkt dat er n.a.v. Psalm 83 eventueel gebeuren zal . Dit klikt helemaal bij mij in de geest. Het feit is dat ik die psalm en woorden zo vaak heb gebeden het laatste jaar voor Israël dat ik nu zeker weet dat de Heilige geest wil dat we dit proclameren vooral 83:16-19 dat haar vijanden schaamrood worden en zich zullen bekeren! By the way, ken je www.jewishvoice.nl ? Hij is altijd op de GODtv.
Hartelijke groet en shalom uit VolendamDag Yvette en Theo,

Een hartelijk shalom uit Cothen.
Ook ik bid herhaaldelijk dat de HERE, de God van Israël, de Islam een beschamende slag toebrengt.
Dat zo de macht van de Islam verbroken wordt en veel moslims de Here Jezus als Messias, als Zoon van God en als de komende Verlosser aannemen.
De HEER zegene jullie daar op het mooie “eiland” Volendam.
Overigens, je hebt wel gehoord dat de Israëlreis met jullie mijn laatste groepsreis is.
Het wordt mij te zwaar.
Ik hoorde van CvI dat ook henk binnendijk stopt met zijn Israëlreizen.
Ik zal het erg missen.
Met nog een hartelijk shalom

Jan van B.
 
 
Hallo Jan,

Dank voor dit verhelderende stuk.

De EU is zonder hulp van de VS nu een militaire actie aan het uitvoeren. Deze actie verloopt niet erg vlotjes voor de EU alliantie. Ik acht het heel goed mogelijk dat met deze ervaringen dat er een EU-leger gaat komen, want het is nu veel te verbrokkeld. Als je weet dat de EU meer aan defensie uitgeven dan China, Rusland en Japan samen, dan is het duidelijk dat er een enorm militair monster schuilt gaat in de EU. De EU kan zich dan zelfs meten met de VS.

Het nieuwe Romeinse rijk heeft dan ook zijn militaire kracht hersteld, die het Israël opnieuw moeilijk gaat maken.

Zelf heb ik via Google earth de richting van Jeruzalem bepaald, regelmatig kijk ik dan die richting op en wens Israël vrede toe.

Laten we bidden voor Israël in de komende moeilijke tijden.


Beste Jan Gerrit,Bedankt voor je toelochting op mijn artikel.

Duidelijk wordt dat de EU steeds meer de rol van de VS overneemt.

De stemming in Brussel schijnt bijna net zo anti-Israël te zijn als bij de VN.

Dat en het Israël moeilijk gaat maken en nu al moeilijk maakt is duidelijk.

Dat proces zal door een toenemende alliantie met de Arabische Liga of over een poosje met een hersteld (Turks) kalifaat

Uitlopen op eurabië, de gevaarlijkste vijand van Israël. Juist omdat beide machten, de Islam en het oude Europese heidendom

de grootste vijanden zijn van de God van Israël. Maar de strijd is ongelijk, want de HERE God is de Almachtige en zal niet toelaten dat

Zijn ijveren voor Sion en Jeruzalem door die wereldmachten wordt onderbroken.

Als Israël maar op zijn God vertrouwt en als wij ons machtige wapen, gebed, maar goed gebruiken.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,
Is de wereld al niet zo'n (kleine) 100-jaar in een heftige oorlog tegen God?
Denk aan de tijden van WW-I; van start in 1914 en ge-eindigd in 1917. Was 1917 een jubeljaar? Val van het oude Ottomaanse Rijk!
Enkele jaren enige (zogenaamde) rust op de planeet en in de jaren-30 ging de onrust weer verder. Naar mate de tijd vordert wordt de onrust alleen maar woeliger! "We komen in steeds gevaarlijker vaarwater"
Wat ben 'k blij dat Yhwh de ogen heeft ge-opend; via een harde weg. Mijn Bijbelkennis was enorm verwelkt, van het Rechte pad afgedwaald en rond m'n veertigste kwamen de fysieke 'martelingen' van onze Vader. Toen gingen ogen en oren langzaam-aan openstaan. Denk dat menig persoon zichzelf kan vergelijken met het land/volk Israël.
Een val in het ravijn, langzaam fysiek herstel; daarop volgend een permanent geestelijk herstel. Resultaat: rust en vrede;oorlog en verderf uitgebannen!

Dag Anneke,


Dank voor je wat persoonlijke gekleurde reactie.
Je hebt gelijk, de wereld is in opstand tegen JHWH, de Hoogheilige, de God van Israël.
Al wat langer dat 100 jaar, al sinds Adam en Eva.
Je hebt nog meer gelijk: Het wordt steeds gevaarlijker en alles gaat steeds sneller.

De vergelijking met Israël ligt mijns inziens wat dieper.

Het gaat om het lijden van Job.

Dat slaat allereerst op Israël.

Vervolgens op de lijdende onderdrukten in deze wereld.
Maar ook op het lijden van de mens.
Dat zijn geen ‘martelingen’ van onze Vader. God martelt niet.

Hij trekt soms zijn beschermende hand terug over een land, een volk of een groep mensen.

De Bijbel noemt dat: ‘Hij verbergt Zijn Aangezicht’.

Dan krijgen de machten van het kwade de overhand en er komen oorlogen, rampen, ziektes enz.

Maar keert de mens zich weer tot de HERE geeft HIJ weer genade.

Want HIJ is barmhartig en vol van geduld.

Shalom

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven