Home Actueel Israël Bijbelse Wonderen

Bijbelse Wonderen

De helft van de Bnei Manasseh (zonen van Manasse) zijn ongeveer 27 eeuwen geleden door een koning van Assur uit hun stamgebied aan de oostkant van de Jordaan (het huidige Jordanië) weggehaald en in ballingschap gevoerd (lees 1 Kronieken 5:26) Klik voor ware grootte
De helft van de Bnei Manasseh (zonen van Manasse) zijn ongeveer 27 eeuwen geleden door een koning van Assur uit hun stamgebied aan de oostkant van de Jordaan (het huidige Jordanië) weggehaald en in ballingschap gevoerd (lees 1 Kronieken 5:26)

In deze, vooral voor Israël, angstig-spannende tijd gebeuren er heel wat opzienbarende wonderen. Maar je moet het wel zien. God heeft een speciaal Boek geschreven waarin hij die wonderen eeuwen geleden al heeft voorzegd. En de Almachtige zegt van tevoren wat Hij gaat doen en HIJ doet ook precies wat HIJ heeft gezegd. De HEER gaat rustig door met zijn plan. Drie voorbeelden waarvan één zeer recent.

 1. In de jaren 1989 (val van de Berlijnse Muur) en 1991 (val van het Sovjet Russische wereldrijk) sprak God tegen een land in het Noorden: “IK zeg tegen het Noorden: GEEF!” - Jesaja 43:6. Het communistische regiem in Rusland viel. Toen moest Rusland eindelijk ‘hun’ Joden toestemming geven naar Israël te gaan. Inmiddels zijn er al ongeveer 1,2 miljoen Joden uit Rusland naar Israël gekomen.
  Één machtswoord van de Almachtige was genoeg.
 2. Zo’n 20 jaar geleden stond in de Jerusalem Post een artikel dat men $ 35 miljoen losgeld had moeten betalen om de ‘Falasha’s’ uit Ethiopië te laten vertrekken. De stam van Dan, volgens het Opperrabinaat. Momenteel is men bezig de laatste groep van hen in Israël thuis te brengen. In Jesaja 11:11 lezen we dat ‘.....de rest van Zijn volk losgekocht zal worden uit.......Ethiopië”. Let op het woord ‘losgekocht’!
 3. Nu de stam Manasse.
  Ook hier gaat het zoals de profeet voorzegd heeft: “Breng Mijn zonen van verre en mijn dochters van de einden van de aarde” - Jesaja 43:6. De helft van de Bnei Manasseh (zonen van Manasse) zijn ongeveer 27 eeuwen geleden door een koning van Assur uit hun stamgebied aan de oostkant van de Jordaan (het huidige Jordanië) weggehaald en in ballingschap gevoerd (lees 1 Kronieken 5:26).
  Na veel omzwervingen kwamen zij in twee deelstaten in het uiterste Noordoosten van India terecht (Manipur en Mizoram). In 2005 zijn ze door het Opperrabinaat erkend als afstammeningen van de stam Manasse. Het feit dat ze in die 27 eeuwen hun identiteit, hun geloof en veel bijbelse gewoontes hebben behouden is een ongelooflijk sociologisch wonder. Ze waren trouw aan de Sabbat, de feesten, kosher voedsel en verschillende reinheidwetten uit de Torah.
  Ook dit is een Bijbels gegeven: “....in verre streken zullen zij aan MIJ denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren” - Zacharia 10:9. Tot nu toe zijn er 1700 van hen teruggekeerd. Toen we in maart dit jaar in Israël waren vroegen we aan de vertegenwoordiger van de organisatie in Israël die voor de Aliya verantwoordelijk is, waar de rest van Manasse bleef. Hij vertrouwde ons toe dat er politieke problemen waren. Maar nu lijkt het zover te zijn. De commissie van de Knesseth (het Israëlische parlement) die over de Aliya (terugkeer) gaat heeft een resolutie voor de regering voorbereid waarin de terugkeer van de rest van Manasse (ruim 7.000 mensen) wordt aanbevolen. Deze resolutie wordt eind juli door de regering behandeld. Dus over een poosje wacht Israël weer een profetisch hoogtepunt en een geweldige bemoediging.
  God gaat door en tegelijk met Israël worden ook wij die hiervoor hebben gebeden, bemoedigd.

GOD IS STILL IN CONTROLL.

En wij, bij bidden Jeruzalem de vrede toe.

Jvb

11 Reactie(s)

 
 
Volgens de Amerikaanse schrijver Mark Hitchcock zijn dit soort wonderen van Israel,verbazin gwekkende vervullingen van de Bijbelse Profetieen. Een voorbeeld;Danie l 9;vers 24-27. Het decreet van Artaxerxes was op 5 maart 444 v. Chr. uitgesproken,de Joden mochten terugkeren naar Jeruzalem. Precies 69 "weken" later was de intocht van JEZUS in Jeruzalem,en wel op 30 maart 33 n. Chr. (een "week"=7 jaar;69 x 7 x 360 dagen=173880 dagen). In het "jaar 70" is het verbond tussen Israel en de anti-christ,dat 7 jaar zal duren. Volgens de schrijver,leven we in de tijdperk van de gemeente,tussen "week 69 en "week 70". GOD s profetieen zijn volgens hem 100 % betrouwbaar,zui ver en verbazingwekken de wonderbaarlijke voorzeggingen.
 
 
Inderdaad indrukwekkend allemaal. Alleen bij één punt heb ik een vraag. In Jesaja staat inderdaad "de rest van Zijn volk losgekocht zal worden uit.......Ethiopië". Echter, die rabbijnen weten dat óók. Menselijkerwijs is het dus heel goed te begrijpen dat zij door die tekst uit Jesaja op het idee zijn gekomen om die Ethiopische Joden vrij te KOPEN. Dat er geld voor gegeven is, kan dus een "bewuste" vervulling van de profetie zijn. Nog steeds een vervulling, dat wel. Maar wel een waarbij menselijke inbreng onontkoombaar aanwezig is.

Zijn andere vervullingen, waar de mens (lees hier: de Joodse -- en evt. de christelijke -- mens) geen sturing aan kán geven anders dan door gebed, zijn, niet veel illustratiever voor de autonome vervulling door God zelf?.Beste heer Hahn,Wel een tamelijk onwaarschijnlij ke veronderstellin g die u oppert.

Immers in Afrika van die tijd, eind tachtiger en begin negentiger jaren, kreeg je niets voor alkaar zonder omkopen.

Zelf nu is dat het geval.

Dit niets ten nadele van Afrikanen.

Hier is maar al te vaak de corruptie, oneerlijkheid vervat in regels en wetjes.

ShalomJvb
 
 
Is er een overzicht bekend waar al die andere stammen momenteel wonen? Lijkt me handig om te weten, o.a. in verband met gerichte voorbede.Beste heer Hahn,U stelt een heel ineressante vraag.

“Wie het weet, mag het zeggen”.

Overal in de wereld zijn groepen die claimen van de ‘Tien stammen’ af te stammen.

In Israël is het de stichting Shavei Israël onder leiding van Michael Freund die zich intensief met deze vraag en met de aliya van die stammen bezighoudt.

Een zeer interessant boek is “In the Footsteps of the Lost Ten Tribes” van dr. Avigdor Shagan.

Zelfs groepen Palestijnen zeggen bewijs te hebben dat ze van “Joodse” beter gezegd Israëlitische afkomst zijn.

Ik noem Indianenstammen , Roma’s, de Anoessiem of Marranen in Spanje en Portugal, stammen in Afrika. Zelfs de oude Brits-Israël visie steekt af en toe de kop weer eens op. Op Zijn tijd zoekt de HERE in zijn alwetendheid het wel uit.

En inderdaad, wij bidden.

Want uiteindelijk zal heel israël weer bijeen komen.

Shalom

Jvb
 
 
Hallo Jan,

Het is goed om te lezen van de wonderen die gebeuren maar volgens mij is er nog een namelijk dat Israel bezig is de muur af te breken. En er staat in Ezechiel dat het volk in vrede zal leven zonder versterkte muren. Zij zullen leven in vrede en voorspoed.
Dit is volgens mij een voorbode van wat er in een sneltreinvaart aan zit te komen.
Laten we blijven bidden dat de tijd van oorlog zo kort mogelijk zal zijn.
Laten we ook bidden dat onze regering zich achter Israel schaart en de boot in de gazavloot niet mee vaart.

Shalom Herman
 
 
Er zijn kerken waar de vervangingstheo logie verkondigd wordt. In deze kerken wordt de gemeente als het “geestelijke Israël” voorgesteld, ten koste van Israël. Ook zijn er mensen die denken dat de tien stammen van Israël zich in onze West-Europese landen bevinden. Dit lijkt mij onjuist? Onze voorvaders waren Germaanse volken die van Jafeth afstammen en zij hebben in Europa gewoond lang voordat de Israëlieten in de 8ste eeuw v.Chr. naar Assyrië gevoerd werden. De Israëlieten en Arabieren zijn Semitische volken die van Sem afstammen en daarom is Noach, samen met hen, onze naaste gemeenschappeli jke voorouder.
Alle volken op aarde, inbegrepen het nageslacht van Cham, ontvangen het Evangelie van de verlossing, want dat is bedoeld voor elk volk en taal en stam en natie op aarde. Wanneer je in Christus gered wordt, dan wordt je geen Israëliet. Je wordt een gered mens! Dat heeft niets van doen met de verbonden die God met Israël gesloten heeft!
Beste Ron,

Je vat een en ander kort en bondig samen.

Bedankt.

De vervangingsleer is omstreeks 150 na Chr. ontstaan in een periode waarin de kerk, die toen voornamelijk bestond uit gelovigen-uit-de-volken, zich steeds feller begon te verzetten tegen het Judaïsme, het Joodse geloof. Kerkvaders begonnen te leren dat Israël door zijn zonden het bij God had verknald en dat nu de kerk, de gelovigen-uit-de-heidenen in plaats van Israël gekomen waren. Het Heil was geestelijk en de kerk werd in die visie het geestelijk Israël. Tegelijk werden op synodes allerlei anti-Joodse regels aangenomen. Regels die toen de kerk onze keizer Constantijn de Grote staatskerk en dus machtig werd tot anti-joodse en even later zelfs tot antisemitisme wetten werden gemaakt.

De vervangingsleer heeft uiteindelijk miljoenen joodse mensen het leven gekost. Je weet niet half hoeveel pijn het me kost om dit te schrijven. Verkeerde uitleg en verkeerd gebruik van uitspraken van bv. Paulus werkten eraan mee dat tot op vandaag door Joodse leiders bronnen van antisemitisme en anti-Judaïsme in het zogenaamde Nieuwe Testament aanwijzen. Dat doet mij intens verdriet.

Dan komt er nog de zogenaamde Brits-Israël leer, de visie dat de ‘verloren stammen’ in Engeland, de VS en W.Europa te vinden zijn. Een tamelijk oude visie die af en toe ook in ons land de kop opsteekt. Ten diepste ook een vorm van die vervangingsleer .

Om al deze zaken profeteert Paulus: “Zij zijn om uwentwil vijanden van het Evangelie” (Rom.11:28). Dat betekent niet alleen “ter wille van u” maar ook “door uw schuld”. Paulus gaat verder: “Naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Rom.11:28 en 29). De laatste twee zinnen moesten meer dan genoeg zijn om alle vervangingsleer de kop in te drukken. Maar velen in de kerk luisteren niet naar de waarschuwing van paulus aan ons, gelovigen-uit-de-volken: “Wees niet hoogmoedig, maar vrees” (Rom.11:20) en “Broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn....” (Rom.11:25). We zijn helaas voor een deel nog steeds hoogmoedig en eigenwijs. We moeten leren Israël te aanvaarden (Rom.15:7-9) als Gods uitverkoren volk, dat HIJ niet laat vallen maar met dat volk tot Zijn doel komt.

Je ziet, beste Ron, je hebt heel wat losgemaakt en er valt nog heel wat over te zeggen.

Shalom

Jvb
 
 
Ik moet uw boek,Eindtijd-Israel-Islam nog lezen,reeds aangeschaft. Abbas is deze 3 dagen in Holland. Zijn komst heeft niks met wonderen te maken,wel met verdrukking. Hoe meer Israel in de verdrukking is,hoe intenser we moeten bidden voor het Joodse volk,land en Jeruzalem!!!
 
 
Beste JvB,

Ik ben heel benieuwd of u hier wat van weet? Dan heb ik het over het idee dat de 10 verloren stammen in Europa zijn terechtgekomen en de Britse Israëlvisie. Wat houdt deze visie in? Is deze visie bijbels? Waar komt deze visie vandaan? Hoe betrouwbaar is dit? Of juist niet? Voor mij is dit tamelijk nieuw en ik weet niet goed wat ik er van moet denken! Kan u hier iets over zeggen?

M.vr.gr.

Ron van ArkelBeste Ron van Arkel,Dank voor je vraag.

Ik ga er niet diepgaand op in en wel om de volgende redenen:

1. Google ‘British Israel’. Kijk op Wikipeda, waarschijnlijk de eerste link.

Dan vind je alle informatie over deze theorie.

2. Jaren gelden heb ik me diepgaand verdiept in deze theorie. Denemarken zou “Dan” zijn. Engeland de voornaamste, “Efraïm”. De VS “Manasse” en Nederland, ja, ja, we mochten ook meedoen, Zebulon. We hadden zelfs een Zebulonsymphoni e....hoe verzinnen ze het. Het britse koningshuis zou direct van David afstammen. Een dochter van ik meen Zedikia zou met Jeremia en Baruch naar Engeland gevaren zijn. Vele legenden en vage bevolkingsmigra ties werden opgevoerd als bewijs. Ik had heel wat boeken over deze theorie. Maar ik, als fysicus, werd bijna gek omdat ik nauwelijks sluitend bewijs kon vinden. Het was allemaal zo vaag en er kwamen zoveel vermoedens en zaken die niet te bewijzen maar ook moeilijk te weerleggen waren. Tot een wijze, oudere Christen, bezorgd over mijn geestelijk welzijn, vroeg wat er aan de hand was. Ik vertelde over mijn speurtocht. Hij vroeg mij naar de literatuur die ik had.......een hele stapel dus. Hij heeft die stapel meegenomen en ik was ervan verlost.

3. Ik speur nog steeds een heel stuk vervangingstheo logie in deze theorie. Sommigen voelen dat deze visie racistische trekken kan hebben.

4. God zelf gaat zijn weg met Israël, het hele volk Israël. De beloofde terugkeer is nog steeds aan de gang. Dan uit Ethiopië is terug en men is bezig aan de laatste groep. Manasse is gedeeltelijk terug en de rest komt eraan. Uiteindelijk zal het ‘hout van Juda en de stammen die erbij horen weer samengevoegd worden met het hoiut vanEfraïm en de stammen die erbij horen. Lees Ezechiël 37 het laatste deel.

Shalom, Ron. Duik er niet te diep in.

Van het allereerste belang is niet of je bij de “verloren tien stammen, bij Juda of waar dan ook bij hoort. Het gaat erom of je bij Jezus de Messias, de Zoon van God hoort en deel hebt aan zijn verlossing.Jvb
 
 
Ik had al eerder de video over de terugkeer van de nazaten van Manasse,een van de zonen van Jozef,gezien en mijn reaktie is het volgende;Openba ring 19 vers 1,2!!Hallelujah! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze GOD,want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen.......Vreest GOD en bid voor de vrede van Jeruzalem,de hoofdstad van de wereld straks,als Koning Jezus weder komt!!!
 
 
Hier kan je alleen maar tegen zeggen, Israël is Gods wonder!

Shalom

René
 
 
Wonderen zijn door de wereld niet verdreven - Haleluyah!
Weer een bewijs dat onze Vader drukdoende is met het klaarmaken van een geheel nieuw tijdperk. "Een schoon bed wordt gespreid"
 
 
Het is een groot wonder dat het Joodse volk na 2000 jaar van verdrukking niet in de volken is opgegaan, maar nog steeds springlevend is.
Een teken van Gods trouw aan zijn geplaagde volk.
Het land Israël is een land vloeiende van melk en honing staat er in de bijbel, in Israël zijn de koeien het meest productief in de hele wereld, zelfs Nederland kan er niet aan tippen. Met recht kan dit land een land van melk en honing genoemd worden.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven