Home Artikelen Geestelijk Verdriet: “De landbelofte geldt niet meer” kopt het Nederlands Dagblad op 1 Juli '11

Verdriet: “De landbelofte geldt niet meer” kopt het Nederlands Dagblad op 1 Juli '11

“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”. Klik voor ware grootte
“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”.

Vervangingsleer

Juist in deze tijd nu de HERE, de Schepper van hemel en aarde, zo scherp duidelijk maakt dat het land Israël nog steeds Gods land is en dat het volk Israël nog steeds Gos volk is halen verschillende theologen de verfoeilijke vervangingsleer weer uit meer dan 1800 jaar oude kerkelijke folianten.

Het lijkt wel of deze verderfelijke leer in de genen van de kerk is gaan zitten. De God van Israël, het land van Israël en het volk van Israël plus de “stad van de Grote Koning” horen onlosmakelijk bij elkaar. De laatste stelling is een directe afleiding van één van de belangrijkste eigenschappen, die de HERE van Zichzelf heeft geopenbaard: God is TROUW. HIJ, de HERE verandert niet, blijft trouw aan zijn beloften en zijn woord. “Voorwaar, IK, de HERE, ben niet veranderd en gij kinderen van Jakob bent niet verteerd” (Maleachi 3:6).

Toch vinden theologen steeds weer nieuwe jasjes waarin ze de vervangingsleer vermommen. Jasjes die ze over de Bijbel heenleggen en daarmee het werk en de raadsbesluiten van de Almachtige verduisteren.

Wat is er nu weer aan de hand?

Landbelofte

“De landbelofte geldt niet meer” kopte het Nederlands Dagblad op 01 juli 2011. Dit naar aanleiding van een nieuw schotschrift van de Nederlands-gereformeerde (emeritus) predikant ds. H.de Jong. Het ND besteedt een hele pagina (waar een zekere bewondering uitstraalt) aan zijn brochure “De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp”. We citeren wat kreten die het ND uit de brochure aan ons overbrengt:

  • “God heeft met Jeruzalem geen speciale bemoeienis meer”
  • “Gods verkiezing (van Israël) is ‘geloofsvoorwaardelijk’”
  • “Essentieeel is het (voor landbelofte en verkiezing) dat je Jezus als Gods Zoon aanvaardt”
  • De messiasbelijdende Joden en de gemeente uit de volken vormen het ‘gehele Israël’ uit Romeinen 11
  • Vanwege het verwerpen van Christus is het met de voorrangspositie van het Joodse volk gedaan”
  • “Ook de weg van Juda loopt dood”

Ds. de Jong ontkent wel dat hij de vervangingsleer in een nieuw jasje brengt, maar als (bijvoorbeeld) een dier precies lijkt op een hond, blaft als een hond en zaken voortbrengt als een hond, dan mag je toch wel aannemen dat dat dier (ik heb het niet over een mens) een hond is. Ach, misschien had ik beter het beeld van een koe kunnen gebruiken.

Om aan te duiden hoeveel pijn die vervanginsleer bij Joodse gelovigen veroorzaakt en veroorzaakt heeft en hoeveel verdriet en verwarring het veroorzaakt bij en in Christenen die volgens het Bijbelse gebod dagelijks bidden voor Israël, heb ik ook een paar pijnlijke opmerkingen verzonnen. Niet dat ik het meen, of een discussie wil aangaan over mijn ‘stellingen’, maar om aan te geven hoeveel geestelijk zeer al die opmerkingen van de Jong veroorzaken:

  • De doopbelofte geldt niet meer
  • De gereformeerde verbondstheologie is een travestie van Gods Bijbelse verbonden met Israël
  • Zij die beweren dat de beloften uit het OT via Christus op de Gemeente zijn overgegaan zijn bezig de “Naam van de Here Jezus ijdel te gebruiken”
  • De vervangingsleer is het ultieme voorbeeld van “christelijke hoogmoed”

Ik begrijp best dat ik nu de woede van heel de Gereformeerde gezindte over mij heen haal. De bedoeling van deze kort-door-de-bocht opmerkingen is alleen maar om aan te geven hoeveel pijn de herleving van de vevangingsleer veroorzaakt bij gelovige Joodse mensen, vooral bij veel messiaanse Joden en bij de vele gelovigen-uit-de volken die zich met heel hun hart aan Israël verbonden weten.

De Jong is niet de enige die de vervangingsleer opgraaft uit het kerkhof van de theologie en in een nieuw jasje de gewone gelovigen in de war brengt. Dr. A.v/d Beek gaat uit van de ‘spirituele gedachte’. Hij vergeestelijkt het heil in Christus en werkt zo de landbelofte en Israël uit Gods plan voor de eindtijd en het komende Vrederijk. Dan is er nog dr. B.Reitsma die zijn nieuwe jasje voor de vervangingsleer een universeel kleurtje geeft. Het Heil is in Christus universeel geworden en zo is, via christus alles naar de Gemeente van Christus gegaan.

Wat te doen?

Als de HERE bezig is aan het voltooien van zijn plan komt er altijd tegenstand. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Het enige wat we kunnen doen is de Schrift aanhalen en geloven. We noemen maar een paar teksten over Gods verbonden met Israël, over de profetieën en over de verwachting van Paulus. Voor de rest verwijs ik naar mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” waarin veel profetieën, Gods plan met Israël en het geheimd van de gedeeltelijke verharding van Israël diepgaand worden besproken.

Het land is Gods land (Leviticus 25:23; Ezechiël 36:5; Joël 3:2). In Ezechiël 38 wordt een oorlog van een zekere Gog tegen Israël voorzegd. Dus toekomst. Dan zegt de HERE tegen die Gog: “....gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen (in de ‘laatste der dagen’ zegt de Statenvertaling) zal het geschieden dat IK u doe optrekken tegen Mijn land.....” (Ezechiël 38:16). Dus: ‘Mijn volk’ en ‘Mijn land’, ook in de ‘laatste dagen’).

Dan het verbond, dat ook wel de landbelofte wordt genoemd: “IK zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. IK zal aan u en uw nageslacht waarin gij als vreemdeling vertoeft, het hele land Kanaän tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik al hun tot een God zijn” (Genesis 17:7,8). Deze belofte wordt vele malen in de Bijbel herhaald en door een eed van God bevestigd. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Het land is een altoosdurend bezit voor Israël. Ook als Israël er tijdelijk uit moet, dan blijft het voor Israël. Net als bejaarden die voor de winter naar Spanje ‘verhuizen’. Dan blijft hun huis in Nederland hun bezit. Maar de meest kostbare belofte is dat de Schepper van hemel en aarde tegen Israël zegt: “IK zal hun tot een God zijn”.

HIJ is en blijft de God van Israël, bij Wie wij in de Here Jezus ook mogen horen. “Want deze God is onze God”.

Ook in de ballingschap blijven Gods verbonden met Israël geldig: “Maar ook wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat IK hen zou vernietigen en Mijn verbond met hen zou verbreken: Want IK ben de HERE hun God. Maar IK zal hun ten goede gedenken, het verbond met hun voorvaderen....” (Leviticus 26:44,45).

Ook Psalm 105:9-11, een Psalm die vroeger graag bij het dopen van kindertjes werd gezongen, gaat over de landbelofte: “HIJ. De HERE, is onze God.....Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond........toen HIJ zei: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel”. Paulus bevestigt dit als hij in Athene zegt dat de HERE voor hen “de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald” (Handelingen 17:26).

Dat geldt dus ook voor Kanaän in verband met Israël. Wat betreft de profetieën is het verbazingwekkend te zien hoe de vervangingsleer niet eens de moeite neemt om zich in de nodige bochten te wringen al de profetieën die vandaag in verband met Israël uitkomen weg te verklaren. Denk aan het wonderlijke herstel van het verwoeste land, de terugkeer van miljoenen Joden/Israëlieten naar het Beloofde Land en aan de wonderlijke redding van God in verschillende oorlogen.

Dat wordt in de brochure van predikant ds. H.de Jong gewoon genegeerd. Maar het zijn wel de bewijzen van Gods grote trouw en van de waarachtigheid van zijn Woord.

Nog twee actuele profetieën

“Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die IK verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken.....IK heb u verkoren en u niet versmaad....’ (Jesaja 41:8,9). Dus niet het Israël dat God uit Egypte of uit de Babylonische ballingschap heeft geroepen, maar “uit de uithoeken van de aarde”. Prezies wat we nu zien gebeuren. Zo gaat God door met zijn volk Israël. En in Jesaja 43:5-8 voorziet de profeet hoe Israël uit het Noorden, het Zuiden, Oosten en Westen terugkomen.
Dit is precies wat nu gebeurt.
Jesaja voorziet ook hoe het volk in blinde en dove toestand zal terugkomen en toch zegt de HERE: “breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden der aarde”. Zo moet het ook wel gebeuren want Paulus zegt “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26).
De eerste keer kwam de Here Jezus uit Sion en Zijn wederkomst zal ook vanuit Sion zijn. Vandaar dat het volk Israël naar Sion teruggaat.
Want HIJ komt.
Al deze beloften, eden, profetieën die momenteel uitkomen en heel Gods plan, dat alles wordt door de propagandisten van de vervangingsleer zeer tot schade van de kerk van Christus, weggegooid.

Verdrietig, heel verdrietig.

32 Reactie(s)

 
 
Beste broeder Jan
het heeft meer te maken met je laatste boek maar ik heb nu kontakt gemaakt met moslims uit Irak en ze schrokken zo dat ik zoveel wist over
de Mahdi en de moslimse Isa want ze willen dit ten koste van de waarheid verdoezelen
Walid Shoebat zegt dat ze toestemming hebbben om te liegen om mensen te kunnen bekeren tot de Islam Toch zijn de twee mannen bereid om verder met me te praten misschien denken ze me toch te kunnen overtuigen maar ik heb gezegd dat ze dat niet zullen kunnen
Wil je en ook de lezers voor dat gesprek bidden en kan je me wat tips geven hoe ik moet evangeliseren ?
Veel dank voor je boek en je inzet.
Groeten
Nadine
Nadine,Ga zeer voorzichtig verder.

Walid Shoebat heeft gelijk.

Breng elk contact onder de bescherming van het Bloed van de Here Jezus Messias.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Een spreekwoord zegt: "Hoogmoed komt voor de val.' Heel de Bijbel door staat toch, dat God zijn volk door het gesloten verbond, nooit in de steek zal laten. Dat is wat wij zien gebeuren van daag de dag. Zijn belofte wordt heerlijk vervuld. Jammer, maar de vervangingsleer is bedacht! Jezus zegt: 'Zal ik nog geloof vinden op aarde als ik terug kom.' Jawel, Israël zal zijn Naam weer alle eer aan doen en wij mogen hen volgen op weg naar Het Vaderhuis. Jammer voor deze heren theologen, maar zij kunnen beter de Bijbel op waarde gaan schatten en nog eens goed gaan bestuderen.

Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst.
 
 
Beste JvB,
Allereerst wil u ik danken voor al uw goede werk en het onderwijzen van mij en mijn medebezoekers. Het is ons tot een zegen! Uw artikel over de vervangingstheo logie slaat de spijker op z’n kop. Want vele gelovigen houden hardnekkig en onterecht vast aan de vervangingstheo logie zonder hierover één nacht wakker te liggen. Zij hebben de overtuiging dat het oude verbond heeft afgedaan, terwijl God zelf aan het gehoorzamen van Zijn geboden Zijn grote zegen verbindt. Is niet iedere gelovige en gemeente geroepen om de vervangingstheo logie af te zweren? Jezus zegt dat Hij geen enkel gebod heeft afgeschaft en dat 'wie Hem liefheeft, Zijn geboden bewaart.' Dus heeft God zijn Sabbat, de Bijbelse feesten, de Nieuwe Maan en al Zijn geboden niet afgeschaft! Waarom hebben wij er dan Kerst, Pasen, Pinksteren en de Zondag voor in de plaats gekregen?
Met vriendelijke groet,
Ron van Arkel
Dag Ron,Mijn vriendelijke dank voor je bemoedigende compliment.

Inderdaad hebben leiders van de vroege kerk, de eerste eeuwen na Christus, heel wat vervangen.

De zondag verving de Sabbat.

Bijbelse feesten werden vervangen door gechristianisee rde christelijke feesten met heel wat heidense overblijfselen.

Zo zijn we steeds verder weggegroeid van onze oudste broer Israël.

De weg terug begint inderdaad met schuldbelijdeni s en het afzwren van de verrvangingslee r.

“Aanvaardt elkaar” roept Paulus ons toe in Romeinen 15.

Daar bedoelt hij, wat ons betreft, ons gelovigen-uit-de-volken ten aanzien van broeder Israël mee.

Maar die weg is heel moeilijk. Zoals de messiaans-Joodse leider Joseph Shulam in zijn boek ‘Verborgen schatten’

opmerkt, komt dat ook doordat leiders het niet eens worden over een duidelijke messiaanse halacha.

Dus een bijbelse, NT wijze van leven en vieringen.

Dat is de verdeeldheid die ons scheidt.

Zelf vind ook ik het moeilijk hierin een weg te vinden.

Want, een ander probleem is, dat sommigen hier doorslaan en dan, zoals Joodse mensen het noemen, gaan ‘Joodje spelen’in hun erediensten en leven.

Hoever moet je gaan en hoe? Moeilijk hoor. Maar in principe heb je gelijk.

ShalomJvb
 
 
Ja, wat verdrietig, de moed zakt je soms in de schoenen.
Op bidstonden hoor je die hoogmoed ook zo vaak t.o.v. Israel in de gebeden, ook nog door degenen, die Israel een warm hart toedragen. In plaats, dat wij als christenen vergeving vragen voor de fouten, die we gemaakt hebben en Israel Gods Zegen toebidden, wordt er altijd om de bekering van Israel gebeden. Volgens mij ook een vorm van hoogmoed. Laten wij als Kerk van Jezus Christus ons bekeren hiervan!
 
 
Opgevoed in de Gereformeerde Leer is het moeilijk om de Bijbel door een andere 'bril' te lezen. Het valt mij op dat de 'vervangingsgen' dieper in mij zit dan ik dacht. En ik ben niet eens theoloog. Toen ik er achter kwam welke plaats het 'oude' Israel voor God heeft, ben ik bewuster de Bijbel gaan lezen en er achter gekomen dat er geen Eindtijd Theologie bestaat zonder Israel, of Vredesrijk zonder Israel. En ben ik beschaamd over de rol van de Kerk/gemeente die zij heeft/had door de geschiedenis heen. Al het bloed dat aan haar handen kleeft. Vreselijk. Mocht de vervangingstheo logie een feit zijn, dan mag de Kerk wel oppassen dat zij niet het zelfde lot als Israel wacht, verworpen en vervangen.Beste Marijke,Dank voor je eerlijke mail.

Mag ik je laatste zin enigszins bijschaven?

Ik zou het als volgt zeggen:

“....mag de kerk wel oppassen dat zij niet hetzelfde lot wacht waarvan zij zeggen dat Israël getroffen heeft, namelijk verworpen ofwel vervangen worden”.

Ik denk dat de Here Gog al bezig is met de kerk van het Westen die hoek in te sturen.

Heel erg vind ik dat, want waar vindt men anders een geestelijk thuis?

Shalom

Jvb


 
 
Bese broeder Jan,
jouw artikel verbleekt helaas bij het lezen op xandernieuws.punt.nl vandaag dat in de VN (Verenigde Naties) Noord-Korea, Iran en Qatar gekozen zijn als president, voorzitter en zelfs als vertegenwoordig er voor "campagne tegen terrorisme" !!!! Ik zit nog te trillen van het enorm schrikken.
Nu pas breekt mijn klomp Jezus kom maar gauw terug en sterk Israel en haar leiders !!!! Ik begrijp niet hoe dit kan gebeuren Op het nieuws zal dit wel niet komen zeker ?!

Veel moed ook toegebeden
Nadine

Ach, Nadine, zo blijf je aan het schrikken.

Dore Gold, vertegenwoordgi ger van Israël bij de VN, een paar jaar geleden, zei eens:

“ Het lijkt wel of ik hier met een jodenster oploop”

Je weet toch wel dat de VN een totaal anti-IsraEl instituut is.

Gedomineerd door het Arabische-islamitische blok met staten die daarvan afhankelijk zijn.

Elke anti-Israël resolutie wordt automatisch aangenomen.

Straks groepeert de VN zich met de Islamtische wereld en met de EU zich tegen Israël.

In die wereld, fel tegen Israël en tegen bijbelgetrouw Christenen, bewegen wij ons.

Maar een ‘sterke Hulp’staat aan onze kant.

Wij bidden: “Uw Koninkrijk kome”

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,
Precies zoals je zegt werken de ernstigste dwaalleraren van binnenuit, wolven in schaapsklederen zijn het, op zoek naar hun eigen eer en erkenning als "theoloog".

Natuurlijk zijn er meer thema's die op allerlei manieren geweld aangedaan worden, maar laten we niet schuwen om Gods Woord te verdedigen en om de Waarheid te blijven verkondigen het gaat immers niet om ons maar om God. Veel Zegen en moed toegewenst.

Frens Hartgers
 
 
Vreselijk dat dit soort nieuws uit onze kerk(en) komen, gelukkig zijn er ook nog Christenen in Nederland die anders verkondigen.
De Bijbel is hier toch heel duidelijk over! Anderzijds alles wat recht is zal krom worden en alles wat krom is zal recht worden.
Feit is dat de hele wereld zich tegen Israël zal keren en daar zullen deze verhalen helaas aan bijdragen.
 
 
Ik ben verbaasd dat het ND deze kop heeft gekozen, maar het heeft in ieder geval aandacht gekregen. Wat me nog meer verbaasd is dat men denkt dat G'd dingen kan herroepen die Hij heeft toegezegd en beloofd. Meneer de Jong zou er goed aan doen met Chaim Eisen te spreken, en misschien ook het boekje van Chuck Cohen te lezen: Vaste Grond - Het beloofde land in het Nieuwe Testament. Jammer als mensen niet begrijpen dat G'd Echad: Een, compleet, uit éen stuk is, en niet kan liegen tegen zichzelf.
Moge G'd de bedekking over deze valse theologie en filosofie wegnemen!!
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen.
Na een tijd van ziekzijn ,zijn mijn vrouw en ik er even een poos tussenuit geweest.
Nu zijn we weer thuis en lezen alle berichten.
Het valt mij op dat er toch wel heel veel kinnesinne is t.o.v. HET JOODSE volk.
Er is zo weinig Barmhartigheid, en zoveel kritiek op elkaar.
Vel;en weten het allemaal precies wat en wanneer DE EEUWIGE iets moet doen of niet doen.
Wat jammer,wordt je er noiit moe van beste Jan?
Israel heeft het nodig dat we voor hen op de bres staan NU meer dan ooit.
Ben bang dat inderdaad HET RECHTSGEDING VAN JHWH met NEDERLAND NU een FEIT IS.

Arm nederland.

Jan we bidden jou en je dierbaren ZIJN ZEGEN toe ga door.

Hartelijk Shalom..

Lou.Fijn dat je er weer bent, beste Lou.

Inderdaad, of je Israël nog steeds ziet als Gods uitverkoren volk, of niet, iedereen kan zien dat Israël in groot gevaar verkeert.

Iedereen kan horen of lezen dat veel machtige volken uit zijn op een nieuwe Holocaust.

Dat alleen zou een teken van barmhartigheid moeten opwekken bij ieder die zich Christen noemt.

In plaats van te roepen dat de landbelofte niet meer geldt of dat Israël zo zondig is of dat Israël ‘eerst Christus maar moet aanvaarden’ enz.

Weer wordt het Joodse volk bedreigd en weer kijken kerk en wereld toe.

Maar Gode-zij-dank zijn er ook mensen die achter het Joodse volk staan en voor Israël opkomen.

Shalom, beste Lou.JvB
 
 
Als Gods hand niet loslaat wat zijn hand begon, hoe kan dat dan wel gelden voor zijn volk??
Amen, beste heer Iepma!!

JvB


 
 
Ik weet niet of er nog veel verschillen binnen de alverzoeningsle er bestaan. Maar in elk geval leidt de variant zoals J.E. van den Brink ("Kracht van Omhoog") die onderwees, indien strikt toegepast, onontkoombaar tot een alverzoeningsle er.

Van den Brink zegt immers dat men overal waar het NT het over "Israël" heeft, eigenlijk "de Gemeente" moet lezen, en voor "Grieken" zou men dan "ongelovigen" moeten lezen. Welnu, als men dan consequent is, moet men dat ook toepassen op Rom. 1:16: "Het evangelie is een kracht van God tot behoud, eerst voor de Jood (lees: christen), maar ook voor de Griek (lees: ongelovige)." Dat is toch je reinste alverzoening? En van alverzoening moest Van den Brfink ook niets hebben. Die man kon dus blijkbaar óf niet lezen, óf niet helder nadenken, óf geen van beiden.
Geachte broeder Hahn,Dank voor uw opmerking.

Uiteraard zijn er heel wat nuanceverschill en in elke visie of leer.

Ook in de leer van de alverzoening.

Het slot is altijd dat het met allen uiteindelijk goed komt. Soms via een soort vagevuur, anderen via het dodenrijk.

Soms wordt de ziel in verzekerde bewaring gehouden, soms gaat alles dood, soms is er de zgn. zieleslaap.

Inderdaad stuit men, zoals wijlen br. J.E. v/d Brink, bij de vervangingsleer op heel wat problemen en inconsequenties , zoals u al aangaf.

Het lijkt mij dat men zich in allerlei vreemde exegetische bochten moet wringen om overal waar Israël staat de gemeente te lezen.

Of Jeruzalem te zien als het ‘hemels Jeruzalem’, enz.

Laten we zoveel mogelijk uitgaan van het principe om de Schrift letterlijk op te vatten. Paulus schrijft ergens:

“Want wij schrijven u niet anders dan wat gij leest of ook begrijpt” (2Corinthiërs 1:13). Dus als er Israël staat,

begrijpen we meteen dat hij, dat de Schrift het over Israël heeft.

Maar dat neemt niet weg dat de Schrift ook nog veel diepe lagen kent.

Let op het woordje ‘ook’.

Geen enkele menselijke theorie of visie kan de Schrift omvatten.

Met een hartelijk shalom,

Jvb


 
 
Theoloog? Theoliegtnogste eds!Geachte broeder Hahn,Ik kan me uw verontwaardigin g goed voorstellen.

Zelf heb ik ook nogal fel gereageerd op de visie die Ds. H.de Jong naar voren brengt.

Vooral omdat die vervangingsleer zoveel kwaad heeft gedaan en nog steeds doet.

Rotte vruchten zijn bijvoorbeeld de Jodenvervolging en en pogroms van de Middeleeuwen,

de scheiding tussen de Kerk en Israël, het afdwalen van de kerk van fundamentele bijbelse waarheden, o.a. de feesten van de HERE.

Maar ik ken heel wat goede en betrouwbare theologen, die proberen de Schrift inderdaad schriftgetrouw uit te leggen.

Dus “theoliegtnieta ltijd”, echt niet.Shalom

Jvb
 
 
ik snap niet dat mensen die de Bijbel kennen dit durven te beweren.Jes 49:14-16
Sion zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergetenof harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen.
Eze 39:22-29
en de andere volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze mij ontrouw waren verborg ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit, en zij vielen door het zwaard. Ik heb hen behandeld zoals past bij hun onreinheid en hun misdaden, ik heb me van hen afgewend. Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen etc...Dank, beste F.Iepma, voor je aanvulling op mijn artikel.

Zo zijn er nog wel 100 teksten aan te geven over de ononderbroken en grote trouw van de HERE God aan zijn volk Israël.

Zijn trouw aan Israël is een geestelijke bemiediging van Zijn trouw, ook aan ons.

Als HIJ Israël zou laten vallen, dan zouden wij ook al lang buiten de genade terecht gekomen zijn.

Groot is Uw trouw, o, HEER!

Shalom

Jvb
 
 
Dat het Nederlands Dagblad dit bericht überhaupt plaatst; als christelijke(??) krant! Wàt een gezichtsverlies !
De journalisten van deze krant spelen het gemene 'spelletje' net zo fanatiek mee. Nou ja; spelletje, we kunnen beter het woord -gevecht- in de mond nemen. Nog meer mensen aan het wankelen brengen; walgelijk.
 
 
Wie in duisternis leert zal in duisternis leven. Laten we bidden voor De Jong dat hij de bijbel begrijpend zal gaan lezen en het duister ook voor hem verdwijnt. Laat hem beschutting vinden bij de Eeuwige dan op zijn verstand te vertrouwen en de val valt van het brede pad.

Sticht vrede, geef geluk, zegen, genade, liefde en barmhartigheid voor ons en heel Uw volk Israel.
 
 
Leef in vrede
Jan het is goed om sommige dingen duidelijk te stellen laat de "kerk" maar eens nadenken.
Ze hebben het erover dat ze geent zijn op de stam, olijfboom laten ze dan wel beseffen dat ze een tak zijn. Een tak geeft vaak veel bladeren en deze dienen ervoor om de stam te beschermen tegen invloeden van buiten af. Als christenen moeten we bereid zijn om het volk (stam) te beschermen door gebed maar ook door het proclameren dat het nog steeds God's oogappel is. Wij mogen God wel ontzettend dankbaar zijn dat Hij door ons heen wil laten zien wat Zijn Heilsplan is. Wij als christenen zijn de beelschermen waardoor Hij heen wil projecteren.
Laten wij ons niet laten afschrikken maar staan als wachters op de muren van Jeruzalem.
Het klinkt misschien boos maar ik ben erg verdrietig en teleurgesteld.
Maar toch bid ik hen God's zegen toe zodat ze werkelijk zien mogen.

Shalom,
Herman

Dank je, Herman Prinsen, voor je mooie, heldere en zachtmoedige reactie.

De HEER zegene je.

Shalom

Jvb
 
 
de Bijbel is er zo duidelijk over, het verbaasd me niet want satan blijft in beweging, maar aan de andere kant ook weer wel daar het zo duidelijk in de Bijbel staat wat Gods plan is met Israel.

Wat betekent eigenlijk IsmaEl en wat betekent IsraEl?.....Vooral dat Isma en Isra... wat betekenen deze 2 woorden?

shalom aleikum

Jacolijne


Ja, Jacolijne, de strijd is zwaar en we moeten dichtbij de Heer en zijn woord blijven.

Snel even de namen.

1. Ismaël. Je leest zijn geschiedenis in Genesis 16. Op grond van vers 11 kunnen we concluderen dat zijn naam betekent: GOD hoort.

2. Israël. In het Hebreeuws: Jisrael. Op grond van Genesis 32:28 en Hosea 12:4 weten we dat die naam betekent: “Strijder met God” of ook: “God strijd”.

Een klein advies: Lees, je bestudeer de Bijbel. Elke dag een stuk.

Shalom,Jvb
 
 
Ik heb het boekje gelezen van ds. de Jong. Zonde van mijn tijd!
De kerkvaders maakten zich al schuldig aan allegorische uitleg van Bijbelteksten. De zogenaamde "regulae fidei". Niet wat er STAAT maar wat je gelooft. Ds. de Jong volgt dit voorbeeld als hij schrijft dat we het woord "bezit" niet letterlijk moeten nemen. Er zou slechts sprake zijn van "vruchtgebruik". Ik neem toch liever het woord van G,d als zijnde de waarheid dan de speculaties van ds. de Jong.


H

Dank voor het doorgeven van je mening over de nu al beruchte brochure van ds. de Jong.

Je opmerking dat ‘je liever het Woord van G-d neemt’ is zeer juist.

Het probleem is dat ds. de Jong en alle bewuste en onbewuste aanhangers van die verderfelijke vervangingsleer beweren dat zijn uitgaan van het Woord van G-d en Zijn Woord serieus nemen.

Hoe komt dat?

Bewust en vaker onbewust stoppen ze hun vooronderstelli ngen en visies in het Woord en dan komt het er overal wel weer uit. De ellende van de vervangingsleer is dat deze zo tegen het Woord van de Eeuwige ingaat dat deze leer overal verderf zaait. In de eerste eeuwen van de kerk het anti-Judaïsme dat al snel uitliep op fel antisemitisme. Dat, ik zeg het met pijn in mijn hart, vele, vele Joodse mensen het leven heeft gekost.

Ook voor de kerk is die vervangingskett erij vernietigend gebleken.

Bijbelse opdrachten en waarheden worden daardoor terzijde gegooid. Zegen, die via Genesis 12:3 ( IK zal zegenen wie u zegent...) ook tot ons komt, worden tot een vloek. Denk maar aan de recente verklaringen van de Wereldraad van Kerken (WCC) waarin de staat Israël zonde wordt genoemd. Die WCC kerken zullen het wel merken als ze onder ‘kerk van de antichrist’ terecht komen en uiteindelijk door het Beest en zijn trawanten verbrand worden: “En de tien horens die je zag, en het beest zullen de hoer haten en zij zullen haar berooid maken en naakt, en haar vlees eten en haar met vuur verbranden” (Openbaring 17:16).
Het ‘beest’ is de valse wereldkerk, die bijbelgetrouwe Christenen en het Joodse volk zal vervolgen. En uiteindelijk door het Beest zal worden vernietigd. Daarom roept de Bijbel op: “Gaat uit van haar” (Openbaring 18:4). Dat heeft allemaal te maken met die vervangingsleer .

Shalom
 
 
Shalom Jan en brs en zrs.
Met verdriet en pijn constateer ik dat helaas ook ons koningshuis nu zal vallen onder het rechtsgeding van DE EEUWIGE.
Wie Israel vloekt(ook achterstellen,i n de steek laten is vervloeken) zal vervloekt worden.

Weer een enorme kans gemist voor het huis van oranje,zoals ook in het verleden (de 2e wo)_.


Allen sterkte en blijf op de bres staan voor ZIJN OOGAPPEL en voor elkaar.


Hartelijk shalom in YESHUA HAMASSJIACH.Lou.
 
 
Zulke geletterde dominees hebben GOD s Geest niet,daarom schrijven ze zulke anti-semitische artikelen. Maarten Luther maakte zich hier ook aan schuldig en Hitler heeft zijn anti-Joodse stellingen overgenomen. We moeten dagelijks bidden voor Israel,Jeruzale m en het Joodse volk,in hun voor- en in hun tegenspoed. Afgelopen zaterdag vuurde de hamas weer wat raketten af op Israel,hoe vaker we voor Jakob bidden,hoe minder schade en ellende de raketten hun doel treffen!!!
 
 
Oprukkende demonische vervangingstheo logie maakt weg vrij voor nieuwe Holocaust.
Zie link:http://xandernieuws.punt.nl/?id=635082&r=1&tbl_archief=&

Als ik kennis neem van dergelijk nieuws, moet ik me zelf knijpen van is dit echt en van hoe is dit mogelijk? De realiteit dringt zich aan ons op om terstond bepaald te worden bij de ernst van tijd waarin we leven omdat het schrifwoord zich voor onze ogen voltrekt. Het is een oproep om te waken want de tijd is nabij. Bidt de God van Jacob, dat Hij zijn verbondsvolk, stad en land zal beschermen. Jezus komt spoedig. Shalome
 
 
Israël is zijn positie als uniek volk verloren omdat Israël het Sinaï verbond heeft verbroken.
Door hun val (het verbreken van het verbond) is het heil (ook) naar de heidenen gegaan (Rom. 11:11).
Doordat Israël verworpen is als uniek volk van God (verbondsbreuk) kon er verzoening komen met de wereld (Rom. 11:15) Christus heeft de wet van het verbond, de tussenmuur die scheiding maakte tussen Jood en heiden weggebroken.
14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande (de wet van het verbond), buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee (Jood en heiden) tot één nieuwe mens (de geestelijke Jood) te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam (de gemeente) verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Ef. 2)
Dag Maarten,

Dank voor je reactie.

Ongelooflijk, hoe jullie al draaiend met bijbelteksten en verdraaien van Gods Woord Israël als Gods volk uit de heilsgeschieden is proberen te gooien.

Ik heb nooit begrepen waar dat eigenlijk voor nodig is. Wij die in de Here Jezus als Gods eniggeboren Zoon, als opgestane Heer en als Verlosser geloven hebben toch alles wat we nodig hebben. Waarom doen jullie van d vervangingsleer zo je best om Israël uit Gods plannen weg te redeneren. Je probeert de edele olijf, waarop wij als wilde takken geënt zojn, om te hakken en zelf een eigen ‘olijfboom’ te scheppen. Ik begrijp echt niet waar dat voor nodig is. Laten we eens even naar je mail kijken:

1. “Israël is zijn positie als uniek volk van God verloren omdat Israël het Sinaïverbond heeft verbroken”.

· Waar lees je dat in de Bijbel?

· Wel lezen we juist in het bijbelboek dat specifiek over de Torah gaat het volgende: “Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb IK geen afkeer van hen, zodat IK hen zou vernietigen en MIJN VERBOND MET HEN VERBREKEN; want IK ben de HERE hun God. Maar IK zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen....” (Lev.26:44)

· Paulus zegt: “Voor hen ZIJN (niet waren) .....de verbonden....de beloften......” en nog veel meer (Zie Rom.11:4)

· Paulus zegt : ”Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk”. Bij die ‘genadegaven ’hoort de positie als Gods unieke, uitverkoren volk. En Gods roeping blijft en zal realiteit worden als God zijn doel heeft bereikt met Israël.

2. “Door hun val (het verbreken van het verbond)”. Waar lees je dat ‘hun van’ het verbreken van het verbond inhoudt. Het gedeelte waar deze tekst staat gaat over het niet herkennen en erkennen van Yeshua als Messias door een deel, met name de leiders, van het Joodse volk.

3. Ook zo’n handigheidje uit de vervangingsleer : Het introduceren van termen als ‘geestelijk Israël’, ‘geestelijke Jood’. Beperk je toch toch bijbelse termen en uitdrukkingen. Dan blijf je dichter bij de waarheid.

4. Dan die tussenmuur. In Efe.2:11-22 betoogt Paulus dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen, die vroeger ‘zonder het burgerrecht van Israël waren’ nu ‘door het bloed van Christus dichtbij gekomen zijn’. Daar, in de Gemeente, zijn we gelijk. Hij zegt niet over een verworpen zijn van Israël.Paulus beijvert zich, met name in de brieven Romeinen, Efezieërs en Galaten, om te bewijzen dat wij in Christus en ook alleen in Hem deel hebben aan het Heil.

5. Waarom kijk je niet gewoon even uit je ogen. Let maar eens op de feiten. Hoeveel profetieën zijn er niet uitgekomen in verband met het “herstel van Israël” in deze tijd. Is het soms een historische vergissing dat het verwoeste land Israël hersteld is, helemaal volgens het profetische woord van de Schrift. Dat Israël is teruggekomen, en nog steeds terugkomt, geheel volgens de Schrift. Dat er profetie na profetie vervuld wordt.

6. Denk erom, Gods handelen met Israël is een uiting van één van Gods belangrijkste eigenschappen die HIJ in de Bijbel heeft geopenbaard, zijn trouw. Kom daar aub niet aan want dan ben je gevaarlijk bezig.

Met een oprecht gemeend shalom.Jvb
 
 
Als God zijn verbond met Israël zou verbreken, zou God onbetrouwbaar zijn. God zal nooit zijn verbond met Israël verbreken. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel, Gods woord. Ik heb de vervangingstheo rie nooit begrepen. Het heeft het Joodse volk alleen maar ellende opgeleverd.
Lees de Bijbel, zie de gebeurtenissen rond het herstel van Israël in onze tijd en open je ogen voor Gods Bijbelse profetieën. Het heil komt UIT Sion, de Jood Jezus zal als de leeuw Judah terugkomen in Zijn moederland om de wereld in vrede te regeren. Israël blijft ten alle tijden Gods verbondsvolk.
 
 
@maarten,
Het verbond dat God sloot met Abraham kan niet door mensen verbroken worden! God deed een diepe slaap over Abraham komen en ging alleen! tussen de karkassen van de dieren door. Dit betekent dat de mens het verbond niet KAN schenden omdat hij het niet heeft bekrachtigt doordat alleen God tussen de dieren door liep. God wil daarmee zeggen: je mag met mij doen wat je met deze dieren hebt gedaan als ik mijn verbond verbreek lees dat verbond eens goed en je zult zien dat de landsbelofte niet van de mens maar van God afhangt..
Nogmaals Als God niet loslaat wat zijn hand begon hoe kan dat dan wel gelden voor zijn volk?? of kende God de toekomst soms niet?
Gods zegen
 
 
@Het verbond dat God sloot met Abraham kan niet door mensen verbroken worden.

Wat ben ik blij dat er mensen zijn die alle duivelse invloeden probeeren weg te filteren.Invloeden die Gods verbond in discrediet willen te brengen.
Laten we blijven bidden voor Israel,en bedenken het bijbelwoord:Wie mijn volk zegend zal IK zegennen, en wie mijn volk vervloekt zal IK vervloeken.
God's zegen allemaal
 
 
Shalom Jan, misschien is het wel zo dat we een Joodse ziel krijgen als we daadwerkelijke innerlijke bemoeienis hebben gekregen met G'ds volk. Dan ben je niet alleen geestelijk Joods maar kun je ook fysiek en mentaal en verder betrokken raken. Misschien dat zo een scheidsmuur afgebroken kan worden.

Ik begrijp, net als jij Jan, niet hoe mensen zich geestelijk Jood noemen, terwijl men soms nog nooit een Joodse mens heeft ontmoet of de synagoge heeft bezocht, bijvoorbeeld.

Dank je wel dat je zo ferm staat voor G'ds Waarheid Jan.
Shalom!
 
 
Geachte heer van Barneveld,

U heeft volkomen gelijk, God heeft Zijn volk niet verstoten.
Maar dat geldt toch voor elk volk?
Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Wie niet gelooft gaat verloren.
Of geldt dat niet voor Gods Volk, Israël?

Ook heeft God aan Abraham de belofte gegeven van:
Ik zal aan U en Uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.
Hoe moet ik Romeinen 4 vers 13 dan verstaan, als daar staat:
"Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam van de WERELD zou zijn, maar door gerechtigheids des geloofs".

Beste heer Horsman,

Dank voor uw reactie die uitblinkt door kortheid en door vage suggesties.

Dat laatste maakt het mij moeilijk om te reageren.

Drie zaken stipt u aan en voordat ik antwoord verzoek ik u wat duidelijker te zijn.

1. Geldt het niet voor elk volk dat God dat volk niet verstoten heeft? Zeker niet, God kan zelfs ook Nederland nog redden zoals HIJ Nineveh spaarde. Maar wat wilt u met uw opmerking zeggen met betrekking tot zoals u terecht schrijft ‘zijn volk’, tot “Israël, mijn knecht, Jakob, die IK verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, die IK gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uiot haar uithoeken, tot wie IK zei: Gij zijt mijn knecht” (Jesaja 41:8,9)

2. Joh.3:16......”Of geldt dat niet voor “Gods Volk, Israël” zoals u terecht accentueert. Wat wilt u nu suggereren? Dat Israël verloren is? Dat Israël ongelovig is? Wees a.u.b. duidelijk in uw beweringen en beperk u niet sot suggestieve opmerkingen. Daar heeft nemand iets aan.

3. Dan Abraham die de wereld erft. Waarom benadrukt u dit? Wat wilt u zeggen? Dat Abraham, Izak en Jakob en hun nakomelingen niet alleen het onder ede beloofde Kanaän, maar de hele wereld zullen beërven? Of dat de belofte van Kanaän niet meer geldt maar veralgemeend is naar de wereld die onder gelovigen komt? Met uw opmerkingen kun ja alle kanten op, maar u suggereert wel een zekere richting.

Dus, samenvattend, wees svp duidelijk, geachte heer Horsman.

Met een welgemeend shalomJvb
 
 
Bedankt voor het plaatsen van dit artikel, beste Jan!
Het doet mij best verdriet dat een man als dominee de Jong zo'n dwaalleer verkondigd. Ik ken hem al mijn leven lang. Hij heeft mij destijds als baby "besprenkeld" en is vele jaren de predikant van "mijn" (voor zolang ik het nog volhoud in deze/een kerk) gemeente NGK A'dam-Centrum geweest. Al jaren geleden leerde hij bepaalde verwerpelijke zaken m.b.t. Joden, de Tora en Israël. Hij is er geen steek in veranderd. Het trieste is dat hij niet voorbij gaat aan de rol van Israël en het Joodse volk, maar dat hij de confrontatie opzoekt en via de pen en van de kansel ten strijde trekt tegen G-ds Oogappel. Ik kan niet anders doen dan concluderen dat hij een dwaalleraar is waar helaas velen in gereformeerd/christelijk Nederlands tegenop kijken als een wijs en integer man met een juiste visie. Zeer triest en gevaarlijk! De Eeuwige is met Zijn volk, land én stad: Jeroesjalajiem!
Warme groet,
Erik
Heel veel dank Erik, voor je openhartige reactie.

Het doet ook mij intens verdriet.

De ketterij die o.a. ds. de Jong verkondigt doet niet alleen Israël en de kerk van christus schade, maar ook de toehoorders en ds. de Jong zelf ook.

De vervangingsleer is een dermate kwalijke leer, dat ik probeer daar een boekje over te schrijven.

Als tenmnste de HEER mij daar de genade en de kracht voor geeft.

Intussen blijven we intens bidden voor Israël in deze gevaarlijke tijd.

ShalomJvb
 
 
In mijn ogen is de vervangingsleer niet aan het herleven maar altijd hardnekkig aanwezig geweest vanaf voor het moment dat Paulus de Romeinen waarschuwde zich niet te verheffen boven de natuurlijke takken van de Edele Olijf.

En verder:
-de Kerk die de zondag als vervanging van Sjabbat heeft en hardnekkig volhoudt (Ds. de Jong zegt steevast 'houd de zondag hoog!')
-de Kerk die de Bijbelse feestdagen voor Joden vervangt door heidense dagen
-de Kerk die de besnijdenis vervangt door de (kinder)doop
-de Kerk die het Sjema, G-ds nadrukkelijke en door Jesjoea onderschreven Eenheid, vervangt door 'de' Drie-eenheid

Allemaal elementen die de basis zijn voor christelijk geloof (die een na laatste niet overal) en waarop Joden worden verkettert dat ze fout zitten.

Deze punten zijn takken van de wilde olijf...

Maar we houden moed!:)
 
 
Beste Lou, het lukt me niet alle ontwikkelingen bij te houden, maar kun je misschien iets zeggen over het koningshuis (reactie 20) dat nu ook niet meer achter Israël staat? Het is een vervlakkende geest van humanisme - gelijkschakelen d en verdoezelend denken die over de wereld gaat. Eng.
Erev tov.
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Op dit moment ben ik zoekende naar de (on)waarheid van de vervangingsleer .
Kan ik hier een vraag stellen hoe we Kolossenzen 2:11 tm 13 moeten opvatten?

Bij voorbaat hartelijk dank,

PaulDank Paul, voor je belangrijke vraag.

De vervangingsleer is het grootste kwaad dat Israël in de loop der eeuwen is overkomen.

En een groot kwaad dat over de kerk is gekomen.

Het vergt een boekwerk om dat aan te tonen.

Misschien dat mijn brochure “Het einde van de Vervangingsleer ” je wat kan helpen.

Ik ben bezig aan een uitgebreide versie van die brochure, maar het kost veel tijd en inspanning.Nu je vraag.

Ik ga ervan uit dat je mijn uitleg over 2 Kol.2:11-13 wilt zien ivm de vervangingsleer .

1. Geen enkel verband. Hoe een lezer van de Bijbel uit die tekst de vervangingsleer kan halen is mij een raadsel. Staat er dat er iets vervangen is? De oude Heidelbergse catechismus haalt hieruit dat de ‘(baby)doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen”. Dat staat er ook al niet.

2. Hoe komt men er dan bij dit gedeelte aan te halen bij de promotoe van deze dwaalleer? Twee redenen:

- Het is een oude, theologische handigheid. Men stopt het (de vervangingsleer ) er eerst in en dan komt het er op veel plaatsen wel weer uit. Je gaat dan uit als feit dat de kerk Israël heeft vervangen als Gods volk. Dan lees je voor Israël de kerk of voor Jeruzalem de uitverkoren christenen of voor besnijdenis doop. Dit is een uitlegkuinde (exegese) maar inlegkunde (eisegese).

- Wat staat er nu in Kol.2:11-13? Heel simpel: Jullie, gelovigen-uit-de-heidenen in Koloose zijn echt ook wel besneden. Geen lichamelijke besnijdenis, maar levend gemaakt in Christus door de doop. Die ‘besnijdenis van het hart’ is niet alleen iets uit het NT. De Torah, mozes, wist er ook al van, zie Deut.10:16 met een belofte voor Israël van de besnijdenis van het hart in Deut. 30:6.

3. Het probleem voor velen die de vervangingsleer bestuderen is dat men die dwaalleer er eerst in stopt en dan wat teksten erbij haalt, die meestal een weerklank zijn van de discussie van Paulus met rabbijnen, die ook in de Heer geloven. Echt er wordt niets vervangen. De besnijdenis blijft voor Israël + de besnijdens van het hart door ‘het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus en voor ons diezelfde besnijdenis in Christus.

Met een hartelijk shalom

Jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven