Zware tijden

En weer een Anti-Israel demonstratie. Dit maal in Berlijn, Duitsland ... Klik voor ware grootte
En weer een Anti-Israel demonstratie. Dit maal in Berlijn, Duitsland ...

Hij komt!

Het is opvallend dat binnen veel religies en godsdiensten sterke eindtijdverwachtingen leven:

  • Joodse gelovigen hopen op en zien uit naar de komst van de lang verwachte Messias. Als zij met christenvrienden over de Messias praten zeggen ze soms: “Als Hij komt, zien we wel wie Hij is”. Hij zal vrede op aarde brengen (Zacharia 9:10; Lucas 2:14), het koningschap voor Israël herstellen (Handelingen 1:6) en recht en gerechtigheid op aarde brengen. “Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht” (Jesaja 32:1).
    Jeruzalem zal dan de hoofdstad van de wereld worden. Want “uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3).
  • Moslims verwachten hun messias, de Mahdi. Hij brengt een wereldwijd kalifaat onder de sharia. De heilige oorlog (jihad), is hun weg naar dat kailfaat. Deze Mahdi zal volgens de islamitische eindtijdvisie vanuit Jeruzalem regeren. Vandaar dat de oorlog van de Islam tegen Israël vooral een oorlog om Jeruzalem is.
  • Zo’n 75% van de evangelische leiders in ‘het Zuiden’ verwachten dat de Here Jezus tijdens hun leven terugkomt. De Here Jezus Messias is heengegaan als “Koning van de Joden”. Dat had Pilatus boven het kruis laten zetten. Het zal ook terugkomen als Koning van de Joden. Want de engel Gabriël had aan Mirjam (Maria) beloofd: “Deze (de belofte ging over haar Zoon, Yeshua) zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als Koning heersen over het huis van Jakob tot in eeuwigheid...” (Lucas 1:32).
  • Ook andere religies voorspellen de spoedige komst van een ‘messias’. Denk aan de Matreya, de meester-occult van Oosterse religies.
  • Enorme wereldproblemen roepen om een wereldleider. De NWO, Nieuwe Wereld Orde, waaraan in de VN hard wordt gewerkt. Heeft ook een wereldleider nodig.

Apocalyps

Het is ook opvallend dat de eindtijdscenario’s van Joden, Moslims en Christenen zeer zware tijden vlak voor de komst van ‘hun’ messias verwachten. Rabbijnen vrezen “de weeën van de Messias”. Hun visie komt overeen met wat de Here Jezus in zijn eindtijdrede (Mattheüs 24:7,8) noemt ”het begin van de weeën”.
Dat begin maken we nu mee: Opstanden (denk bijvoorbeeld aan de Arabische lente), aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, pandemieën en dergelijke rampen. Meer en zwaardere “weeën” zullen snel volgen. Immers de Here Jezus gebruikt dit beeld niet voor niets en de profeten gebruiken het ook. Weeën komen steeds sneller en worden feller. Dat zien we ook gebeuren met al die rampen die over de wereld komen. De climax heet in de Bijbel de ‘Dag des HEREN”. Verlang daar maar niet naar zegt een profeet: “Wee hun die verlangen naar de Dag des HEREN” (Amos 5:18).

Die vreselijke periode wordt beschreven in het boek Openbaring. Immers Johannes kwam in geestesvervoering op de “Dag des Heren”. Dus zijn geest werd door de tijd ‘vervoerd’ naar die vreselijke eindtijd. Die rampen in Openbaring worden dan ook “weeën” genoemd.

De eschatologie (eindtijdleer) van Moslims leert dat de Mahdi komt in een tijd van rampen en oorlogen. Ahmadinejad verlangt ernaar om met zijn atoombommen de komst van hun 12e Imam, de Mahdi, te versnellen. Daarbij komen angstaanjagende voorspellingen van rampen, bijvoorbeeld door de komeet (asteroïde?) Elenin, die dit najaar tsunami’s, aardbevingen en vulkaanuitbartingen zou kunnen veroorzaken. De dreiging van een oorlog in het Midden Oosten wordt met de dag grimmiger.

Dan komen er nog Durban III, een conferentie van de VN, die de 22e september begint en waar de haters van Israël hun haat, smaad en leugens weer over Israél zullen uitstorten. De 20e september zal de Algemene Vergadering waarschijnlijk met grote meerderheid de Palestijnse Autoriteit van harte als staat verwelkomen. Formeel is dat niet in orde, want de Veiligheidsraad van de VN moet dit eerst goedkeuren. Wel laat de wereld dan zien waar ze staan. In complete opstand tegen God, die dat kleine stukje land voor Israël heeft bestemd.
Ook hier komt een oordeel over.
Een derde gebeurtenis is de derde intifada die Mahmoud Abbas aan het organiseren is. Bij duizenden zullen Palestijnen proberen de grenzen van Israël en de nederzettingen in Judea en Samaria te overlopen. Hoe meer Palestijnse slachtoffers er dan vallen, hoe liever het die goddeloze Palestijnse leiders is. Liefst vrouwen en kinderen, want dan kunnen ze Israël weer in een kwaad daglicht stellen.

Dag des HEREN

We noemden het al kort: De apostel Johannes kwam in ‘geestesvervoering’ op de Dag des Heren. Zijn geest werd in visioenen vervoerd naar die ‘grote verdrukking’ en de dagen erna. Veel bijbelse profeten geven details over deze periode vlak voor de wederkomst van onze Heer. We noemen een paar elementen uit die profetieën: Wereldwijde oordelen over alle volken (Obadja 15); vijanden van God en van Israël worden gestraft (Jeremia 46:10); oordelen over zondaren (Jesaja 13:11); totale verwoesting, medegenloos en met dikke duisternis komt die dag (Joël 1:15; Jesaja 13:9-14). Jezus en Paulus waarschuwen dat het onverwachts komt ‘als een dief in de nacht’ (Mattheüs 24:43 en 1 Thessalonicenzen 5:2). Voor Israël is er hoop: “Nabij is de Dag des HEREN....hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk” (Joël 3:14-17).
En: ”...duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jesaja 50:1-3). De vrouw (=Israël) vlucht dan naar de woestijn “waar zij een plaats heeft door God bereid” (Openbaring 12:6).
Die vrouw, Israël, krijgt twee “vleugels van de grote arend, (vliegtuigen!) om naar de woestijn te vliegen” (Openbaring 12:14).
Opvallend is dat Israël bij Eilath een groot vliegveld gaat bouwen. Johannes geeft een samenvatting van al die profetiteën: Zegelgerichten, bazuingerichten en schaalgerichten (Openbaring 6-16). Zo’n vreselijke tijd is er nog nooit geweest! Het zal zo erg zijn dat Jezus aangeeft dat die tijd ‘ingekort’ kan worden (Mattheüs 24:22). Laten we waakzaam zijn en daar dagelijks voor bidden. Ter wille van Israël, maar ook ter wille van vervolgde Christenen en van de redding van veel mensen voordat het te laat is.

Ruimte

Ook Zefanja spreekt over die ´dag van verbolgenheid... van benauwdheid en angst...van vernieling....en krijgsgeschreeuw....ja een verschrikkelijk einde zal HIJ alle inwoners van de aarde bereiden´ (Zefanja 1:14-18).
Maar er is hoop: “Komt tot uzelf, ja komt tot inkeer gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt”. Het besluit is gevallen: De Dag des HEREN is nabij! Maar er is ruimte tussen het besluit en de uitvoering ervan. In die ruimte staat de Gemeente van de Heer. Ook Ezechiël profeteert over die mogelijkheid: “Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis van Israël opdat het op de Dag van de HERE zou kunnen standhouden in de strijd” (13:5).
Dit geldt allereerst voor Israël. Maar ook voor Nederland, want God is ook de God van de heidenen (Romeinen 3:29,30). Denk aan de redding van Nineveh (Jona). Ook over ons volk dreigt het oordeel. Het is een groot wonder van Gods genade dat we er tot heden gespaard zijn. Waarom? Wie staan er in de ruimte tussen besluit en uitvoering van oordeel? Wie staan er op de bressen?
Voor Israël en ook voor Nederland?

Kerk en gelovigen

Jezus zegt tegen ons: “Gij zijt het zout der aarde” (Mattheüs 5:13). Hoe zijn wij zout voor de HERE? Als de gemeente als goede knecht van de Heer Hem dient, staat en werkt in de prioriteiten van God. Waar is de Heer mee bezig? Met het herstel, de terugkeer van Israël. Daar bidden we voor en daar werken we aan mee. Wat is Gods prioriteit? Redding van zielen. Dus evangelieverkondiging. Breng de Boodschap van de Verlosser en zegen Israël voordat de nacht valt. En bidt dat de Heer de tijd van grote benauwdheid en verdrukking die eraan komt, zal verkorten.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2011

10 Reactie(s)

 
 
U staat op de bres broeder door U die namens de bijbel spreekt en G'ds woord trouw is in Jezus naam sterkt dat ons om op die zelfde bres te staan. Hoeveel tegenstand we ook bemerken de waarheid is niet om te buigen.
Even een bemoediging uit de thora te lezen afgelopen Sabbath.
Deut 18:21-22
21 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft?
22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.
Jezus en profeten hebben zeker niet in overmoed gesproken en dat zal ons mede sterken om op de bres te staan.

vanuit Sion zal Zijn heil komen. Gods zegen en bescherming.
shalom
Warme groet markDank voor je groet en je bemoediging uit het Woord van God, beste Mark.

ShalomJvb
 
 
Beste broeder Jan, bedankt voor dit heldere stuk weer.
Wat ik mij afvroeg is over dat vliegveld in Eilat. Begrijp ik uit dit stuk dat u denkt dat dit misschien gebruikt gaat worden om uit Israel te vluchten?
Een tijd geleden stonden er oproepen in de Jeruzalem Post over investeringen in vliegzaken. Het ging dacht ik over Rome en een land in Afrika en in Eilath. Ik heb toen steeds gedacht dat ze een vlucht route aan het maken waren om Joden uit de hele wereld de kans te geven het land in te gaan. Zie ik dat verkeerd?
met vriendelijke groet
Dag Angela,De gebeurtenissen vliegen langs en over ons heen. De Heer zegt in Jesaja 60:22: “IK zal het te Zijner tijd met haast laten gebeuren”. Aan de ene kant zien we Gods haast om het Koninkrijk te laten doorbreken. Aan de andere kant is er uitstel, omdat die eindtijdgebeurt enissen zo vreselijk zijn. Bij die profetische vervullingen in de eindtijd horen ook vervolgingen van bijbelgetrouwe Christenen en een tijd van benauwdheid voor Israël. Maar ook van rampen en waarschuwende oordelen over de wereld. De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat. Daarom brengen we het Evangelie. Daarom zal er voor Israël een schuilplaats in de woestijn zijn. “En aan de vrouw (Israël) werden twee vleugels als van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd, tijden en een halve tijd (3,5 jaar)” (Openbaring 12:13,14). Als de vrouw voor Israël staat, kan de grote arend voor vliegtuigen staan. Daar is een groot vliegveld voor nodig.

Inderdaad zullen Joden (Israëlieten) uit nog heel wat landen naar Israël gaan. Gezien de toenemende invloed van de Islam en het toenemende antisemitisme is die exodus ook al heel waarschijnlijk. We blijven biddend en waakzaam toezien.

ShalomJvb


 
 
Beste broeder Jan,

Ik heb zo het gevoel dat God het antwoordt allang weet van wat er op 20 september gaat gebeuren, maar dat Hij van ons als christenen verwacht
biddend rondom Zijn volk te blijven staan en waakzaam te zijn. Dat geldt ook voor wat er in Durban 3 zal geschieden. De Kerk heeft hier toch een behoorlijk aandeel in als zij het volk van God als Zijn oogappel, en mogen we hopen dat dat zo is, blijft zien en behandelen. We zullen de profetische uitleg niet mogen onderschatten en achterover blijven leunen, maar Israël opdragen in onze gebeden.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Agatha.Natuurlijk, beste Agatha, God weet alles.

Zijn wegen zijn niet alleen rechtvaardig en recht, maar ook hoger dan de onze.

Maar Hij handelt ook op onze gebeden.

Zo ‘maakt’ Hij nu eenmaal geschiedenis.

Wij, als medewerkers van de Almachtige.

Het is niet voorniets dat in de eindtijd, tijdens de grote oordelen in openbaring, twee keer

De gebeden van de heiligen voor Gods troon worden gebracht.

De eerste keer vlak voordat de zegels worden geopend, dus vlak voordat de antichrist komt. Lees Openb.5:8.

De tweede keer midden onder die rampen: Openb. 8:3. Zelfs dan kunnen we nog bidden of de Heer die rampentijd wil inkorten.

Die tijd van benauwdheid voor Israël, en ook voor de wereld.

De inhoud van onze gebeden wordt ook bepaald door de profetie.

Bidden en letten op het profetische Woord en Israël bemoedigen.Shalom

Jvb
 
 
Jan,
Dank voor je duidelijke stuk, inspirerend om te lezen.
Ik ervaar steeds sterker dat de tijd en wereld waarin we nu leven een eindige is: Er gebeurt zóveel en zó snel. Precies de zaken die jij noemt vallen mij ook op.

Wat ik mij in alle ernst afvraag: Als het zo is dat we leven vlak voor de eindtijd en we ons kunnen spiegelen aan Noach, wat betekent dat dan voor onze tijdsbesteding? Voor mij concreet: Moet ik wel doorgaan met een studie waar ik pas over 10 jaar de vruchten van pluk of moet ik "op de bressen" gaan staan en het nieuws verspreiden dat Zijn Komst nabij is?

Als ik naar mijn eigen gemeente kijk valt me op dat het over veel gaat, maar nooit over Israël en de eindtijd. Mensen beseffen het niet omdat ze niet beter weten en predikanten er niks over zeggen omdat ze er ook niet mee bezig zijn. Is het niet onze roeping om op de plek waar we gesteld zijn, Zijn Komst aan te kondigen bijvoorbeeld door Bijbelstudies en gemeenteavonden ?
Beste Wout,Rustig aan.

Voorlopig gewoon doorgaan met je studie.

Als het Gods tijd is zal Hij je wel duidelijk waarschuwen.

En dat volgens het principe dat ‘in de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan’.

Dus vraag duidelijke bevestigingen van de Heer voor stappen die je denkt te moeten ondernemen.

Toen ik in 1967 met mijn ontdekkingstoch t in de Bijbel en boeken over Israël begon, ben ik gewoon doorgegaan met mijn leraarschap.

Intussen vraag je of je een paar bijbelstudies mag houden over bepaalde onderwerpen wat Israël betreft.

Op de gemeenteavond, op de jeugdgroep of voor de bijbelstudiegro ep.

Bijvoorbeeld over de landbelofte of over vervulde profetieën in onze tijd of over de toekomst van Israël.

Blijf rustig bidden zodat er een doorbraak komt.

ShalomJvb
 
 
De wederkomst van Jezus zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Alles komt nu heel erg in een stroomversnelli ng terecht. In het algemeen genomen reageert de kerk hier nauwelijks op, tot grote bezorgdheid van de Israël vrienden onder hen. We hebben héél véél aan het Joodse volk te danken. Immers de gelovigen onder de heidenen zijn er bij mogen komen, en mogen door Jezus Christus samen met hen een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Dit is werkelijk het toppunt van genade, en daarbij, vergeet niet de genadegaven die we ontvangen hebben! In het oude testament waren het de profeten die in hechte relatie met God leefden en macht hadden ontvangen om tussen God en het volk te treden en Gods toorn te bedwingen. Nu leven we in een tijd waar de profeten reikhalzend naar uit hebben gekeken. Door het volbrachte werk van Jezus Christus is er voor ieder mens die in Hem is de mogelijkheid om als de profeten in relatie met God te leven en te bidden.
Dit maakt het verschil!
SimonAmen, beste Simon.

Laten we dan biddend proberen dat verschil te maken.

Zodat de mensen weten dat:

1. Israël nog steeds Gods volk en Gods knecht is.

2. Er nog steeds redding is, want ‘ieder die de Naam van de HEER aanroept zal behouden worden’.

ShalomJvb
 
 
Inderdaad enorm zware tijden, niet alleen voor Israël,eveneens voor velen uit de natieën!
Het is nog meer de wereld op z'n kop, de grote intensieve schoonmaak van onze Vader Yhwh is al enige tijd geleden van start gegaan. Naar mate de tijd vorderd, hoe meer kracht de grote( fig.)zwabber krijgt.
Het reinigingsproce s is heftig, maar wat een blijheid èn specifiek VRIJHEID zal er heersen als dit proces achter de rug is.
Dààr moeten wij naar uitkijken, niet de moed laten zakken. Israël is hierin een heel groot voorbeeld!! Zij vertoeven het dichtst bij de 'vuurlinie' en blijven kracht en nieuwe ideeën ontvagen van ons aller Vader....
Blijf naar hùn situatie kijken en naar je eigen situatie als vergelijk.
 
 
Als we kijken hoe snel actualiteiten elkaar opvolgen, rampen, overstromingen, aardbevingen dan zie ik een versnelling van de weeën. We hebben inmiddels een aardbeving gehad in Nederland (zie nieuws).
Mensen die de waarheid zoeken en zich niet laten sussen met makkelijke praatjes, zien dat het er 'raar' aan toegaat in deze wereld

In de gemeente waar ik heen ga ben ik ook openlijk gaan praten wat er deze maand september allemaal gebeurd. Als je aan Israël komt kom je immers aan Gods oogappel. Dus heeft het gevolgen als een land kiest voor de Palestijnse staat en dus een gedeeld Jeruzalem. Wie Zijn land verdeeld raakt zelf verdeeld op een of andere manier.

De tijd laat zien dat we Jezus Christus, Gods Zoon, spoedig zal komen. Maranatha! Laten we waakzaam zijn en (voor)bereid.
 
 
Hartelijk dank voor uw uiteenzetting.Nog zoveel mensen
die niets hiervan geloven, zelfs heel veel kerkmensen.Ik hou mijn
hart vast.
Wat heerlijk dat er nog zovelen zijn die wel verbonden zijn met God's
volk, en hen innig liefhebben.
Dank u wel Ds.v.Barneveld
Gaat u s.v.p. door dit nieuws door te geven.
Uw J.v.d.Schans-Roza
 
 
In Daniël 12 staat: ten dien tijde zal Michaël opstaan.
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” Daniël 12:1-4Graag zou ik willen weten wanneer dit dan is?
Na de grote verdrukking, tijdens, ervoor?
Alvast bedankt!
 
 
Shalom Jan.en brs en zrs.
Vandaag is dan een dag om te laten zien ,dat je achter Israel staat.
Op het spuiplein in Den Haag.
Bedankt Jan ,dat jij en ook Dirk hiertoe al jaren oproept in christelijk Nederland
Nog steeds is er juist onder christenen een enorme Arrogantie t.o.v,. Het Joodse volk.
Nog steeds wordt op talloze manieren verkondigd(met droge ogen) dat Israel zwaar onder het oordeel ligt en dat JHWH niet naar hen omziet.
Wat doet dat dat pijn Jan .
Op mijn manier mag ik al jaren op de bres staan voor mijn joodse brs en zrs(immers mijn eigen roots liggen in dit volk).
Daarbuiten nog ieder die geent is op de stam door HET BLOEDOFFER van YESHUA HA MASSJIAVCH hoort bij dit volk.

Deelgenoten ,medeburgers.
Het zal worden EEN KUDDE EEN HERDER
Jan hartelijk dank voor alles wat je voor Israel doet.

Shalom Lou.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven