Home Artikelen Geestelijk Verkorten van de Eindtijd?!

Verkorten van de Eindtijd?!

Rellen in Griekenland Klik voor ware grootte
Rellen in Griekenland

Weeën

Iedereen die profetieën uit de Bijbel kent en om zich heen kijkt, weet dat de weeën van de eindtijd al begonnen zijn. Rabbijnen noemen onze tijd dan ook “de weeën van de Messias”. De Here Jezus spreekt over “het begin van de weeën”. Weeën komen steeds sneller en worden feller. Zo gaat het ook met de “weeën van de Messias”, waarvan we nu het begin meemaken.

Jezus noemt er een paar:

 • Opstanden. Opstanden en verwarring in de Arabische moslimwereld. Demonstraties die uitlopen op opstootjes en vernielingen, protestmarsen die slaags taken met tegenstanders. De hele wereld is in onrust.
 • Geruchten van oorlogen en oorlogen. Daarvan gonst het in het Midden Oosten en vooral in Israël dat aan alle kanten bedreigd wordt.
 • Hongersnoden in Oost Afrika en in sloppen van megasteden van de wereld.
 • Pandemiën. Telkens worden we en vooral de medische wetenschap geconfronteerd met nieuwe ziektes en bacteriën en resistente oude virussen.
 • Aardbevingen. Ook de aardkorst is in onrust in verband met de dingen die komen gaan.
 • Vervolgingen. Opvallend is ook dat twee groepen onder druk staan. Joden en Israël allereerst. Dan bijbelgetrouwe Christenen die grimmig worden vervolgd.

Jezus noemt deze verschijnselen in zijn profetieën over de eindtijd: Matteüs 24:5-9 en Lucas 21:10,11. Voor Israël is die benauwde tijd al langer aan de gang en wordt steeds angstiger. De profeet Jeremia “Een tijd van benauwdheid is het voor Israël...” (30:7). En: “...er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe” (Daniël 12:1). Een Amerikaanse rabbijn aarzelt om op aliya naar Israël te gaan vanwege de “weeën van de Messias”. Maar er is hoop voor Israël. Jeremia vervolgt genoemde profetie: “...maar daaruit zal hij (Israël) gered worden”.
Daniël voegt aan zijn profetie toe: “Maar in die tijd (van benauwdheid) zal uw volk ontkomen...”. De weeën over de wereld daarentegen zullen “radeloze angst onder de volken” veroozaken, terwijl de mensen “bezwijmen van vrees en angst over de dingen die over de wereld komen” (Lucas 21:25,26). De eerste weeën zijn al begonnen. We leven in angstige tijden. Wat kunnen we doen?

Gods haast

Weeën komen sneller en worden zoals gezegd steeds feller. Ook dit zien we met de ‘wereld-weeën’ gebeuren. De profetie bevestigt deze tempoversnelling. Een hoofdstuk over Sion’s heerlijkheid eindigt met: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). Het gaat inderdaad allemaal razend snel. Toch wordt Gods haast geremd door zijn grote genade. HIJ wil immers niet dat iemand verloren gaat (zie 1 Timoteus 2:4). Zoals ook Jakobus zegt: Gods “barmhartigheid roemt tegen het oordeel” (2:13). Maar als de emmer van ongerechtigheid vol is dan komt er een ‘zondvloed’ over de wereld. In ons geval de rampen die in openbaring beschreven zijn. Toch wijzen profeten ook nu nog op een uitweg. Als de profeet Zefanja Gods grimmige oordelen aankondigt op de “dag des HEREN”, die “haastig nadert” (Zefanja 1:14-18), klinkt het ineens: “...komt tot inkeer gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt” (Zefanja 2:1). Er is dus ruimte tussen het besluit dat er vreselijke oordelen komen en de uitvoering van dat besluit. In die ruimte staat de Gemeente van Christus. Ook Joël profeteert van de Dag des HEREN, die nabij is (Joël 2:1). Dan klinkt het ineens: “Maar ook nu nog luidt het Woord van de HERE: Bekeert u tot Mij...” (Joël 2:12). Weer die opening van genade. De HERE God geeft ons mogelijkheden om tussenbeide te treden en ook om de tijd van benauwdheid, die zeker een keer komt, te verkorten.

 1. De weg bereiden Johannes de Doper was de wegbereider voor de eerste komst van de Here Jezus. Wij, gelovigen, zijn wegbereiders voor de wederkomst! De gemeente is ‘Johannes de Doper’ in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer. “Bereidt de weg van de Heer” was de opdracht voor Johannes. Hoe geldt dat dan voor ons?
  1. Voordat de Heer komt moeten er nog profetieën worden vervuld. Bijvoorbeeld de terugkeer van Manasse en Efraïm. En het begin van de herbouw van de Tempel. Daar bidden we voor en werken we aan mee.
  2. Alle volken moeten eerst het Evangelie horen. “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn” (Matteus 24:14) De hoofdtaak van de Gemeente is en blijft de verkondiging van het Evangelie. Hoe dan ook, alles moet vervuld zijn voordat de Here Jezus terugkomt. Bij die vervulling zijn wij “wegbereiders”, medewerkers van God.
 2. Bespoedigen Die grote Dag van God en de komst van de Here Jezus kunnen ‘verhaast’ worden. “Gij die verwacht en verhaast de komst van de Dag van God” (2 Petrus 3:12; vertalingen: Luther, Brouwer, NBV, NIV). Hoe ‘verhaasten’(versnellen) ? Niet alleen door Israël te steunen en de evangelieverkondiging aan de volken. Ook door onze ‘heilige wandel’ (SV, NBG). Immers “ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is” (1 Johannes 3:3). Paulus vermaant ons dat het de bedoeling is van de Here Jezus “de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel, zó dat zij heilig is en onbesmet” (Efeze 5:27). De Heer ziet uit naar een gemeente die klaargemaakt is voor Zijn komst.
 3. Verkorten In zijn rede over de laatste dingen beschrijft de Here Jezus kort de vreselijke gebeurtenissen van de eindtijd. Hij vat kort samen: “...er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden” (Matteus 24:21,22). Dus bidden we aanhoudend en zeer dringend: “HERE, wilt U die komende tijd van weeën van de Messias inkorten en spoedig komen”?.

Vragen

Drie bovenstaande mogelijkheden komen op hetzelfde neer. Wij, gelovigen, hebben invloed op het verloop van de eindtijd en de komst van de Here Jezus. Kan dat? Staat die dag niet vast bij de Vader? Gods tijdsrekening is anders dan de onze. Als de Heer spreekt over inkorten en verhaasten dan kan er ook ingekort worden. Laten we dan daarvoor gaan in onze gebeden en onze steun aan Israël.

9 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
Radeloze angst..., bezwijmen van vrees en angst... . Ik hoorde onlangs in een dienst, waar ik aanwezig was, een predikant juist deze dingen afzwakken in zijn preek, want God is een liefhebbende God en Vader. Als ik lees dat er een mars vanuit de Islamitische landen rondom Israël gaat komen om Israël aan te vallen, dan gaan er toch akelige dingen gebeuren. De oordelen zien en horen we, inderdaad, nu al over de wereld gaan, ook dicht bij ons land! Ik ben het met je eens dat het evangelie door moét gaan zodat ieder ervan hoort, maar niet de oordelen die de Heer Jezus predikt af gaan zwakken, maar dat je ook de rechtvaardighei d van God moét blijven prediken, met onze gebeden rond Israël blijven staan en de wereld Gods boodschap brengen dat het heil juist vanuit Israël zal komen. Velen worden op het verkeerde been geplaatst, hellaas ook van uit de kerken.
Dat de Here spoedig mag komen.

Hartelijke groet Jan en Gods zegen toegewenst.Dag Agatha,

Die predikant heeft gedeeltelijk gelijk.

De mensen in het Beloofde Land, de Amorieten, waren nogal goddeloos.

Maar ze kregen 400 jaar uitstel, 400 jaar kansen om zich te bekeren.

Tot de maat van God vol was.

Toen pas mocht Israël de slavernij van Egypte verlaten en naar Kanaän gaan.

Nu heeft de wereld al bijna 1900 jaar kansen gehad om zich te bekeren.

Ik vrees dat de maar van God nu hard aan het vol worden is.

We hebben nog maar weining tijd om op de bres te staan.

Voor Israël, maar ook voor ons eigen land.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

Met belangstelling het artikel gelezen. Mijn vrouw en ik hebben grote liefde
voor Israel. Ja, eigenlijk zou ik er graag naartoe gaan, maar dan moet God in ons leven wonderen doen.
Met Reinhard Bonnke gaat ook Nederland en Europa aan ons hart.
Maar de Here Jezus is Degene Die deuren opent!
Zolang werken we mee met de bouw van de geestelijke tempel: het lichaam van Christus op aarde.

We luisteren ook veel naar je uitleg op family7

Veel zegen! Hartelijke groet,

Leo
 
 
Hoi Jan,

Als ik dit zo lees dan overheerst de angst, met zijn allen wachten tot God de aarde eens goed door elkaar schudt en dan maar hopen dat het goed afloopt voor Israel en de christenen.

We moeten toch ook een beetje vrolijk zijn, ons verheugen in de Heer, niet alleen in de toekomst maar toch ook in het nu!? Waar is de boodschap van hoop??

We hoeven toch niet alleen maar bang te zijn als ratten in de val?

PeaceDag Leo,Dank voor je reactie.

Zeker, er is hoop.

Maar dan alleen op grond van de Schrift.

Toch wijs ik je op Jezus. Twee voorvallen:

1. Hij kwam in de buurt van Jeruzalem. Hij begon te huilen over de rampen die over de stad zouden komen.

Jij zou misschien zeggen: “Kom, kom, Heer, laat de angst niet overheersen’Er is hoop”. Maar we lezen: “Jezus weende”.

Zie Lucas 19:41-44. En ik kan soms ook wenen.

2. Een paar dagen verder in Jeruzalem. Jezus ging naar de tuin van Getsemane. Zeker, er was hoop. Eerder had HIJ nog blij gesproken over het feit dat Hij naar de Vader ging. Maar toch “Hij werd dodelijk beangst en bad des tre vuriger” (Lucas 22:42-44). Het einde is mooi en geweldig fijn. Maar de weg is zwaar. Daarom bidden we dat de Heer die zware tijd inkorten zal. Vooral voor Israël en de vervolgde Christenen.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan, Samen in de naam van Jezus bidden strijden, en een loflied aanheffen. Mooi dat we actief en aangedreven mogen blijven. Op 29 sept. l. l. toen het Joodse nieuwjaarfeest Rosh Hashana 5772 werd gevierd. Is er ook een gedenkwaardig teken aan het firmament geweest. Dat wees op Opb.12 de vrouw met de maan onder haar voeten , zon bekleed, en krans van 12 sterren op haar hoofd. Ook de slang/draak was in de ontdekte merkwaardige stand der sterren te zien. Is het mogelijk dat we op de drempel van de in de Bijbel voorzegde allerlaatste fase van de eindtijd, die pal aan de terugkeer van Jezus Christus leven? En moet Zijn volk binnenkort naar de woestijn vluchten?
Ook kan de Antie christ de macht krijgen, en een vals verbond gaan sluiten met Israël, en de tempel (spoedig-op-gebouwd)worden. Als dit zó mag zijn?! dan mogen we ons vast gereedmaken, onze Bruidegom komt! ,,gaat uit haar tegemoet,,.
Dag Obbe,Dank voor je enthousiaste reactie.

Zelf heb ik niets gezien of gehoord van dat teken aan de hemel.

In verband met Lucas 21:11, waar de Here Jezus spreekt van ‘tekens aan de hemel’ ben ik wel benieuwd naar meer gegevens.

Een constellatie van planeten?Inderdaad zal er in die vreselijke ‘eindtijd’ een schuilplaats voor Israël zijn in de woestijn.

Net als Israël bij de plagen van Egypte voor de ergste plagen gespaard werd.Tot de Heer terugkomt, beste Obbe, is er nog veel te doen.

Wij moeten werken zoals het dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken kan.

Dat zegt Jezus Zelf in Johannes 9:4.We kunnen nog bidden, verkondigen en Israël steunen.

Laten we dat ijverig doen.ShalomJvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Moeten wij als christenen in Europa nu ook maar vluchten naar Israël om dan vervolgens met het Joodse samen te vluchten naar de woestijn? Want ik zie nu niet dat de Gemeente voor de Grote Verdrukking wordt opgenomen.
 
 
Beste Jan,

De Here Jezus zegt dat het in de eindtijd (=onze tijd!) zal zijn als in de dagen van Noach. En ook zegt Hij dat die dagen (die dagen-als-van-Noach!) zullen worden ingekort omdat er anders geen vlees behouden zou worden.

In de grondtekst staat er niet 'ingekort' maar afgesneden, losgesneden.
En dan begrijpen we 't ineens veel beter:

Het is dus geen vraag of de dagen ingekort zullen worden. De Here Jezus zegt zelf dat die dagen afgesneden, losgesneden zijn. Losgesneden vanaf een periode vergelijkbaar met de dagen van Noach. Losgesneden van een totaal aantal jaren dat te maken heeft met een bepaald voornemen van de Here God: een laatste periode van geduld met de mensheid.

(zie vervolg)
 
 
(vervolg)

Afsnijden of lossnijden van een periode eerder aangeduid als de dagen-als-van-Noach betekent dat 'onze' dagen-als-van Noach (120 jaren) nu niet geheel af zullen lopen.
Destijds was de bouw van de ark een teken, de wijzer op Gods klok van geduld.

Echter, sinds 1917, is Israël de wijzer op Gods klok en bouwt God aan Zijn volk Israël ten aanschouwe van de ganse wereld.

Wanneer 'onze' dagen-als-van-Noach niet zouden worden ingekort volgt er een totaal-oordeel (vuur) net als destijds (zondvloed).
Het is dus volstrekt logisch dat ‘onze’ dagen-als-van-Noach met het einde van de jaarweek niet geheel zullen aflopen.

Het restant van 'onze' dagen-als-van-Noach zie ik uiteindelijk aflopen na het 1000-jarig rijk wanneer de Satan voor een korte tijd zal worden losgelaten waarna het vuur-oordeel zal volgen.

Jan, zou je mijn uitleg eens biddend willen overdenken?

met een broederlijke groet,
Cees.
 
 
u heeft het over de eindtijd
en over de opstanden in het middenoosten.
maar de eerste en de 2de wereld oorlog met zijn vernietigingska mpen
voor de joodse gemeenschappen-zigeuners en verstandelijke gehandycapten--bedacht door adolf hitler en zijn medewerkers
was eigenlijk ook een begin van de eindtijd of een eindtijd--?
de moslims bezetten straks de hele aarde
christenen en joden zijn varkens beweren zij
Allah is groot de mensheid is klein
laten we bidden voor jeruzalem en alle mensen-amen
Dag Hans,

Zo was het...verschrikkelijk .
Zo is het op somige plaatsen.
Zo zal het gaan, als de wereld doorgaat op de wegen van het antisemitisme.
Het zal zo vreselijk zijn dat Yeshua spreekt over mogelijk 'verkorten' van die tijd.
Gebed is een weg naar uitkomst en redding.
shalom

jvb
 
 
Beste Jan, is het goed dat je gaat demonstreren pro Israel of moet je kalm blijven ? Stil zijn is dat niet hetzelfde als er niks aan willen doen.

Wat kan ik het beste doen.M.v.g. THameleersDag Hameleers,

Een korte vraag vraagt meestal om een lang antwoord.
Zelf voel ik me te oud om mee te doen met demonstraties.
Maar ze zijn wel belangrijk.
Politici zijn er erg gevoelig voor, want daar zit voor hen stemvoer.
Bovendien je komt openlijk op voor Israël.
De februaristaking in het begin van onze bezetting door de Duitsers was een belangrijk signaal.
Soms is het echt te gevaarlijk.
Maar nu nog niet.

Dus: DOEN

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven