Home Actueel Israël De RAND van de AFGROND

De RAND van de AFGROND

Turkse anti-Israël demonstranten gebruiken Nazi vlag met tekst 'goed gedaan'. Klik voor ware grootte
Turkse anti-Israël demonstranten gebruiken Nazi vlag met tekst 'goed gedaan'.

De volken en Israël

We moeten gewoon realistisch zijn. Bijna de hele wereld is tegen Israël. Bijna iedereen is betrokken bij acties tegen Israël. Anti-Israël organisaties en actiegroepen in het Midden Oosten en zelfs over heel de wereld bereiden acties en demonstraties tegen Israël voor.

In maart 2012 plant men een massale mars van honderdduizenden die de grenzen van Israël gaan bestormen om de Palestijnen gaan ‘bevrijden’.

Iran schijnt al atoombommen te hebben. Gekocht vanuit de oude Russische voorraad. Hun eigen bommen zijn volgens deskundigen (o.a. het IAEA) april 2012 klaar. Luid en duidelijk roept dit land dat ze klaar zijn voor de ‘laatste confrontatie’.

De Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas en Hamas uit Gaza maken plannen om nu eindelijk samen op te trekken. De raketten uit Gaza blijven komen.

Tegelijk komen er wonderen van de Eeuwige: Een synagoge in Ashdod waar op een Sabbat ‘toevallig’ geen dienst was, werd door een raket getroffen.
Een kleuterschool in Ashkelon waar ‘toevallig’ geen kleuters waren, werd vernietigd door zo’n raket.

De politiek van de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas is nog steeds heel Israël in handen te krijgen. Hamas door geweld en Abbas door de wereld (VN, UNESCO, EU en de VS) en de publieke opinie in zijn strijd tegen Israël mee te krijgen. Het angstige is dat het hem te goed lukt.

Lance Lambert gaf op 18 april 2010 een profetie door waarin de HERE, de God van Israël zegt dat Hij om deze zaken “een ernstig geschil met de volken” heeft. Hierover komen oordelen over de wereld. Want metterdaad staan de volken op tegen Gods herstelplan voor zijn eigen land en volk. Het antisemitisme en antizionisme zijn de laatste druppels die de ‘maat van de ongerechtigheid’ van de volken bij de Allerhoogste doet vollopen. We staan aan de rand van een afgrond. Is er dan niets positiefs te melden?

Kerken, christenzionisten en Israël

En de christenen dan? Hebben die na 17 of 18 eeuwen physieke en schriftelijke (vervangingsleer!) vervolgingen van het Joodse volk hun lessen dan niet geleerd?

De Wereldraad van Kerken (WCC) uit z’n afkeer van Israël door boosheid tegenover de vrienden van Israël, de christenzionisten. De WCC en geestelijke leiders van traditionele kerken maken de christenzionisten uit voor een “gevaarlijke, fundamentalistische ketterij”. Vanwege hun steun aan Israël vormen zij, volgens de WCC en hun geestelijke makkers “het voornaamste struikelblok voor de vrede in het Midden Oosten”.

Al een kleine 40 jaar loopt de WCC voorop in een kruistocht tegen Christenen die op bijbelse gronden achter Israël staan. Helaas krijgt de WCC de laatste jaren ook meer steun uit evangelical kringen, waar de vervangingstheologie weer de kop opsteekt.

Toch hebben christenzionisten een sterk en gezond bijbels fundament voor hun steun aan Israël. Dit fundament is gebaseerd op Gods trouw aan zijn verbonden en aan zijn hele Woord. Trouw aan zijn uitverkiezing van Israël, trouw aan zijn onder ede bevestigde landbelofte aan Abraham en zijn nageslacht in hun geslachten.

Men roept: "Die Joden hebben door hun ontrouw Gods beloften verzaakt". Alsof wij altijd zo trouw zijn!

Een beter argument geeft Paulus: “Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw Gods trouw teniet doen?” (Romeinen 3:3). Immers “des HEREN trouw is tot in eeuwigheid” (Psalm 117). Juist aan Zijn beloften en verbonden voor Israël. Helaas zien we dat het oordeel over het huis van God, over deze kerken al begonnen is. Ook hier gaapt de afgrond. Het is nog steeds opwekking of oordeel.

Wat nu?

De huidige situatie kan niet anders dan uitlopen op grote confrontaties. Waarschuwingen van de HERE, de God van Israël, jagen nu al over de vijanden rond Israël. “De oordelen van God gaan over de hele aarde” (Psalm 105:7).

Die oordelen komen ook over ons, in Europa en de VS. Want “wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan” (Zacharia 3:8). De HERE bewaarde zijn volk in de woestijn “als zijn oogappel” (Deuteronomium 32:10). Dat zal Hij ook nu doen.

En wij?

Wij steunen Israël in onze gebeden. Wij bemoedigen Israël hoe en waar we ook maar kunnen. En... we letten waakzaam op de tekenen van de tijd. Middenin de oordeelsprofetieën in de eindtijd (Lucas 21) zegt de Heer: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt eraan”. En “Waakt altijd en bidt dat u in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren, en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen” (Lucas 21:28 en Lucas 36).

Ook de bekende David Wilkerson heeft in 2009 over deze zaken geprofeteerd. Hij adviseert om altijd wat kasgeld achter de hand te hebben en houdbaar voedsel voor een een paar weken of een maand. We raken niet in paniek want we weten dat God tot zijn doel komt met Israël en ook met ons. We zien op naar de Verlosser van Israël en onze Verlosser en bidden: “O, God herstel ons (daar is de HERE mee bezig), doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden” (Psalm 80:4.8.20).

Het herstel van Israël gaat vooraf aan de verlossing van de wereld! Moge de Verlosser spoedig komen.

13 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
Is het niet zo wat Psalm 53 zegt: 'De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Ik krijg het gevoel dat zij het niet meer zéggen, maar het uitschreeuwen: Israël's God bestaat niet! Van de WCC, zou je iets anders verwachten, maar helaas. Hamas, PA, en consorten in het Midden Oosten kunnen zich niet veroorloven om te stoppen met schreeuwen en raketten gooien, want dat betekend gezichtsverlies .De tijd is nabij dat we de Here mogen verwachten, want de vijand van God schreeuwt harder en harder en kijken als het ware in hun afgrond. Van ons als christenen mag er rust uitgaan en door onze gebeden naar God op te zenden voor Israël, en hen steunen. God komt tot zijn doel met zijn oogappel. De grote marsen zijn verontrustend, maar ons geloof is verankert in Israël's God. Psalm 53, is een geweldige belofte van God voor zijn volk. 'Och, dat uit Sion Israëls redding daagde!
Jan, Gods zegen en nabijheid toegewenst op je werk.
H.Gr, Agatha.
 
 
Amen!
Baruch haba be'Shem Adonai!

Het is te laat voor discussies: bid en dankt de Eeuwige, zodat nog zo veel als mogelijk tot inkeer zullen komen, Hem zullen vinden en volgen.

Kefa Ben Mattityahu


Ook een dik en dubbel AMEN, AMEN van mij.Jvb
 
 
Citaat:
In maart 2012 plant men een massale mars van honderdduizende n die de grenzen van Israël gaan bestormen om de Palestijnen gaan ‘bevrijden’.


Zal dit dan de aanzet zijn tot de Gog-Magog oorlog? Ook de voortsudderende Eurocrisis baart ons grote zorgen, zal dit de trigger zijn voor de komst van de antichrist?
 
 
Beste Jan,

Ik dank God voor mensen als jij die ons blijven bepalen bij de speciale plek die Israël, Gods volk, inneemt. Mijn hart is warm geworden voor het Joodse volk. Ik blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor bescherming van Israël. We leven nu al in spannende tijden, maar mogen weten dat er maar één Overwinnaar is: de Here Jezus Christus. Voor ons blijft het zaak standvastig te blijven, zeker ook in ons gebed voor Israël.

Hartelijke groet,

Gerard
=-=-=-=
 
 
De Bijbellezer is vertrouwd met datgene wat gaat komen.
Maar de akelige dingen die zijn geprofeteerd zien wij graag als niet van toepassing.
Ik geloof dat wij een smalle weg ontvangen om te gaan en om in te zijn. Een weg waarin wij verder worden toegerust; gereinigd en gekleed. In het dal van diepe duisternis is er immers de nabijheid van de HEER - tot wij gereed zijn om de Bruiloftszaal in te gaan.
Tegelijkertijd wordt er een oordeel voltrokken in vuur, door Christus Die gegeven is alle macht zowel in de hemel als op de aarde.
Beste Peter,Was de bijbellezer maar vertrouwd met wat er komen gaat!

Las men maar wat in die Bijbel.

Bovendien moeten we ons realiseren dat wij een rol spelen in die gebeurtenissen.

Ook dat leert de Bijbel.

Wij bidden edat God tot zijn doel komt met Israël.

Want de verlossing van Israël gaat vooraf aan de verlossing van de wereld.

Je hebt gelijk als je zegt dat lijden vaak een weg naar reiniging en heiliging is.

Maar het is eenz ware weg.

Let maar eens op de weg die Israël is gegaan en die men daar, in deze benauwende en angstige tijd gaat.

Het zijn echt de “weeën van de Messias”waar de rabbijnen over sprken en waarvan de Here Jezus de tekens van

het “begin van de weeën”noemt.

Wees waakzaam, want er komt nog meer.

Richt je hoofd op en wacht op de komende Heer.Jvb
 
 
Shalom, Shalom;
There's no G'D like YHWH.
Hij toch stelt Zijn Torah over de volken. Zijn Woor (YaHshua) is de Waarheid.
Am Yisra-El Chai.
 
 
Iets om over na te denken.
Stel voor - en dit is helemaal niet zo vreemd! dat er in Israël nog altijd een wrok bestaat jegens Europa (en dus ook jegens ons land) … voor wat betreft de holocaust.
Er zijn toen ongeveer 104.000 Joodse Nederlanders gedeporteerd en vermoord. (!)
Stel voor dat Christus als Hij komt die wrok / grief oppakt en verwerkt in Zijn rechtsgeding en komt tot een vonnis, een oordeel…
… is het dan oog om oog, tand om tand? Kunnen wij ons een voorstelling maken van de ernst van de komst des HEEREN?
Een beetje, twee beetjes speculatief, Peter.

Wel heb je gelijk dat God zal oordelen omdat de volken (wij) Israël onder de volken verstrooid hebben.

Dat staat in Joël 3:2.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Dit tekstgedeelte laat zien wat er met een kerk gebeurt die de theologie van de WCC aanhangt.

Jer 8
8 Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des HEREN is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd! 9 Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

11 Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. 12 Zij worden te schande, omdat zij gruwel bedreven hebben; toch schamen zij zich in het minst niet, en van blozen weten zij niet; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde van hun bezoeking zullen zij struikelen, zegt de HERE. 13 Ik wil hun oogst inzamelen, luidt het woord des HEREN; er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgeboom, ja, het loof verwelkt; en hetgeen Ik hun had gegeven, dat ontgaat hun.

Dag Simon,Dank voor je reactie.

Ik denk niet dat de WCC een theologie over Israël heeft ontwikkeld.

Wel blaast de WCC een duidelijke anti-Israël wind uit Geneve.

Zo komen, ik schrijf dit met verdriet, de kerken snel, zonder dat ze het zelf merken en onontkoombaar in de wereldkerk van de antichrist terecht.

Heel tragisch en heel verdrietig.

Nu al ‘geen druiven’ en ‘geen vijgen’, dus geen of nauwelijks geestelijke vrucht maar afval, zoals Psalm 129:5-8 al waarschuwt: “Als gras op de daken dat verdort, voordat men het uittrekt”. We zien het voor onze ogen geberuten en realiseren ons dat de Heer waarschuwt: Wie staat zie toe dat hij/zij niet valt.

ShalomJvb
 
 
Een 700 jaar oude profetie uit de Yalkut Shimoni (exegese van Jesaja) claimt dat een wereldoorlog met Iran de aanleiding zal zijn tot de komst van de Messias: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149899#.Tsp4LfKqnyB
 
 
Sinds kort kunnen wij de zender Fam.7 ontvangen.Ik beschouw dit als een zegen, er is een wereld voor mij opengegaan om te ontdekken dat zoveel Christenen nog achter Israel staan.
Mijn vraag is hoe weet U van die mars in maart 2012?
Ik wil de heer Van Barneveld gaarne Gods zegen toewensen bij zijn werk voor de tv.. ik geniet hier van en steek er veel van op. Mijn bede is dat U dit nog vele jaren mag doen in goede gezondheid. Dit hoeft voor mij niet zichtbaar te worden opde website.Als ik van U antwoord mag ontvangen is voor mij voldoende.
hartelijke groet,
jelteDag Jelte,

Dank voor je vriendelijke reactie.
Ik moesr even zoeken naar de bron van het bericht over de grote mars
tegen Israël die voor de 12e maart is gepland.
Het bericht komt via de Israëlische zender Arutz 7
Het initiatief is van Feroze Mithiborwala van Awami Bharat, een
radicale groep die strijdt tegen imperialisme, Zionisme en
Brahmanisme. De mars moet starten in Turkije, India en Marokko en
onderweg zoveel mogelijk meelopers oppikken. Zo hopen op een miljoen
deelnemers. Ze willen de grens van Israël bestormen en Jeruzalem
'bevrijden'.

Het houdt niet op.
Alle middelen en alls boze machten worden ingezet om Israël kapot te maken.
Waarom?
Omdat die boze machten weten dat de Verlosser uit Sion gaat komen!
Hoe ik dat weet?
Omdat de profeet Jesaja en de apostel Paulus dat hebben gezegd.
En het Woord van God komt uit....altijd.
Alleen laten we bidden dat het eindelijk eens ophoudt.
Dat er eindelijk vrede komt over Israël en Jeruzalem.

Shalom

jvb
 
 
Volgens de sociaaldemocrat en is het na negen maanden voor iedereen duidelijk dat het bewind van de militaire raad in Egypte tot een catastrofe heeft geleid. Met name het geweld van de afgelopen dagen heeft voor hen bewezen dat de verkiezingen niet vrij of veilig zullen verlopen.
Dit stond in een bekend dagblad. Wat is hier toch aan de hand?

4 De HEER heeft hun geest in verwarring gebracht.

Zo komt Egypte ten val, wat het ook onderneemt,
als een dronkaard die in zijn eigen braaksel valt.
15 Kop of staart, palmtak of riet,
in Egypte brengt niemand nog iets tot stand Jesaja 19

Beste Cor,

Mijn dank voor je reactie.
In Jesaja 19 staat nog veel meer over egypte.
Ik noem maar twee zaken:
1. "....en het land van Juda zal voor hen tot een schrik zijn....."
(19:17). Dat is al in 1967 en 1973 gebeurd, toen de Israëlische
troepen het Suezkanaal zijn overgestoken, nadat Egypte dacht Israël
even te verpletteren. Maar dan zal Egypte zich tot "de HERE
bekeren..." (29:22).
2. Egypte zal met Assur de HERE dienen....Gezegend zij Mijn volk
Egypte...(19:24,25).

Er is dus hoop voor Egypte.

Maar nu is er veel reden tot voorbede. Vooral voor de Christenen in
dat land. Wat de Joden in 1948/1949 is overkomen (Overvallen, moord en
beroving) dreigt nu over de Christenen te komen. Volgens berichten
zijn 250.000 Christenen van plan om zo mogelijk het land te verlaten.

Shalom

jvb
 
 
In samenwerking met Stichting Christenen voor Israel hebben enkele Friezen de Montifiore-molen in Jeruzalem weer helemaal bedrijfsklaar gemaakt.Voor verdere informatie verwijs ik naar www.friesch dagblad d.d.31-07-12 en voor enkele foto"s naar bertusdijkstra.nl/youtube.html
Eind augustus zal de molen door premier Netanjahu worden geopend.In crisistijden even een positief geluid.Moge dit werk gezegend worden.
Shaloom jelte cuperusBeste Jelte,

ik heb ervan in de Israëlische pers gelezen. ergens in de Jerusalem Post. Laten we hopen dat jullie gebaar een bemoediging is voor Israël. moge de HERE, de God van Israël Friesland zegenen.
Jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven