Gods grote Daden

... de honderden kleine wonderen van elke dag zoals de vele raketbeschietingen vanuit Gaza die betrekkelijk weinig slachtoffers eist Klik voor ware grootte
... de honderden kleine wonderen van elke dag zoals de vele raketbeschietingen vanuit Gaza die betrekkelijk weinig slachtoffers eist

Het is moeilijk, volgens historici onmogelijk, om Gods hand in de geschiedenis te herkennen. Toch geeft de Bijbel voorbeelden van Gods machtige daden. Niet alleen in Israël maar ook in geschiedenissen van veel volken. Een belangrijke vuistregel om iets van Gods handelen te kunnen herkennen staat in Genesis 12:3 en Numeri 24:9. “Gezegend die u (Israël) zegenen; en die u vervloekt, vervloekt!” profeteerde de heiden-profeet Bileam.

Deze geestelijke wetmatigheid is eeuwenlang geldig gebleken. Israël is tot vandaag de toets voor de volken voor Gods zegen of vloek. Door deze vuistregel (Genesis 12:3) kunnen we veel van Gods grote daden herkennen. Bijvoorbeeld de opstanden in de Arabische landen zijn ook ernstige waarschuwingen van de God van Israël. Waarschuwingen van de Eeuwige aan die landen: Blijf van mijn volk Israël af! In Zijn rede over het einde van de wereld de Here Jezus heeft de Here Jezus het ook over opstanden. Hij zegt ook in welke periode de wereldgeschiedenis dit zal plaatsvinden. Hij noemt die periode “het begin van de weeën” (Matteus 24:7,8). Opvallend is dat rabbijnen deze tijd “de weeën van de Messias” noemen. We zien dan ook hoe die “Arabische lente” onverwachts snel verandert in een Moslim sharia-winter. De Moslim Broederschap die hier een steeds grotere rol in speelt, heeft als een van de doelen het herstel van een kalifaat, maar dan niet alleen in het oude Ottomaanse (Turkse) rijk, maar nu wereldwijd. Dit is een voorfase van het voor Israël en voor bijbelgetrouwe Christenen uiterst vijandige rijk van de antichrist. Zoals voorzegd is in bijvoorbeeld Openbaring 13 en Openbaring 17, maar ook in Daniël 2 en Daniël 7 en Daniël 11. De wereld en veel kerken hebben nauwelijks aandacht voor de ernstige en ook profetische dimensies van wat er nu gaande is. Zo’n 34 eeuwen geleden was dat wel anders.

Kanaän en nu

Rachab, een hoer uit Jericho en de inwoners van Gibeon in Kanaän waren 40 jaar na de uittocht van Israël uit Egypte nog diep onder de indruk van Gods machtige daden voor Israël (Jozua 2:8-11 en Jozua 9). Zij herkenden Gods machtige hand in de gebeurtenissen en geloofden Gods Woord waarbij HIJ Kanaän aan Israël had beloofd. Zij namen toen een moedig besluit, kozen voor Israël en werden gered. In die tijd gingen verhalen over Gods grote daden voor Israël over de hele wereld. Werden herkend en erkend. Nu is dat helaas anders. Bijna de hele wereld verzet zich tegen Gods herstelplan voor Israël. Zij zien Gods machtige hand over Zijn volk niet. Machtige wonderen waarvan de geestelijke en politieke consequenties niet worden onderkend.

We noemen slechts enkele feiten:

  1. De overwinningen van Israël in vier grote verdedigingsoorlogen tegen fel hatende islamitische vijanden. Bewijs van de oneindige suprematie van de God van Israël over de godheid van de Islam.
  2. De terugkeer van Israël na ongeveer 18 eeuwen ballingschap. Tot in details voorzegd in de Schrift. Het is een groot sociologisch wonder, een menselijke onmogelijkheid, dat bijvoorbeeld de stammen Manasse en Dan tijdens 27 eeuwen ballingschap en rondzwerven onder de volken de eigen, Israëlitische indentiteit hebben behouden. En nu terugkeren (Zacharias 10:9). Dit geldt uiteraard ook voor andere Israëlieten die uit Rusland, Arabische landen, ja uit alle streken van de aarde terugkeerden. God heeft dus nog een groots plan voor Israël.
  3. Het wonderlijke herstel van het totaal verwoeste land, dat volgens reisbeschrijvingen van anderhalve eeuw geleden eeuwenlang bedekt was met dorens, distels en puinhopen.
  4. Het feit dat het herstel van het land en de terugkeer van het volk door een groot aantal bijbelse profetieën nauwkeurig is voorzegd en geïllustreerd. God zegt eeuwen van tevoren wat HIJ gaat doen en doet (vooral in onze tijd) precies wat HIJ heeft gezegd. Ook dit zijn voorbeelden en tekens van Gods machtige daden.
  5. Ten slotte de honderden kleine wonderen van elke dag. Wonderen tijdens de vier oorlogen met de Moslim buurlanden, die we noemden. Het wonder dat ondanks de rakettenregens van Palestijnse terroristen betrekkelijk weinig (één is al teveel) ongelukken gebeuren. Twee recente voorbeelden: In Ashdod wordt al 40 jaar zonder onderbreken een klaslokaal wekelijks gebruikt als synagoge. Maar tijdens sabbat van 29.10.2011 was er niemand. Juist toen werd het verlaten pleintje bij de synagoge getroffen door een Palestijnse raket uit Gaza. Of de kleuterschool in Ashkelon, die net verlaten was en toen door een raket zwaar werd beschadigd.

Waarheen?

Hoe reageert de wereld op deze machtige daden van de Eeuwige? Niet zoals Rachab de hoer uit Jericho en de inwoners van Gibeon. Eerder als de andere inwoners van het Kanaän van zo’n 3400 jaar geleden. De vijandschap tegen Israël (antisemitisme en antiZionisme) neemt onrustbarend toe. De boosheid van politieke leiders tegenover Israël kwam onlangs weer eens aan het licht tijdens een conversatie van Sarkozy met Obama. En door het accepteren van de niet bestaande staat van de Palestijnen als lid van de UNESCO. Wat later door het jankerige gezeur van de EU, de VS en zelfs onze minister van Buitenlandse Zaken over wat huizen die Israël versneld rond en in Jeruzalem gaat bouwen. Wat een Bijbelse zaak is, immers er staat geschreven: “De HERE bouwt Jeruzalem” (Psalm 147:2). En de profeet Amos voorzegt: “Verwoeste steden zullen zij weer opbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken” (9:14). Met een garantie dat zij zullen blijven. Om twee redenen: 1. Zij zullen de wijn ervan drinken. 2. De HERE zegt: “Dan zal IK hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond, die IK hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God” (9:15). Zo gebeurde het eeuwen geleden en zo gebeurt het nu. Intussen gaat God door met zijn plan. Toen en nu. We kunnen nog veel machtige daden van de Allerhoogste verwachten. Meer terugkeer van Israëlieten. Bijvoorbeeld Efraïm en stammen die daarbij horen (Ezechiel 37:15 ev.). Nog een beschamende nederlaag van islamitische legers (Psalm 83). Waarschuwende oordelen over de hele wereld (Psalm 105:7). Oordelen die de Here Jezus noemt: ‘het begin van de weeën’ (Matteus 24:8). Want de Heer zegt: “Zou Ik ontsluiting geven en niet doen baren?” (Jesaja 66:9). Dat gebeurde in 1948. Toen werd de moderne staat Israël geboren. Jesaja profeteerde verder: “Of zou Ik, Die doet baren, toesluiten?”

God gaat door. Wat doen wij?

8 Reactie(s)

 
 
Wat doen wij?
Wij bidden voor Israël, kijken iedere dag even op Jpost en A7 hoe het is - en zijn dus dagelijks en intensief betrokken bij Israël,
terwijl onze liefde voor ons eigen land bekoelt, voor zover deze nog niet verboden is.
Toch denk ik dat Gods Zegen voor hen die Israël zegenen, zal worden geopenbaard in ons leven in onze eigen situatie, rond huis en haard, in ons "vaderland" Nederland.
Dat zou dan een opwekking kunnen zijn, of wedergeboorte, of hulp in eventuele verdrukking, dat weet ik niet precies en dat blijft natuurlijk ook een verborgenheid des HEEREN.Bedankt Peter, voor je bemoedigende reactie.
We zegenen Israël, niet (alleen) om de zegen die de HERE ons heeft beloofd, maar juist omdat de God van Israël dat van ons, volgelingen van Yeshua, verwacht.
Shalom

jvb
 
 
Het verbod op ritueel slachten is er niet doorgekomen bij de eerste kamer, er is veel voor gebeden dat dit er niet door zou komen.

Gods grote daden, er zou een verschrikkelijk e storm over Nederland komen deze dagen, maar het is nu afgezwakt naar een gewone storm.

God vehoord werkelijk gebeden.
Loofd Hem, prijs Hem, De God van Abrahan, Izak, en Jakob.
 
 
Jodenhaat met de paplepel ingieten: http://brabosh.com/2011/12/15/pqpct-erd/

Om van te walgen!
Mijn gebed is dat God de Vader zijn volk zal beschermen tegen al deze haat die gericht is op de haat tegen de komst van Gods Koninkrijk.
Niets zal Gods Koninkrijk kunnen tegenhouden. Vanuit Sion zal Gods heil komen. Jezus regeert
 
 
Beste Jan,
Hamas heeft zijn haat tegenover Israël, zeer groots gevierd. Inderdaad, kinderen worden klaar gestoomd om deze gruwelijke haat om te zetten in daden. De vervloekingen worden steeds groter en heviger.Dit moet toch een gruwelijk in Gods ogen zijn, maar Gods daden zijn grootser en wonderbaarlijke r. Die gaan ondanks door. Zo groot is God, de Vader van Israël. Wij kunnen en mogen daarom niet stoppen om onze gebeden voor Israël. God hoort en verhoord. Dat heeft Nederland deze week ondervonden.
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst op je werk.
 
 
ook vandaag opnieuw laten bidden in onze kerk... hoewel onze kerk op papier pro Israel, Gods volk, is, wordt er bedroevend weinig aandacht aan besteedt.
Vandaag heb ik maar weer eens voorbede gevraagd, en dat is gehonoreerd... uiteraard, maar dit zou spontaan vaker moeten gebeuren! Ik hoop in ieder geval dat zo'n voorbede mensen ook laat nadenken over water er allemaal plaatsvindt! God heeft Zijn volk nooit laten vallen, wel gestraft door bijvoorbeeld ballingschappen ... maar we MOETEN achter onze grote broer blijven staan, want het blijft Zijn oogappel!Dag Harold,

Vast het beste voor 2012 toegewenst.
Het wordt een spannend jaar.
Goed dat je voorzichtig doorzet.
Het probleem in jullie kerk is waarschijnlijk gebrek aan onderwijs.
Aan Bijbels inzicht van wat Israël betekent in Gods ogen en in Zijn plan.
Geen inzicht in het Bijbels aspect van de gebeurtenissen in onze tijd en in het profetische Woord. Want wat je niet weet, wel daar ben je niet bij betrokken.
Daarom moet er meer onderwijs zijn over gods plan met Israël en met de wereld en de rol die de Gemeente daarin speelt. Dan komt gebed vanzelf.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Steeds wanneer je stukken van u leest komt er een rust . Wat men zaait zal men oosten, geniet steeds van u uitleg en van de reactie. Moge God ons en Israel steeds nabij zijn en zijn koningrijk kome.
 
 
De Eeuwige zal overwinnen en de Zoon Yeshua.Allah,de satanische g'd van de islam zal het verliezen en ook de valse profeet Mohammed
Laten wij elke dag bidden voor Jeruzalem en voor alle joden in Israel
maar ook in de galoeth .Tevens ook voor de omringende volken rond Israel,dat hun ogen geopend worden voor de G'd van Israel!!
 
 
Ik heb geen grootse woorden te schrijven, dan dat ik ook het volk van Israel zegent en steunt. Ik hoop dat ik ooit deel mag uitmaken van Gods volk, want zoals er geschreven staat "Gans Israel zal behouden worden".

Sjaloom israel


Beste heer Kuiper,

Dank voor je sympathieke reactie.

Het is heel belangrijk dat wij nu, in deze spannende tijd voor Israël,
Gods volk steunen en zegenen. Op die weg word je vanzelf geleid naar
Israël en naar meer te doen. Bij Israël horen? Ik geef je maar één
tekst waardoor je zien kan hoe dat gaat. "Bedent daarom, dat jullie
die vroeger heidenen waren naar het vlees......dat jullie in die tijd
zonder Christus waren en UITGESLOTEN VAN HET BURGERRECHT VAN ISRAEL en
vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in
de wereld. Maar nu, IN CHRISTUS JEZUS, zijn jullie die vroeger veraf
waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus" Lees Efeziërs
2:11,12.

Zo werkt het beste vriend van Israël en dat werkt goed.

jan van B.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven