Home Actueel Midden Oosten Geruchten van Oorlogen

Geruchten van Oorlogen

Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran aanvallen? Deze vraag waart ook als een spook door de internationale pers. De Iran-oorlog is in feite al begonnen ... Klik voor ware grootte
Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran aanvallen? Deze vraag waart ook als een spook door de internationale pers. De Iran-oorlog is in feite al begonnen ...

In zijn drie profetische redes over de eindtijd noemt Jezus een aantal opvallende signalen waar we op moeten letten. Een van de minst bekende tekens die Hij van de snel dichterbij komende eindtijd noemt is “geruchten van oorlogen”. Er is geen land in de wereld dat zo bedreigd wordt door oorlog als Israël. Dat zo omringd wordt met fel hatende vijanden, die luid en duidelijk verkondigen dat zij uit zijn op de vernietiging van Israël.

Terwijl de wereld toekijkt, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Nazi-Duitsland bezig was het Joodse volk uit te roeien. In Israël gonst het dan ook van “geruchten van oorlogen”.

We noemen:

  • Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran aanvallen? Deze vraag waart ook als een spook door de internationale pers. De Iran-oorlog is in feite al begonnen. Denk aan de stuxnet-virus-aanval op de centrifuges waarin het uranium 238 wordt verrijkt. En aan de atoomgeleerden van Iran die zijn omgekomen. Het grote gevaar ligt in de eindtijdvisie van de Ayatollah’s. Zij zijn bereid miljoenen burgers en de vernietiging van half Iran aan hun doel op te offeren: De komst van de Mahdi, de islamitische messias te bevorderen. Het MAD (Zekere Wederzijdse Vernietiging; Mutual Assured Destruction) principe tussen de VS en Rusland tijdens de koude oorlog gaat hier niet op. Religieus islamitisch fanatisme overheerst. Dit “gerucht van oorlog” wordt al lang niet meer gezien als een gerucht.
  • Gaza en Zuid Libanon, Hamas en Hezbollah, hebben zeer grote wapen- en munitieopslagplaatsen en voorraden. Beheerd door groepen terroristen die niets liever willen dan al die monsterlijke wapens op Israël los te laten. De vraag is niet of, maar warnneer Israël zal militair zal reageren op de dagelijkse raketbeschietingen van de Hamas
  • Syrië heeft acht divisies tussen Damascus en het Meer van Galilea gelegerd. Ze kunnen bij wijze van spreken morgen tegen Israël optrekken. Het is bekend dat Syrië gifgasgranaten met de bijbehorende raketten klaar heeft. Wanneer zal voor Assad het water van de opstand en de internationale druk tot de lippen komen zodat hij een wanhoopsoorlog tegen Israël start?
  • Het hele Midden Oosten is bezig aan de grootste bewapeningswedloop in de wereld. En al die wapens zijn tegen Israël gericht. Israël is het eerste doel van de islamitische strijd om een wereldwijd kalifaat.
  • Dan is er de Arabische lente, die geen vrijheid en geen democratie maar meer Moslim fundamentalisme heeft gebracht. De Moslim Broederschap heeft in Egypte en in Algerije en Tunesië de macht en is in Libië op weg naar de macht. Eerst doel onderweg naar het einddoel van de Islam, een wereldwijd kalifaat, is voor de Moslim Broederschap de vernietiging van Israël en de verovering van Jeruzalem.

Majoor Generaal Gantz, de stafchef van het Israëlische leger, heeft gisteren tijdens de Herziliya Conferentie uitgelegd hoe de vijand bezig een strategisch front rondom Israël op te bouwen. Een volgende oorlog, die van veel kanten tegelijk komt, zal kort, maar hevig en vernietigend zijn. De vijand heeft van de vorige vier oorlogen geleerd dat Israël door een conventionele oorlog niet te verslaan is. Een komende oorlog zal gericht zijn op burgerdoelen overal in Israël. De vijand zal vanuit stedelijke gebieden aanvallen en zo gebruik maken van de eigen burgerbevolking als menselijke schilden. Israël is druk bezig om op verschillende terreinen defensieve en zelfs offensieve mogelijkheden te ontwikkelen.

Israël is zich bewust van het feit dat door Palestijnse leugencampagnes, die door de VN en internationale media worden ondersteund en zelfs vermenigvuldigd een pariastaat is geworden. Dat maakt verdedigen zeer moeilijk. Op diplomatiek terrein probeert Israël hier en daar nog wat vrienden in deze wereld te vinden of te maken. Er gaan geruchten dat Netanjahu van plan is veel nederzettingen in Juda en Samaria te ontmantelen en de Joodse mensen, zoals in 2005 in Gaza is gebeurd, zo nodig (en dat zal nodig zijn) met geweld te verwijderen. Zo hoopt hij steun van president Obama te krijgen voor zijn eigen voorwaarden voor een vredesverdrag met de Palestijnse Autoriteit. Ik vrees dat zoals de slang Eva misleidde, Obama bezig is Netanjahu te misleiden. Laten we bidden en hopen dat Natanjahu verstandiger is dan Eva.

Wij kunnen Israël steunen. De profeet Daniël voorzegt dat Israël in deze tijd van nood ‘kleine hulp’ zal krijgen. Hij zei er niet bij dat gebed echt geen ‘kleine hulp’ is, maar een machtig wapen in de strijd om Israël en Jeruzaslem. Wij weten ook dat God bezig is zijn eigen volk te herstellen en Hij zal niet toestaan dat wie dan ook zijn werk in de weg staat. De profeet Jesaja zegt dan ook: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zut gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:17). Bidt dat deze tekst realitiet wordt en dat de “geruchten van oorlogen” geruchten blijven. Het gaat ten slotte om het Koninkrijk van de HEER dat komt.

10 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
In de gedachten van de Islam, hebben zij nog nooit een oorlog tegen Israël verloren en menen nu al deze komende oorlog te hebben gewonnen. De Mahdi is immers onderweg. De wereldleiders kijken toe en wachten af. In het Europese parlement, is men zo arrogant om de vinger te blijven opheffen naar Israël en willen bepalen hoe nu de landverdeling moet zijn. We kunnen wel raden hoe dat dan zal aflopen. Israël blijft immers de boosdoener! Maar die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.(Psalm 2:4) Is het niet God alleen die beslist over zijn volk en land? Moeten wij ons daar niet diep voor buigen en onze gebeden naar Hem opzenden ter wille van zijn volk? Moeten we als christenen niet Gods woord naar waarheid weten te schatten en Israël steunen? Het gaat inderdaad om Gods Koninkrijk.
Jan, een hartelijke groet en veel zegen op je werk,
Agatha.
 
 
Beste Jan,

Hoe zie jij Zac.13:7-9? Mijn dagelijkse gebed is dat Israel geestelijk hersteld wordt en met alle dreiging zijn toevlucht neemt tot de God van Israel. Dat ze hun vertrouwen niet stellen op hun politieke vrienden en hun sterke leger maar op Hem alleen. Onze gebeden zijn daarbij onontbeerlijk. Mijn grootste vreugde zal zijn als het Joodse volk actief leert schuilen bij de levende God en hun verdrukking en lijden na vele eeuwen tot een einde komt.

sjalom

EdBeste Ed,

Het is goed om te bidden om het geestelijk herstel voor Israël. Nodiger lijkt mij om te bidden voor een opwekking in Nederland. Want veel is er niet overgebleven van 'het geloof' in ons land. Het is opwekking of oordeel'. Terug naar Israël. Belangrijk is ook om tegelijk te bidden voor Israël's bescherming tegen al die raketten die drigend op Gods land en Gods volk gericht zijn. voor een waakzaam IDF. We moeten vroom en realistische zijn. Koning David had zijn schuilplaats bij de HERE zijn God. Maar hij moest tegelijk heel wat oorlogen voeren. Zo is het nu nog/weer. "Een tweesnijdend zwaard is in hun hand....om wraak te oefenen aan de volken" zegt Psalm 149:6.7. Dat hoort er helaas ook bij. En te bidden voor verder vervulling van de profetieën, bijvoorbeeld om de terugkeer van Manasse en Efraïm.
Nu je vraag over Zacharia 13:7-9.
Zacharia 12 gaat over de verschijning van de Gekruisigde aan Israël en naar ik geloof ook aan de wereld. (12:10). Israël ontroerd reageren (12:10b-14). daarna komt er een reinigingsproce s over Israël (Zach.13:1-6). Dan komt de hele wereld in opstand tegen Israël, waarbij de Messias, dus de Here jezus, zal ingrijpen door zijn verschijning op de Olijfberg (14:1-7). Vervolgens worden de vijanden verslagen (14:12-15) en zal het messiaanse rijk aanbreken (14:8-11 en 20,21). De volken zullen in dat vrederijk optrekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren (14:16-19).Waarom nu pas over het door jou aangehaalde gedeelte, 13:7-9? Omdat dit gedeelte niet helemaal duidelijk is. Gebeurt dit nog of is het al in de loop van de geschiedenis gebeurd. Denk aan de slachtingen onder het Joodse volk door de Romeinen in de jaren 70 en 135 waar je ook best van 2/3 kunt spreken. Of aan de Holocaust in WO II, waar ook misschien wel 2/3 van de Europese Joden is omgebracht. In de Bijbel gebeurt het wel maar dat profetieën die vervuld zijn en die nog vervuld worden vlak bij elkaar of zelfs door elkaar worden vermeld. Wel stemt het mij verdrietig dat men zelden de profetie uit Zach. 12, 13 en 14 uitlegt, maar altijd die 2/3 die nog zou moeten omkomen een beetje kil aanhaalt. Alsof God niet barmhartig en genadig is.
Shalom, Ed.

jvb
 
 
Bedankt Jan voor je actuele artikel. Het zijn benauwde tijden voor God's volk en de wereld. Er voltrekt zich steeds meer een verstinkend net van vijanden rond Israël. Mijn gebed is dat God Zijn Volk zal beschermen voor de boze.

Groet,

Bram
 
 
Net op het 8 uur Journaal ging het ook over dat Israël nu openlijk dreigt om Iran aan te vallen. Als dit ook echt gaat gebeuren, zijn de rapen in de E.U. pas echt gaar door de exploderende olieprijs, nu de Europese economieën zo aan het kwakkelen zijn. Ik heb heel sterk het gevoel dat in 2012 de 7 jaar durende Grote Verdrukking gaat beginnen.
 
 
We kunnen in de Bijbel lezen hoe het zal vergaan met de landen die Israel aan willen vallen, in Ezechiël 38 en 39 staat het duidelijk geschreven, en het zal gebeuren voor dat Hij wederkomt.
Ik ben het met de vorige reactie eens dat de Grote Verdrukking begint, alles wijst het er op in deze tijd, het net sluit zich overal om ons heen.

gr. Lieuwe
 
 
Dag Jan,

Dank voor je waardevolle blog. Wel een vraag. Je schrijft: "De profeet Daniël voorzegt dat Israël in deze tijd van nood ‘kleine hulp’ zal krijgen". Nu neem ik aan dat je hiermee Daniel 11: 34 bedoelt. De context hierbij is de tweede aanval van de koning van het Noorden, terwijl - zo lees ik het - de eerste aanval nog moet komen. Met andere woorden: Pas je de tekst over een kleine hulp wel toe op het goede moment?

Neemt niet weg dat we zeker voor Israel moeten bidden!

Ik zie uit naar je reactie,
Wout
 
 
Beste br.Van Barneveld,

Een interessant en actueel onderwerp die wij niet onder stoelen en banken moeten schuiven. Zoals geschreven staat in Matthéüs 24:6-7-8 waarschuwt de Here Jezus…Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk… Doch dat alles is het begin der weeën.
Een geweldige tekst waarop wij ons niet hoeven te verontrusten zolang wij ons maar richten op onze Heiland de Here Jezus Christus.
Daarnaast zullen wij Israël en zijn volk blijven gedenken in de gebeden en uiteraard niet vergeten Nederland waaruit steeds meer blijkt dat dit land zijn Heer en Heiland de rug toekeert.

Shalom,
George
 
 
Ter bemoediging, shalom Israël
Jesaja 60

1
Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.
2
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

18
Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof.

22
De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.
 
 
Iran zegt alleen uranium te verrijken t.b.v. energieopwekkin g. Achmadineshit is ingenieur(!) en weet heel goed dat elke explosie in feite het in korte tijd vrijkomen van veel energie is. Als hij zegt dat hij alleen uranium verrijkt voor energieopwekkin g, heeft hij dus gelijk. Immers een exploderende atoombom is niets anders dan een in extreem korte tijd vrijkomen van extreem veel energie.

Achmadineshit mag nog zo'n duivel zijn, maar dank zij de onkunde van politici hoeft hij op dit punt dus niet eens te liegen!


U hebt gelijk, mijnheer Hahn.
Als fysicus kan ik uw opmerking bevestigen.
Ook de IAEA heeft de vrees van Israël weer eens bevestigd in een rapport dat de waarschijnlijkh eid uitspreekt dat Ahmadinejad uit is op het maken van atoomwapens.
Over een paar dagen zal Obama de druk op Netanjahu, die naar ik vrees niet gesteund wordt door zijn president Peres vergroten. Obama zal in ruil voor vage steun en concessies proberen Netanjahu te dwingen af te zien op de legitieme verdediging van Israël. moge de HERE Netanjahu de moed en de wijsheid geven te doen wat goed is. Wij kunnen alleen maar bidden op dit moment.
shalom
jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven