Wat NU Weer?

“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” Klik voor ware grootte
“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong”

Dit is een vooraankondiging van een nieuwe serie leugens die over Israël zal worden uitgestort. Geen aantijging is tegenwoordig te smerig en geen leugen, hoe doorzichtig ook, of het wordt wel op Israël afgeschoten. Het verdrietige en gevaarlijke van deze gang van zaken is dat de mensen het nog slikken ook. Israël is een paria onder de naties geworden.

“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” (Psalm 120:2) zal de orthodoxe en ook de seculiere Israëli wel eens zuchten. Hoe zal het met die ‘bedrieglijke tongen’ aflopen? “Gescherpte pijlen van een held, ook gloeiend ekolen van brem” (Psalm 120:4). U vraagt zich waarschijnlijk af: “Wat is er nu weer aan de hand?”

Van 5-9 maart is er een theologische conferentie gepland in Bethlehem. Het thema van die conferetie is: “Christus bij de Controlepost”. U ziet de teneur van die conferentie al voor u: De Here Jezus staat bij een checkpoint verdrietig toe te kijken hoe Israëlische soldaten arme, onderdrukte Palestijnen mishandelen en vernederen. Een video van het veiligheidshek, dat Palestijnse (zelfmoord)terroristen tegenhoudt, moet de één van de nieuwe leugens over Israël (Israël = apartheid) op suggestieve, maar op de gebruikelijke leugenachtige wijze illustreren.

Het Bethlehem Bible College verwacht als deelnemers een dertigtal leiders uit verschillende stromingen van de Christenheid. Eén van de doelen van de conferentie is de Palestijnse Bevrijdingstheologie als enige hoop voor verzoening en vrede in het Midden Oosten te promoten.

Een Anglikaans priester, de Palestijnse theoloog dr. Naïm Ateek, heeft in zijn instituut Sabeel (de weg) deze theologie ontwikkeld. Model was de Bevrijdingstheologie die in de zestiger jaren vanuit Latijns Amerika is ontstaan. In deze theologie werd God bijna exclusief de ‘God van de armen’, die vertrapt en onderdrukt worden, maar die God aan hun zijde hebben.

Sabeel, dat afdelingen heeft in een tiental westerse landen, manoeuvreert nu de Palestijnen de rol van “het arme, door Israël onderdrukte volk, waarvan het land door ‘de Joden’ is gestolen”.

U begrijpt dat er begin maart niet veel goeds vanuit Bethlehem over de wereld zal worden uitgestrooid: Oude en nieuwe leugens over Israël. De Bijbelse boodschap over Gods volk zal weer eens pittig worden verdraaid. Vroegere publicaties en uitspraken vanuit Sabeel staan daar garant voor. Behalve Israël zullen ook Christen Zionisten heel wat felle verwijten en aantijgingen over zich heen krijgen. Eén van die beschuldigingen zie ik als een eer: Wij wagen het de Bijbelse beloften en voorzeggingen betreffende Israël en Gods trouw aan zijn volk, letterlijk te nemen.
Het mooie van dit exegetisch uitgangspunt is dat we het voor onze ogen zien gebeuren. Let u maar op, begin maart zult u meer nieuws uit Bethlehem horen. Minder goed nieuws, helaas, dan de herders zo’n 2000 jaar geleden hoorden. Maar dat bericht kwam van een engel en niet van Sabeel.

De Palestijnse Bevrijdingstheologie is een van de jongste, geestelijk onfrisse vruchten van de eeuwenoude vervangingstheologie. Dat is de visie dat met Christus de rol van Israël in God heilsplannen voorbij is en de kerk de plaats van Israël heeft overgenomen. Hier alleen kort over deze dwaalleer.

  1. We mogen nooit vergeten dat de Kerk als Joodse secte is begonnen. Zie Handelingen 24:5,14 en Handelingen 28:22. Paulus benadrukt dat wij, gelovigen-uit-de heidenen, “medeburgers van de heiligen” (Efeze 2:19) en “medeërfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus” (Efeze 3:6) zijn. Met nadruk op het woordje ‘mede’. Wij zijn gewoon geënt op de edele olijf, tussen de andere, niet afgebroken Israëltakken (Romeinen 11:16-21).
    Israël is onze oudere broer.
  2. Toen de gelovigen-uit-de-heidenen de meerderheid in de jonge kerk werden en toen het conflict met de synagoge voortduurde liepen discussies steeds meer uit op scheldpartijen tegen het Judaïsme en de Joden van overigens gerespecteerde kerkvaders. Anti-Joodse synodebesluiten werden genomen kregen meer en meer een antisemitische karakter.
  3. Toen de aanvankelijk vervolgde kerk in de eerste helft van de vierde eeuw onder keizer Constantijn de Grote staatskerk werd en dus macht kreeg, werden die anti-Joodse besluiten tot wetten en werden Joden steeds meer gediscrimineerd en ten slotte vervolgd.
  4. Dit liep uit op de hel van de Middeleeuwen voor de Joden. Pogroms op Joodse getto’s , vooral rond Goede Vrijdag en Pasen waren jaarlijks terugkerende terreurdaden in zogenaamd Christelijke landen. In veel landen werden Joden gruwelijk vervolgd. De basis was steeds de vervangingsleer. De Joden waren ontzet uit hun positie als volk van God, zij waren ‘kinderen van de duivel, zij waren ‘godsmoordenaars’. Om maar een paar van de vervloekingen te noemen.
  5. Helaas bracht de Reformatie weinig verbetering in de leer van de kerk ten aanzien van Israël en het Joodse volk. De vervangingstheologie bleef bewust en vaak onbewust de basis van het het prediken, het handelen, de vieringen en de exegese van de kerken. Helaas tot op de dag van heden.
  6. Dit liep uiteindelijk uit op de Holocaust in Nazi Duitaland.

Ik besef heel goed dat bovenstaande erg ‘kort door de bocht’ is. Mijn brochure “Het einde van de vervangingsleer’ gaat hier dieper op in. Het boek van Gabriel Wilenski, “Six Million Crucifixions” met als ondertitel “How Christian Teachings About Jews Paved the Road to the Holocaust” beschrijft de weg de vervangingsleer is gegaan van geestelijke uitsluiting van Israël tot de fysieke moord op het Joodse volk. Over dit belangrijke onderwerp hoop ik later meer te publiceren. Terug naar Sabeel en de conferentie in Bethlehem begin maart. Omhuld door veel vrome woorden over liefde en gerechtigheid wijst Sabeel de weg naar de door de hele wereld aangeprezen Tweestatenoplossing. Maar dat is, net als voor de Palestijnse Autoriteit, een fase op weg naar een einddoel. Voor de Palestijnse Autoriteit is dat einddoel duidelijk: ”Heel Palestina en Judenfrei” voor de Palestijnen. Sabeel propageert hetzelfde doel maar dan wat meer subtiel. De twee staten in het voormalige Palestina moeten uitlopen op één staat, waarin Moslims, Joden en Christenen in vrede samen wonen.
Mooi klinkt dat.
Maar noem eens één door de Islam geregeerd land waarin dit het geval is?

Zo is Sabeel een spiegel van meer dan 18 eeuwen vervangingsleer, met het uiteindelijke doel: Het einde van Israël.

Gelukkig heeft de HERE, de God van Israël andere plannen. En wij, wij maken deel uit van Gods plan.

Jan van barneveld

7 Reactie(s)

 
 
Beste Jan e.a.,
We zijn nogal in weer geweest met Sabeel, om hun kwalijke denken aan te tonen, mede omdat ze door de PKN betaald werden, althans de internationale tak te Yerushalayim.
Als je "sabeel" intikt op de zoekmachine bij tora-yeshua.nl vind je genoeg en anders rechtstreeks naar:
http://tora-yeshua.nl/2011/09/pkn-zit-steeds-meer-met-sabeel-en-israel-in-haar-maag/
Shalom,
Ben
 
 
Ateek en zijn organisatie Sabeel liegen als ze zeggen op te komen voor Palestijnse christenen:
http://likud.nl/2011/09/sabeel-komt-niet-op-voor-de-palestijnse-christenen/
 
 
De tweestatenoplos sing is uiteindelijk wat Gods tegenstander wil om God's plannen te dwarsbomen en uiteindelijk Israël te vernietigen zodat Gods plan (Jezus regeert vanuit Sion) zal falen. Die geestelijk strijd is zo zichtbaar in deze wereld als je Gods Woord rond Israël en de Wederkomst van Jezus serieus neemt. Het gaat allemaal hard (denk aan de duistere verdergaande plannen van Iran). Ik ben benieuwd of de generatie vanaf 1948 de werkelijke eindtijd en Jezus wederkomst gaat meemaken (het uitlopen van de vijgeboom Israël)....
 
 
Er is een 55 pagina's tellend document getiteld "Profeten die leugens profeteren in Mijn Naam" van Paul Wilkinson dat gratis te downloden is. (Nederlands vertaald)

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulWilkinson-ProfetenDieLeugensProfeterenInMijnNaam.pdf.

Dit gaat over de zorgelijke ontwikkeling van de groeiende oppositie binnen de Evangelische Kerk tegen de moderne staat Israël. Deze oppositie is geworteld in een interpretatie v/d bijbel die de Kerk ziet als dat ze Israël vervangen (of 'vervuld') heeft in Gods profetische plan.

Dit document stelt duidelijk aan de kaak het verschijnsel Christelijk Palestinianisme en de anti-Israël kruistocht en welke mensen hierbij betrokken zijn. Het lezen meer dan waard!Simon,

Heel hartelijk dank.
Ik heb het boek van Broeken doorgelezen.
Buitengewoon belangrijk.
Ik wist niet dat de strijd tegen gelovigen die d emoed hebben om de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk op te vatten, juist in verband met Israël, zo fel is en dat zoveel top-evangelicals de leugens van Ateek accepteren.
Als de Heer mij nog tijd geeft zal ik ook de gegevens uit dit boek meenemen in een boek: "Het einde van de vervangingstheo logie". In de Krant van Christenen voor Israël en in het Zoeklicht heb ik er al iets over geschreven.
Shalom

jvb
 
 
"Wij wagen het de Bijbelse beloften en voorzeggingen betreffende Israël en Gods trouw aan zijn volk, letterlijk te nemen."

Ik zou het niet aandurven om het te ontkennen!

De Palestijnen zijn overigens helemaal niet van tel bij de islamitische volken rondom, er is maar 1 doel en dat is Israel vernietigen. Als ze echt zo te doen hebben met de Palestijnen, laat dan b.v. Jordanie maar eens over de brug komen. Zij hebben immers ook Palstijns grondgebied in handen. Kijk ooks eens wat de diverse heersers met hun eigen volk doen, ik noem Libie, Egytpe, Syrie, Iran, Irak laat staan dat ze uit een ander land komen.

Maar het uiteindelike probleem is dat, zowel de Joden als de Islamieten, onze Here Jezus Christus verkeerd belijden. Uiteindelijk draait het hier om, want als ze beiden dit wel gaan doen komt de laatste bladzijde van Gods boek echt in zicht.
Beste Jantje,

Voor een groot gedeelte ben ik het met je eens.
Alleen je laatste zin is wel heel kort door de bocht.
De apostel Paulus heeft jarenlang gepiekerd en de Tenach doorzocht voordat hij ninzag, beter gezegd, hem geopenbaard werd, hoe het zat met wat jij noemt, het belijden van Jezus Christus door Israël. Paulus noemt dat zelfs een 'geheimenis' of 'een goddelijk geheim'. Lees Romeinen 11:25-29 maar eens even door.Ik haal alleen het 28e vers aan, maar ik begrijp best dat ook dit te weinig is om dat grote geheimenis te onthullen. "Naar het Evangelie zijn zij vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil" "Zij"= het joodse volk, Israël. "Om uwentwil" betekent twee dingen; 1. Door uw schuld, door de slechte behandeling van het joodse volk door de kerk , nu al 18 eeuwen lang. 2. Ter wille van u. Want dezelfde Paulus zegt: "Door hun val (struikeling) is het Heil tot de heidenen gekomen". Ik hoop, beste JanGerrit, dat je er iets van begrijpt.
Shalom

jvb

 
 
Beste heer van Barneveld,

Dank voor uw uitleg, helemaal nieuw voor me, en zeer verhelderend. Begrijp me niet verkeerd hoor ik ben helemaal pro-Israel, ik steun het volk Israel in gebed.

Ik heb de tekst nog eens nagelezen en in vers 25 (statenvetaling ) word gesproken over een verharding. Is het zo dat dit een zelfde soort verharding is als de Farao van Egypte toonde.
Mijn dank, beste JanGerrit, voor je goede opmerking/vraag.

Inderdaad staat in de SV en ook in de HSV "verharding voor een deel", dus een gedeeltelijke verharding.

Wat Farao betreft lezen we: (Ik volg de HSV, Herziene statenvertaling ):

1e plaag: "...het hart van Farao verhardde zich" (want de magiërs deden hetzelfde als Mozes. (Exo7:22).
2e plaag: "maakte hij (Farao) zijn hart onvermurwbaar" (8:17). dus Farao had een kans om zich te bekeren.
3e plaag: "Maar het hart van Farao verhardde zich"(8:19)
4e plaag: "Maar de Farao maakte ook deze keer zijn hart onvermurwbaar" (8:32)
5e plaag: "Maar het hart van Farao bleef onvermurwbaar" (9:7)
6e plaag: "Maar de HERE verhardde het hart van Farao". blijkbaar was toen het geduld van de Eeuwige op..
7e plaag: Weer maakte Farao zijn hart onvermurwbaar. "Zo werd het hart van Farao verhard" (9:35).
8e plaag: "Maar de HERE verhardde het hart van de Farao" (10:20)
9e plaag: " idem) (10:27)
10e plaag.......toen stierven alle eerstgeboren en liet de Farao eindelijk Israël gaan.

Je ziet dat eerst Farao's hart zich verhardde......zijn eigen activiteit. hij had zich kunnen laten overtuigen. Eigen verantwoordelij kheid. Later was het de HERe die zijn hart verhardde.
Met de verharding van Israël, dus de blindheid van Israël van Israël ten aanzien van het Messias zijn van de Here Jezus ligt het dus anders. Want het is een 'verharding voor een deel'. Deze belangrijke waarheid is |Israël ontgaan, omdat God hen een geest van diepe slaap heeft gegeven (Rom.11:8). Zij zijn dus 'slapend'langs Golgotha gegleden, en leven dus nog onder de voorwaarden en regels van het Eerste Verbond.
Voorlopig genoeg hierover.

Als je meer wilt vragen kom dan gerust terug.

shalom

 
 
Hallo Jan,
God is getrouw aan het verbond met Israël. Dat God Israël beschermd is genade en komt alleen door de Israëlieten die Jezus ( Yeshua ) hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser. De Tora of Israël maakt de mens niet zalig alleen Jezus Christus. Jood,Griek of heiden volk zonder Hem zijn we niets en blijven wij zondaars. Er is vaak geen balans. Ik zie dat vele christenen enerzijds doorslaan naar Israël met hun oude rituelen en altaren of anderzijds zitten ze vast in de vervangingsleer .
Johannes 3: 36 "Wie in den Zoon gelooft heeft het eeuwige leven, en wie aan den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar Gods toorn blijft op hem."
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Johannes 14:26)
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven