Home Artikelen Geestelijk Zeven Profetische Wortels

Zeven Profetische Wortels

Foto: Phil W. Shirley Klik voor ware grootte
Foto: Phil W. Shirley

Paulus baseert zijn evangelieverkondiging duidelijk op de profeten. Hij brengt “het Evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften” (Romeinen 1:2). Opvallend vaak citeert hij de Tora, Psalmen, profeten en andere bijbelboeken om te ‘bewijzen’ dat zijn verkondiging “Bijbels” is.

Dus zonder Tenach (OT) kunnen we de boodschap van het Tweede Testament niet goed verstaan.

Zonder de Tenach loopt de kerk ook het risoco het zicht op Israël te verliezen. Met name de vervangingsleer, die visie dat de kerk de plaats van Israël heeft overgenomen, krijgt dan vrij spel.

Ook opvallend is het dan ook dat Paulus zoveel en indringend over de plaats en positie van Israël schrijft. We zullen kort zeven profetische wortels uit de vier ”Israël-hoofdstukken” (9-11 en 15) van Paulus’ onderwijsbrief aan de Romeinen noemen. Elk van die zeven “wortels” kan uitgangspunt zijn voor een preek of bijbelstudie. Moet je doen; je leert daar veel van.

 1. Wij, gelovigen-uit-de-heidenen horen erbij
  Het sprak voor de Eerste Gemeente niet vanzelf dat wij er ook bij horen. Zelfs Jezus gaf voedsel aan die aarzeling. Hij zei: “Het is niet goed het brood voor de kinderen......de honden voor te werpen” (Marcus 7:27). Tegen de discipelen zei Hij: “Wijkt niet af op een weg naar de heidenen” (Matteus 10:5,6).
  Petrus had driemaal een visioen nodig om bij Cornelius binnen te gaan (Handelingen 10). Paulus en Barnabas kregen grote problemen doordat zij niet-Joden het Evangelie brachten. Daarom besteedt Paulus in zijn brieven zoveel aandacht om uit de Tenach te bewijzen dat wij er ook bij horen. Sommige uitspraken kunnen daardoor wel eens anti-Joods of anti-Judaïstisch worden uitgelegd. In Romeinen 9:25,26 citeert Paulus gedeelten uit de profeet Hosea (1:10 en 2:22) om aan te tonen dat wij, “niet-mijn-volk (Lo-Ammi) zullen genoemd worden kinderen van de levende God”. Tegelijk haast Paulus zich te verklaren dat wij “medeburgers van de heiligen” (Efeze 2:19) zijn. Geënt tussen de takken van de edele olijf (Romeinen 11:16-20). Dus niet “in plaats van...” maar “tussen”. Dus samen met Israël.
 2. De “gelovige rest”
  In Romeinen 11:4,5 spreekt Paulus over een gelovig overblijfsel, die hun knie niet voor Baäl hebben gebogen. Hij doelt hier op de tijd van Elia en koning Achab die de afgod Baäl diende. “Zo is er dan ook tegenwoordig een overblijfsel gelaten”. Het thema “gelovige rest” komt vaak in de Tenach voor.
  • In de tijd van Elia waren er 7000, die niet voor Baäl gebogen hadden (Romeinen 11:4). Zij ‘droegen’de rest van Israël, zodat God met zijn volk kon doorgaan.
  • Na de Babylonische ballingschap keerde slechts een “rest” terug. Zij moesten terug in verband met het komen van de Messias, van Jezus. Zo droegen zij het deel van Israël dat in ballingschap bleef.
  • In de tijd van koning Uzzia waren er “weinige ontkomenen” waardoor Israël niet aan “Sodom en Gomorra gelijk was geworden” (Jesaja 1:9).
  • Als er in Sodom een “rest” van tien rechtvaardigen geweest was, was die streek niet verwoest.
  • Door “een rest die zich bekeerde” bleef Israël bewaard, lezen we in Jesaja 10:20-27.
   Dit beeld gebruikt Paulus in Romeinen 11:2-7 om de situatie in zijn tijd te schetsen. Door die “rest”, was er ook toen hoop voor heel Israël.
 3. De geest van diepe slaap
  Oorzaak van de “gedeeltelijke verharding over Israël” waren de “geest van diepe slaap” en de “ogen om niet te zien en oren om niet te horen” (Romeinen 11:25), die God over Israël heeft gebracht. De profetische wortels liggen in Jesaja 6 en 29:10. Die “diepe slaap” en “blinde ogen” werden mede door de prediking in gelijkenissen van de Here Jezus veroozaakt. Zie Lucas 8:10; Jezus sprak in gelijkenissen “OPDAT zij ziende niet zien en horende niet horen...”. En Johannes 12:19,20; “hierom KONDEN zijn niet geloven omdat Jesaja elders gezegd heeft: HIJ heeft hun ogen verblind en hun hart verhard...”.. Paulus legt in Romeinen 11:11-28 uit waarom die “gedeeltelijke verharding” over Israël is gekomen. Voor ons!
 4. Opstanding
  “Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?” (Romeinen 11:15). Hier refereert Paulus duidelijk aan het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen (Ezechiël 37:1-14).
  Daar lezen we hoe een enorm massagraf door God tot leven wordt gebracht. “Mensenkind”, zegt de HERE, “deze beenderen zijn het hele huis van Israël” (37:11).
  Het visioen geeft ook aan dat er eerst een natuurlijke herstel en daarna een geestelijke opstanding van Israël komt. Momenteel is de eerste fase, het natuurlijke herstel, het “begin van de verlossing van Israël” nog bezig. Het geestelijke herstel van Israël als natie gebeurt als zij het teken van de Zoon des mensen zien, zoals beschreven is in Zacharia 12:10-14.
  Paulus benadrukt dat: “en aldus zal heel Israël behouden worden”. En: “...om Zich over hen allen te ontfermen” (Romeinen 11:26,32).
 5. De komst van de Messias
  Alles gaat om het komen van de Verlosser. In de Schrift, voor Israël, in de wereld en in ons leven. Paulus’ profetische wortels in dit verband zijn makkelijk te vinden. “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26 en Jesaja 59:20). Opvallend is dat in Jesaja 59 staat: “Als Verlosser komt Hij VOOR sion”. Dus eerst wordt Sion verlost en daarna de wereld.
  Verder citeert Paulus: “Komen zal de wortel van Isaï” (Romeinen 15:12 en Jesaja 11:10).
 6. De volken naar Sion
  We kijken nu naar Romeinen 11:25: “...totdat de volheid van de heidenen ingaat en aldus heel Israël behouden wordt”. Het sleutelwoord is “totdat”.
  Of die “volheid van de volken” nu betekent dat de maat van hun boosheid eindelijk vol is of dat het aantal van de Gemeente vol is, maakt hier niet zoveel uit. De sleutel naar de profetie ligt in 11:26: “De Verlosser zal uit Sion komen”.
  Dan wordt vervuld wat Jesaja 2:2-5 en de profeet Micha voorzegd hebben. Alle volken zullen naar Jeruzalem trekken om daar onderwijs van de HEER te ontvangen. Daar zullen ze het Loofhuttenfeest meevieren (Zacharia 14:16-19). Jeruzalem wordt de geestelijke en politieke hoofdstad van de wereld in de messiaanse tijd. .
 7. Het nieuwe verbond
  Veel profeten spreken over een nieuw verbond voor Israël: Jeremia 31:31 (nieuw verbond); Jesaja 61:8 (eeuwig verbond); Jesaja 54:10 (vredesverbond) en nog veel meer. Dus ook Paulus toont aan dat ook het nieuwe verbond voor Israël is. “...voor hen zijn... de verbonden” (Romeinen 9:4). En “Dit is mijn verbond met hen...” (Romeinen 11:27).
  Dus “zijn” en niet “waren” en “is” en niet “was” zoals de vervangingstheologie leert.

Zo zien we de eenheid tussen het OT en het NT. Als de Tenach wordt verwaarloosd in de prediking verliezen we o.a. het zicht op Israël. En dus ook op Gods grote daden in onze tijd. Op de vervulling van veel profetieën. Op Gods grote trouw. Maar er gebeurt dan ook iets ergers.
Dan dooft de opwekking uit en wordt de kerk afgebroken.

Lees maar mee:
“Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, ook niet op het werk van zijn handen, zal Hij hen afbreken en niet opbouwen” (Psalm 31:8).

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Maart 2012

11 Reactie(s)

 
 
Amen! Wie niet ziet dat hij/zij God moet danken dat Hij zijn volk actief inzette om ons te behouden en wij begrip moeten hebben voor hun blindheid, heeft geen snars van Hem begrepen!Het doet me goed dat je deze belangrijke geestelijke zaak goed hebt begrepen.
jvb
 
 
Romeinen 11 is een prachtige verkondiging voor zowel Israel als de heidenen. Vers 18 verkondigd ons ook de positie, die wij heidenen moeten innemen tot de edele olijf en waarschuwt ons voor hoogmoed tegenover Gods eerste verkozene Israel.
 
 
onder aan het artikel Zeven Profetische Wortels
staat de tekst:
“Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, ook niet op het werk van zijn handen, zal Hij hen afbreken en niet opbouwen” (Psalm 31:8).

Dit staat niet in psalm 31 maar in psalm 28:5

ik lees u artikelen graag.

Met vriendelijke groet,
 
 
Dag meneer Van Barneveld,

Beschrijft het OT niet de geschiedenis van het volk Israel, van waaruit de verlosser van de wereld is gekomen? Het OT is door oa profetie gericht op de komst van Jezus. U haalt een psalm aan uit het OT, is dit dan niet alleen maar bedoeld voor de Israelieten? Daaruit voortvloeiend; Wanneer kun je het OT wel laten slaan op de kerk? Dit is nl ook gebeurd met de vervangingsleer . Ik vind dit een ingewikkeld probleem, misschien dat u mij inzicht kunt geven?

met vriendelijke groet,
Renze BlomBeste Renze Blom,


Dank voor je reactie en je vriendelijke groet.

Jij hebt een paar grote problemen in een paar zinnen verwoord. Knap hoor.

Ik moest wel even nadenken voordat ik een reactie kon geven. Hier komt mijn reactie.

1. Het zgn. OT, beter gezegd het Eerste Testament, beschrijft inderdaad het geschiedenis van Israël. Is in feite het Israëlische geschiedenisboe k. Maar er staat veel meer in. De schepping, de toekomst van veel landen en volken rond Israël, wie de ware God is, de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël.Het leert een mens wijsheid. Enz.

2. Het 1e testament is ook gericht op de 2e komst van Jezus. Want Paulus zegt in Romeinen 11:26 "De Verlosser zal uit Sion komen". Alleen al om deze reden is het Eerste testament en het profetische woord zeer relevant voor ons, gelovigen-uit-de-heidenen.

3. Je hebt gelijk als je opmerkt dat het gevaar van de vervangingsleer direct om de hoek loert als we citeren uit de Psalmen, Profeten enz.
een paar opmerkingen hierover:

A. een voorbeeld dat jouw opmerking onderstreept. We zingen graag het lied :Looft de HERE alle gij volken......want zijn goedertierenhei d is machtig over ons"(Ps.117). wie is "ons"? De psalmen zijn de liederen van Israël. Dus ook Ps.117. Wanneer hebben de volken reden om te loven? Als Gods goedertierenhei d machtig is over Israël. Zodra we deze Psalm en andere delen uit het 1e Testament alleen op onszelf toepassen zijn we op weg naar de vervangingstheo logie. Dat loopt uit op de oude truc, dat de vervloekingen voor Israël zijn en de zegeningen voor de kerk.

B. Dus moeten we altijd ons goed realiseren wat Paulus in Romeinen 3:2 zegt: "Hun zijn de woorden van God toevertrouwd". niet 'waren' maar 'zijn, in de tegenwoordige tijd. Zo kunnen we het 1e Testament legitiem lezen. Deel hebben aan de geestelijke zegeningen uit de Psalmen.

C. Let erop dat Paulus en de andere apostelen in het 2e Testament voortdurend zich baseren op de Torah en de profeten. Paulus doet dat al in de eerste verzen van zijn onderwijsbrief aan de Romeinen. Zonder het 1e Testament kunnen we het 2e Testament niet begrijpen.

Beste Renze, als je meer wilt weten kom dan terug.

Shalom

jvb

 
 
Interessant artikel wat wel vragen oproept.
Wat wordt bedoeld met Israël :
1 het land.
2 de huidige staat Israël.
3 de 12 stammen.
4 het huis van Israël oftewel de 10 verborgen stammen (noordrijk).
5 Jakob.
6 de joden (huis van Juda oftewel 2 stammenrijk (zuidrijk).
7 geestelijk Israël oftewel De Gemeente.(de "rest" of "overblijfsel")

Als ik zo vrij mag zijn deze vraag te beantwoorden dan denk ik dat we het in deze context hebben over "geestelijk Israël" dit zijn tegelijkertijd de tot G'd teruggekeerde bekeerde mensen uit punt 3 en dus ook 4 en 6 + de vreemdeling die zich daarbij aangesloten heeft. (zoals bv Ruth)

De profetiën uit Hosea en Ezechiël (37 ; 2 stukken hout worden één).

Het huis van Israël (lees christenen) zullen wel de baals (zonnegod/zondag) en astartes (easter/ishtar of ostern/astarte) etc uit hun midden weg moeten doen en terugkeren naar de G'd van Abraham Izaak en Jacob toch?
 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/?id=655196&r=1&tbl_archief=& lees ik:

'Voortbestaan Israël in groot gevaar als Obama herkozen wordt'

--------------------------------------------------------------------------------


Na zijn herverkiezing gaan Obama's maskers definitief af en zal hij zijn haat voor de joodse staat de vrije loop kunnen laten.

Gezegend zij het Joodse Volk en moge er vrede zijn in Jeruzalem!

Laten we ook belijden en vragen om vergeving dat Nederland zondigt door zich tegen Israël te keren en dat daardoor juist de economische depressie hier zo hard aan het toeslaan is.
 
 
… en nu lukte het wel, uw samenvatting lezen, waarin u schetst langs welke lijnen de verlossing van Israël gaat ontstaan.
U trekt logische conclusies, omdat U nauwkeurig gebruik maakt van "wat er staat" in de Heilige Schrift.
De Verlosser zal uit Sion komen - en maakt gebruik van Zijn kerk, de Gemeente. Wij, christenen, zijn bevoorrecht omdat wij een voorbede kunnen zijn en onze leden in dienst stellen van de gerechtigheid, Shalom!
 
 
Iemand een reactie op Ari nr 5?

Misschien wil meneer van Barneveld uitleg geven op de vraag wie/wat hij bedoelt met Israël ????
Uiteraard besef ik ook wel dat het wegdoen van de baals en astartes een hekel punt is en wel erg confronterend.
Vandaar wellicht het uitblijven van enige reactie.
Jantje in ieder geval bedankt voor jouw oproep tot reageren.

Shalom voor een ieder en in Yeshua verbonden.
 
 
@Ari;

God vervangt niet.

Hij is trouw aan zijn belofte.

Als hij Israel zou vervangen of vergeestelijken zou er geen enkele maar dan ook geen enkele hoop meer zijn voor deze wereld.Lees onderstaande artikel;

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/69-de-vervangingsleer
 
 
@Peter

Ik heb het artikel gelezen , echter staat compleet los van mijn vraag.
Waarschijnlijk heeft het woordje geestelijk (onder 7) enige verwaring gebracht.
Daar bedoel ik niet de kerk mee (kom op zeg) , maar om het maar eens duidelijk uit te leggen met een bijbeltekst :
Openbaring14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus(Yeshua) in acht nemen.
De "kerk" neemt de geboden van G'd (o.a. shabbat) niet in acht ; eerst maar eens de baals en astartes wegdoen zou ik zo zeggen.
Ik hoop dat ik puntje 7 zo duidelijk genoeg heb toegelicht.

Shalom.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven