Home Artikelen Geestelijk Gods gerechtigheid contra vroom gif

Gods gerechtigheid contra vroom gif

“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” Klik voor ware grootte
“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong”

Op alle fronten wordt koortsachtig gewerkt aan de vernietiging van Israël. De geest van het antisemitisme heeft al gauw gemerkt dat zijn machtigste wapen, de leugen, het meest efficiente wapen is tegen Israël. Hij is immers “de vader van de leugen”. Het strijdprogramma van de antizionisten en antisemieten heeft dan ook het delegitimeren (onwetting maken) van de staat Israël als eerste punt. Dan volgt het uitroeien van de Joodse Israëli’s. Het laatste punt van deze goddeloze agenda is een wereldwijde Holocaust nr.2.

Dat is het programma van de komende wereldheerser, ook wel het Beest genoemd.

De islam is momenteel zijn belangrijkste, maar beslist niet zijn enige instrument. Het kwaad van het antisemitisme maakt als een boosaardig, onuitroeibaar leugenvirus veel slachtoffers. De wereld is een onveilige plek geworden voor het Joodse volk. Oorlogsdreigingen staan grimmig om Israël heen. De wereld (UN en EU) en wereldse kerken kijken toe en zoeken aandachtig naar openingen om Israël te veroordelen. De kerk heeft een lange traditie van vijandschap tegenover het Joodse geloof en het Joodse volk. Israël heeft nog maar een klein groepje vrienden. Veel van die vrienden zijn bijbelgetrouwe Christenen. Opvallend is dat ook deze christenzionisten nu fel worden aangevallen. Vaak met vroom gif overgoten. We noemen een paar pijnlijke voorbeelden.

Vervullingstheologie

De meer dan 18 eeuwen oude kerkelijke vervangingstheologie wordt aangevuld met een meer subtiele wijze om Israël “theologisch” uit Gods verbonden, beloften en land te werken. De vervullingtheologie leert dat Jezus de wet en de profeten heeft vervuld. Dus Hij vervult ook de landbelofte. Zo, klaar is men. Weg met Gods heilige eed aan Abraham: “Ik zal aan u en uw nageslacht...heel het land Kanaän als eeuwig bezit geven” (Genesis 15:8, Genesis 17:8, Psalm 105:8-11, enz.).
Maria kan Gods belofte via de engel Gabriël over “de troon van zijn vader David” die Jezus zou krijgen, wel vergeten.
Paulus heeft zich zeker versproken, toen hij de profetie Naar Sion zal een Verlosser komen” (Jesaja 59:20) toepaste op de uiteindelijke verlossing van Israël en de wereld: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26).
Zo zijn er veel meer profetieën te noemen die nu en straks bij de wederkomst van de Messias vervuld worden.
Daar gaat het allemaal om. Om de doorbraak van het messiaanse vredesrijk. Dat wil Gods tegenstander, Satan, koste wat kost verhinderen. Daar speelt de leugen van de vervullingstheologie een grote, gehulpzame rol in. De vervangingstheologie had tot doel Israél uit Gods plan en uit Gods verbonden te werken. De vervullingstehologie gaat nog een stapje verder. Zij breiden de landbelofte via Christus uit naar heel de wereld en werken zo het Joodse volk hun land uit. Ik vrees dat de gelovigen die de vervullingstheologie aanhangen de Naam van Christus ijdel gebruiken voor hun antizionistische doeleinden. Want eigenlijk zeggen zij: Alles is voor Christus (klinkt vroom), dus geen speciale beloften en en geen land voor Israël. Wat lijnrecht tegen de heilige Schrift en tegen het wezen van de Eeuwige, de God van Israël, die trouw is, ingaat.

Vrome verwijten

Christenzionisten wordt verweten dat zij Israël gebruiken voor hun eigen eindtijdvisie. De evangelische gemeenschap werd tijdens de “Christ at the Checkpoint” conferentie die van 5-9 maart in Bethlehem is gehouden, opgeroepen op te houden met het naar Midden Oosten te kijken door de lens van de eindtijd. We zouden ons moeten aansluiten bij hen die Jezus volgen door profetische gerechtigheid, vrede en verzoening na te streven. Dus in dit geval bij een onbijbelse invulling van het begrip gerechtigheid. Immers, wat wil men en wat bevordert men? Een Palestijnse terroristenstaat die uit is op het verjagen van het Joodse volk uit het door God aan hen beloofde land. Maar wat weet men de leugen toch weer vroom te verpakken. Wat wordt er dan verpakt in in het fraaie pakpapier van gerechtigheid, vrede en verzoening?

  1. Een oproep om Gods beloften van herstel voor Israël maar te vergeten. Dus de ogen gesloten houden voor de machtige daden van de God van Israël in onze tijd.
  2. Op te komen voor de arme, verdrukte Palestijnse Christenen die zo zwaar zouden lijden onder de (brute) bezetting van Israël. Dus de leugens en mythen over de zogenaamde Palestijnen te accepteren.
  3. Gesuggereerd wordt dat christenzionisten geen oog zouden hebben voor Palestijnse medechristenen noch voor vrede en verzoening. Maar het is niet of-of, gerechtigheid of profetie, maar én-én. Bovendien gerechtigheid is doen en te geloven wat God zegt.

Er is nog meer. Verweten wordt ons dat wij het kruis van Christus ondergeschikt maken. Zij halen Palus aan, die zegt dat hij zich op niets anders beroemt dan op het kruis van Christus. Dus Jezus alleen en niet al die overdreven aandacht voor Israël. Klinkt mooi en zelfs christocentrisch. Maar Paulus besteedt wel drie of vier hoofdstukken van zijn romeinenbrief aan Israël. Hij legt uitvoerig aan de gemeente in Efeze uit hoe wij, gelovigen-uit-de-volken erbij zijn gekomen. Niet in de plaats van Israël of als uitbreiding van Israël, maar als “medeburgers van de heiligen” (Efeze 2:19). Enkele takken van de edele olijf zijn weggebroken en wij zijn als wilde loot daartussen geënt (Romeinen 11:17, NBG). De meeste, originele Joodse takken zitten er dus nog aan de edele olijf, die niet verpoot is.

Pijn

Al die beschuldigingen en theologische verwijten doen pijn. Het zijn vaak giftige pijlen die het hart van ons belijden van het evangelie treffen. Vaak doen onze medegelovigen dat niet bewust. Dat denk ik ook van ds. Anthony Simon. Hij is voorganger van een messiaanse gemeente in Jeruzalem. In de tweede helft van maart was hij in Nederland. Uitnodigd door Vrijgemaakt Gereformeerde kerken en groepen. Uit een verslag in het Nederlands Dagblad van 22.03.2012 kreeg ik het gevoel dat hij “weinig op heeft met... christenzionisten die geen kritiek op Israël kunnen verdragen”. Het volgende citaat kwam hard aan: “De (christen)zionisten plaatsen Israël boven Jezus”.
Dat doet zeer. Soms wordt ons verweten dat wij “Jezus verloochenen”. Dat is juist zo pijnlijk omdat de visie op Gods uitverkoren volk Israël mij dichter bij de Here Jezus heeft gebracht en nog steeds brengt.
Hoe dan?
Paulus zegt dat de verbonden en de beloften nog steeds voor Israël zijn (Romeinen 9:4). Verder zegt de Here dat Hij: “met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten” (Hebreëen 8:8).
Wat blijft er dan voor ons, gelovigen-uit-de-volken over?
Veel rijkdom, zegt Paulus in Romeinen 11:12. Verder zegt Paulus: “Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen” (Efeze 2:13).

Als we dichter naar Christus groeien, komen we automatisch dichterbij Israël, zijn volk. Elke Bijbelse stap die wij terugzetten voor onze oudere broer Israël drijft ons dichter naar Christus. Bij Hem die de komende Koning is. Hij is heengegaan als “Koning van de Joden”. Dat stond boven het kruis. Hij komt terug als Verlosser en Koning van Israël.

13 Reactie(s)

 
 
Jan, wat off-topic, maar wel actueel. Naarmate het draadje naar de geschiedenis langer en dunner wordt, zien we ook dat men de dodenherdenking in Nederland steeds 'breder' wil maken. Getuige ook dit nieuwsbericht uit de gemeente waar ik ook woon (hoewel niet in Vorden):

http://www.nu.nl/binnenland/2802876/dodenherdenking -vorden-mag-doorgaan.htmlDag Eddy,

dank voor je snelle reactie.
Waarom off-topic en tegelijk actueel?
We beseffen niet half hoe belangrijk onze support is voor Israël.
Gebed is het sterkste wapen dat we hebben.
Door gebed (en werken, immers, bidt en werk) gaat Gods plan, het
herstel van Israël, verder.
De tegenstanders begrijpen maar al te goed het belang van
christenzionist en. Vandaar hun felle tegenstand en hatelijke
propaganda. Zij zijn een omgekeerd beeld van christenzionist en. Ik
hoop hierover nog een boek te schrijven.
Maar, veel dank voor je reactie
Shalom .

jvb
 
 
Dank je wel Jan. Ik bedoelde off-topic in de zin van dat het misschien wat 'futiel' lijkt vergeleken met de oorlogsdreiging in het MO. Maar ik begrijp het wel, ook futiel lijkende zaken kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Trouwens, ik ben zelf nu bezig met de vertaling van Arthur Pinks' 'The Antichrist', een boek over de komende ultieme Jodenhater. Misschien ook iets om voor te bidden. Zou het op prijs stellen. Acht hoofdstukken (van de vijftien) zijn al geredigeerd. En misschien nog ene handig nieuw boek in de strijd tegen het atheïsme: http://www.bol.com/nl/p/wie-heeft-god-gemaakt/9200000002307317/
 
 
Satan weet precies hoe hij de waarheid moet verdraaien en de wereld loopt er met open ogen in. Gelukkig weten we vanuit het woord dat de Here Jezus zal terugkeren op de olijfberg in Jeruzalem.
Ik hou van de Here Jezus en Zijn volk Israël en ik blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem.
 
 
Beste Jan,

Dank weer voor deze bijdrage,
De pijn die u beschrijft is zeer herkenbaar, met vroomheid en schijnheilighei d wordt de christen zionist bestreden. Het heeft me er meermalen toe aangezet om in gebed te vragen aan de Heer of ik het toch wel goed zie, of de Heer mij wil bewaren voor valse leer.

Nu lees ik dit en weet ik dat het dus de tactiek is die men op christen-forums waar ik over Israël en hun Beloften schrijf, tegen mij gebruikt.

Wat mij ook opvalt is dat de vervangingsleer broeders notabene met dezelfde bijbelverzen komen als wij christen-zionisten, maar dan om aan te tonen dat het allemaal niet voor Israël zou zijn.
 
 
Jan, je spreekt de Bijbelse waarheid. God is altijd dezelfde. Hij zal zijn belofte aan zijn volk Israël nooit en te nimmer verlochenen. Uit het volk van Israël, het Joodse volk, is Jezus de Verlosser van deze wereld voortgekomen. Dankzij dit volk mogen wij delen in het verlossingswerk van Jezus Christus, Koning van de Joden.
 
 
Hallo Jan,

Ik heb een vraag over Hebreeen 8:8. Dit vers wordt juist door Vervullings theologie gebruikt als bewijs dat het oude verbond vervangen is (vs13) (Zions Christian Soldiers - Stephan Sizer).

Jij zegt dat er dus nog een verbond moet komen. Of is er met Jezus niet een nieuw verbond gesloten maar alleen 'redding' gebracht en zijn verbonden enkel voor Joodse volk?
Ik ben niet helemaal op de hoogte van de verschillende verbonden. Kan je hier wat duidelijkheid over geven, zou heel erg waarderen!

Ben dus heel benieuwd naar goede uitleg over verbonden. Misschien heb je suggestie voor goed boek daarover.

Bedankt voor de goede artikelen trouwens. Ik lees ze allemaal, als tegengif zal ik maar zeggen :)
 
 
Citaat:
“De (christen)zioni sten plaatsen Israël boven Jezus”


Dit verwijt is uitermate schijnheilig. Een servicemonteur is in dienst van zijn baas. Als zijn baas hem naar een klant stuurt om daar iets te repareren, dan helpt die monteur daar in eerste instantie wel klant, maar uiteindelijk toch voor (want in opdracht van) zijn baas.

Zo is het ook met ons. God wil dat wij Israël zegenen. Als wij dat doen, helpen wij in eerste instantie wel Israël, maar we doen het voor (want in opdracht van) God zelf.

Dergelijke verwijten zijn dan ook eerder een teken van een of meer van de volgende zaken:
* Onvermogen of (door indoctrinatie o.i.d.?) om verbanden duidelijk te overzien
* Jereinste kwaadwilligheid
* Verkapt antisemitisme (al dan niet onder het mom van "antizionisme", wat op hetzelfde neerkomt!)
Kortom, wie niet expliciet voor Jezus kiest, staat wagenwijd open voor beïnvloeding door de vader van de leugen.
 
 
De veravningsthelo gie zegt uiteindelijk dat Israël niet langer Gods uitverkoren volk is, en dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen omdat Israël ontrouw geworden zou zijn.
Wie dit inderdaad gelooft, zou zich eens moeten afvragen waar we de zekerheid vandaan kunnen halen dat God dezelfde vervangingsexer citie vandaag of morgen ook met de kerk uithaalt. Want zo netjes heeft de kerk het er in de loop der eeuwen nu ook weer niet afgebracht.

Kortom, wie deze vervangingsflau wekul gelooft, heeft niets begrepen van vergeving, van genade, en in feite van de hele Bijbel!
 
 
Shalom Jan. en brs en zrs.
Ben een poos wegens allerlei ongemakken(ziek te zeg maar) niet erbij geweest.
Het is onmogelijk om Yeshua lief te hebben zonder ZIJN volk lief te hebben,Als je Yeshua zegt heb je ZIJN oogappel erbij,zoals Tante Rebekka altijd tegen mij zei.
Hoe later ijn de tijd Jan hoe meer strijd en eenzaamheid Mocht ooit zien ,zoals YESHUA zag (DE SHOA).Kom hiervan nooit meer los.
Wij blijven op de bres voor ONZE OUDSTE BROEDER.
En geloof me Jan het kost je heel veel,maar dat is het waard.

DE VADER ZEGENE JOU EN JE DIERBAREN.
zoals altijd je br Lou. Shalom in HEM.
 
 
Beste Jan,
Hartelijk dank voor je Bijbels gefundeerde, goed geschreven artikel.
Ik las Psalm 25 welke eindigt met de volgende zin: (NBG) " O God, verlos Israel uit al zijn benauwdheden". Dat is ook ons gebed.
Daar waar de Bijbelse grondslag is verdwenen en waar geloof in Jezus Christus als enige verlosser en vredevorst wordt vervangen met humanistisch denken raakt men gevangen in het net der leugens.
Het beeld van Christus is dan ook niet langer de Koning der Joden maar een man met lange, blonde haren die ooit een " Palestijnse revolutionair" was......Wat een leugen. Ik heb ooit eens van een Jood vernomen dat Jezus nooit lange, losse haren kon hebbben gehad want dat was heidens gebruik in die tijd. Zijn haren waren of gebonden, of kort.
 
 
Beste Jan,
Jij schrijft dat de vervullingtheol ogie leert dat Jezus de wet en de profeten heeft vervuld. Dus Hij vervult ook de landbelofte. Zo, klaar is men.
Nu lees ik in Matt 5: 17 en volgende, meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (NBG)
Dit lijkt mij juist het tegenovergestel de van wat jij schrijft.
(Ik wil geen discussie aangaan wat betreft de vervangingstheo logie, want ik sta volledig achter Israël als Gods uitverkoren volk.)
Ik denk dat er inderdaad meer gaande is om Israël te ondermijnen, alleen lijkt mij deze uitdrukking 'vervullingstheo logie' niet op zijn plaats.Beste Douwe,

Dank voor je reactie.
Ik denk dat we, doordat ik erg kort formuleerde, in een
spraakverwarrin g terecht zijun gekomen. Ik bedoelde te laten zien hoe
de 'vervullingstheo logie' net als de vervangingstheo logie het Joodse
volk uit de verkiezing en de plek die God hen geeft gegeven wil
stoten. De kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. Dat leert de
vervangingsleer . In Jezus zijn al de beloften geconcentreerd. Ook de
verbonden. Hij heeft alles vervuld. Dat leert de vervullingstheo logie.
Dus geen Abrahamverbond meer. Geen landbelofte meer. Dus deze
vervullingstheo logie is nog erger dan de vervangingstheo logie. Ze
werken Israël nu ook nog uit het land. Natuurlijk lukt ze dat niet.
Dat Jezus de wet vervuld heeft is ook duidelijk. Hij is de Enige en
was dus onschuldig voor God. Als onschuldig Lam van God kon Hij dus
onze zonden op zich nemen. De wet is dus vervuld, maar niet
weggenomen. Hij Zelf zegt: "IK ben niet gekomen om de wet of de
profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar IK zeg u,
eer de hemel en de aarde vergaat zal niet één tittel of jota vergaan
van de wet eer alles is geschied". Duidelijk?
shalom
jvb
 
 
Hallo Tobias,

Jan van Barneveld heeft zelf een heel dun boekje geschreven over de verbonden. Ik weet zo niet uit mijn hoofd of deze nog leverbaar is.
Een ander boek hier over is het prachtige boek van Glashouwer - Waarom Israel.
 
 
Natuurlijk lukt ze dat niet.

Beste broeder Van Barneveld,
Dank U voor deze overdenking. Gelukkig behoef ik mij niet druk te maken over vervullings- dan wel vervangingstheo logie.
Maar dat deze ideeën kunnen doorwerken naar "de politiek", dat geloof ik vast en zeker.
Verder hebben wij, protestanten, er geen idee van, denk ik, wat Israël op militair gebied betekent en kan aanrichten onder zijn vijanden. 'Wij moeten op onszelf vertrouwen, voor wat betreft de verdediging van ons land', luidt het motto van de Israëlische Defensiemacht. Kunnen wij een aanvulling zijn in de strijd?
Het is mijn gebed dat wij, protestantse christenen, onze taak zullen begrijpen wanneer wij voorbede doen bij onze God en Vader. Amen
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven