Home Artikelen Geestelijk Zevenmaal “Waarom?” en Eén Antwoord

Zevenmaal “Waarom?” en Eén Antwoord

Klik voor ware grootte
Catherine Ashton vergeleek eerder dit jaar moordpartijen in Toulouse met dode kinderen in Gaza
  1. Waarom is mevrouw Ashton van de EU zo kwaad als Israël 800 woningen gaat bouwen in de wijk Gilo van Jeruzalem? Waarom maakt de wereld, de VN, zich zo dik over die paar huizen? Waar Israël ook bouwt in het hen rechtens toekomende gebied, dat Judea en Samaria heet maar voor het politieke gemak de Westbank (westbank waarvan?) wordt genoemd, altijd felle protesten vanuit de hele wereld. Waarom? Omdat er geschreven staat: “De HERE bouwt Jeruzalem; HIJ verzamelt de verdrevenen van Israël” (Psalm 147:2). Als de HERE, de God van Israël bouwt, wie zal Hem tegenhouden?
  2. Waarom maakt iedereen zich zo dik over de zogenaamde nederzettingen in het zogenaamde bezette gebied? Men zeurt over “schadelijk voor vredesbesprekingen” die Mahmoud Abbas, de terroristenbaas van de Palestijnse Autoriteit, niet eens wil. Men mekkert over ‘kolonisten’, die een ‘obstakel voor de vrede’ zouden zijn. Waarom? Omdat dit gebied het hartland van Israël is. Een gebied dat onder ede door God aan het volk Israël is toegezegd. Bovendien door internationale verdragen bij Israël hoort. Maar ach, wie luistert er nu naar de Almachtige? Men zal het (helaas) wel merken.
  3. Waarom al die commotie en die felle strijd om Jeruzalem? Waarom? Omdat Jeruzalem “de stad van de Grote Koning” is. In Matteüs 5:35 noemt Jezus Zelf die heilige stad zo. Hij haalt dan Psalm 48:3 aan. Hij, en niet een of andere VN baas, niet de Paus in Rome, niet de Mahdi van de Islam maar Jezus zal regeren vanuit die stad. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3b en Micha 4:2b). En: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). De Verlosser is 2000 jaar geleden uit Israël gekomen en zal opnieuw uit Israël komen.
  4. Waarom die haat tegen Israël binnen de VN? Als het om Israël gaat verandert de VN ineens van een organisatie die voor recht tussen de (lid)staten staat in een anti-Israël groep waar politiek boven recht gaat. Waarom? Omdat “de volken woelen en de naties op ijdelheid zinnen” (Psalm 2:1). Omdat “de machthebbers samenspannen tegen de HERE en tegen zijn Gezalfde” (Psalm 2:2). Zoals ze nu “een listige aanslag tegen uw volk (Gods volk = Israël) beramen” omdat ze Israël “als volk willen vernietigen” en de “woonsteden van God in bezit willen nemen” (Psalm 83:5 en 13). Dat willen de omringende Moslim landen en die krijgen voortdurend steun van de VN.
  5. Waarom al die haatcampagnes tegen Israël en het toenemende antisemitisme tegen het Joodse volk? De profeet Jesaja maakt dit duidelijk: “Maar jullie, Israël, mijn knecht, Jakob die IK uitverkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham; jullie die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken. Tegen wie Ik zei: Jullie zijn mijn knecht, IK heb jullie uitgekozen en niet versmaad” (Jesaja 41:8,9). Dus omdat Israël dus nog steeds Gods uitverkoren volk is. Een volk dat HIJ nu, in onze tijd, roept “uit de uithoeken van de aarde”. De wereld versmaadt Israël en het Joodse volk, maar God niet. De wereld zal het (helaas) merken.
  6. Waarom die vreselijke burgeroorlog in Syrië, de chaos in Libanon vanwege de moord op Wissam al-Hassan, de pogingen van de Moslim Broederschap en radicale Moslim groepen om Jordanië te destabiliseren, de chaos in Lybië, de voortdurende aanslagen in Irak, de onrust in andere Moslim landen en lijdt Iran onder het fanatieke regiem in dat land? Kortom, waarom die grote verwarring en chaos in de landen rond Israël, die Israël haten? Omdat die landen overheerst worden door een godheid die de God van Israël haat. De strijdmethode van de God van de Bijbel begint met verwarring te brengen onder zijn vijanden. Immers Hij waarschuwt eerst want HIJ heeft liever dat die vijanden zich bekeren dan dat er oordelen komen. “Want zie, uw vijanden, HERE, want zie uw vijanden zullen te gronde gaan” (Psalm 92:10). Zo zal het gaan.
  7. Waarom heeft het Joodse volk 2000 – 2700 jaar ballingschap overleefd als Joden en Israëlieten? Waarom komt de stam Manasse momenteel terug en wordt de stam Efraïm nog verwacht? Omdat God nog een plan heeft met en voor dat volk. En de Almachtige zal tot zijn doel komen.

Eén antwoord: God, de Schepper van hemel en aarde, presenteert Zich aan de wereld als de God van Israël, de God van Abraham, Izak en Jakob. Met dat volk heeft Hij verbonden gesloten. Dat volk noemt HIJ “Mijn volk”. Dat volk heeft HIJ uitgekozen om zijn knecht te zijn en de wereld weer onder zijn heerschappij te brengen.

Tegen dat volk heeft God gezegd:
Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” (Jesaja 60:1-3)

15 Reactie(s)

 
 
Het is toch zo eenvoudig...
Jezus heeft gezegd: „Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.” (Matt. 12:23).
En, als uitleg van de gelijkenis van de zaaier: „Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” (Matt. 13:20-22).
 
 
‘De wereld’ ken Jezus niet en mist daardoor Zijn bescherming, en staat bloot aan elke aanval die de duivel op hem of haar richt. De duivel wil Gods werk kapot maken, en Israël is een belangrijk deel van dat werk van God. Dus wil de duivel Israël kapot maken. Iedereen die zich niet aan Jezus en Zijn bescherming heeft overgegeven, is voor de tegenstander een open doel: als de tegenstander dat wil, kan hij zo over dergelijke personen beschikken. En aangezien ook voor hem het einde nadert, wordt hij des te actiever.
Het resultaat lezen we dagelijks helaas niet altijd in de krant maar wel op sites als deze en www.http://israeltoday.nl/ en dergelijke. Er is dus géén ruimte voor een „wir haben es nicht gewusst”.
 
 
Hoe je het ook wend of keert, zowel vanuit de Bijbel en ook politiek historisch juridisch gezien, is er geen grond om de Joden in hun eigen land te verbieden huizen te bouwen. Dat dit een bedreiging voor de vrede zou zijn is gewoon onzin. Het tekent zich steeds duidelijker af dat de Palestijnen en de omliggende Arabische landen Israël van de kaart willen vegen, daar zijn zij overduidelijk in. Bekijk maar eens op het internet de statuten van El Fatah die liegen er niet om. Dus waar gaat dit over?
Mevrouw Ashton en haar geestverwanten moeten maar eens de geschiedenisboe kjes gaan doornemen. Hier een geheugensteuntj e voor hen, een citaat uit een brief van Franlin ter Horst:

De deelnemers aan de San Remo conferentie erkenden dat Israël 2000 jaar lang bezet was geweest en nam het besluit om het land terug te schenken aan haar wettelijke erfgenamen. “De San Remo-resolutie is een bindend internationaal recht. De volle soevereiniteit over het land van Israël is daarbij aan het Joodse volk overgedragen. Na afloop van het mandaat blijven volgens volkenrechtelij ke principes alle aan genoemde regelingen inherente rechten van het Joodse volk overeind”. Elke poging om het Joodse volk het recht op Eretz-Israël ongedaan te maken en hen de toegang en de controle over het gebied ontzegt die aan het Joodse volk werd toegezegd door de Volkenbond, is een ernstige schending van het volkenrecht.
De wereld is de weg kwijt! Donkerheid over de natiën kan niet langer uitblijven.
 
 
En ten diepste zijn het zoals H. Hahn al zegt natuurlijk de 'geesten van duivelen', die de volkeren opzwepen tegen de Here, Zijn Gezalfde en Zijn volk. Achter het vlees van de mensen, werkt een onzichtbare vijand die alles wat bij God hoort en van Hem getuigt, wil vernietigen. Dat beperkt zich niet tot Israël, maar ook tot Gods hemelse volk, de Gemeente. Wat dat betreft bevinden wij ons in dezelfde positie als Israël.
 
 
Goede punten Jan; fijn om weer wat van je te lezen.. Zou goed zijn om dit naar wat hotometoten in de politiek en van de 2de Kamer te sturen! In de hoop/gebed dat er nog wat (geestelijke) ogen geopend zullen worden. Ik zal eens mijn best doen. Het probleem is dat de meesten lak hebben, niet geloven, in het Woord van God, dus ook geen 'zin' hebben om het plan van God met Israel te omarmen. Daarom staan ze het veeleer tegen. Nu wordt Fransje Bilderberger Timmermans Min. van BuZa, dus dat wordt voor Israel (en ons land) ook een politiek op rampkoers (psalm 2 wat je schrijft). Moge de Eeuwige de gebeden, zegeningen en daden, van de heiligen in ons land, voor Israel aanvaarden, en ons bewaren voor de vloek, die anti-Israel lieden nietsontziende over ons dreigen te brengen. http://eczp.blogspot.nl/
Dank voor je reactie, Henoch!

Henoch was een oude profeet van voor de zondvloed. Hij kondigde in scherpe en felle woorden het oordeel aan. Tegelijk wandelde hij met God en god was daar blijkbaar zo blij mee, dat HIJ Henoch opnam naar de hemel. Volgens veel Bijbel uitleggers zal Henoch een van de twee getuigen zijn die in de eindtijd in Jeruzalem zullen optreden. Als dat zo is zal hij zich nu al wel klaar maken om te komen! Want de boosheid van vooral de westelijke wereld, loopt nu echt wel de pan uit. Inderdaad hoop ik dat de Almachtige door gebeden van de heiligen ons nog wat tijd geeft. Want Israël is bescherming beloofd in die tijden van benauwdheid. Van ons wordt snelle bekering verwacht.

Het is in de kerken OPWEKKING of OORDEEL.

Shalom

JVB

 
 
Lieve help, wat een waardeloos kabinet hebben we met de PvvdA! Een goddeloos volk stemde op 12 september jl. op twee goddeloze partijen en nu zitten we met de brokken.
 
 
onze nieuwe minister van buitenlandse zaken de heer Timmermans wil ook meedoen met de groten der aarde, zijn eerste daad: israel terechtwijzen n.a.v. de te bouwen woningen in jeruzalem. volgens mij heeft deze regering wel andere dingen aan hun hoofd. Dit is erg goedkoop en kost geen zetels in de peilingen. Dan is er ook nog de herverkiezing van pres.Obama. Israel weet weer hoe laat het is.Dat de Here zich over zijn volk wil ontfermen. Onze gebeden zijn nu wel dubbelhard nodig. Maar ondanks alles zoals dhr.Van Barneveld ook heeft aangehaald "De Here bouwt Jeruzalem". Shaloom.
Inderdaad Jelte,

Timmermans kon het niet laten zijn vijandschap tegen Israël als
startpunt van zijn beleid te etaleren.

En hoe!

Met achterhaalde, oeroude cliché's en stompzinnige kreten.

Iedereen die zijn ogen open heeft weet dat het zogenaamde vredesproces alleen maar een kreet is om Israël in een kwaad daglicht te zetten of gevaarlijke concessies af te dwingen.

Israël heeft de Palestijnse Autoriteit herhaaldelijk een staat aangeboden.
Men weigerde.
Israël heeft de eis voor een bouwstop in Judea en Samaria maandenlang ingewilligd om onderhandelinge n te kunnen beginnen.
Pas op het laatste moment ging Abbas erop in. Om die onderhandelinge n meteen weer af te breken.

Dan de kreet "twee staten die in vrede naast elkaar bestaan". Weer van die onzin om Israël te kunnen beschuldigen dat men geen vrede wil.
Hoe kan dat als de kinderen vanaf de kleuterschool opgevoed worden om Israël te haten en geestelijk getraind worden tot (zelf)moord terroristen.

Het ergste is dat Timmermans (en met hem de hele regering, als men hem niet stopt) Nederland (nog verder) in de vernieling helpt.

Moge de HEER, de God van Israël ons nog genadig zijn.

shalom
jvb
 
 
En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. (1 Petr. 4:7)

Het wordt wel steeds moeilijker om te ontkennen dat het einde zéér nabij is!
 
 
Israël leeft op bezet gebied? Lijkt mij toch erg vreemd!Obama opnieuw gekozen, en beloofd Abbas zo snel als mogelijk een eigen Staat en geeft Israël daarmee een steek in de rug. Obama houdt zeer beslist niet van Israël, anders had hij dit land zeker in zijn eerste periode wel bezocht neem ik aan. Hoe komt het dat voor en na de verkiezingen in Amerika, zulke enorme stormen losbarsten? Het geeft mij veel om over na te denken. En nu een minister van BZ, die laat horen en zien waartoe hij in staat is; Israël aanvallen, die van hem in eigen onbezet land niet mag bouwen? Een goed boek voor hem vol informatie om te lezen over Israël is het Boek der Boeken, Gods Woord. Of wil hij zo graag met de grote jongens mee praten om te laten zien hoe hij kan reageren op wat Israël doet? Ja, onze gebeden zullen dubbel en vol vuur gebeden moeten worden. Gods tijd is nabij!
H.G. en Gods zegen Jan, in je schrijven en opmerkingen over en voor Israël.
 
 
Ik zag net hoe een presentatrice van Sky News die David Horowitz interviewde de vraag stelde:

'Heeft Netanyahu baat bij een escalatie van geweld?'

Dit als reactie op represailles in Gaza.

Kan de vraag nog suggestiever zijn?


Inderdaad Ed, we worden voortdurend, systematisch en helaas met succes voorgelogen door de meeste media.

Alleen al het gebruik van de term "bezette gebieden" en "internationaal recht" maken deel uit van die leugencampagne.

Iemand die mijn boek "Om Sions wil niet zwijgen" las, merkte op: Nu begrijp ik hoezeer we worden voorgelogen door de media als het om Israël gaat".

Goed Ed, dat je hier attent op bent en op reageert.

Shalom

jvb

 
 
Citaat:
Alleen al het gebruik van de term "bezette gebieden" en "internationaal recht" maken deel uit van die leugencampagne.

Iemand die mijn boek "Om Sions wil niet zwijgen" las, merkte op: Nu begrijp ik hoezeer we worden voorgelogen door de media als het om Israël gaat".


1. "Bezette gebieden" zijn door Palestijnen bezette Israëlische gebieden. De term "bezette gebieden" is dus niet fout, als je hem maar vanuit het juiste (Bijbelse!) perpectief bekijkt!

2. Jezus zegt: "Wie niet voor mij is, is tegen mij." Dus wie niet expliciet voor Jezus kiest , staat wagenwijd open voor de invloeden van de tegenstander, die "de vader van de leugen" is. Is het dan vreemd dat de hele wereld de leugens van de duivel napraat?
 
 
shalom Jan en brs en zrs.Hoe bestaat het,een minister van bu,z.die bij DE G-D van ISRAEL zweert.dat hij zijn taak als minister zal doen,haat Israel.
welke god is dat die hij erbij haalt?
ons landje komt helemaal(voor het grootste deel)inhet kamp van hen die Israel haten of onverschillig zijn t.o,v,het joodse volk.
helaas hierin gaan de kerken voorop(althans de geestelijke leiders)
arm land,dat het kwade goed noemt en het goede kwaad.
DEEEUWIGE zij ons genadig.(z4elf geloof ik er niet meer in)

Geen opwekkin maar afval. sta op de bres voor Israel ,allen shalom.....Lou.
 
 
mammon (naam bewust zonder hoofdletter) speelt in Nederland zeer duidelijk met speelse gemak in op onze crisis. Zowel in het Amerika als in Europa/Nederland. Twee werelddelen die op het punt staan naar de afgrond te glijden door zgn "economische crisis" ofwel hebzucht naar nog meer rijkdom, materiële macht!
Deze crisis of liever gezegd, mammon, dwingt de beide werelddelen tot het lonken naar olierijke landen. Dat zijn de Arabische landen. En laat deze Arabische landen nu eens nooit hun Palestijnse broeders vallen als het om (de gehate volk van God) Israël gaat. Ik denk dat het hebberige Westen om deze reden zich tegen Israël gaat te keren. Daar waar olie te vinden is wil het Westen vriendjes maken.
Nederland is het grote voorbeeld van hoe het niet moet. Die gooit nu al de Wet op Godslasteringen uit onze Wetboek omdat geloofsovertuig ing geen geld opbrengt. Nederland is typisch een land die verkiest dus voor mammon. En zolang NL zich daar alleen maar mee bezighoudt is het verdoemd om ten onder te gaan. De o zo pro Israëlische NL. Een typische voorbeeld van een ooit zo gelovige nederlandse volk haar de rug keert naar God en zijn volk Israël in ruil voor de (duistere) geldmacht.
 
 
een korte reactie en hartekreet.

Als je in gesprek en uiting hoort hoeveel christenen een aversie of onverschilligei d aan de dag leggen t.o.v. Het aardse volk. Israel, de olijfboom waarmee de Heere God laat zien dat Zijn raadsbesluiten eeuwig en onherroepelijk zijn!

Moge de Heere ons (als onderdeel van de christenheid) genadig zijn en geve Hij meer de behoefte om in kerk en kring, plaatselijke gemeenten en getuigenissen te bidden om de vrede van Jeruzalem!

Zou het zo zijn dat de verscheurdheid die heerst in gemeenten en onder christenen een mede-oorzaak kennen in de onverschillige houding t.o.v. Israel??

Mag het zo zijn dat de Heer Die spoedig komt ons nog een zegen kan geven door onze verbondenheid met Israel en de Joden. Deze zegen zal ons meer zicht geven op datgene wat de hemelse Gemeente ten deel gevallen en nog in petto heeft. Daarnaast wat de verbondenheid en zegen van Christus is en zal zijn voor Jeruzalem en het volk!

Hart. Groet in Christus
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Met veel belangstelling neem ik kennis van uw bijbeluitleg omtrent het uitverkoren volk van Israël.

Mijn vraag is nu of Wilders voor Israël en de politiek in Nederland de juiste man is.

Mag ik uw mening horen?

Met vriendelijke groet,

Wim van Wijk


Wat is uw mening?


Beste Wim,

Allereerst wens ik je een goed, Gezond en vooral Gezegend 2014 toe.

Tja, die Wilders en de PVV
Hij staat positief tegenover Israël. Dat is heel positief.
Hij heeft een goede kijk op de slechte EU. Zo snel, als het nog mogelijk is, er uit!
Hij is geen Christen, hij is agnost. Iemand die niet het bestaan van God ontkent, maar het niet weet.
Of hij regeren kan?
Ach, kunnen de huidige machthebbers regeren?
Met een hartelijk shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven