Home Actueel Israël Actualiteiten december 2012 / voorjaar 2013 - 6. Israël centraal

Actualiteiten december 2012 / voorjaar 2013 - 6. Israël centraal

Putin was een klein half jaar geleden in Israël Klik voor ware grootte
Putin was een klein half jaar geleden in Israël

In het messiaanse vrederijk zullen Israël en Jeruzalem hoofdrollen spelen. Jeruzalem zal de geestelijke, maar ook de politieke hoofdstad van de wereld worden. De Messias zal van uit Jeruzalem de wereld regeren. Want er staat geschreven: “Van Sion zal de wet uitgaan (politiek) en uit Jeruzalem het Woord van de HERE (geestelijk en politiek)” (Jesaja 2:3,4). En: “Een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht” (Jesaja 32:1). Profeten vertellen ons veel over die periode. Maar hoe staat het nu? Is Israël nu al op een of andere manier centraal in de wereld?

Een half jaar geleden

Een paar maanden geleden leek het voor iedereen duidelijk dat Israël een gevaarlijk 2013 tegemoet ging. Mahmoud Ahmadinejad schoot aardig op met zijn kernwapen programma. De zeer fanatieke en vechtlustige jihadisten in het Vrije Syrische Leger vormden een nieuwe dreiging voor Israël. Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap maakte zijn zadel in Egypte steeds steviger. Zoals bijna overal in de Arabische wereld begon de uiterst vijandige Moslimbroederschap de overhand te krijgen. Dat hield de dreiging in van een verenigd islamitisch-Arabisch front tegen Israël. In de VN bleef het anti-Israël resoluties regenen.

De Palestijnse Autoriteit kreeg een opgewaardeerde status in de VN en de bouwplannen van Netanjahu werden bijna unaniem door de Algemene Vergadering fel veroordeeld.

De EU dreigde met een nieuw “vredeplan” te komen. Nieuw alleen door het tijdstip waarop het gelanceerd zal worden. Het was oude en voor Israël gevaarlijke koek: Een Palesijnse staat binnen de grenzen van 1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad.

In de VS werd president Obama, beslist geen vriend van Netanjahu, herkozen.

Israël was geïsloseerd, een paria-staat onder de volken.

Dan was er nog de levensgevaarlijke regen van raketten van de Hamas en de continue dreiging van Hezbollah in het noorden. Een “gevaarlijk 2013” wachtte Israël volgens verschillende waarnemers in en buiten Israël. Israël stond centraal als brandpunt van verschillende kritische situaties die tegelijk een stuk wereldvrede in gevaar konden brengen. Ook doordat men de reactie van Israël vreesde. De hele wereld bemoeide er zich dus mee.

En nu?

Het is verbazingwekkend hoe snel één en ander is veranderd. De Arabische lente heeft chaos en instabiliteit gebracht in de meeste landen waar die lente aanvankelijk bloesems van hoop bracht. Egypte staat op het punt in te storten. Syrië, Israël’s oude vijand is al ingestort. De hele Arabische wereld, inclusief Hamas in Hezbollah zijn in verwarring.
Interessant is het feit dat “verwarring” een belangrijke strijdmethode van de Almachtige is. In Exodus 23:27 belooft de HERE aan Israël de vijanden in verwarring te brengen. HIJ deed dat met Farao toen hij Israël achterna kwam tijdens de uittocht uit Egypte. HIJ deed dat voor Jozua toen deze met een groot leger van vijf koningen van Kanaän geconfronteerd werd. Het gebeurde toen Saul en Jonathan streden met de Filistijnen. Toen Gideon de Midjamieten met 300 man versloeg. HIJ deed dat tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Ook de intifada’s hebben niets uitgericht. Het zelfmoordterrorisme is door het Israëlische veiligheidshek bijna helemaal verdwenen. Ook een economische boycot heeft niets uitgehaald.

Alleen het machtigste wapen van satan, de leugen, wordt nog steeds en met succes gebruikt. Dit ondanks het feit dat alle leugens duidelijk door Israël weerlegd kunnen worden en ook worden. Het lijkt wel veel op de profetie: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17). Het overleven van Israël in een wereld zo vol haat en vijandschap is een van de bewijzen dat Israël centraal staat in de plannen van de Almachtige.

Economie

Er is meer, opvallend meer. De gas- en olievondsten zullen Israël een andere plaats geven in de rij van de volken. In feite gebeurt dit nu al. Gas velden in de Middellandse zee bij Haifa. Het Tamar en het Leviathan veld zullen Israël voor het groot deel Israël onafhankelijk maken van buitenlandse olie of gas. Ook Europa en opkomende industrieën zoals China en Zuid Korea kijken met meer dan grote interesse naar Israël. Het gasveld Tamar zal dit jaar al productief worden en Leviathan zal vroeg 2014 geëxploiteerd worden.

Putin, de ‘baas’ van Rusland, was een klein half jaar geleden in Israël en men verwacht dat een gascontract in de loop van dit jaar zal worden afgesloten. Griekenland verwacht het eindpunt van een pijplijn voor gas te worden. Daar denkt men een fabriek te bouwen voor het vloeibaar maken van gas dat dan naar bijvoorbeeld Europa getransporteerd kan worden. Voor Griekenland een mogelijkheid om uit de financiële crisis te komen?
Waarschijnlijk zullen bijvoorbeeld Rusland en Griekenland zich in de politiek heel wat ‘vriendelijker’ tegenover Israël opstellen.

Dan is er de olie. In de Elah vallei, ten zuiden van Jeruzalem, is een enorme hoeveelheid olie gevonden in de leisteen rotsen. De Wereld Energie Raad schat op minstens 250 miljard vaten, ongeveer evenveel als de olie reserves van Saoedi Arabië. Canadese experts helpen Israël die olie te winnen. China is zeer geïnteresseerd. Het grote land heeft als groeiende economie veel olie nodig. Contracten tussen China en Israël zijn al uitgewisseld en worden besproken. China heeft zeer veel dollars. Dat komt doordat China veel geld aan de VS geleend heeft.

Men spot wel eens: De VS leent van China en geeft het geld aan Pakistan. Israël helpt China momenteel al met landbouw projecten om de voedsel productie te verbeteren. Met water projecten, waar Israël in gespecialiseerd is. En met projecten om de melkproductie te verhogen. China gaat, op zijn beurt, een snelle goederen spoorlijn aanleggen tussen Eilat en Ashdod. Zo komt die olie snel naar het Verre Oosten. Tankers en vrachtschepen kunnen dan het Suez kanaal vermijden en ook kan zo de Middellandse zee en dus het Westen, veel sneller bereikt worden. Jesaja spreekt herhaaldelijk over een toekomst die zo een realiteit zou kunnen worden. “Het vermogen van de volken zal tot u komen” (60:5 en 11). “Gij zult het vermogen van de volken genieten” (61:6).

Mooi?!

Eerst nog een profetie. “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:13).
We zien hier al iets van gebeuren. Israël was een paria staat geworden door de leugen propaganda van met name de Palestijnen en de grote, internationale media. Door al die olie en dat gas wordt dat langzaamaan anders en voor veel landen is Israël al een zegen.
Geld maakt vrienden, maar dat is wel een twijfelachtige basis. Je komt dan wel centraal te staan. Ook in het midden van de volkeren familie.

Welvaart kan een zegen zijn, maar als de HEER daarvoor niet gedankt en geëerd wordt, kan het tot een vloek worden. De komende regering van Israël zal hierin een zeer belangrijke rol spelen. Zullen daar mensen aan het roer komen die de HERE vrezen en zijn Torah volgen? We komen hier nog wel op terug.

Al deze zegeningen zijn een voorspel van wat er gebeuren gaat in het messiaanse rijk, waar Israël echt onder leiding van de Messias als zegen onder de volken zal fungeren. Maar dan zal eerst de belofte uit Jeremia 31:31 realiteit moeten worden: “Zie de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat IK met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten....Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. IK zal hun tot een God zijn en ziju zullen Mij tot een volk zijn”. Pas dan is er echte en duurzame vrede voor Israël en ook voor u en mij.

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.

10 Reactie(s)

 
 
Hallo Jan v Barneveld.

Actualiteiten december 2012 / voorjaar 2013 - 6. Israël centraal
Woensdag, 06 Februari 2013 15:23
ik wilde even hier op reageren, maar dat ging niet. Dus probeer ik het zo even.

Bij het lezen van dit schrijven van jou, kwam mij deze gedachten naar boven toen ik het stukje las over de economie en hier het land China zag staan. Dit in verband met de olie die in Israël gevonden was. Het volk uit het oosten dus. Slaan deze twee schriftgedeelte n die ik hier hen neer gezet op het volk van China. Jesaja 46: 11 die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.
En Openbaring 16: 12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat d e weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.
ik lees je RE wel.
YHWH zijn Shabbat Sjaloom/ Rust en Vrede toegewenst in Zijn WOORD YESHUA.
van Arnold
SHvogronds betekend Shabbats vierder onder gronds.
 
 
Meent U dat nu echt dat in Gods Woord Israël centraal staat?.
Is dat ook vanuit het lezen van het NT aan te geven?
 
 
God heb ook een plan met Israël en ik kijk er al naar uit
amen en amen het Woord zal doen wat het Woord zegt!
 
 
Geprezen zij de Here, de God van Abraham, Isaäc en Jakob, de God van Israël. Alles ligt in Zijn hand, Zijn woord is waar.

Ik bid voor de vrede van Jeruzalem.

Shalom
 
 
Ook in het NT zijn deze bewijzen er volop ! Heel Israël zal zalig worden, G-d zal de zonden van Israël Zelf wegnemen, zoals Hij ook doet bij ons Christenen.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
(Romeinen 11)

Jezus zal heel Zijn Volk (Israël dus) zalig maken
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
(Matteus 1)

Een profetie dat Jezus verlossing zal brengen over Zijn volk Israël.
67 En Zacharías, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
(Lukas 1)
 
 
Dag beste vrienden,
Het is waar dat geheel Israel zal zalig worden. Maar zullen we ook deze tekst in zijn contekst plaatsen? Paulus zegt in ditzelfde gedeelte, dat niet alle Israelieten behoren bij Israel(9:6) niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Paulus gebed is dat hij zijn volksgenoten tot jaloersheid kan verwekken om zo enigen van hen te behouden. Blijkbaar zijn en worden Joodse mensen niet automatisch behouden. Maar zullen ook Joodse mensen in dit leven tot levend geloof in hun eigen Messias moeten komen om bij "dit" Israel te moge behoren. Dat is het gebed van de Messiasbelijden de Gemeenten in Israel. Zullen wij met hen meebidden? In de verwachting voor Israel met jullie delend, en met een vriendelijke groet vanuit Israel.
Albert, een hartelijk shalom.
Dank voor je reactie.

Ik houd niet van discussies en vermijd die zoveel mogelijk.
Maar nu moet ik toch even reageren op je reactie.

We hebben allemaal de neiging om contekst aan contekst te plakken. Laat ik eens meedoen. Ondanks ik er een hekel aan heb.
1. Jij plakt Rom.9:6 (Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël) aan het "Heel Israël zal behouden worden". Nu plak ik even en ga dan verder op jouw plakwerk in. Romeinen 9:1-5. Heel dichtbij Rom.9:6 dus. Daar spreekt Paulus over 'mijn verwanten naar het vlees. Voor jou dus ongelovige joden. Paulus zegt: Voor hen zijn de wetgeving, de verbonden, de eredienst, de beloften". Paulus zegt "zijn" en niet "waren" of "ze zijn het pas als de hun Messias aannemen" Zoals jij zegt in je mail.OKE, nu plak ik even voor jou. Je zult zeggen: Zij hebben het verbond verbroken" Dan plak ik verder met teksten zoals Leviticus 26:44,45 en andere teksten waar de HERE zijn trouw aan Israël en aan de verbonden betuigt. Dan mag jij weer plakken en een andere contekst aanhalen. Dan ik weer. Ik houd op. Dit is geen manier van redeneren.
2. Wat wil je eigenlijk met het aanhalen van deze contekst? Het enige wat ik eruit kan opmaken is dat je het krachtige woord : "Gans Israël zal behouden worden" bewust of waarschijnlijk onbewust ontkracht. Als de HERE zegt "Gans Israël" dan bedoelt hij ook 'gans Israël'. Hoe dan ook. .
3. Niemand wordt automatisch behouden. Alleen door Yeshua en op grond van zijn verzoenend sterven.Daar gaat het om "Hij is een verzoening voor onze zonden en voor die van de hele wereld". Zeg ik dan 'alverzoening" Nee, ik citeer alleen de Schrift en plak er geen conteksten aan die alleen maar verwarring scheppen. .

Jij gaat dan verder en plakt daar jouw visie aan: "Tot levend geloof komen in dit leven". Hier hangt een heel stuk evangelical theologie aan. Het is de HERE die uitmaakt wie behouden wordt en zijn wegen zijn wonderbaar en vol van genade en barmhartigheid.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,
In de bijbel staat wie Israël zegend, wordt zelf gezegend, dat is ook voor ons persoonlijk leven, maar geldt ook voor de landen, kijk naar Canada en Duitsland, zij zijn vrienden van Israël, en het gaat deze landen goed.

Beste Hans,

Dank voor je reactie.
Je hebt de Bijbel goed gelezen en je let op wat er in de wereld gebeurt. Dat is belangrijk.
In mijn boek "Om Sions wiol niet zwijgen", hoofdstuk 7 staan veel meer voorbeelden van landfen die het Joodse volk zegenden en door God werden gezegend. Het omgekeerde is ook waar gebleken. Toen ze het Jodose volk gingen vervolgen was ook de zetgen weg.
In dat boek lees je ook veel over de Bijbelse betekenis van de moderne geschiedenis van Israël. Een belangrijk boek, waarvan iemand na het lezen van dit boek, zeï: "Nu begrijp ik pas hoe we worden voorgelogen door de media".
Dus...lezen dat boek. Het is een echt handboek (Naast de Bijbel) over Israël.
Shalom

jvb
 
 
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/meest-vrije-arabieren-leven-in-isra-l

Helaas hoor je dit soort zaken nooit op tv........
 
 
Gepubliceerd:
Laatste update: 4 maart 2013 14:04
4 maart 2013 14:37

Beste Br. Van Barneveld,

Heden gepubliceerd in de media. Hieruit volstaat dat onze God. De God van Israël tot op de dag van heden niet is veranderd en zal Zijn volk behoeden en bewaren tot aan de voleinding der wereld.

Shalom,
George

Sprinkhanenplaa g teistert Egypte
Egypte wordt geteisterd door een sprinkhanenplaa g van 'bijbelse proporties'. Volgens Israëlische en Arabische media gaat het om meer dan 30 miljoen sprinkhanen, veel meer dan gebruikelijk.

Foto: ANP
Bekijk video
De insecten zitten nu in Gizeh, een voorstad van de Egyptische hoofdstad Caïro.
De beestjes, die jaarlijks over het land trekken, zijn een grote bedreiging voor de oogst. Egypte is met man en macht bezig de sprinkhanen te bestrijden.
Israël blijft alert; de insecten trekken daar normaal gesproken na een tijdje heen. Maar door de harde wind gaan ze dit jaar waarschijnlijk richting Saoedi-Arabië, aldus de Egyptische autoriteiten.
De hoeveelheid doet volgens verscheidene media denken aan een van de tien plagen uit de Bijbel, die voorafgingen aan de joodse uittocht uit Egypte. Over enkele weken wordt het joodse feest Pesach gevierd, waarmee die uittocht wordt herdacht.
 
 
Ja wat ik zo mooi vond is dat toen Koning Willem Alexander de eed af legde,even naar boven keek van Heer ik meen het ,dat was een lichtstraal voor God, maar ook voor mij.
Gods Zegen. Hermine Stringer.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven