Home Artikelen Geestelijk Voortgaande Vervullingen

Voortgaande Vervullingen

Voorpagina van de New York Times Klik voor ware grootte
Voorpagina van de New York Times

1948-2013 - Israel 65 jaar

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat Israël was geboren. In mei viert Israël de 65e verjaardag. 65 jaren vol profetische signalen.

De apostel Jakobus citeert de profeet Amos en zegt: 'Daarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen' (Handelingen 15:16).
Koning David heeft 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart gezet. In de loop van de eeuwen is die 'hut van David' volkomen in verval geraakt. Vijfenzestig jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die 'vervallen hut'.
De profeet Jesaja heeft dat ook voorzegd: 'Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen' (66:8). Die barensweeën waren de vreselijke Holocaust van WO II.

Vergadering na vergadering

Eind november 2007, ruim 60 jaar na mei 1948 was er een vergadering gepland. In de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische heersers, als heer verklede terroristen en Israël waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk die 'Palestijnse staat' van de grond te krijgen.
Op grond die de God van Israël herhaaldelijk 'Mijn land' noemt.
Het land dat Hij onder ede aan Israël heeft beloofd.
Terwijl het iedere waarnemer duidelijk was en is dat het doel van die 'Palestijnse staat' is een springplank te zijn naar het einde van Israël. Afbraak van een werk dat de HERE God Zelf begonnen is. Dat moest wel verkeerd aflopen. Al jaren horen we, vergadering na vergadering echo's van wat Psalm 83 zegt:

'Want zie, uw vijanden tieren…zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen' (83:3,4).

Het getier van Gods vijanden in de Islam, de VN en vanuit bijna de hele wereld tegen Israël kunnen we dagelijks horen of lezen.
Net als Adolf Hitler waren ze duidelijk: Het is allemaal zo 'bijbels' wat er in en rond Israël gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord.
Al 65 jaar maken we in verband met Israël mee wat Psalm 33:10 zegt:
'De HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiën'.
De 'raad van de volken' horen we het duidelijkst in de VN.
Resolutie na resolutie schreeuwt 'weg met Israël'.
De leiders van de volken volgen niet de Raad van God, maar de 'raad' van hun 'goden'.
Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals o.a. Gog van Rusland, Mammon van de Westelijke wereld en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van Israël is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel:
De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.
Want
"De Verlosser zal uit Sion komen" (Romeinen 11:26).

Geen Palestijnse staat.

"Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, krijgen jullie oorlog" dreigde men in Anapolis. Die dreiging horen we nog regelmatig. Vandaar de leugenconstructie "vredesproces". Anapolis mislukte en veel conferenties daarna.
Nu zijn Obama met zijn knecht John Kerry aan de beurt. Hij, Kerry, wil tijdens deze tweede ambtsperiode van Obama, een Palestijnse staat gerealiseerd zien. Het aantal mislukte pogingen gaat van president tot president steeds voort. De oorlog om het komende Koninkrijk van God concentreert zich momenteel op het hartland van Israël.
Dat zijn de 'bergen van Israël' waarvan het Woord zegt:
'Maar gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst' (Ezechiël 36:8).
Wel, God gaat door alsof er geen wereldmachten zijn.
"Die in de hemel zit lacht, de Here spot met hen".

De stam van Manasse is momenteel onderweg naar Israël. Israël noemt dat hartland Judea en Samaria, De Bijbel zegt van dat gebied:
'Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten' (Jeremia 31:5).
Daar komt de stam Efraïm te wonen. U zult het zien.

Onlangs nog riep de EU de 27 lidstaten tot een boycot tegen producten uit, want men noemt "de bezette gebieden". De hele wereld steunt de zogenaamde Palestijnen. Aangemoedigd door anti-Israël resoluties en rapporten van de VN. Intussen zijn er twee Libanon-oorlogen tegen de agressie van de Hezbollah en twee militaire pogingen van Israël om de rakettenregen in Gaza te stoppen geweest. Die gaven de VN, internationale organisaties en NGO's weer stof voor nieuwe uitingen van hun vijandigheid en haat tegenover Israël en het Joodse volk.

Gods land voor Israël

Uiteindelijk zal Israël weer het hele gebied bezitten. De profeet Obadja zegt in dit verband: 'Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen' (17,19).

Nog duidelijker is het volgende citaat: "Want op mijn heilige berg,... daar zal het hele huis van Israël, in zijn geheel Mij in het land dienen" (Ezechiël 20:40).
Let op de volgende saillante punten:

  1. "Op mijn heilige berg". Dus op de tempelberg. Dus weg met de islamitische onheiligdommen, met de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. U zult het zien.
  2. "Mij dienen". Israëlieten zullen op de tempelberg de HERE, hun God aanbidden
  3. "Het hele huis Israël". Dus ook de andere stammen, zoals Efraïm, zullen dan terug zijn.
  4. "In het land". Dus geen Palestijnse staat in Gods land.

Misschien speelt de oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven een rol bij de actuele vervulling van die profetieën.

Belangrijk is wat Israël dan bidt: 'Overdek hun aangezicht met schande... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE ... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde (83:17-19).

Een nederlaag van islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van Israël en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen.
Want Zacharia profeteert: 'IK zal de trots van de Filistijnen uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze God' (9:6,7).

Waarschuwingen

Intussen gaan Gods waarschuwende oordelen over de hele wereld.

Toen de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken van de VS Condo Rice druk doende was Israël tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid Californië in brand.
Toen de VS in september 2001 tijdens een vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 'nine eleven', de zelfmoordaanslag op de Twin Towers.
In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans.
Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen.

Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de wereld nieuwe "vredesplannen" doorzet om Judea en Samaria met geweld 'Judenfrei' te maken voor een staat voor Gods vijanden?
Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God.

Wat zien we nu gebeuren?

Chaos en verwarring in de meeste landen rond Israël. Ook dit is een zaak die we in de Bijbel terugvinden. Ik doel op de Arabische lente die in verwarring, opstanden en chaos is uitgelopen.

Luister naar de volgende uitspraak van God: "Ik zal in verwarring brengen, elk volk waarmee jullie in aanraking komen" (Exodus 20:27). Dat is door de eeuwen heen Gods strijdmethode geweest.
De Egyptenaren onder Farao kwamen in verwarring toen ze nar de Uittocht uit Egypte Israël achterna joegen.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog kwamen de Egyptische tanks en de legerleiding in volkomen verwarring.
De richter Gideon bracht met 300 man een groot leger in verwarring.
Nu is er verwarring in bijna alle landen rond Israël. Waarschuwingen van de Almachtige.
En dan de EU die gretig de Palestijnse terroristen al dan niet in streepjespak financiert. Logisch dat er een recessie over Europa komt en blijft.

Gods haast

Het profetische Woord wordt in een snel tempo vervuld.
Immers er staat geschreven: 'IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren' (Jesaja 60:23).
We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: 'Zie, IK kom spoedig' (7,12 en 20).
'Haastig' vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast.

Profetische gebeurtenissen hebben zich tussen 1948 en nu in een versnellend tempo voltrokken. Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van Israël en onze gebeden een grote rol.
Een voorbeeld licht dit toe.

Na de openbaring van God op de Sinaï had Israël direct Kanaän kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn.

Onze bijdrage ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zo'n positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. De Knesset in Israël heeft dat goed in de gaten. Steun aan Israël die op de Bijbel is gebaseerd, is de meest houdbare en standvastige steun voor Israël. Vandaar dat we op deze website voortdurend Gods betrouwbare Woord aanhalen.

De God van Israël is een trouwe God en werkt volgens profetische lijnen uit zijn betrouwbare Woord, de Bijbel.

10 Reactie(s)

 
 
"En dan de EU die gretig de Palestijnse terroristen al dan niet in streepjespak financiert. Logisch dat er een recessie over Europa komt en blijft." Niet alleen maar economisch, maar ook politiek stort Europa in, lees ik op http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/19829_europa_dreigt_in_te_storten/ Ik lees daar:

"Europa dreigt in te storten
Het resultaat van jaren bijzonder slecht politiek leiderschap
Met de verkiezingsuits lag van Italië op zak, begint voor Europa een geheel nieuwe uitdaging. Niet langer is het de oude zittende macht die het spel bepaalt, maar nieuwe onbekende gezichten. Daarmee verliest Berlijn een belangrijk aanspreekpunt en komt de Europese toekomst op scherp te staan."

Dit zal de weg vrijmaken voor de komst van de antichrist.
 
 
In de Knesset is men begonnen aan de Bijbelstudie. Ook hierin gaat Gods werk door, ondank dat het Midden-Oosten in pure verwarring is, ondanks de uitspraak van de Turkse president deze week over de Zionisten, ondanks de Iraanse en Syrische dreigingen, ondanks dat de EU, die al op instorten staat en het niet toegeeft, zo nodig Israël weer eens de les wil lezen, en Amerika doet er niet voor onder. Ondanks dat Palestijnse jongeren, die schijnbaar niet moe worden van het stenen gooien om zo nodig vele velen te verwonden of nog erger. God zal de heilige plaatsen van Israël nooit uit handen geven.Nog nooit heeft een wereldleider de Joden, Gods oogappel, kunnen verdelgen! Maar de pijn blijft na de Holocaust, die men het liefst wil onderkennen in de Islamitische wereld, maar ook, helaas, door kerkleiders en christenen, die Israël niet zien als Gods volk, want dat hebben zij verspeeld, zo men zegt. Dat we blijven bidden voor een nieuwe regering en goed leiderschap in Israël, die door God zelf aangewezen zal worden en, die de God van de Bijbel getrouw zal zijn. Dat we blijven bidden voor alle Joden over de hele wereld, dat zij terug zullen keren naar het land van belofte met geheel Jeruzalem, stad van koning David, als hoofdstad en bidden voor de vrede van Jeruzalem. De Here zal zijn werk volvoeren, op zijn tijd.Er zal nog veel gebeuren voor en met de komst van de antichrist, maar aan het huis van Jacob wordt met haast gebouwd, dank God!
 
 
* Condo Rice dwong Israël tot concessies: kort daarna stond Zuid Californië in brand.
* In september 2001 wilden de VS de Palestijnse staat aankondigen, en prompt kwam de zelfmoordaansla g op de Twin Towers.
* In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk kwam de orkaan Katrina over New Orleans.

Op 1 februari 2003 verongelukte de space shuttle "Columbia" (toppunt van menselijke hoogmoed??) boven een dorpje "Palestine" in Texas. Is er wellicht bekend of dit ook verband hield met een Amerikaanse actie tegen Israël?


Beste heer Hahn,

Inderdaad herinner ik mij dat fatale ongeluk van de ruimte shuttle Columbia voven het dorpje Palestine in Texes USA. Het enige dat ik zo snel kon vinden was dat de Israèlische astronaut Ilan Ramon, die ook omkwam bij dat ongeluk, een kleine Torah bij zich droeg. Die Torah had hij gekregen van zijn vriend Joachim Joseph.Als 13j. had Jochaim bar mitzvah gevierd in het Nazi concentratiekam p Bergen Belzen. Hij kreeg toen die kleine Torah rol. Jochaim overleefde en werd physicus. Hij haf die Torah aan zijn vriend Ilan Ramon. ook die Torah is ´omgekomen´ tijdens het ongeluk.

Ik kan de geestelijke betekenis van deze ramp en de rol van Ilan Ramon en de Torah rol niet pakken.

Shalom

jvb
 
 
Beste broeder van Barneveld,

De vijanden van Israël worden steeds feller in woord en daad. Zo ook premier Erdogan, die zich steeds meer openbaart als een grote vijand. Gelijk aan Iran.
Maar wat dacht u in ons eigen land waar PVDA leider Samson van zich laat horen. Israël zou het initiatief moeten nemen om het vredesproces weer op gang te krijgen?

Het boze netwerk wordt rondom Israël aangetrokken.
Maar zoals ik al eerder heb geschreven, ik blijf bidden voor mijn oudere broeder.

Shalom

Beste Lion,

Je hebt gelijk.
Maar nog is het het einde niet.
Er gaat nog veel gebeuren.
Efraïm komt nog terug.
De terugkeer van manasse en van de rest van de Falasha's uit Ethiopië moeten ook nog komen.
De Tempel wordt herbouwd.
Maar God gaat door met Zijn herstelplan voor Zijn land en volk.

Ja, die opmerking van dhr. Samson (Israël zou niet genoeg doen om de vredesbesprekin gen weer op gang te brengen en de nederzettingen zouden een struikelblok zijn voor de vrede. Ik was verbaasd dergelijke opmerkingen te horen van een zeer intelligent mens, als dhr. Samson. Hij zal heus wel weten dat Israël al twee keer een Palestijnse staat in ongeveer 95% van het land dat ze vroegen. Ze zeiden NEE en begonnen een intifada. Israël heeft zich in 2005 zonder voorwaarden teruggetrokken uit Gaza.Om de Palestijnen een goede kans te geven zelf een land op te bouwen. Raketten op Israël schieten en christenen vervolgen was het enige wat ze konden. Dhr. Samson weet dat echt wel. Je ziet hier weer een voorbeeld hoezeer politiek ook intelligente mensen corrumpeert. Jammer voor Samson, jammer voor de PvdA en jammer voor ons land.
shalom

jvb
 
 
Ik zie met verlangen uit naar het moment dat Jezus terugkomt en Hij zal laten zien dat Zijn Woord het laatste Woord is.

Idioten van het EU parlement gaan samen met islamiet Obama nog een laatste poging doen om de joden van de kaart te vegen... het zal ze niet lukken!
God zij dank!
 
 
Beste heer van Barneveld,

Efraim/Manasse zijn teruggekeerd of gaan binnenkort terugkeren. Welke stammen missen er dan nog, en moeten de Joden uit Nederland ook nog terug keren voordat de diverse profetieën volledig in vervulling zijn gegaan?

Heeft u misschien nog een tip waar ik meer kan vinden over de verloren stammen?

Shalom!


Dag Jan Gerrit,

Je stelt een interessante vraag.

In Ezechiël 37 lezen we dat de HERE, de God van Israël twee houten samenvoegt. Hout 1 is het hout van Juda met de stammen die erbij horen. Daar horen de Levieten en Benjamin en Simeon bij. Maar ook leden van andere stammen. Hout 2 is voor de stam van Efraïm met de stammen die daarbij horen. Dat zijn de andere stammen.
Nu moeten volgens de profetieën alle stammen weer zichtbaar worden. Dat is een proces dat nog op gang moet komen. Vervolgens zullen niet alle "Joden", beter gezegd Israëlieten nu terugkomen. Want aan het einde van de eindtijd zullen de engelen de uitverkorenen verzamelen vanuit heel de aarde (Mat.24:31, Marc.13:27). Dus er zal nog heel wat gebeuren en wel in een heel rap tempo.
Shalom

jvb
 
 
Op http://www.eindtijdprofetiespeurder.nl/de_profetie_van_lucas_21.htm lees ik o.a. het volgende:

"De Staatssecretari s van de Verenigde Staten Kerry is in het Midden-Oosten en er zijn geruchten in omloop dat Obama een tijdschema voor een Westelijke Jordaanoever terugtrekking van Israël in wil stellen. Koppelt u dat aan het bezoek van president Obama eind maart, en de stormloop voor een nieuwe paus, en dan lijken we af te stevenen op een aantal zeer interessante profetische weken. Het tijdschema plaatst de stichting van de Palestijnse staat ergens in 2014. Wat interessant is, is dat een nieuwe Neigbourhood Policy van de Europese Unie wordt geacht in werking te zijn op 1 januari 2014 en zal zeven jaar duren, net als de laatste van 1 januari 2007 t/m 31 december 2013. Die jaren zijn snel gegaan vindt u niet? Hoe dan ook, we kunnen nog steeds een bevestiging van de Oslo-akkoorden niet uitsluiten, enzovoort. Wat we wel weten is dat het Europese vredesinitiatie f nog niet openbaar gemaakt is, en Obama probeert Israël wel eisen op te dringen, waarvan hij eerder zei dat hij dat niet zou doen, en de nieuwe paus moet kennelijk vreemd genoeg op zijn plaats zijn voor Pasen. Ik denk niet dat Obama succesvol zal zijn met zijn eisen, en dit zal een Europese leider bewegen om Israël te dwingen terug te trekken. Wat in deze wel erg interessant is, dat de nieuwe minister van Defensie Hagel 60.000 NAVO “vredestroepen” op de Westelijke Jordaanoever wil."

Wees waakzaam dus!

Beste Moi,

Dank voor je citaat.
Is interessant.
Ik ben zelf erg voorzichtig met het zo concreet invullen van eventuele toekomsttige ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Profetie is eerder om te herkennen wat er gaande is als er dingen gebeuren.
Wel geloof ik ook dat gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen.
Maar de rol en de inbreng van ons mensen speelt ook een rol.
Gebed is het allerbelangrijk st.
De houding van Israël speelt ook mee.
De genade en barmhartigheid van God zijn overweldigengd groot.
Al deze factoren maken projecties naar de toekomst heel ingewikkeld.
Wel is onderstaande reactie erg interessant en is het niet slecht er kennis van te nemen, maar
wel voorzichtig te zijn met conclusies.
Uiteindelijk is het "God de HEER, die regeert".
shalom

jvb
 
 
Beste Jan!

W.b. Dhr Samsom, het kabinet überhaupt, moet ik steeds denken aan de laatste eedaflegging, waar het mij opviel, dat alleen Frans Timmermans God daarbij betrok, de overige ministers enz. hebben slechts de belofte afgelegd. Ik ben er dan ook vanuit gegaan, dat het kabinet bestaat uit bestuurders, die (min of meer) bewust atheist zijn, ofwel van God niets willen weten, laat staan Hem toe laten in hun werk. Sterker nog, al is Samsom erg intelligent, hij komt er openlijk voor uit, dat hij atheist is. Zou dat niet (deels) de reden kunnen zijn, dat hij zich niet inzet voor Israel, zich er eerder van afkeert? Wat maalt een atheist over God en de Bijbel? Dus wat zou Israel aan meerwaarde hebben?
Dank u wel voor uw aandacht,
met groeten van Dicky

Dag Dicky Groot,

Inderdaad hebben we een regering die zich van Gods geboden niet veel aantrekt.
Dus helemaal neits van de Bijbel als Gods Woord.
Dus kletst men, wat Israël betreft, maar wat met de wereld mee.
Waarheid en feiten interesseert dergelijke lieden niet.
Terwijl ook mensen en zelfs leiders, die niet geloven toch wel op grond van de feiten en de waarheid, achter Israël staan,
Denk aan bv. Wilders, die heel goed ziet dat Israël het laatste bolwerk is tegen de oprukkende Islam.
Gelovig of niet-gelovig, de vijanden van Israël hebben geen poot om op te staan.
Daarom zullen ze hard vallen als oordelen komen'als ze ter verantwoording worden geroepen.
Ook de "christelijke vijanden"..

shalom

jvb
 
 
Beste heer van Barneveld ,

Dank voor de leerzame artikelen . Ik wil graag het volgende aan u voorleggen . Geeft de bijbel ook antwoord op de vraag of herstel van
Israël eerst moet hebben plaatsgevonden voordat de antichrist ten tonele verschijnt óf kan het ook zo zijn dat terugkeren van de laatste stammen mogelijk blijft plaatsvinden ook ten tijde van de ( laatste ) 7 jaren van grote verdrukking ?

Alvast dank voor de genomen moeite .

Vriendelijke groet ,
Raymond Fricke

Dank, beste Raymond, voor je reactie met de vraag.
Ik denk dat het herstel van Israël een doorgaand proces is totdat het "teken van de Zoon des mensen" aan de hemel verschijnt en de Heer daarna zijn engelen stuurt om zijn uitverkorenen te verzamen vanuit de hele wereld. Lees hiervoor Matteüs 24:29-31
Als het teken verschijn zal heel Isra"del tot geloof komen en daarna komt de Heer en zal wat er in de wereld is overgebleven aan Israëliten verzameld worden.
shalom

jvb
 
 
Shalom Jan,
Dhr Derek Prince heeft in zijn laatste boek "Beloofd Land" voor hij overleed op 88 jarige leeftijd in september 2003 een mooie lijst gemaakt.
Alle gebeurtenissen zijn terug te vinden in de profetiën. Nu zijn er sinds september natuurlijk erg veel gebeurtenissen geweest die een vervolg zijn op alle gebeurtenissen vanaf de oprichting van de staat Israël die juist vandaag de dag zo enorm goed passen in een bijbelstudie over de eindtijd. Is het voor u mogelijk om een een vervolg te schrijven? Zelf ben ik al aan het speuren op internet. Maar daar krijg ik veel nogal 1zijdige gebeurtenissen toegelicht waar Israël negatief naar voren komt. Kunt u mij een boek aanraden met de laatste profetische gebeurtenissen? Of kunt u er zelf een boekje over schrijven misschien? Ik ben in een Israël gebedsgroepje en elke donderdag avond bidden wij voor Israël. Alvast bedankt. Hartelijke groeten, Joke Harcourt Griffioen
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven