Home Artikelen Geestelijk Paulus en het herstel van Israël

Paulus en het herstel van Israël

Klik voor ware grootte
Onafhankelijkheidsfeest in Tel Aviv

Israël smacht al 65 jaar naar vrede. Al vanaf de Onafhankelijkheidsoorlog (1948) tot vandaag is de islamitische, Arabische wereld bezig aan een meedogenloze vernietigingsoorlog tegen Israël.
Tot nu toe is alles mislukt. Vier oorlogen, gruwelijk terrorisme, intifada’s, boycotacties, internationaal isoleren van Israël en nog veel meer is gebeurd om Israël kapot te maken. De Bijbel zegt: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17).
De wereld demoniseert Israël als een wrede bezetter van “arme Palestijnen”. Politieke leiders van Israël worden met Nazi-moordenaars vergeleken. Israël wordt getekend als een apartheidsstaat. Een plaatje van gesluierde Arabische vrouwen winkelend en rustig en veilig wandelend in Israëlische winkelcentra zien we zelden in de westerse pers.
Intussen is Israël al 65 jaar “een en al vrede”. Maar als Israël zich verdedigt nadat het een paar duizend raketten als ‘loon’ voor de ontruiming van Gaza (2005)heeft gekregen of zelfs zich alleen verbaal verdedigt “zijn zij uit op strijd” (zie Psalm 120).
Het is zo “Bijbels” wat er in en rond Israël gebeurt. De wereld en vooral de politieke wereld ziet dat niet.
Intussen is op 30 maart het eerste gas uit het Tamarveld bij Haifa gepompt en wordt gebruikt. Binnenkort is Israël onafhankelijk van het buitenland voor de energievoorziening. Men zal genoeg over hebben voor de export. De profeet zei het al: “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” (Jesaja 60:5). De Eeuwige gaat gewoon door met het herstel van Israël, Zijn volk.
Waar zal dit op uitlopen?

Blinde leiders

Het politieke leiderschap van de wereld heeft hier helemaal geen kijk op en ook geen boodschap aan. Men gaat door met het financieel en politiek steunen van Palestijnse terroristen. Vooral het Westen, (de EU, ons land, VS) houdt al decennia het Palestijnse terrorisme in stand door de financiële steun. Vandaar dat de vloek van Genesis 12:3 over ons komt.
Daar staat: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”.
De vloek van het terrorisme wordt door ons gesteund. Dus staat de EU te waggelen op z’n lemen voeten en zal als een rijpe, nee rotte vrucht vallen in de handen van een vernieuwd islamitisch kalifaat.
Ook deze ontwikkeling zou wel eens voorzegd kunnen zijn uit profetieën in Daniël 2, Ezechiël 38 en de profeet Joël. Toch, toch leven we nog in de tijd van genade van God. Maar hoe lang nog?
Toch zijn bijvoorbeeld Bijbelgetrouwe Christenen een teken van hoop. Opmerkelijk is dat veel leden van de Knesset goed door hebben dat onwankelbare steun en bemoediging, behalve van de HERE, van Bijbelgetrouwe Christenen komt. De directeur van het KCAC (Knesset Christen Bondgenoten Comité) Josh Reinstein, schreef onlangs in de Jerusalem Post: “Terwijl geopolitieke en economische factoren veranderen is (parlementaire) steun, gebaseerd op de Bijbel onbreekbaar en gaat door, wat de Joodse staat ook overkomt”.
Daarom is Bijbels onderwijs met betrekking tot Israël zo belangrijk. Dus volgt nu een stukje “Bijbels onderwijs”:

Een groot geheim

Paulus besteedt in zijn onderwijs aan ons, gelovigen-uit-de-volken, veel aandacht aan Israël. Hij ontdekte wat het geestelijke geheim van de “gedeeltelijke verharding” (Romeinen 11:25) van Israël inhoudt. God Geest toonde hem hoe lang die “gedeeltelijke verharding” zou duren. Ook de hoogmoed en eigenwijsheid van velen van de op de “edele olijf geënte takken” gelovigen-uit-de-heidenen voorzag Paulus.

De grove, exegetische fout die men eeuwenlang in de theologie gemaakt heeft en nu nog maakt, is dat men de nadruk legt op “verharding” terwijl Paulus het “gedeeltelijk” benadrukt.
Immers wat is er allemaal nog voor Israël?
“Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Voor hen zijn de beloften (we zullen er een paar noemen), de verbonden (denk aan de landbelofte aan Abraham), de wetgeving, de eredienst enz. (Romeinen 9:4,5). Alleen de Identiteit van de Messias is Israël als natie nog onthouden. Waarom? Voor ons, gelovigen-uit-de-heidenen. Want hij zegt: “Zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil” (Romeinen 11:28).
En:
“Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen” (Romeinen 11:11). Zij kunnen en mogen het nog niet zien opdat wij het wel kunnen zien. Voor ons dus. Paulus zag ook dat alles uiteindelijk goed komt voor Israël, heel Israël. Tweemaal proclameert Paulus die machtig mooie afloop: “Aldus zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:26). En: “God zal zich over hen allen ontfermen” (Romeinen 11:32). Hij verbaast zich buitengewoon over de “rijkdom en kennis van God”. En verheugt zich over Gods “ondoorgrondelijke beschikkingen” (Romeinen 11:33,34).
Ook wij verbazen en verheugen ons als wij Gods machtige hand zien over Israël.

Allen?

“Heel Israël”? Herhaaldelijk reageert men: “Daar bedoelt Paulus toch alleen de messiaanse Joden mee?”
Of, als de vraagsteller wat ruimer denkt: “Waarschijnlijk inclusief de gelovige Joden?”. Rebecca de Graaf, een messiaans Joodse gelovige, reageerde op dergelijke opmerkingen met een wedervraag: “Zou u er bezwaar tegen hebben als God inderdaad “heel Israël” bedoelt als Hij “heel Israël” zegt?”
Interessant is wat profeten hierover zeggen. “Echter in de HERE zal gerechtvaardigd worden... heel het nageslacht van Israël” (Jesaja 45:25).
En: “Op mijn heilige berg… spreekt de Here HERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen” (Ezechiël 20:40). Dus geen verbod meer voor Joden om te bidden op de heilige berg. Geen Rotskoepel of al-Aksa moskee meer te zien. Wel biddende Israëlieten. En Levieten die de HERE loven. Niet alleen daar, maar “in het hele land”. Dus zonder Palestijnse staat. We zullen ons nog verbazen! Hoe dit zal gaan leggen we nog wel eens uit in een ander artikel. Want ook dat staat in de heilige Schriften. Gods volgorde

De HERE is momenteel krachtig bezig met het herstel van Israël. Het verwoeste land is en wordt hersteld. Israëlieten komen nog steeds terug: “Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde van de aarde” (Jesaja 43:6). Dat gebeurt nu. De geestelijke genezing volgt nog: “Laat het volk dat blind is al heeft het ogen en doven, al hebben zij oren, uittrekken (=terugkeren)” (Jesaja 43:8). Inderdaad, een “gedeeltelijke verharding” ligt nog op het volk. De Identiteit van de Verlosser is nog verborgen. Vandaar dat we Israëlische vrienden zo vaak horen zeggen: “We zullen wel zien Wie Hij is als hij komt”. Hij is “de duif in de rotskloof” waarvan zij de Gedaante nog niet zien (Hooglied 2:14).

Het massagraf

In Ezechiël 37 laat de HERE ons zien hoe Israël tot leven komt. De profeet ziet een enorm massagraf. Als hij profeteert komen de “dorre beenderen” bij elkaar. “Maar er was geen geest in hen”. (Ezechiël 37:8). Dan moet Ezechiël weer profeteren en Israël komt tot leven: “een zeer, zeer groot leger” (Ezechiël 37:10). Let op Gods toelichting: “Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël” (37:11). U herinnert zich wat Paulus voorzag: “En zo zal heel Israël zalig worden” (Romeinen 11:26). Daarna zal “de Verlosser uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Eerst komt Hij “naar Sion” (Jesaja 59:20) en dan “uit Sion”. Eerst wordt Sion verlost en dan de wereld. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods werk voor en aan zijn volk. Immers er staat: ”Breng mijn zonen van ver...” (Jesaja 43:6)

Medewerkers

Ezechiël 37:15-21 voorzegt ook dat de “Verloren Tien Stammen” weer bij Juda gevoegd zullen worden. We zien momenteel de stam Manasse terugkeren. De stam Dan is bijna helemaal terug uit Ethiopië. Nu ook de hoofdstam Efraïm nog. Met de stammen die daarbij horen. Vandaar dat Christenen voor Israël rabbijn Michael Freund, die zich enthousiast inzet voor het opsporen en terugbrengen van de “verloren stammen”, steunt. En dat Christelijke Ambassade te Jeruzalem de terugkeer van Manasse financiert. Zo werken we mee aan het door Paulus en de profeten voorziene herstel van Israël. Als Nederland zo tegen Israël aankijkt en zo meewerkt aan Gods plan zal men verbaasd staan over de genade en de zegen van God. Zelfs voor ons volk.

9 Reactie(s)

 
 
Met een dergelijk artikel zou men elke dag de ochtend koffie moeten leuten...
 
 
G'd schud aan de volken ,als als iemand,die de vruchten oogst.
Als fruit vallen Israels kinderen uit de bomen en worden verzameld,en keren terug naar Israel! In Afganistan is men de stammen Ruben en Aser op het spoor .De Pathanen zijn Moslim,maar hebben nog gewoonten ,die aan het Jodendom doen denken.Zo worden de jongetjes besneden als zij 8 dagen oud zijn i.t.m de Moslims ,die hun jongens besnijden als zij veel ouder zijn.Vrouwen ontsteken een licht op vrijdagavond zoals Israel op Sjabbat.Ze weten niet,waarom :zij doen dit al diuzenden jaren.Deze Pathanen noemen zich de Rubani(Ruben?)en de Asura's(Aser?).Hier zullen wij meeGr van horen! G'd is bezig met het natuurlijke herstel van Israel!Darna het geestelijke herstel
van Israel.Dan komt Yeshua terug! Dan hebben de valse goden het nakijken!

Shalom !Peter
 
 
Een vraag: Tijdens de kruisiging van de Heer Jezus waren er twee stammen in het land. Zij hebben geroepen van kruisig Hem, kruisig Hem. De 10 stammen waren al lang in ballingschap. Zij zullen dan toch ook pas terugkeren na de Grote verdrukking nadat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, nadat God in het land waar ze zijn geoordeeld heeft?
De volgende vraag:
In Zach. 13:8,9 lezen we dat tweederde zal omkomen en eenderde zal God in het vuur brengen. Het gaat toch over een overblijfsel? Daar spreek Paulus toch ook over in Romeinen?
 
 
@ A.H. Pruis
Dat zovelen zullen omkomen, is in de geschiedenis al wel gebeurd.

Verder is de tweede helft van Ezechiël 37, over de hereniging van Juda en Efraïm een aanrader!
 
 
N.a.v. Zach.13:8,9 - deze uitleg wordt in Darbistische kringen wel vaker gebruikt: dat de 2 stammen in het land geoordeeld zullen worden en de 10 stammen niet. Maar ten eerste gaat God in de Grote Verdrukking niet Zijn volk oordelen, maar de omringende volken. Hij zal zijn volk bewaren en verdedigen (Joel 4:11-16).
En ten tweede zijn ook de 10 stammen dan daar in het land. Dat maakt ook Openb. 7 en 14 wel duidelijk. Er is hier m.i. sprake van een beoordelingsfou tje in de profetische uitleg van Darby c.s. De Grote Verdrukking zal zijn DOOR de omringende volken. Maar God is MET Zijn volk, dat is gelouterd in de eeuwen van verstrooiing.

Dan de uitleg van Zach.13. In vers 6 en 7 gaat het over wat de Heer JHWH Zelf aan Zijn Messias heeft gedaan en dan volgt daarop de verstrooiing zal volgen. Dat kwam in 70 en 135. Tweederde is uitgeroeid. Eenderde is "in het vuur gebracht en gelouterd" in de 19 eeuwen daarna. Dan besluit vers 9 met dat het volk Zijn Naam zal aanroepen en dat God het zal verhoren. Het is Mijn volk, zegt God.
En dan volgt Zach.14, de belegering van Jeruzalem en de voeten van de Messias die op de Olijfberg zullen staan.
 
 
Beste Jan!

In de EO gids, waar ik al jaren lid van ben , staat deze week, (Israel komt helaas bij deze omroep , toch paradoxaal genoeg, heel weinig aan bod), dat de meeste Joden nu in Israel zijn. Citaat:
"Voor het eerst in lange tijd wonen de meeste Joden wereldwijd nu in Israel. Het land haalt in aantal de grote Joodse gemeenschap in de VS in, melden de Israelische media. Rond Pesach bleek het totale aantal Joodse inwoners meer dan zes miljoen. Amerika staat op de 2e plaats met 5.5. miljoen, terwijl Frankrijk op drie staat, met een half miljoen Joden"

Ik vermeld dit bericht, omdat ik blij was dat deze omroep, die vaak blijk geeft van weinig informatie over Israel aan de (Chr) lezers te geven, dit keer iets vertelt, al blijft het bij de getallen, zonder verdere verklaringen. Over de bijbelse en politieke waarheid specifiek over dit land, daar valt in Visie weinig tot niets over te lezen.

Ten tweede Jan: veel dank voor het recente bericht , dat ik morgen nogmaals in rust ga lezen.

Met hart. groeten van Dicky
 
 
Wat ik me nu afvraag over dat massagraf........Zouden dat de massagraven zijn in de vernietigingska mpen, tijdens de 2e wereldoorlog? Of is dat misschien te ver gezocht?
Mvg. Herman van Aalderen
 
 
Bedankt voor het duidelijk weergegeven artikel J. van Barneveld. Fijn dat ik ook een kind van de Vader, de God van Abraham, Izaäk en Jacob(Israël) mocht worden, door de enting op de edele olijfboom. Gods liefde en genade mag ik ook opzuigen, vanuit dezelfde saprijke wortel als Israël dit ook mag/kan doen. Laten we ons daarom ook nooit en te nimmer verheffen t.o.v. Israël, maar veeleer, ons verootmoedigen voor diezelfde Groot Almachtig God. Niets en niemand is met Hem te vergelijken, en álle andere goden zijn afgoden. Die niets-nuttig zijn,en moeten gedragen en/of ondersteund worden door mensenhanden. Maar God draagt ons, en roept ons op tot boetvaardigheid (Rom.2:4-6) en wil niet dat wij ons slap betonen in de geestelijke strijd, want dan komt onze kracht in het nauw (Spr.24:10-12).
Lieve groet, Obbe
 
 
Volgende week ga ik met mijn gezin een rondreis door Israël maken. Het is mijn eerste vakantie naar Israël, ik kijk er naar uit.
Terwijl andere landen Israël willen boycotten, kan ik op deze manier Israël een klein beetje ondersteunen. En vele kleine beetjes..........
Ondanks alles wat de wereld zegt en doet, ik blijf bidden voor het uitverkoren volk!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven