Dankbaar

Oude stad van Jeruzalem - alleen gedurende joodse beheersing van Jeruzalem is er voor alle religies vrijheid tot hun heiligdommen. Klik voor ware grootte
Oude stad van Jeruzalem - alleen gedurende joodse beheersing van Jeruzalem is er voor alle religies vrijheid tot hun heiligdommen.

Dankbaarheid wordt zelden geoogst. "Wees dankbaar" zegt de Bijbel.

Waarom zouden we juist het Joodse volk dankbaar zijn?

Waarom dankbaarheid bewijzen aan Israël?
Waarom deed de apostel Paulus zijn best om geld te collecteren voor "de armen onder de heiligen in Jeruzalem"? (Romeinen 15:25-27). Hij drong er bij de gemeente in Korinte op aan om elke zondag iets opzij te leggen voor een gift voor Jeruzalem (1 Korinte 16:1-4). Wanneer was er in uw kerk een collecte voor een project van Israël? Wat is onze band met het Joodse volk? Voor veel kerken en kerkleiders bestaat Israël nauwelijks. Ds.Plaisier, de ‘baas' van de PKN heeft niet veel met Israël. Hij is niet dankbaar voor het feit dat Israël het enige land in het Middenoosten is waar Christenen vrij en veilig hun geloof kunnen beoefenen en belijden. Tijdens een conferentie in Libanon merkte hij op dat Libanon onderhand het enige land in het Middenoosten is waar Christenen veilig zijn. Israël bestaat zeker niet voor ds. Plaisier.
Toch zegt Paulus dat er heel wat redenen zijn om het Joodse volk dankbaar te zijn.

De Samaritaanse vrouw

Jezus had weinig contact met niet-Joden. Hij was immers "alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël" (Matteüs 15:24). Hij maakte voor twee niet-Joodse vrouwen een uitzondering. Een vrouw uit Libanon. Hij genas haar dochter. Met de andere, uit Samaria had Hij een belangrijk gesprek. Jezus zei tegen haar: "U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid (heil) is uit de Joden" (Johannes 4:22). Allereerst valt op dat de Heer tweemaal "wij" zegt. Het "u" slaat op niet-Joden en het "wij" betreft Zijn eigen, Joodse volk, waarmee de Heer Zich duidelijk identificeert. "Jezus wordt niet ‘los verkocht'" zei de Joodse Rebecca de Graaf vaak. Hij kwam als Koning van de Joden (Lucas 1:32; Matteüs 2:2). Tegenover de Romeinse stadhouder Pilatus verklaarde Hij duidelijk dat Hij de Koning van de Joden is. Hij stierf onder de titel: "Jezus, de Nazarener, de Koning van de Joden" (Johannes 19:21). Hij komt terug als Koning van Israël (Ezechiël 37:24; Sefanja 3:15; Zacharia 14:4-8 enz.). Wie opent, vlak voordat de eindtijd begint de boekrol, het scenario van die eindtijd? "De Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen" (Openbaring 5:5). Jezus was, is en blijft verbonden met Zijn volk Israël. In en door Hem zijn ook wij met Gods volk Israël verbonden. Wij horen deze verbondenheid te laten zien door onze solidariteit.

Zonder Israël?

Nu volgt een korte opsomming van Gods zegeningen die via Israël tot ons zijn gekomen.

  • Zonder Israël geen aartsvaders. Paulus legt uit, waarom Abraham ook voor ons zo belangrijk is. Want "zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham... daarom worden zij, die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham" (Galaten 3:7,9). Zonder Abraham geen erfenis of zegen voor ons!
  • Zonder Israël geen Psalmen. De liederen van Israël, die ons helpen bij onze gebeden. Ons op wegen brengen naar diepe gemeenschap met de Heilige van Israël. Die ons geweldige heilsgeheimen laten zien. Over redding, gebedsverhoring, vrede en hulp in nood.
  • Zonder Israël geen profeten, die ons laten zien hoe de HEER, de trouwe God van Israël, de toekomst in zijn hand heeft en houdt. Die ons diepe inzichten in het Tweede Testament voorzeggen. Die ons vermanen.
  • Zonder Israël geen Verlossing. Immers die Verlosser is uit Sion gekomen en zal ook vanuit Sion terugkomen (Romeinen 11:26).
  • Zonder Israël geen toekomst voor de wereld, want in het komende Messiaanse vrederijk zal Israël een hoofdrol spelen. De Koning zal regeren vanuit Jeruzalem. De Islam begrijpt dat beter dan veel Christenen. Want de oorlog van de Moslim wereld tegen Israël gaat om Jeruzalem.

Zo hebben we heel wat aan Israël, als knecht van de HEER, te danken.

Voor ons

Ook het geestelijke geheimen van de "verharding voor een deel over Israël" (Romeinen 11:25) brengt ons tot diepe dankbaarheid aan Israël. Waarom zijn sommigen in Israël vijanden van het Evangelie? "Vanwege u" zegt Paulus. Allereerst door de zware schuld die op de Christenheid rust vanwege onze slechte houding tegenover het Joodse volk. Ook "terwille van ons". Immers "door hun val is de zaligheid (het heil) tot de heidenen gekomen" (Romeinen 11:11). En "hun verwerping betekent de verzoening van de wereld" (Romeinen 11:15). Zij zijn blind wat betreft het heil in Jezus Messias opdat wij mogen zien. Zij moeten wachten omdat er nog veel heidenen tot geloof moeten komen (zie Matteüs 24:14). Het lijden van het Joodse volk is vooral een deelhebben aan het messiaanse lijden. Samengevat: Israël moet, terwille van de redding van ons, gelovigen-uit-de-volken wachten op de openbaring van het Heil, van Yeshua. Wachten op de vervulling van wat Paulus zegt: "Zo zal heel Israël zalig worden" (Romeinen 11:26). Een diep reden voor ons om Israël dankbaar te zijn. Let ook op het "heel Israël". Niet maar een paar messiaanse of orthodoxe joden, maar God zal "Zich over hen allen ontfermen" (Romeinen 11:32)

Dankbaarheid

Dankbaarheid moet ook betoond worden, zichtbaar worden. We noemden de collectes voor Jeruzalem die Paulus zo dringend aanbeveelt. Hij argumenteert dit scherp.

  1. Omdat wij deel hebben gekregen aan hun geestelijke goederen, moeten wij delen op het materiële vlak (Romeinen 15:27).
  2. Door hun (Israël's) ongehoorzaamheid hebben wij ontferming verkregen opdat zij door ons ontferming zouden krijgen (Zie Romeinen 11:30,31). Een belangrijke opdracht is gebed voor Israël. Op vele plaatsen en op veel manieren raadt de Schrift ons aan voor Israël te bidden. Vervolgens mogen wij door het tonen van een stuk oprechte liefde en warme solidariteit Israël troosten en bemoedigen. "Troost. Troost mijn volk" zegt God.

Geachte kerkleiders, het is hoog tijd uw collecteschema's, uw bijbelstudieprogramma's en de onderwerpen van uw preken te herzien onder de schijnwerper van onze dankbaarheid aan Israël en Gods plannen met Zijn eigen, uitverkoren volk.

10 Reactie(s)

 
 
Bedank Jan voor deze heldere boodschap!

Albert
 
 
Goed artikel!

M.b.t. de laatste alinea: Helaas is het onvoldoende als de kerken alleen hun collecteschema's, bijbelstudiepro gramma's en de preekonderwerpe n e.d. aanpassen. Ze moeten in de allereerste plaats hun overtuiging aanpassen! En gaan inzien dat al die ouwe theologen van vroeger ook niet onfeilbaar waren.

De foto boven het artikel is ook een goede. Maar al te vaak wordt bij artikelen over Israël die gouden afgodentempel op de Joodse(!) Tempelberg getoond. Die afgodentempel zal in de toekomst gelukkig verdwijnen als daar de tempel voor de Eeuwige gebouwd zal worden.
 
 
Zijn Joden (Juda) Israël? Of is Israël (Efraïm en Manasse) Israël? Nadat God aan Jakob was verschenen, zegende hij Efraïm en Manasse. Dat in hen mijn naam genoemd zal worden. (Gen 48:1-16)

kg
 
 
Geachte heer Van Barneveld,
Hetgeen u schrijft in deze indrukwekkende lofzang is ongetwijfeld juist. De toekomst zal uitwijzen dat Jezus inderdaad de Leeuw is uit de stam Juda, de wortel Davids, de Koning der koningen, het Woord - en nog veel meer.
Hij, Jezus, is onze Leidsman. Het kan zijn dat wij in onze dienst worden ingeschakeld ten behoeve van Israel. Dan zal ook het lijden ons ten deel vallen.
Ik hoop dat wij in de beproevingen zullen volharden, zodat de Heer ook in ons tot Zijn heerlijke doel zal kunnen komen.
 
 
En dan, beste Jan, is er de wereldraad van kerken, die de haatgevoelens van, zoals zij zeggen, miljoenen christenen over de hele wereld verwoorden. Niet van mij dus! Wat een voorbeeld geven zij aan deze wereld? Gods plannen falen niet als het om zijn uitverkoren volk gaat! Daar zullen zij terdege rekening mee moeten gaan houden. Zelfs denken Joden, onze medeburgers, hier uit Nederland te vertrekken naar Israël, omdat zij zich niet veilig meer voelen. Daarom is het zaak dat wij niet alleen biddend, maar ook financieel om Israël geven en hen zo tot zegen en steun te zijn. Hopend dat kerkleiders dit ook in zullen gaan zien, die niet achter Israël staan, net zoals Ds. PLaisier. Helaas. Bijbelstudie voor hen, en de wereldraad van kerken, zou van groot belang zijn.
Hartelijke groet,
Agatha Reurich.
 
 
Br. van Barneveld,

Wilt u, onze gemeente, de nieuwe voorganger worden? ;-)
 
 
shalom jan en allen die dit lezen.
ben een poos met ziekenhuizen en operatie bezig gehouden.Vanmiddag keek ik naar de herhaling van knevel en v.d.brink
van gisteravond met daarin de vermaarde hof predikant ds carel rer linden ,schrok er wel van ,hoe bestaat het een voorganger die ons koninklijk nhuis heeft onderwezen in de Schriften(dus niet) blijkt nu alles wat er gezegd is waarswchijnlijk van ul e n gener waarde te zijn.
droevig zoals het met nederland en het koningshuis en de geestelijke leiders is gesteld. in het verleden zijn er diverse boodschappen gezonden naar koningshuis en regeerders en synodes. .ik vrees jan
dat het rechtsgeding van DE EEUWIGEvanwege ZIJN oogappel ISRAEL is begonnen en doorgaat. Laten wij hen opdragen i n gebed ,die op de bres staan voor Israel.
allen heel veel wijsheid en kracht toegebeden inYESHUA MASSJIACH.
verwacht HEM iedere dag. Shalom Baruch. lou.
 
 
bedankt weer voor dit mooie en ware artikel,en bedankt dat u de moeite neemt om t allemaal zo verhelderend uit te leggen,God zegene u
 
 
Ik lees dit artikel nu pas ( in september)
Wat ben ik blij het gelezen te hebben!
God heeft mij liefde voor Israël in mijn hart gelegd, door het lezen van dit stukje realiseer ik mij hoe dankbaar ik daar voor ben.
Ben me eigenlijk nooit bewust geweest van al deze redenen om Israël dankbaar te zijn en lief te hebben.
Het verdiept mijn gevoel alleen maar en moedigt me aan om Israël in mijn gebeden te blijven gedenken en daarin niet te verzaken.
Gods rijke zegen!!!
 
 
Bedankt. Dhr Jan Van Barnaveld.
Wij spreken regelmatig over Zijn Volk .
bij ons een België is het zeer dun gezaaid over Gods volk.
Wij danken de Schepper van Hemel en aarde .
dat er bij ons een pro, Israël beweging aanwezig is .
Groetjes, Bernabe- Van Laeken.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven