Home Artikelen Geestelijk Acht argumenten voor u

Acht argumenten voor u

Jeruzalem vanaf de Olijfberg Klik voor ware grootte
Jeruzalem vanaf de Olijfberg

Dit is een artikel vol Bijbelse argumenten. De Bijbel wordt met de dag actueler. Leest u maar rustig door. En lees de Bijbel. In dat Boek spreekt God tot u.

De ouderwetse geest van het antisemitisme heeft zich nu vermomd in het gewaad van antizionisme en oneerlijke, ongerechtvaardigde kritiek op Israël. Natuurlijk staat Israël niet boven kritiek. Er is geen mens en ook geen land die niet struikelt (zie Jakobus 3:2). Maar bij alle kritiek op Israël moeten twee voetnoten worden gezet.
Ten eerste: Veel kritiek op Israël is gebaseerd op leugens en in elkaar gezette drama’s van de Palestijnen. Voorbeelden zijn de ‘humanitaire ramp’ in Gaza en het politiek correcte maar feitelijk leugenachtige gezeur over ‘bezette gebieden of Palestijnse gebieden’.
In de tweede plaats geldt juist bij kritiek op Israël het woord van de Here Jezus: ‘Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt’ (Mattheüs 7:1).
Paulus zegt: ‘Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt,doet dezelfde dingen’ (Romeinen 2:1). Als u de geschiedenis een beetje kent, weet u dat volgens deze Bijbelwoorden bijna alle kritiek op Israël keihard terugslaat op de critici.
De medaille van kritiek heeft ook een andere kant. Er zijn wel acht bijbelse argumenten waarom Christenen door gebed en steun naast Israël horen te staan.

 1. Israël is in groot gevaar.
  Israël wordt omsingeld door fel hatende vijanden. Zelfs duidelijker dan Hitler hebben zij gezworen Israël te zullen vernietigen. De geschiedenis heeft het Joodse volk geleerd die dreigementen serieus te nemen. Intussen bindt de wereld (de G5 + 1 en de publieke opinie) Israël de handen op de rug, zodat effectief verdedigen bijna onmogelijk is. Wij bidden met Israël: ‘Bevrijd en red mij uit de macht van vreemden, wier mond leugen spreekt’ (Psalm 144:11, NBG).
  En: ‘Red mij van mijn vijanden, HEERE’ (Psalm 143:9)
 2. De God van Israël staat achter zijn volk
  Wij zien met onze eigen ogen hoe God bezig is met het uitvoeren van zijn verlossingsplan voor Israël. Hij brengt de Joden thuis. De stam Manasse is onderweg. We zien uit naar Efraïm en de stammen die daarbij horen. Hij herstelt het land en de Negev woestijn wordt steeds ‘groener’. Hij heeft de staat Israël in de afgelopen 65 jaar van het bestaan vele malen gered. De HEERE zegt ’Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en Sion’ (Zacharia 1:14).
  God wil gebeden zijn. Zijn beloften en hulp ontvangt Israël (en ontvangen ook wij) door gebed.
 3. God Zelf gebiedt ons voor Israël te bidden
  Alleen twee teksten: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem... om wille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!’ (Psalm 122:6,9). En: ‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen. Heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de HEERE doet denken gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en het gesteld heeft tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6,7). Laten we dat doen. Ook omdat de vrede van de wereld samenhangt met de “Vrede van Jeruzalem”!
 4. Koning van Israël
  De Heere Jezus is heengegaan als Koning van de Joden. Dat stond boven het kruis. Hij komt terug als Koning van Israël. Want de engel Gabriël zei tegen Maria: ‘God, de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid’ (Lukas 1:32,33).
  Paulus onderstreept dit want hij voorzegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Hij komt als Verlosser voor Sion (Jesaja 59:20) en om de wereld te redden komt Hij uit Sion. Zoals bij Zijn eerste komst Herodus, probeert nu bijna de hele wereld die Komst tegen te houden. Nu Israël de barensweeën van de komende Koning en zijn Koninkrijk ondergaat, horen wij hen te bemoedigen en te troosten.
  Alle strijd tegen Israël is in wezen strijd tegen het komende Koninkrijk van God.
 5. Vijanden van Israël
  Zelfs als iemand, om wat voor reden ook, weinig sympathie voor Israël heeft verwacht de HERE dat u barmhartig bent tegenover Israël. Bewijs? Het oude Babylonische wereldrijk werd door God gebruikt om Israël te straffen.
  Maar God zei: ‘Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand; maar u bewees het geen barmhartigheid’ (Jesaja 47:6).
  De profeet Zacharia zei iets dergelijks: ‘...Maar Ik ben zeer toornig op die overmoedige heidenvolken. Ik was een beetje toornig maar zij hebben geholpen het erger te maken’ (1:15).
  Dus de kwetsende kritiek van bijvoorbeeld de Wereldraad van Kerken, de EU, de VN en ook van ons land brengt toorn van God over hen/ons.
 6. Wij staan bij Israël in de schuld
  Paulus zegt tegen ons, gelovigen-uit-de-volken: ‘Zij zijn naar het Evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil’ (Romeinen 11:28; NBG). Het ‘om uwentwil’ heeft twee betekenissen.
  Ten eerste: Om onze redding. Daarom heeft God Israël ‘een geest van diepe slaap’ (Romeinen 11:8) gegeven.
  Ten tweede: Het is onze schuld dat door het eeuwenoude kerkelijke antisemitisme en anti-judaïsme bij een deel van Israël vijandschap tegen het Evangelie is.
 7. Zegen
  ‘Gezegend wie u zegenen, en die u vervloeken, vervloekt’ (Numeri 24:9 en Genesis 12:3). Dit is een eeuwenoude Bijbelse wetmatigheid. De heiden-profeet Bileam, die deze profetie uitsprak, heeft dat zelf ondervonden. Nadat hij een vijandig volk, de Midianieten, had geadviseerd hoe Israël kapot te maken, werd hij zelf ‘met het zwaard gedood’ (Numeri 31:1-8). Wie Israël zegent door voorbede, steun of bemoediging, zal op een of andere manier door God worden gezegend. De vijanden van Israël zullen ondergaan.
 8. Dankbaarheid
  Wij hebben veel aan het Joodse volk te danken. Onze Verlosser is uit Israël gekomen. Het Woord van God is via Israël tot ons gekomen. Zonder Israël geen oudvaders, geen profetieën, geen apostelen en zelfs geen verlossing. Immers als er geen Israël, geen Messiaans volk was geweest, zou er ook geen Messias geweest zijn.

Daarom zijn we christenzionisten, steunen Israël en bidden we dagelijks voor Israël. Vooral nu het voor Israël zo spannend is. Nu Iran bijna vrij spel krijgt verder te gaan met het ontwikkelen van een atoomwapen. Nu de VS, de EU en de VN proberen Israël een Palestijnse staat door de strot te persen.
Obama, die eindelijk ook eens een succesje wil boeken en dit doet over de rug van Israël. De VN en de EU die ‘van nature’ negatief staan tegenover Israël.

6 Reactie(s)

 
 
Hussein Obama wil niet alleen Israel opofferen aan zijn idealen, maar ook het land waarvan hij onterecht president is geworden.
Beste Peter,

Dank voor je pittige oneliner.
Ik heb maar drie vragen voor je:
1. Enige onderbouwing voor je stelling zou je opmerking aan geloofwaardighe id doen winnen.
2. Zijn er, buiten een groot aantal, nogal rechtse Amerikanen ook meer die jouw stelling aanhangen?
En wat doen deze mensen?
3. Wat zijn de consequenties als je vermoeden/vrees waar wordt? Wie neemt dan de 'functie' als politieman tussen de naties over? Putin is een heel eind op weg de hoofdrol in het Middenoosten te gaan spelen.
Shalom

jvb

 
 
Beste heer Jan, zéér goed gesproken en ook terecht!! Onlangs las ik dat de Amerikaanse minister van BZ, John Kerry, niet bepaald een vriend van Israël is. Dat wist ik allang gezien zijn duistere achtergrond (geheime genootschap). U schrijft over de stam Manasse die onderweg is. Dat zal ik u ook even vertellen. Tijdens mijn vakantie in Suriname bezocht ik samen met mijn oom een Joods synagoge (let goed op: christenen mogen de synagoge niet zomaar bezoeken!!). Van een Joods vrouw die in een kantoor werkt, kreeg ik te horen dat ik Joodse voorouders heb en ik volgens haar ook automatisch Jood ben. Ik zelf ben verbaasd te horen. De vrouw kon bewijzen op tafel leggen. Het lijkt of God de verloren gewaande Joodse afkomst naar boven heeft gehaald. Lees mijn artikel "Reisverslag blogger; Suriname" op mijn blog De burcht Sion. Daarin staat ook informatie over de enige synagoge. En ook mijn stevige kritiek op vervangingstheo logie. Beste Jan, ga zo door met het schrijven van je artikelen. Gods zegen toegewenst.
 
 
Beste Jan, opnieuw een poging:
Al aanzienlijke tijd ben ik lid van een christelijk omroepblad.
Kort geleden stond daar een uitgebreid interview met ds. W. Glashouwer in, dat was zeer verheugend. Een paar pagina's verderop stond een artikel , als contra-dictie- ,over de Engelen van Nabloes, een Christelijke organisatie, die zich bezig houdt o.m. met hulp bieden aan Palestijnse kinderen en volwassenen, die zo vreselijk getroffen zijn door kogels enz. uit Israel. Er stond verder-ik citeer- (...de enorme haat tussen Joden en Palestijnen..) Kortom, het is een zeer tendentieus artikel, dat de Joden in een kwaad daglicht stelt .
Ik heb het gewaagd hierop te reageren door de redactie o.a. duidelijk te maken , dat er helemaal geen sprake is van Joden die Palestijnen haten, enz. Mijn ingezonden stukje werd geplaatst, samen met een stukje ,tot mijn vreugde, van een dominee uit Katwijk, die goed onderlegd zijn verontwaardigin g ook had ingestuurd.
Maar in het volgende nummer werd er fanatiek gereageerd door een Chr. lezer, die vaak in het M.O. is: we kregen de wind van voren, hij sprak over citaat ..( de liefdeloosheid en onchristelijke anti-Palestijnse propaganda in sommige Christelijke pro Israelkringen), en veel meer.
Dit was de 1e keer, dat ik op directe wijze werd aangevallen over dit onderwerp. Ik kreeg de wind van voren, wat een fanatisme.
Dank je wel, Jan, voor je aandacht, met vr gr van Dicky

Beste Dicky

Heel goed dat je je stem, een stem voor Israël en de waarheid, hebt laten horen.
Natuurlijk krijg je tegenstand, harde tegenstand.
Want de leugen vindt het niet leuk door de waarheid achterhaald te worden.
Dan verzint men nog meer leugen en soms een beetje waarheid.
In de chaos van ware en foute informatie die dan ontstaat is het heel moeilijk om goed te reageren.
Het beste kun je dan een punt van de waarheid benadrukken of een punt van de leugen te ontmaskeren.
Anders kun je bijna een boekwerk gaan schrijven.
Ik heb dat een beetje gedaan in mijn boek "Om Sions wil niet zwijgen".
Dat doet de leugen blijkbaar ook niet.
Dus: Veel dank voor je moetige mail

jvb

 
 
Beste broeder van Barneveld,
Laatst las ik een artikel dat de evangelische kerk, waar ikzelf ook lid van ben, steeds meer het kamp kiest van de palestijnen.
Onbegrijpelijk dat een groot deel van de evangelische wereld blind is voor het heilsplan dat God met Israël heeft.

Als christenzionist blijf ik staan voor Israël!
Beste Lion,

Inderdaad is het opvallend dat de vriendschap voor Israël in evangelical kringen minder wordt.
O.a. door de acties van Warren en Hybels.
Maar ook in ons land door de minder wordende belangstelling voor het profetische woord.
Hoewel ik daar in de seminars weinig van merk.
Natuurlijk blijven met jou biddend achter Israël staan.
Maar ik denk dat dit steeds moeilijker zal gaan worden.
Maar de God van Israël zal zijn machtige werk in en aan zijn volk niet loslaten.
Met een hartelijk shalom
jvb

 
 
Putin is inderdaad vriendjes aan het maken in het midden oosten. Rusland neemt nu de open Amerikaanse plaats in in Egypte. Israël is dus omsingeld door een islamitische alliantie inclusief Rusland.

Waar gaat dit heen!

Vergeet niet te bidden voor Israël!
Shalom
 
 
Beste jan,
Dat Putin, al een eind op weg is om de hoofdrol te spelen in het midden oosten. Slaat dat op, wat de bijbel noemt "groot macht uit het noorden"?
Er zijn 2 grootmachten toch? Rusland en China? Alie
Beste Alie

Mijn dank voor je mail.
Je vraag is kort en duidelijk.
De profetieën moet je lezen vanuit Israël.
Het noorden is dus Rusland of Turkije.
Daarom zien sommige uitleggers Poetin als de grote schurk, de Gog uit Ezechiël 38. Anderen denken aan Erdogan.
China hoort daar niet bij. Dat land hoort bij de "koningen, die van de opgang van de zon komen".
Dat lees je in Openbaring16:12.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven