Home Actueel Israël Gevaarlijke leugens

Gevaarlijke leugens

Klaverblad plattegrond http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/1581map.html Klik voor ware grootte
Klaverblad plattegrond http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/1581map.html

Leugens over en rond Israël vermenigvuldigen zich als ratten en vergiftigen het denken van mensen over Israël en over wat er gaande is in het Middenoosten. Omdat die leugens gemeengoed onder de meeste mensen en zo tot ‘waarheid’ gepromoveerd zijn is het nodig wat tegengif te verspreiden.

Waar leugens en laster over het Joodse volk toe kunnen leiden heeft de Holocaust in WO II ons geleerd.

De leugens die nu over Israël gaan zijn niet alleen gevaarlijk voor Israël maar voor de hele wereld. Het zal ons in vreselijke, Syrië-achtige situaties brengen. We zijn gewaarschuwd.

We zullen zo beknopt mogelijk de volgende leugens, iets vriendelijker genoemd mythen, bespreken:

  1. De mythe over Palestina als een vruchtbaar land eeuwenlang bewoond door het Palestijnse volk
  2. De mythe van een Palestijns volk, dat afstamt van de oude Kanaänieten of van de oude Filistijnen
  3. De leugen over de Israëlische bezetters van Palestijns land
  4. De leugen over Zionistische onderdrukkers van arme Palestijnen
  5. Leugens over de nederzettingen, die tegen het internationaal recht zouden ingaan en die een gevaar zouden zijn voor het vredesproces
  6. De leugen over een Palestijnse staat, die vreedzaam in nauwe samenwerking naast Israël bestaat
  7. En verder??

Ten slotte zullen we nagaan wat het tragische einde van die mythen en leugens zal zijn.

1. Palestina vol Palestijnen?

Wonen er al eeuwen Palestijnen met een rijk verleden en een rijke cultuur in een vruchtbaar Palestina? Dat is het verhaal dat door Arafat zo’n 50 jaar geleden is verzonnen en dat aan de Arabische kinderen in de zogenaamde Westbank op school wordt geleerd.
In sneltreinvaart een klein stukje geschiedenis:

De meeste Joden in het toenmalige Judea en Samaria werden in de jaren 70 en 135 door de Romeinen vermoord of verjaagd. Maar altijd bleef er een kleine rest over in het Beloofde Land.
De Romeinse bezetters werden vervangen door de Perzen en daarna kwamen de Byzantijnen het land leegroven. Toen, in 636 door Arabische islamitische stammen helemaal verwoest.
Vervolgens werd het land enkele eeuwen door burgeroorlogen tussen diverse soorten islamieten totaal verwoest, totdat in de 16 eeuw de Turkse Ottomanen (het Turks-Ottomaanse wereldrijk; 1517-1917) de laatste hand aan de verwoesting van Palestina legden.
Nergens in hun geschriften en nergens in de grond enige indicatie van aanwezigheid van Palestijnen en hun cultuur.
Geen bouwwerken, geen ruïnes, geen Palestijnse munten of potscherven zijn door archeologen opgegraven.
Geen enkele indicatie van een onafhankelijke Palestijnse staat.
De totale verwoesting van het land is wel door verschillende reizigers uit de 18e eeuw beschreven. Ook de bekende schrijver Mark Twain bezocht het Heilige Land en was verbijsterd door de totale verwoesting.
Alexander Keith vatte in zijn boek “De stipte en letterlijke vervulling der Bijbelse Profetieën” (Nederlandse vertaling 1853) hun bevindingen als volgt samen:

“Volgens de eenparige getuigenis van alle reizigers kan Judea thans een veld van puinhopen genoemd worden” (blz. 98).

“Dr. Clark merkt aan dat de grond bedekt was met zulk eene verscheidenheid van distels... Zes nieuwe soorten van deze plant, die zoo zeer het kenmerk van woestheid is werden door hem zelve in een kleine verzameling ontdenkt” (Blz. 102,103)

Omstreeks 1890 kwamen de Joden dus in een zo goed als totaal verwoest land. Tussen de puinhopen en distels zwierven wat Bedoeïenen met hun kudden. Bijna met blote handen hebben deze pioniers het land hersteld. Toen kwamen uit omringende Arabische landen in de eerste decennia van de 20e eeuw arme Arabieren zoeken naar werk en een bestaan. Zij werden de voorvaders van wat momenteel Palestijnse volk genoemd wordt. Maar de ‘geschiedenis’ van de Palestijnen begint pas ruim een eeuw later. Ergens einde van de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus zo’n 50 jaar geleden.

2. Het Palestijnse volk

Intussen ging de immigratie van Joodse mensen, vooral uit Oost Europa, krachtig door. Zij gingen, zo noemden zij het, “op aliya naar Palestina”. Zijn organiseerden een “Palestijnse vakbeweging”, genoten van de muziek van een “Palestijns Filharmonisch Orkest” en stichtten andere organisaties en instituten onder de naam “Palestijns”.
Alles Joods!

De naam Palestina komt van de Romeinen, die in het jaar 135 verreweg de meeste Joden uit het land verjoegen of vermoordden. Zij wilden de Joden voorgoed uit Judea en Samaria verjagen. Daarom noemden zij het land Palestina.
In elk geval, de eerste moderne Palestijnen waren dus allereerst de Joodse immigranten. De Arabische economische vluchtelingen bleven gewoon Arabieren. Tot in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Erkend door de VN op 29 november 1947 in resolutie 181. Toen werden de Joodse Palestijnen opeens Israëli’s.
En die Arabische gastarbeiders?
Velen van hen vluchtten op advies van de Arabische leiders die met grote overmacht de jonge staat Israël binnen vielen en wilden vernietigen. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 tot 1949. Anderen Arabieren in Palestina vluchtten voor het oorlogsgeweld.
Zij die bleven zijn momenteel Israëlische Arabieren. Zij zijn beter af dan hun Arabische broeders in de meeste Moslim landen. Zij hebben meer burgerrechten in Israël dan in menig Arabisch land.
Toen in 1967 de omringende Arabische landen op het punt stonden Israël binnen te vallen, was Israël hen net even voor en tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverde Israël Oost Jeruzalem met de Oude Stad en Judea en Samaria.
Op wie veroverde Israël die gebieden? Op de Palestijnen? Die bestonden zelfs toen nog niet eens. Jordanië had in 1948 tijdens de genoemde Onafhankelijkheidsoorlog dat gebied veroverd en geannexeerd.
Dus van wat men nu de Palestijnen of het Palestijnse volk noemt, is er niets veroverd. Jordanië heeft toen een stuk van het gebied waarover Engeland in 1918 het mandaat had gekregen en wat Israël was toegezegd veroverd en geannexeerd.
Dus tot dan geen Palestijns volk, geen Palestijns gebied. Alleen Arabische vluchtelingen die door hun Arabische broeders werden gemanipuleerd in hun propaganda tegen Israël.
Pas na de door de VS afgedwongen Oslo-Akkoorden van 1993, toen Israël aan Arafat en zijn collega terroristen in Judea en Samaria een zekere autonomie toestond begonnen de Palestijnse mythes meer gestalte te krijgen.
Nu is de mythe algemeen verbreid en gelooft een groot deel van de mensheid in de leugen dat er een oud Palestijns volk is dat door Israël wordt onderdrukt en dat recht heeft op een eigen staat.

3. Wie zijn de echte bezetters?

Weer kort een stukje geschiedenis.

Toen Turkije na WO I in 1918 werd het enorm grote Turks-Ottomaanse rijk opgedeeld.
Frankrijk kreeg het mandaat over o.a. Libanon en Syrië.
Engeland over Palestina.
In 1918 kwam de Balfour Verklaring, waarin Engeland in het grootste deel van Palestina als Nationaal Tehuis aan het Joodse volk beloofde.
Die Balfour Verklaring werd aanvaard door de Volkenbond en tijdens verschillende internationale conferenties.
Als snel verbrak Engeland zijn toezeggingen aan het Joodse volk door een deel, het gebied ten Oosten van de Jordaan, aan Arabieren onder een directe afstammeling van Mohammed, koning Abdullah I, de grootvader van de huidige koning van Jordanië, Abdullah II. Dat gebied was verboden voor Joden.
Zoals boven al vermeld, veroverde Jordanië tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1949 met Israël ook Judea en Samaria, aan de westkant van de Jordaan.
Gebied bestemd voor Israël werd bezet door Jordanië.
Jordanië als bezetter.
In 1967, door de Zesdaagse Oorlog, kwam dat gebied in handen van Israël.
Nu wordt dat gebied betwist door Palestijnse terroristen aanvankelijk onder leiding van Arafat en nu van Abbas.

Door de Balfourverklaring hoort dat gebied dus bij Israël.

Als we de Bijbel erbij halen lezen we dat dit gebied vanwege Gods beloften integraal bij Israël hoort. Maar dat is alleen voor God en voor gelovige Joden een argument. Voor de wereld telt dat niet. Maar dat zullen ze wel merken. God noemt Israël “Mijn land”. Dat land is aan Israël toegewezen. Dus vanuit Bijbels oogpunt. Maar ook vanuit volkenrechtelijk oogpunt is niet Israël de bezetter maar zijn het de Arabieren die zichzelf nu “Palestijns volk” noemen, de bezetters.
Jammer voor de gewone Arabische mensen die daar wonen. Velen van hen zoeken alleen maar een rustig en vreedzaam bestaan voor hun gezinnen. Hun leiders, gesteund door de VN, de VS, de EU en ook door ons land brengen door hun haat tegen Israël de (wereld)vrede in gevaar.

4. Onderdrukkers

Wie zijn de echte onderdrukker?
Eén van de voorbeelden die naar het juiste antwoord kunnen leiden:

Tot 2005 viel de Strook van Gaza onder Israël. Als gebaar van goede wil bood Israël aan Gaza te verlaten en daar de Arabieren zelfbestuur aan te bieden. Bloeiende Joodse nederzettingen moesten worden ontruimd. Veel Arabische inwoners van Gaza vonden werk bij die nederzettingen. Zij baden ernstig naar hun godheid, naar Allah of de Joden mochten blijven. Israël zette door. Het wilde kijken hoe Palestijns zelfbestuur zich zou ontwikkelen.
Dit experiment is duidelijk mislukt.
Jarenlang regende het bijna dagelijks mortieren en raketten uit Gaza op Israël.
Via enkele grensovergangen liet Israël humanitaire goederen door. Maar het via Israël geleverde cement werd gretig gebruikt door de Hamas om smokkeltunnels te maken. Met o.a. het doel terroristen binnen Israël te smokkelen. Geruchten over honger, armoede en onderdrukking veroorzaakt door Israël werden weerlegd door fotorapportages van een zekere welvaart in dat gebied.
Wie werden wel onderdrukt?
Christenen in Gaza werd en wordt het leven bijna onmogelijk gemaakt.
Het laatste gebaar van goede wil van Israël is het feit dat, Amal, de kleindochter van de Hames leider, Ismaël Haniyeh, in het kinderziekenhuis in Petah Tikva is behandeld.
Wie worden nog meer onderdrukt?
De gewone mensen in Gaza worden het slachtoffer van de gloeiende haat tegen alles wat Joods is van de Hamas leiders en de imams in Gaza.

5. Nederzettingen

De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria krijgen heel wat over zich heen. De ijverige Joodse Israëli’s worden beschreven als ruige bezetters van Palestijns grondgebied. Zij zouden het vredesproces in de weg staan. Elk huis dat zij bouwen is een gevaar voor de vrede. Wil er vrede komen zou Israël ook deze vaak bloeiende dorpen moeten ontmantelen. Elke “Palestijn” die daardoor een goede baan en dus inkomen voor zijn gezin, heeft wordt genegeerd. Deze hele kwestie wordt opgeblazen om de terroristen in Ramallah en de Israël-vijanden in de wereld een stok in de hand te geven om Israël te slaan.

“Palestijnen” bouwen naar hartenlust in de ‘betwiste gebieden’. Maar Abbas wil heel Judea en Samaria “Judenfrei” opgeleverd krijgen. Dit is puur hitleriaans antisemitisme. Door ons gefinancierd en gesteund.

Abbas kan de door de VS opgelegde vredesbesprekingen bij elke smoes en gelegenheid verlaten. Want dan gaan de VS, de VN en de EU, een onheilig trio, Israël wel weer onder druk zetten om de bouw te stoppen en nieuwe, gevaarlijke concessies te doen.
Totdat de Hamas de zaak van de Palestijnse Autoriteit overneemt. En alles kort daarna escaleert. Want de Hamas zal niet nalaten om van de strategische kans Israël te beschieten gebruik te maken.
Als Israël dan van het recht gebruik maakt de eigen burgers, Arabier en Jood, te beschermen, zal het onheilige trio Israël weer oproepen zich te matigen en zich rustig laten afslachten.
Overigens waren er tot 1948 nederzettingen in Judea en Samaria. Toen Jordanië die gebieden veroverde zijn de Joodse mensen verjaagd. In 1967 konden zijn “hun bezittingen weer in bezit nemen”, zoals de profeet Obadja dat meer dan 25 eeuwen eerder al voorzegd heeft. Dat zal binnenkort weer gebeuren, als de stam Efraïm weer terugkomt na 27 eeuwen ballingschap. Hun door God toegezegde stamgebied is het gebied dat nu door de Palestijnse Autoriteit bezet wordt.

6. Een Palestijnse staat

Een interessante, internationale, fraaie leugen is de leugen van een “Palestijnse staat die in vrede en in goede samenwerking met Israël” binnen de grenzen van Israël bestaat.
Een voorbeeld hiervan is al door Israël uitgeprobeerd toen Israël Gaza verliet.
Een totale mislukking.
Die vrede komt er nooit als er geen vredeswil en vredesopvoeding is. Het vereren van zelfmoordterroristen en het gejuich en de eerbetoon aan door Israël vrijgelaten Palestijnse moordenaars, geeft duidelijk aan waar het bewind in Ramallah op uit is.
Zo lang Arabische kinderen in de betwiste gebieden gevoed worden met haat tegenover alles wat Joods en Israël is kan er nooit vrede komen. Gretig wordt deze mooie volzin door internationale organisaties en in media gebruikt om Israël onder druk te zetten toe te geven aan Mahmoud Abbas en zijn corrupte bende Israël-haters.

En verder?

Over Jeruzalem in een volgend artikel. Rondom de Heilige Stad zal nog genoeg gebeuren. De Tempel, oorlogen, internationale interventies enz.

Momenteel staan de besprekingen met Iran in het centrum van de belangstelling. Onder druk van de sancties lijkt Iran bereid om het atoomprogramma te bespreken. Obama wil de sancties verminderen. Schijnt daarmee al bezig te zijn.
Israël zoekt andere bondgenoten.
Putin verdringt Obama van de eerste plaats als machtigste persoon van de wereld.
Veel andere machthebbers vechten krampachtig om meer macht.
Putin is goed onderweg de machtigste speler in het Middenoosten te worden.
De Russische vloot in de Middellandse zee is inmiddels de grootste geworden.
Obama hijgt naar een succesje in zijn falende buitenlandse beleid. Uitaard over de rug van Israël.
Erdogan van Turkije zoekt naar de leidende functie voor zichzelf en zijn land in het islamitische Middenoosten. Een herstel van het Turks-Ottomaanse rijk.
U raadt het al: Over de rug van Israël.
Iran werkt sluw door aan zijn atoomwapen en daarmee aan de komst van hun ‘messias’ de Mahdi.
Hoe?
Ten koste van het leven van Israël.
Ook de EU speelt een smerig spelletje over de rug van Israël.
Alles met een goedkeurend knikje van de VN, die in Israël soms spottend “de Verenigde Nazi’s” genoemd wordt.
Al die kleine en grote machthebbers, Van Kerry tot Erdogan en van Putin tot Abbas hanteren momenteel de leugen als sterkste wapen.
Gevaarlijk, want leugen straft altijd zichzelf.
Middenin dit ingewikkelde en vaak gemene en leugenachtige spel zit Netanjahu en zijn regering, die we wijsheid van de HERE, hun God, toe bidden.

Hoog boven al dit gewoel troont de Almachtige, de God van Abraham, Izak en Israël, die rustig doorgaat met Zijn herstelplan voor Israël. Dit ter voorbereiding van de komst van de Messias, de Koning boven alle koningen en de Heer boven alle machthebbers.

Lees ook: De weeën van het herstel van de vervallen hut van David

7 Reactie(s)

 
 
Jan ,bedankt voor deze uitleg ,
het is de waarheid!!
de palastijnse staat komt er niet.daar zorgt de Heere wel voor!!!
Bid voor de vrede van Jeruzalem!!
Gods zegen toegewenst
 
 
Beste broeder Jan als je dagelijks en nauwgezet de ontwikkelen volgt kan dat zoals bij mij voor veel onrust zorgen.Het gevolg is wel dat je des te vuriger voor Israel kan bidden.Het houvast wat ik krijg uit de schrift is dat het vast en zeker goed zal komen, maar als je dit lees:{De Israëlische regering is geschokt en boos en heeft met felle kritiek gereageerd op het akkoord bij de nucleaire gesprekken} dan grijp ik toch weer terug naar het woord van GOD
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.En dat er een tijd komt dat GOD de waas van de ogen der volken zal wegnemen. Mvg Cor Shalom.
 
 
Dank je wel, Jan. Ik ben blij met wat je schrijft. Gods zegen toegewenst,
Dick Visser
 
 
Beste Jan!

Zomaar even een recent berichtje, dat mij opviel:
Turkije gaat een muur bouwen (is er al druk mee bezig) tussen Turkije en Koerdistan.
Het was slechts één keer nieuws in de krant(en) en het staat op het internet. Maar niemand van alle mensen die "tegen muren" zijn, heeft gereageerd. Het blijft oorverdovend stil!
En zie, Israël wordt vervloekt, omdat zij het gewaagd heeft een muur te bouwen. (nb voor haar eigen veiligheid). Hoe opvallend op z'n minst , hoe hypocriet van al die mensen en regeringen die de Leugens over Israel zo promoten!

Met vriendelijke groet van Dicky
 
 
Palestijnse staat komt er niet?????
Daar kunt u wel eens ongelijk in krijgen.
Ik ben bang dat, dat een onderdeel zal zijn van het verbond (vredesverdrag) met de antichrist, die Israël zal gaan ondertekenen.
Wel is dan duidelijk dat het dan binnen 7 jaar over is met de ellende.
Maar los van dat u ook Gods zegen toegewenst.

Rob
 
 
als ik goed luister naar uw studies op family7, en zeker over het romeinsche rijk. wat nu gaande is! de grote verandering in de economie.
de snelheid van computer technieken, het electronische betalen.
en de chip onderhuids die al kan toegepast worden, baard mij zorgen.
jongeren in nieuwe kerken, waar veel met lichten en mulimedia gewerkt wordt.
een grote gezelige family korte laagdrepelige preken, je tiende betalen.
en je zal van overwinning naar overwinning gaan.
bijbel teksten waarvan ik af en toe het idee heb dat het uit zijn verband getroken word.
ik heb het gevoel dat deze mensen geestelijk misleid worden.
kunt u dit beamen of zit ik er naast?
 
 
Wat een dom stuk! Hierdoor zal niemand zich laten overtuigen hoop ik!
De rakettenregen vanuit Gaza op Israël! Laat me lachen! Wie werd er geraakt? Twee olijfbomen en een hond. Nee dan het antwoord van de rechtsstaat Israël: fosfor bommen! Dat is pas grote jongensspul!Dag beste Jan,
Wat weet je het toch puntig te zeggen.
De raketten, die Hamas al maanden in grote aantallen zonder enig onderscheid in de richting van
Israëlische bevolkingscentr a afschoot dat was echt steentjes met een katapunt afschieten door kwajongens.
De bewoners van Israëlische dorpen gingen echt alleeen voor de gezelligheid in de schuilkelders zitten als
het alarm afging.
Jij lacht alleen maar als het hier niet gebeurt.

Het vervelende van jouw mail is dat in jouw manier van redeneren kan Israël zich helemaal niet meer verdedigen.
Alleen als Israël vernietigd is, ja dan zullen 'diep gemeende tranen en bitter klachten van medeleven' over de 'dode
Joden' door lieden die net zo redeneren als jij. "Buitensporig geweld" roepen ze dan en klagen bij de VN of in den Haag bij het Int. Gerechtshof.

leer eerst maar eens eerlijk te kijken naar de situatie waarin Israël zich bevindt en de manier waarop zij met vrouwen,
kinderen en gewonden van de bijand omgaan.

shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven