Home Actueel Israël Angstige Actualiteit

Angstige Actualiteit

Luchtafweergeschut beschermt de Nucleaire faciliteit in Natanz, Iran Klik voor ware grootte
Luchtafweergeschut beschermt de Nucleaire faciliteit in Natanz, Iran

Het gaat in dit artikel over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Waarbij veel om Israël draait. Teveel Christenen hebben nauwelijks zicht op Gods machtige daden in deze tijd. Zij hebben de sleutel naar dat inzicht niet. Van niet-Christenen kun je niet verwachten dat ze de Bijbelse profetieën kennen. Wel mag je verwachten dat ze hun gezond verstand gebruiken en dat ze open staan voor argumenten en feiten.
De sleutel om deze tijd te begrijpen is: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zelfs in de eindfase van deze herstel-periode. Want de “weeën van de eindtijd” (Matteüs 24:8) zijn begonnen.

Bijna de hele wereld verzet zich fel tegen Gods ‘herstelwerkzaamheden’ voor Israël. Van de VNG tot de VN. Van de Islam tot een groot deel van de Christenheid. Van wereldleiders die beter kunnen weten tot onze door leugens van de media vergiftigde buren en andere wereldburgers. Van Vitens tot grote internationale firma’s.
Dat is de angstige kant van de profetische actualiteit. Want de rage tegen Israël en het antisemitisme laten emmers van Gods Toorn overlopen.
Waarschuwende oordelen razen nu al over de wereld. We noemen enkele terreinen waarop de actualiteit van Gods profetieën duidelijk zichtbaar is.

 1. Bouwen
  Het bouwen van één huis in Judea en Samaria, de ‘bergen van Israël’, het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd, wordt afgewezen als ‘gevaar voor de vrede’. Of in strijd met het “internationale recht”. Maar Turkije wordt zelfs gesteund in hun onwettige activiteiten in het bezette deel van Cyprus. En Marokko kan rustig doorgaan met zijn roverijen in bezet West Sahara. Maar Israël wordt aangevallen over Joodse nederzettingen en over bouwen in land dat hun volgens internationale verdragen is toegewezen. Vaak gaat de kritiek over plannen die voordelig zijn voor Arabieren die daar wonen.
  De Bijbel zegt over Israël: “Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen” - Amos 9:14. En over ‘de bergen van Israël’,waar men een Palestijnse staat wil vestigen zegt God: “Maar gij bergen van Israël zult... uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël... de puinhopen zullen herbouwd worden” - Ezechiël 36:8-10.
  Mahmoud Abbas wil dat gebied jodenvrij opgeleverd krijgen. Niemand van de G4, G5+1 of G10 van de EU of de VN maakt daar bezwaar tegen het duidelijk antisemitische karakter van deze eis van Abbas.
  De wereld roept “Wat doen die machteloze Joden... zullen zij de stenen... weer tot leven wekken?” - Nehemia 4:2.
  God zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2.
  Angstig actueel want God zegt ook: “Ik werk, wie zal het keren?” - Jesaja 43:13.
  Het bouwen en de oordelen over de opstandige wereld zullen doorgaan.
 2. Smaden
  Israël is binnen een paar jaar het meest verachte en gehate land in de wereld geworden. Je bent niet normaal als je geen felle kritiek op Israël hebt. Dit anti-Zionisme van leiders vergroeide tot fel en snel toenemend antisemitisme. In ons land is het antisemitisme momenteel erger dan vlak voor WOII. Deze moderne vormen van jodenhaat zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede en brengen rampen over ons land en over heel de wereld. De VN, onlangs hebben ze weer vier anti-Israël resoluties aangenomen, benoemt commissies om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Binnen het EU-leiderschap heerst een boosaardige anti-Israël stemming.
  Actueel is de volgende klacht van Israël: “Mijn vijanden smaden mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als vloek” (Psalm 102:9). God hoort het en Hij zegt: “zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest.....zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden, vreest niet, laten uw handen sterk zijn” (Zacharia 8:13). Verder spreekt de HERE: “...wie u vervloekt zal IK vervloeken” (Genesis 12:3).
  En wij, wij bidden: HERE, wees ons land genadig. Ook deze situatie is angstig actueel.
 3. Strijd om het land
  Het lijkt erop dat velen in Israël onder druk van de G5+1 en hun intens verlangen naar ‘eindelijk vrede’ de strijd om het hartland van Israël, om Judea en Samaria, hebben opgegeven. Weer zullen in januari 2014 vergaande concessies aan de aartsvijand de Filistijnen (Palestijnen) van Israël geëist worden. Weer zal Kerry, met een zak vol beloften en leugens naar het Middenoosten reizen en namens Obama Israël onder druk zetten. Met als doel een “Palestijnse staat” in het hartland van Israël. Dus om tot een overeenkomst, een verbond (vredesverdrag) te komen. De HERE zegt tegen Israël:
  “Neem u in acht dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land... opdat zijn niet tot een valstrik in uw midden worden” -Exodus 34:12.
  Israël heeft door het terugtrekken uit Gaza in 2005 geleerd wat die ‘valstrik’ betekent. Ook de Oslo-Akkoorden (1993), waardoor Arafat en de zijnen macht kregen over een deel van Judea en Samaria, hebben Israël niets dan ellende gebracht. De G5+1, de volken, zullen voelen welke oordelen zullen komen over hen die “Mijn land verdelen” - Joël 3:1,2.
  De VS krijgt z’n portie nu al.
  Ook de verraderlijke EU zal merken dat de actuele gebeurtenissen en de negatieve houding tegenover Israël de Almachtige niet ontgaan. Zijn waarschuwende oordelen gaan over de hele wereld. Zie Psalm 105:7. Het is allemaal zo Bijbels, zo voorzegd, wat er gaande is.
 4. Verraad
  De 24e november 2013 zal de geschiedenis ingaan als, zoals Netanjahu het noemde, een ‘historische fout’.
  Toen kwamen de G5+1 juichend uit Geneve: Er was eindelijk een akkoord gesloten met Iran. “De wereld was veiliger geworden”, juichte Obama. Maar Iran juichte om de overwinning. Zij kregen een vrijbrief om door te gaan met hun atoomprogramma. Met de bom dus.
  Israël, maar ook Saoedi Arabië voelden zich door de VS verraden. De parallellen tussen Geneve 2013 en München 1938 zijn treffend.
  De Engelse premier Neville Chamberlain kwam eind september 1938 juichend terug uit Duitsland en zwaaide enthousiast met een verdrag met Hitler. “Vrede in onze tijd” zei hij.
  Binnen een jaar brak WO II uit.
  De Joden werden verraden.

  Obama en zijn G5+1 kameraden wisten dat Iran even onbetrouwbaar als Hitler was. Hitler haatte de joden en wilde hen uitroeien. Al-Khamenei, de hoogste baas van Iran verkondigt regelmatig dat de vernietiging van Israël het eerste doel is. In het januari nummer van het Zoeklicht geef ik zeven overeenkomsten tussen München 1938 en Geneve 2013. En een opvallende profetie over Iran.
  Wat gaat er nu binnen het halve jaar gebeuren?
  Als Iran de eerste bom test?
  Wat gaat Israël dan doen?
  WO III?
  We gaan angstig spannende tijden tegemoet.
 5. Wereld zonder politie
  Wereldmachten komen en gaan. Zolang Engeland, eeuwenlang een grote wereldmacht, Israël steunde bleef hun wereldrijk bestaan. Engeland heeft Israël verraden. Dus in de tweede helft van de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht en politieagent van de wereld over.
  Maar Obama’s Islam-vriendelijke beleid is een van de oorzaken dat de VS deze belangrijke rol kwijt raakt.
  De VS heeft geen gezag en helemaal heen respect meer in het Middenoosten.
  Ze hebben hun bondgenoot Mubarak van Egypte laten vallen. Ze kozen voor Morsi, maar ook die laten ze letterlijk zitten.
  Ze hebben Khadaffi van Libië laten vallen en dit land in een grote chaos achtergelaten.
  Ze hebben, samen met de EU, Saddam Hoessein van Irak weggejaagd en het land is in een voortdurend bloedig slachtveld tussen Soennieten en Shiïeten veranderd.
  Ze kozen tegen Bashar Assad in Syrië en bewapenden de rebellen met de Christen en Joden en elkaar hatende jihadisten.
  Toegegeven, al die dictators waren boeven. Maar burgers in de betreffende landen zijn het in elk geval eens dat het onder die “boeven” beter was dan na het ingrijpen van de VS en de EU.

  Profetisch is de val van de VS duidelijk. Ze hebben Israël laten vallen en vallen nu zelf. Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt of beschadigt wordt zal zichzelf ernstig verwonden. Een voor de hele wereld ernstige situatie. De VS heeft geen respect meer omdat is gebleken een onbetrouwbare bondgenoot te zijn.

  Vooral Israël heeft dat goed begrepen en zoekt andere bondgenoten. De VS heeft niet de macht en het gezag om in die regio orde op zaken te stellen. De wereld is nu zonder ‘politie’. Een angstige actualiteit. Het gevolg is overal chaos en opstanden. Of een wereldleider die een valse vrede zal brengen. De ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 heeft zijn voeten al in de stijgbeugels.
 6. Geruchten
  Een van de “weeën” die de eindtijd aankondigen heet: “Geruchten van oorlogen” (Matteüs 24:6). In Israël gonst het dagelijks van die geruchten. Wanneer zal Israël de atoominstallaties van Iran moeten aanvallen? Wanneer zal de woeste hond Hezbollah op Israël worden losgelaten? Wat gaat Hamas doen? Israël heeft al verschillende wapentransporten van Syrië voor Hezbollah aangevallen. Allemaal voorboden van oorlogen voorzegd in Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Oorlogen die ook ons zullen treffen. “Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar het u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen....” (Jeremia 31:11)

Slot

Mijn excuses voor dit niet erg bemoedigende artikel.
Maar we moeten waarschuwen.
Voor de kerken is en blijft het: Opwekking of oordeel.
Voor regeringen is en blijft Israël de toetssteen voor Gods zegen of vloek: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”. Deze Bijbelse en historische wetmatigheid is nog steeds van kracht. De zegen is nog beschikbaar voor landen die Israël durven steunen in deze tijd vergiftigd door anti-zionisme en antisemitisme.
Het uiteindelijke oordeel komt als “alle volken tegen Israël oorlog gaan voeren”.
In deze angstige actualiteit geldt voor Israël en voor ons: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).

22 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
Welk land ter wereld is nog pro Israel? Zou het voor onze eigen bestwil niet beter zijn om als het mogelijk zou zijn te emigreren naar een land wat wel achter Israel staat? Alleen naar mijn weten zou ik helaas niet weten welk land er nog achter Israel staat en Israel nog echt steunt. Nederland stelt mij echt teleur, over mijn kraanwater nog maar niet te spreken. Eigenlijk wil ik hier ook niet meer wonen in een land wat 'neutraal' wil blijven. Waar mijn belastinggeld naar de pa gaat.. Zou het Gods wil kunnen zijn dat wij, de gemeente, ook gaan emigreren naar Israel om zo onze steun te betuigen en achter Gods volk te staan? Ik zou graag mijn kleine kinderen willen beschermen maar ik vraag me af waar je het meest veilig bent in Israel die omringt wordt door allerlei vijanden of om in een land te wonen die wacht op Gods oordeel. Overweeg je trouwens zelf niet om naar Israel te vertrekken? Met vr.gr.

Beste Francine,

Dank voor je bezorgde reactie.

Ik deel je zorgen.

Israël is in de eerste plaats voor het Joodse volk, voor Israëlieten bestemd.
Wij krijgen hoogstens een verblijfsvergun ning, dat elke drie maanden (dacht ik) verlengd moet worden.
Je moet dan even buiten Israël en opnieuw een verblijfsvergun ning aanvragen.
En...ook Israël wacht moeilijke tijden.
Met het grote verschil dat er voor Israël hoop is: "Een tijd van benauwdheid is het voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden" (Jeremia 30:5) en "Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn....maar in die tijd zal u volk ontkomen" (Daniël 12:1,2).Voor ons blijft alleen de bemoediging en het advies van de Here Jezus Zelf: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt eraan" (Lucas 21:28).
en" "Weest altijd waakzaam en bidt dat je in staat zal zijn om te ontkomen aan alles was zal gaan gebeuren en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen" (Lucas 21:35). Hij is onze enige en grote Hoop.
Shalom

jvb
 
 
1Tessalonicenzen 5: 3 zegt Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen .....deze woorden zijn al meerdere keren gesproken door een wereld leider en anderen . Laten we bidden voor hun. Jan ik kijk altijd uit naar jouw visie. Bedankt, door de uitzending van fam 7 heb ik 3 jaar terug begrepen welke plek Israel heeft. Een openbaring, ik moest zo huilen. Nu bid ik voor Israël . Vriendelijke groet. Els
 
 
Wat zo geweldig is, is dat 20 kerkleiders uit Noorwegen op hun knieën zijn gegaan en vergeving hebben gevraagd, aan de Ene en aan Israël.
Prijs De Heer, laat dit een voorbeeld voor Nederland zijn!
 
 
Zouden wij als christen in Nederland en in de rest van Europa naar Israël moeten emigreren? Het nadeel is dan dat de rest van de samenleving verstoken blijft van de positieve invloed vanuit christenen. Juist in deze tijden van economische depresie en bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid, is het van groot belang dat christenen de hulp aan de armen weer gaan oppakken en zo hun positieve invloed in de samenleving doen gelden. Er ligt nu een hele belangrijke taak klaar voor de kerken om diegenen te helpen die hard door de overheidsmaatre gelen getroffen worden. Denk maar aan bijv. voedselbanken, mantelzorg, diaconie, enz. Zouden wij christenen massaal naar Israël emigreren, wie moet deze taken dan overnemen?
Beste Moi,

Een interessante en aanlokkelijke suggestie.
Want Israël is, ondanks alle aanvallen van de omliggende landen, ondanks de strijd om Jeruzalem, ondanks Gog uit Magog en ondanks de vijandschap van de EU en steeds meer van de regering van de VS het veiligst.
Inderdaad is er een belangrijke nieuwe taak en een nieuwe kans voor de kerken.
Als ze tegelijk ook eens gingen zien dat er meer verwacht wordt dan een nieuw deputaatschap voor Israël.
Gebed en solidariteit met onze oudere broeder Israël moeten hoog in de top-5 staan van de prioriteitenlis tjes van de kerken.

Shalom

jvb

 
 
Zoals Francine zich afvraagt welke land ter wereld nog pro-Israël is, herinner ik me opeens wat wijlen heer van Baaren in zijn brochure over islamitisch fundamentalisme schreef. Zoals hij een goede opmerking deed, moet ik ook helaas constateren dat nergens ter wereld is een land echt pro-Israëlisch. De heer Jan van Barneveld zegt dat de oordelen over de hele wereld zullen komen. Dat klopt. Het komt overeen met wat wijlen heer van Baaren schreef:"Deze confrontatie zal de hele wereld omvatten. Vlucht dus maar niet naar Alaska of naar Nieuw-Zeeland, of waar dan ook." Als ik u was, zou ik zeker niet naar een ander land gaan emigreren om me veilig te voelen. Nergens op aarde is echt veilig. Kijk maar naar de Filippijnen die getroffen werden door de supertyfoon. Vorig jaar ook al in Amerika die getroffen werd door de superorkaan. Aardbevingen, tyfonen, pandemies, enzovoorts zijn de signalen van de eindfase dat in het Midden-Oosten nog zal moeten plaatsvinden.

Het is goed dat de heer Jan van Barneveld wil waarschuwen. Zelfs in de Bijbelse tijden hadden profeten en zieners meermalen gewaarschuwd voor het oordeel. Niemand had ernaar geluisterd. Ik kan verzekeren dat de Nederlanders NIET naar ons zullen luisteren!! Wie niet wil horen, moet zelf voelen!!
Beste Paul,

Dank voor je duidelijke reactie.
Eén vraagje van mijn kant:
"En jijzelf, Paul, wat doe jij of wat denk je te doen?"
Shalom

jvb

 
 
Beste Jan,

Hierbij een korte reactie op je artikel. Blij ben ik met wat je schrijft en ik verzoek je dan ook ernstig hier mee door te gaan. Toch een kritische kanttekening: je zegt o.a. "Teveel Christenen hebben nauwelijks zicht op Gods machtige daden in deze tijd. Zij hebben de sleutel naar dat inzicht niet." Vraag: wat is je feitelijke onderbouwing voor deze stelling? 

Het doet me een beetje denken aan een andere stelling, namelijk die van Elia in 1 Kon. 19:14 "De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen." Waarop Yahweh antwoord: "Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft." 

Het (over-)zicht welke de God van Israel heeft op de gang van zaken blijkt genuanceerder dan onze beperkte en vaak (door ons zelf) gekleurde visie. Wie weet, zijn er op dit moment nog velen die door Zijn Heilige Geest meer inzicht hebben in de machtige daden Gods dan wij, als individu, ons kunnen voorstellen.
Beste Albert,

Ik hoop van harte datje gelijk hebt.

Zeker, er was een 'gelovige rest' van 7000.
Maar toch ging het Tienstammenrijk van Israël te grond en werd in 722 vChr.
weggevoerd in ballingschap.
Tijdens de seminars merk ik ook wel dat er nog veel mensen zijn die voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. Maar de overgrote meerderheid van de kerken wereldwijd zit nog gevangen in een of andere variant van de vervagingsleer. En helaas, helaas, wat is er van de kerken overgebleven, met name in West Europa?

Als ik geen hoop meer had op, bijvoorbeeld die '7000' zou ik allang opgehouden zijn met artikelen, met Family7 en met onze site. Maar de toestand is dermate treurig dat ik vrees dat er een oordeel komt. We leven in een gevaarlijke wereld.
Shalom

jvb
 
 
Beste heer Jan, wat ik doe en wat ik denk, zou ik in de eerste plaats niet direkt gaan emigreren. Zoals u zegt, is het land Israël bestemd voor het Joodse volk. Dat klopt, zoals ook in de Thora staat. Het enige wat ik wel doe, is elke dag een intensive gebed voor Israël. En dan op de tweede plaats voor Nederland en de Nederlandse regering (en ook voor Suriname, omdat mijn familie daar woont). Gezien het feit dat ik Joodse voorouders van moeders kant heb, voel ik me verbonden met Israël. Echt in Israël gaan wonen pieker ik er niet graag over, hoewel mijn verre nicht, de kleindochter van mijn oom, in Israël woont. Ze had ook ontdekt dat ze Joodse voorouders heeft, en besloot tot het Jodendom over te gaan (terugkeer naar de Joodse 'roots').

Het enige wat ik kan doen, is via mijn blog de mensen waarschuwen. Twee jaar geleden had ik een artikel "De vloek van anti-Israël boycot" gepubliceerd op mijn blog. Vreemd dat ik drie jaar geleden een droom had gehad over Nederland. Een ander keer vertel ik u wel over de droom. Of de droom profetisch is, kan ik niet zomaar zeggen. Als u wilt weten, laat me dan weten.

Beste Paul,

Je inzet en activiteiten voor Israël bemoedigt mij.

In Suriname had ik contact met een van de voormannen van Radio Shalom.

Die waren volgens mij echt wel pro Israël.

Uw droom hoor ik nog wel eens van u.

shalom

jvb
 
 
Een goed en duidelijk stuk waar ik notie van neem. Ik heb dezelfde kriebels als u. Ik noem het maar even de Judas kus, dat gedoe met Iran en de verraderlijke rol van de verenigde staten van Amerika. Er zal inderdaad nog veel meer gebeuren. De Here Jezus heeft ons voldoende en duidelijk en op tijd gewaarschuwd. Edoch moeten we waakzaam blijven, dag in, dag uit. Net als Israel dat ook moet zijn. Want de buurlanden zijn nu in verwarring maar we kunnen evenwel nog veel andere dingen verwachten. Blijf bij de Heer en blijf Israël daarom steunen en zegenen.

Beste Willem Stoter,

Dank voor je bemoedigende reactie.
Ja, het is en wordt, ook op andere terreinen behalve Israël, steeds spannender.
Onze voorbede voor Israël en voor elkaar wordt dan ok elke dag belangrijker.
De duivel heeft daar een grote hekel aan.
Want de Boze heeft meer inzicht en meer weten van hoe belangrijk de
HEER onze gebeden vindt. Vooral in de eindtijd. Dan worden schalen vol gebeden voor
Zijn Aangezicht gebracht. Lees maar in Openbaring 5:8 en 8:3. Het is net alsof de Almachtige vlak voordat de erge eindtijdrampen losbreken nog even naar onze gebeden wil kijken.

Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
Beste Jan,
Dank voor uw informatie en bemoedigende reactie. Hij is zeker onze grote hoop!
Met vr.gr. Francine
 
 
Shalom Jan.
we doen tweeekelijks de parasja.en afgelopen week ging het over de zegeningen van Jacob.
wat mij opviel was over de stam Dan.
hoe zie jij het? ik heb gedacht dat Dan Israel zou gaan verraden ivm dat hij een slang werd genoemd en Jacob ook zei daarna Op Uw heil hoop ik Here.
Genesis 49 vers 16.groet Corne.
Beste Corne,

Over de stam Dan bestaan heel want meningen en speculaties.
Sommigen beweren dat de antichrist uit Dan komt.
Dan staat niet bij de 144.000. Maar Efraïm ook niet.
Dan staat wel bij de lijst in Ezechiël 48 (als eerste!) waar de stammen voor in het 1000j. rijk hun deel in het land toegewezen krijgen.

Wat betreft de verzuchting van Jakob ( Op Uw heil wacht ik, HERE) het volgende:
Jakob was stervende, en heel moe. Er staat Op uw Yeshua wacht ik,HERE.

Vergeet niet dat ook Jakob een profeet was.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Wanneer ik het geweld van de islam tegen Israël zie, dan denk ik aan zoals de Heer het ons al heeft laten weten.
Habakuk 1:9
9 Ieder van hen komt om geweld te bedrijven,
hun gezichten oostwaarts gericht,
en men verzamelt gevangenen als zand.

Emigreren naar Israël lijkt mij geen oplossing.

Immers in de grote verdrukking zullen maar 144.000 zielen of bloedlijnen, families? worden gespaard. De rest van Israël zal dus sneuvelen. (Openbaringen 7)

Na de opname van de ware christenen zal naar mijn mening de echte grote verdrukking beginnen in Israël. Immers Jezus komt terug naar de berg Sion en de 144.000 zijn verdeeld over de 12 stammen van Israël. Wanneer we als Christien vluchten naar Israël zullen we daar in ieder geval nooit bij horen. En de opname van christenen zal in de hele wereld geschieden voorafgaand.

Gelukkig redt JHWH heel Israël, (Romeinen 11), door heel Israel op te wekken uit de dood en hen te vergeven (Ezechiel 36, 37, 39) en Jeremia 33
Beste Richard,

Bedankt dat je jouw visie op bepaalde eindtijdgebeurt enissen hebt doorgegeven.
Ik wil toch waarschuwen als we allerlei visies en interpretaties met een soort zekerheid
doorgeven. De Bijbel is genadiger in dergelijke voorspellingen en de HEERE God is genadiger
dan jij. Laat mij toch een paar kanttekeningen maken:

1. Het geweld van de radicale Israël gaat niet alleen tegen Israël, maar ook tegen Christenen en zelfs tegen
'broeder Moslims'. Denk alleen maar aan de slachtpartijen tussen Soennieten en Shiïeten

2. Dergelijke doemscenario's over Israël zijn niet tot Gods eer. De HEER heeft duidelijk andere plannen met Zijn
volk. God vernietigde Zijn volk niet op weg naar Kanaän. Hij liet Haman de Jodenhater niet toe het joodse volk te vernietigen. Vreselijk was het demonische woeden van Hitler en de Nazi's. Maar uit die as verrees de staat Israël.
God laat Zijn volk niet vallen. HIJ is een God van redding en genade.

3. Ik lees in Openbaring 7 niet dat die 144.000 alleen overblijven. Wel lees ik over een tijd van benauwdheid voor Israël. Maar daar staat bij dat Israël daaruit gered zal worden.(Daniël 12:1,2 en Jeremia 30:7). Ook lees ik over
bescherming voor Israël in die duistere tijd. "Want zie duisternis zal de aarde opgaan en donkerheid over de naties, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden" (Jesaja 60:2,3).
4. Je laatste visie dat de HEER Israël zal opwekken uit de dood en zo verlossen, is wel erg goedkoop en vind ik
weinig Bijbels.

Weet je, soms ben ik bang dat de eindtijdleer die men aanhangt, ook door mijzelf, voor een deel bepaald wordt
door onze relatie met Israël en ook met onze relatie met de Eeuwige en Zijn volk. Maar laten we ons altijd laten
corrigeren door de Bijbel, de hele Schrift

Shalom

jvb
 
 
Shalom Jan.
Ben blij met zondagochtend op famely 7,jij samen met Dolf.
gelukkig nog dat dit er nog is.
Wat mij steeds meer opvalt is de gedachte en verkapte leer ,want dat is het,dat Israel cq het joodse volk nog veel meer moet lijden,dus nog een shoa er bovenop,een was kennelijk niet genoeg ,het is m.i. Arrogantie wat deze leer heeft doe n ontstaan en het doet mij verdriet,dat er nog veel christenen zijn die dit geloven.
Moet ik dan tegen mijn joodse familie zeggen sorry mensen er staat jullie nog een hele hoop ellende te wachten.
Jan ik snap dit niet,hoe kun jde zo vol houden,dat alleen de christenen
worden op genomen en dat er dus weer zo,n 6 ,7 miljoen joden omkomen,ik vind dit liefdeloos. als het zo zou zijn,dan moet elke davg alle kerken van nederland stampvol zitten met huilende bewogen brs en zrs die schreeuwen naar boven ,spaar Heer uw volk niet nog eens.
Soms voel ik mij net als jij dat ook wel eens zal hebben,eenzaam en een roepende in de christelijke woestijn.
JAn ga alsjeblieft door met wat je doet voor DE Vader en Zijn oogappel. wij staan achter je en blijven voor je bidden.
todah rabah Jan; Shalom v. e n in YESHUA mASSJIACH.

JE BR LOU.

Fijn na zo lange tijd weer van je te horen, best Br.LOU.

Hoe is het met je gezondheid?

Je brengt inderdaad een probleem aan de orde.
De tijd van benauwdheid voor Jakob....
De 2/3 uit Zacharia 13.
De tijd van de Twee Getuigen.
De Jeruzalem oorlogen.
Enz.

Ik denk dat jij een signaal hebt gegeven dat ik daar eens over moet schrijven.
Maar we moeten zo voorzichtig zijn.
We gaan om het Gods Woord.
We zullen verantwoordelij k worden gehouden hoe we dat Woord hanteren.
We wensen ook jullie een Gezond, Gezegend, Gelukkig en Goed 2014 toe.

Shalom

jvb
 
 
Israel, idd een land/volk die altijd een strijd zal zijn voor de wereld.
Hoewel een pracht land dwz uit historisch en toekomstig beeld nu een land waar een naamvolk Israel woont. Vergelijk je dit volk met het volk welk JHWH geheiligd had in de tijd van Mozes en Jozua, dan is er een probleem. Dit volk verschilt nl niet zoveel als het volk dat JHWH het land had uitgeschopt. Ja het vleselijke is terug maar waar is het geestelijke?.
Ja, het komt eraan maar wat mij nu verbaast is de algemene gedachte dat dit nu 'je van het' is, het volk die Hij terug zou brengen.
Het Israel van JHWH is het Israel die Yeshua heeft geaccepteerd als Koning, waar Sjaloom de standaard is, waar geen heiden of zonde de grond vervuild, maar waar God weer terug kan komen vanwege de Heiligheid die in het volk en land heerst. Omdat Zijn Geest in het volk woont en daarom Zijn wetten en instellingen vanuit hun harten doen. Bidden voor de Sjaloom van Jeruzalem is niet voor het afwezig zijn van oorlogstuig of diens dreiging, het is voor het volkomen tot zijn doel komen met Jeruzalem, de stad waar JHWH zijn plaats heeft en waaruit Hij regeert. Apart gezet voor Hem. Als u denkt dat je dit van huidig Israel of Jeruzalem kan zeggen waar de religie en afgoderij en zonden hoogtij vieren, dan bent u er of niet geweest of heb dit slapende gedaan. Israel is Gods oogappel, maar alleen indien zij Zijn wetten en Instellingen doen, oftwel indien zij gehoorzaam is en de Tora doen.
Ray William

Beste Ray,

"Israël is Gods oogappel, indien....." Ray weet het!! Zelfs nog beter dan God "Het Israël van JHWH is het Israël die Yeshua heeft geaccepteerd...."

Ray weet het en decimeert Gods volk, inclusief zichzelf tot zo goed als niemand.

Moge de HEER je verlossen van je afschuwelijke hoogmoed, beste Ray.
jvb


 
 
De tijd en de tijden zijn in GOD's hand.
GOD's raadsbesluiten worden voor onze ogen vervuld.

Wij kunnen allen maar met verbazing en verbijstering of verwondering als mensen toe kijken hoe GOD de wereldgeschiede nis leidt naar Zijn plan. De natiëen zijn in hun hoogmoed verblindt en kortzichtig of blind of onwetend aangaande GOD's bedoelingen indien zij niet naar de stem des Heren horen. Hun onwetendheid en/of ongeloof of onbewuste of bewuste ongehoorzaam jegens GOD's Geest en woord bewerkt dat zij hun eigen onheil over zich afroepen door te strijden tegen GOD's belangen met Zijn volk der Israëlieten/Joden en de staat/het land Israël en met de stad Jeruzalem.
Hun (natiëen) eigendunk en globale en internationale belangen en roemzucht bewerkt dat zij de globale wereldproblemat iek belangrijker vinden dan die kleine staat Israël. De kleine David tegen de grote Goliath van de natiëen. Spoedig zal dit steeds duidelijker te zien zijn voor allen. De tijd nadert met snelle schreden onder de machtige Hand van GOD YHWH de Almachtige, de Alwetende, DE GOD en Koning van het heelal. Amen.Beste Jean,

Inderdaad gaat Gods plan door! altijd.
Maar wij maken daar deel van uit.
Onze inzet, gebeden, houding en stellingname speelt daar een rol in.
God gebruikt ook mensen.
Vooral in deze kritieke tijd.
Niet alleen voor Israël maar vooral ook voor ons eigen land.
shalom

jvb
 
 
Beste Jan!

Gisteren keek ik hier in Duitsland naar een Katholieke Kerstdienst, uitgezonden op een Belgisch kanaal. Tot mijn verbijstering werd er openlijk in de dienst door de bisschop gebeden voor het arme Palestijnse volk , dat zo te lijden heeft onder de omstandigheden daar en hij sprak de hoop uit, dat er maar spoedig een Palestijnse staat mag komen voor dit geknechte volk. (de naam Israel nam hij niet in de mond)

Jan, sinds ik jou ken, sinds jij mij en vele anderen inspireert, de waarheid over God's volk , en alles daaromheen, te zien en te bestuderen, merk ik steeds weer, hoe pijnlijk (en ergerlijk) het is, mensen in posities die er toe doen, zoals kerkleiders, voorgangers, leugens en onwaarheden te horen beweren over Israel en daaraan gekoppeld de onwaarheden over de situatie van de PA.

Jan, dank voor je aandacht, ik wilde dit even ventileren.
Met vr gr van Dicky
 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/Moslims-Syri-verkopen-bloed-geslachte-christenen-aan-rijke-Saudirs lees ik o.a. het volgende:

"Openbaring speelt zich nu af, maar wilt u het zien?

Moeten we deze 100% overeenkomsten tussen de Bijbelse antichrist en de islam/Allah desondanks negeren, omdat velen van ons nu eenmaal hebben geleerd dat de antichrist een toekomstige wereldheerser is, en de valse profeet de paus? Werkelijk? Denkt u echt dat het Vaticaan ooit 'de Vader en de Zoon' zal ontkennen en christenen op dezelfde massale en gruwelijke wijze zal gaan vervolgen als moslims nu doen?

Natuurlijk niet. Openbaringen speelt zich op de drempel van 2014 letterlijk voor onze ogen af, en wel in 1/3 van de wereld, het deel dat wordt beheerst door de islam. Misschien is het feit dat de meeste Westerse christenen hier hun ogen voor sluiten -en zelfs hun medegelovigen voor 'antichrist' uitmaken, zoals protestanten en evangelischen bij katholieken doen (en niet andersom)- wel onderdeel van de grote misleiding die in de eindtijd zoveel slachtoffers zal maken (Mat.24:24), en die zovelen blind zal maken voor het feit, dat de wederkomst van Jezus Christus heel dichtbij is gekomen."

Klopt dit wel, of is dit een dwaalleer die Xandernieuws verkondigt?

Beste Moi,

Ik begrijp dat jij de Paus als antichrist hebt ingeruild voor een soort islamitische wereldheerser, de Mahdi. Nu zonder gekheid twee opmerkingen:

1. Je hebt gelijk dat het Vaticaan de belijdenis over "De Vader en de Zoon" niet gauw zal laten vallen. Daarom zie ik het Vaticaan, let wel niet de kerk en zeker niet gewone, trouwe, gelovige RK broeders en zusters, eerder als 'profeet van de antichrist' het beest uit de aarde uit Openbaring 13:11-18. Dat beest lijkt op het Lam (Vers 11) en propageert de religie van het beest uit de zee, de antichrist (Openbaring 13:1-10). Hij is de man van 666.

2. Inderdaad is de Islam een grote macht op aarde. Ook in Europa speelt de Islam een steeds sterkere rol. Maar de Islam is sterk innerlijk verdeeld. Denk aan de Soennieten en de Shiïeten die elkaar uitmoorden. Denk aan de jihadisten voor wie zelfs gematigde Moslims niet veilig zijn.

3. We moeten bij als ons nadenken over eindtijdgebeurt enissen en ontwikkelingen niet vergeten dat die projecties en veronderstellin gen die we maken, mensenwerk zijn. Het gebeurt vaak net iets anders dan wij veronderstellen en soms met grote 'zekerheid' verkondigen, Het is alsof de Almachtige, de God van hemel en aarde, de God van Israël laat zien dat HIJ alles in handen houdt. Maar aan de andere kant moeten we goed blijven letten op het profetische Woord van de Bijbel.

Ik wens jou en onze vele bezoekers een Goed, Gezond, Gelukkig en vooral Gezegend 2014 toe.

De HEERE zij met u allen.

jvb
 
 
Even naar aanleiding van de reactie van Dicky,

Op zich is er natuurlijk niets mis om voor de Palestijnen te bidden. Ze zijn onze naasten en als je de Bijbel leest wat het oordeel is dat over hen zal komen, dan kunnen ze wel wat gebedsdekking gebruiken, denk ik.

In feite is er sprake van onderdrukking. Echter, er is wel sprake van onderdrukking die ze volledig aan zichzelf hebben te danken als je ziet met welke leugens over Israel dit arme volk wordt geïndoctrineerd .

Daarbij is natuurlijk de achtergrond van dit gebed in die dienst te bespottelijk voor woorden. In feite krijgt Israel de schuld van alles.

Ik wil hierbij oproepen tot gebed voor de Palestijnen. Dat kan heel makkelijk! Bidt om vrede voor Jerusalem, bidt voor het Joodse volk. Het heil wat dit gebed teweeg zal brengen, zal dan ook mooie gevolgen hebben voor de Palestijnen, wat zeg ik? Voor de hele wereld!!
 
 
Beste heer Jan, drie jaar geleden had ik een vreemde droom. Ik durf nu nog niet zomaar te zeggen dat de droom profetisch is. Gelet moet worden dat er in de afgelopen tijd drie stormen in Nederland waren geweest. Vandaag is dat de vierde storm. Ik ben er zeker van dat de stormen voorboden zijn van een naderend catastrofe. Of heb ik me vergist. Wel, in mijn droom zag ik Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua heet, naast me zitten. We zaten in een rubberen boot. Er waren ook andere mensen aanwezig in de boot. Niet veel mensen, maar we zaten in de kring rond de rubberen boot. De rubberen boot dreef op het water. Ik zag overal boomtoppen die boven het water staken. Het leek alsof het land onder het water was gezet. Ook zag ik de dijken. En toen realiseerde ik me dat het niet anders dan Nederland was. Nu vraag ik me af of Nederland overstroomd zou worden. Ik durf niet te speculeren. Sorry dat ik erg voorzichtig ben. Toch is het van belang dat ik aan u gewoon moet vertellen. Beoordeel maar wat ik u verteld heb. Ik heb ook gehoord van soortgelijke verhalen. Paar mensen vertellen ook dezelfde dat Nederland in de toekomst overstroomd zou worden. Eén ding weet ik 100% zeker: De Eeuwige, de God van Israël, houdt nu een lik-op-stuk beleid jegens de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland. Het zij gewaarschuwd!
Beste Paul, Bedankt dat je je droom met ons hebt willen delen.
Je bent voorzichtig?
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
Openbaringen van de HEER, dromen enz. kunnen uit drie bronnen komen:
1. Van de boze, uit occulte bron. Dat verwerpen we natuurlijk.
2. Uit je eigen rijke fantasie of je eigen denkwereld. Dat is meestal het geval.
3. Van God.
Wil je zeker van je zaak, ik bedoel van Gods zaak, zijn is er een criterium, een
Bijbelse regel. die luidt: In de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan.
Dus denk je iets van God te hebben ontvangen, vraag dan om nog twee onafhankelijke
getuigen als bevestiging.
Ik hoop dat dit je helpt.

shalom

jvb
 
 
Beste heer Jan, heel hartelijk bedankt voor uw advies. U hebt gelijk dat er om twee onafhankelijke getuigen gevraagd moet worden. Ik weet natuurlijk uit de Bijbel dat er twee of drie getuigen die los van elkaar en onafhankelijk zijn, moeten zijn. Het komt niet eerder bij mij op dat er twee onafhankelijke getuigen moeten zijn wat mijn droom betreft. Maar omdat er geen getuigen zijn opgedaagd, die zeggen dat mijn droom inderdaad van Godswege is. Dus ga ik nu niet zomaar zeggen dat mijn droom van God afkomstig is. Stel dat het niet uitkomt, dan heb ik vals geprofeteerd.

U begrijpt wel waarom ik zo voorzichtig ben. Er zijn al zoveel speculaties en zogenaamde visioenen van mensen wat de eindtijd betreft. Ik merk dat ze elkaar tegenspreken!! Dus weten we allebei niet zeker of die mensen van de Heer visioenen hebben gekregen. Meestal slaat hun fantasie op hol, net zoals u ook duidelijk maakt. Het is maar goed dat ik toch aan u vertel over mijn droom. Merkwaardig heb ik nog nooit op mijn blog over mijn droom verteld, omdat ik niet erop gewaagd heb te speculeren. Ik vind dat ik eerst met u bespreek, en u adviseert mij. Ik neem uw advies voor waar!! Bedankt.
 
 
Meneer Van Barneveld, zoals U geschreven hebt i Uw artikel Angstige Actualiteit, verzet de hele wereld zich fel tegen Gods herstelwerkzaam heden.
Dat blijkt vandaag alweer. PGGM stopt beleggen in 5 Israelische Banken vanwege hun hulp aan "bezette gebieden".
Gelukkig trekken de banken zich hier niets van aan.
Eerst Vitens, nu PGGM en volgens teletekst zij er nog meer bedrijven die zich stilletjes terugtrekken.
Het benauwt mij erg. Waar loopt dit op uit.
We behoren te bidden voor de overheid maar het kost wel moeite onder deze omstandigheden.De regering doet er niets tegen de bedrijven op andere gedachten te brengen.
Wel zaken doen met Cuba(op zichzelf niets op tegen) en minder met Israel dat is moeilijk te geloven.
Net in de krant gelezen: Regering moet meer doen voor vervolgde Christenen, volgens Joel Voordewind van de Christen Unie.
Volgens hem krijgt geloofsvervolgi ng minder aandacht van de minister van Buitenlandse Zaken de Heer Timmermans.
Regeringspartij en is door hem om een reactie gevraagd op de cijfers van Open Doors.
Helaas, geen reactie.
Waar moet dit op uitlopen met ons land.
Ik maak me ernstig zorgen.
Ondanks alles en vooral nu toch blijven bidden voor ons arme land.
shalom.

Beste Jelte,

je zorgen zijn terecht.
Eerst Vitens. Terwijl Israël een goede waterovereenkom st sluit met Jordanië en .... de Palestijnse Autoriteit, een voor de Palestijnen en Jordanië voordelige overeenkomst, vindt de waterorganisati e Vitens het nodig om een boycot tegen Israël op te voeren. Dwaasheid. Ze zijn nog meer anti-Israël dan de Palestijnse Autoriteit. Dom volk. Dan Vitesse. Ze accepteren niet alleen regelrechte discriminatie, maar bevorderen ook een stuk anti-zionisme. Nu de PGGM. Logisch dat Israël zegt: "Dag Nederland, de groeten". Ik vrees en dat is mijn grote zorg, dat de HERE God ook zeg"t: "Dag Nederland, zoeken jullie het zelf maar uit". De bijbel noemt dat: "De HERE verbergt Zijn Aangezicht". Als de leraar in de klas 'zijn aangezicht verbergt, dus even weg is, wordt het een troep in de klas. Als de HERE Zijn Aangezicht verbergt, krijgen de machten van het kwade vrij spel. Dat is erg. Heel erg. Je laatste opmerking, beste Jetle, is dan ook zeer terecht: "Blijven bidden. Voor Israël dat alleen komt te staan in de wereld. Voor ons land.
Shalom

jvb
 
 
Geachte meneer Van Barneveld,
Hartelijk dank voor Uw antwoord.Ik wil graag een aanvulling geven op het onderwerp "Vitens".In het Friesch Dagblad van dinsdag stond een heleboel informatie.The Rights Forum de pro-Palestijnse lobbyclub van oudpremier Dries van Agt zit hier achter en Gretta Duisenberg.


Voor alle informatie kunt U terecht op www.missingpeace.eu

Deze achtergrond informatie wil ik onze lezers niet onthouden.
Het verhaal is te lang voor deze site.

Shalom
 
 
1. Je hebt gelijk dat het Vaticaan de belijdenis over "De Vader en de Zoon" niet gauw zal laten vallen. Daarom zie ik het Vaticaan, let wel niet de kerk en zeker niet gewone, trouwe, gelovige RK broeders en zusters, eerder als 'profeet van de antichrist' het beest uit de aarde uit
Openbaring 13:11-18. Dat beest lijkt op het Lam (Vers 11) en propageert de religie van het beest uit de zee, de antichrist (Openbaring 13:1-10). Hij is de man van 666.

Hoe is het dan mogelijk, dat zij in staat zijn om zonden van de mens te vergeven ?

Het beest uit de aarde zijn de Protestanten die door Rome vervolgd werden en naar de USA gevlucht waren. Heden vormen zijn met het beest, "Babylon de hoer" Opb.17, het beeld van het beest; de NWO.

En hoe kunnen wij dan Dan.7:25 naar waarheid uitleggen, als die tekst niet naar het Vaticaan wijst ?


Beste Chas,

Wie zijn in staat om zonden te vergeven.

1. Wij kunnen en moeten anderen hun zonden tegenover ons vergeven.
2. De Eeuwige, de God van hemel en aarde vergeeft op grond van het offer van de Heere Jezus op
Golgotha een ieder die onder schuldbelijdeni s tot HEM komt.Want er staat geschreven over Jeshoea:
HIJ is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.
Lees 1 Johannes 2:2.

Wat Daniël 7:25 betreft Je weet zelf wel hoe ook de radicale Islam Joden en Christenen vervolgt en "spreekt tegen de Allerhoogste" tegen de God van Abraham, Izak en Jakob, de God die in de Bijbel overal "De God van Israël wordt genoemd. Ik denk dat er een mengreligie waarin de Vaticaan, de Islam en de NWO plus een mengsel Oosterse religie, dus occultisme, een grote rol speelt.

shalom

jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven