Home Actueel Israël De WEEËN van de EINDTIJD en de G-0

De WEEËN van de EINDTIJD en de G-0

Obama en Putin Klik voor ware grootte
Obama en Putin

Profeten, discipelen van Jezus en de Eerste Gemeente waren ook druk bezig met de Wederkomst en het einde van de wereld. De apostel Paulus en ook Jezus Zelf kregen heel wat vragen over de eindtijd, de antichrist en alles wat daarmee samenhangt. In Zijn rede over de “tekenen van het einde van de wereld” (Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21) noemde Jezus enkele verschijnselen die het einde aankondigen en waar we op moeten letten.
Die verschijnselen noemde Hij “het begin van de weeën”. Paulus kreeg vragen van de kerk in de stad Tessalonica over de vreselijke “Dag van de HERE” en de komst van de antichrist. Over die tijd gaat het in dit artikel. Want heel wat recente gebeurtenissen en ontwikkelingen wijzen op een razend tempo waarmee onze tijd op die “weeën” en die “Dag van de HERE” op ons afkomen.

Weeën

Weeën horen bij de komst van een kindje. Maar ook bij de komst van Jezus. Weeën komen steeds sneller en worden almaar feller. Dan komen de ontsluitingsweeën en de persweeën. Jezus gebruikt dit beeld niet voor niets. Hij zegt: “Dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:8). Ik noem:

Evangelie

“Het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken” (Marcus 13:10). “Dan zal het einde komen” (Matteüs 24:14). Door moderne communicatiemiddelen en door de heilige ijver van veel blote-voeten-evangelisten horen veel onbereikte mensen en volken het Evangelie. Dat gaat zeer snel. Want “Hij zendt zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel” (Psalm 147:15). Het moeilijkste en minst bereikte volk zijn de Moslims. In Iran, Egypte en andere islamitische landen komen de laatste jaren veel Moslims tot geloof in Isa, zoals Jezus in de Koran heet. Het Evangelie onder de Islam is de laatste fase van de weg van het Evangelie over het rond van de aarde. En een teken van onze goede en barmhartige God, die ook Moslims liefheeft.

Schrik niet

Oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden en onlusten (Matteüs 24:6,7, Marcus 13:7,8 en Lucas 21:9) zijn tekenen waarvan we dagelijks op de hoogte worden gehouden door de media. Mensenmassa’s die steeds vaker hun ongenoegen uiten op pleinen in wereldsteden. Kranten in Israël melden bijna dagelijks “geruchten van oorlog”. Een paar voorbeelden: Gaat Netanjahu de kerncentrales van Iran bombarderen? Wanneer begint Hezbollah zijn enorme arsenaal raketten van tussen Libanese burgers afvuren? Wanneer lanceert Mahmoud Abbas de volgende intifada? Ook wereldwijd nemen deze tekenen toe in aantal en intensiteit.

Vervolgingen en valse profeten

Deze wee betreft de gelovigen in de Here Jezus. Open Doors meldt meer en fellere vervolgingen. Het Middenoosten wordt door de Islam Christen-vrij gemaakt. Valse profeten en valse messiassen zullen veel wonderen doen en velen misleiden (Matteüs 24:4,5,11 en Matteüs 23-26). Zeg nu niet: “Dat zal mij/ons niet overkomen”. Als Jezus zegt: “velen misleiden” dan bedoelt Hij velen. Deze ernstige eindtijdwaarschuwing noemt Jezus wel drie keer. Belangrijk is dat we het Woord goed kennen en geloven. Zo zal de Geest ons waarschuwen.

Natuurverschijselen

Over aardbevingen, tsunami’s, pandemieën, hongersnoden en tekenen aan de hemel (bloedmanen) lezen we dagelijks in de media. Ook deze volgen elkaar in een versneld tempo op.

De vijgenboom

Het belangrijkste teken dat de eindtijd snel nadert, is Israël. We zien dat de HEER “hen terugbrengt naar het land dat IK hun vaderen gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:3). We zien hoe de HEER sinds 1948 (de stichting van de moderne staat Israël) bezig is “de vervallen hut van David weer op te bouwen” (Handelingen 15:16). De wereld probeert dit machtige werk van de HEER af te breken. Iedereen roept al 65 jaar vergeefs: “Palestijnse staat!” Dat is al 46 jaar mislukt. Oordelen komen over de wereldwijde steun aan Palestijnse terroristen. Ook over Israël kwamen en komen er weeën. Een tijd van benauwdheid... toch zal hij daaruit verlost worden” (zie Jeremia 30:6,7).

Zo zal het gaan! In Openbaring worden die drie fasen (begin van de weeën, ontsluitingsweeën en persweeën) van de weeën genoemd. Na de zegelgerichten (Openbaring 6) komen de bazuingerichten (Openbaring 8 en Openbaring 9). Dan roept een engel: “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen”. Driemaal “wee” vanwege de overige oordelen die over de aarde zullen komen (Openbaring 8:13). Het eerste wee betreft demonische schorpioenen, die de mensen vijf maanden vreselijke pijnen bezorgen (Openbaring 9:3-12). Het tweede wee is een zware aardbeving (Openbaring 11:13,14). Het laatste wee zijn de zeven schaalgerichten (Openbaring 16). Dat zijn oordelen die aan de plagen van Egypte doen denken. Dan, na het oordeel over Babylon, komt de Here Jezus in grote heerlijkheid terug. Daarna pas het Duizendjarig Vrederijk. De weeën uit Openbaring komen in de tijd van de antichrist. Wij leven in de tijd van “het begin van de weeën”.

Paulus en de antichrist

We noemden al dat de kerk in Tessalonica vragen had over die vreselijke eindtijd, de “dag van de HERE”. U leest zijn antwoord in 1 Tessalonicenzen 2:2-12. Eerst komt er een afval en de “mens van de wetteloosheid”, zoals Paulus die antichrist noemt. Deze wereldheerser zal zelfs naar Jeruzalem reizen en in de herbouwde tempel van God gaan zitten om zich daar als godheid te laten vereren. Paulus legt uit dat er in zijn tijd iets en iemand was “dat” (het rijk van het Beest en die de komst van die antichrist tegenhoudt. Blijkbaar tot op de dag van heden. We weten ook uit een profetie van Daniël (Daniël 7:2-8) en Openbaring 13:1-8) dat het Beest (zo worden die antichrist en zijn eindtijdrijk genoemd) tevoorschijn komen uit de zee, uit een wilde, woelige zee die vanuit de hele aarde onstuimig stormt). De zee is in de Bijbel vaak symbool voor de volkenmassa. Het gaat dus om chaotische toestanden in de gemeenschap van de volken. We moeten nu zien wie of/en wat die weerhouder is.

De weerhouder en de G-0

Paulus noemt de antichrist dus de “wetteloze”. Iemand die zich niets aantrekt van de wetten van God of van goede wetten in een staat of van een wereldmacht. Hij is zichzelf tot wet. Wie of/en wat bracht orde en rust in de tijd van Paulus? Het Romeinse wereldrijk met de keizer. Hier heb je de “Wat, die hem weerhoudt” (een wereldrijk met wetten en regels) en de “hij die op het ogenblik nog weerhoudt” (de keizer of in deze tijd een sterke wereldmacht). Nu naar onze tijd. Er spelen heel wat “grote G’s” een rol: De G-3, G-4. G-20, G-7, G-8, G-24, de VN en de Europese Commissie. Maar allemaal machteloze praatclubs. Honden die niet kunnen blaffen en helemaal niet bijten.

In Paulus tijd hadden was er de Pax Romana. Lange tijd was het in onze tijd de Pax Americana. De politieagent van de wereld, de VS, die hier en daar brandjes bluste in onze wereld.
Nu is de VS weggevallen.
Er blijft alleen de G-0 over; niemand die wat orde handhaaft in deze wereld. Als er geen wetten zijn en er niemand is die de internationale wetten handhaaft kan iedere aspirant machthebber of terrorist zijn gang gaan. Deze G-0 situatie is een recept voor chaos over heel de wereld. Chaos en wetteloosheid zijn tweelingen. Het is een sfeer waarin de antichrist door de mensheid welkom zal worden geheten. In die sfeer van wetteloosheid kan hij zijn eigen demonische wetten doordrukken. We zien hoe in dit tijdperk van G-0 de chaos wereldwijd toeneemt en “de bedrijvers van ongerechtigheid bloeien” (Psalm 92:8). Let op de grootgraaiers, stelende grote organisaties en overheden, op de drammerige homolobby en op gruwelijke abortus praktijken. Voorbereiders voor de antichrist.

Israël in de tijd van G-0

In deze angstige tijd is de Almachtige bezig met het herstel van Zijn volk Israël. Opvallend is hoe HIJ vanaf de stichting van de moderne staat Israël het stichten van een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria, tegenhoudt. Altijd als er een overeenkomst klaar ligt om te tekenen, trok Arafat en trekt Abbas zich terug en begint een ander nieuw offensief tegen Israël. Maar de terugkeer van het volk Israël gaat in een snel tempo door. De wereld probeert Israël te gronde te richten door bijvoorbeeld de massale steun aan de zogenaamde Palestijnen en de BDS campagne. God zorgt voor de “rijkdom van de zee” (gas en olie) en “het vermogen der volken” (Jesaja 60:5) In al die chaos gaat de HERE door met zijn herstelplan voor Israël. En wij? Ik bid dat wij van de HERE het voorrecht krijgen van een regering die niet als een blind en kreupel paard achter het Beest in Brussel aansjokt, maar staat voor wat recht is en tegelijk en daardoor Israël bemoedigt. Dan is er nog hoop voor ons land in een wereld waar G-0 toeslaat.

11 Reactie(s)

 
 
Het is vandaag (behalve sabbat) ook "stille zaterdag"… de dag die vooraf gaat aan het feest van de opstanding van Christus.
Als wij bidden om een regering die het zal kunnen opnemen tegen de machthebbers en wereldbeheerser s die nu de dienst uitmaken, dan… zal inderdaad de HERE ons die regering moeten schenken. De dames en heren van die gedroomde regering zullen dus echt eerst tot nieuw leven moeten komen, in de opstandingskrac ht die Christus ons schenken wil. Hij schrijft dan Gods wetten in onze harten.
De toenemende wanorde om ons heen is ook een duidelijk teken van Zijn komst.
Hij vestigt Zijn koninkrijk in gerechtigheid, velt vonnis en voert oorlog. Laten wij volharden in geloof en onze blik gericht houden op Hem.
 
 
Beste Jan!

Ondanks dat het zeker is, dat alles wat je in boeken en artikelen hebt beschreven/beschrijft , ben ik toch steeds weer verbaasd over de actualiteit, zoals die steeds aansluit op het beschrevene van jou.
Zoals het laatste nieuws gisteren en vandaag:
El Fatah en Hamas zoeken nu toenadering tot elkaar, omdat Hamas geïsoleerd geraakt is in de Gazastrook. (vanuit Egypte o.a. is ook al geen aansluiting meer mogelijk)
Netanyahoe zegt nu heel terecht, dat dit voor Israel een reden is, om op deze manier sowieso geen vredesonderhand elingen vooralsnog meer aan te gaan, gezien de terroristische oorsprong van Hamas.

Nog even een akelige realistische ervaring. Ik woon grotendeels in de BRD. Vorige week waren er op twee gele borden aan een secondaire weg hier, naamsaanduiding en van twee dorpen , grote rode hakenkruisen geschilderd, shocking, nooit eerder heb ik zo dichtbij het anti semitisme "gezien". Ik heb één en ander gemeld bij de desbetreffende gemeenten, nu zijn de borden verwijderd om schoon gemaakt te worden.

Met vriendelijke groet van Dicky
 
 
Dank je wel Jan voor je uitleg en mooie woorden. Ik heb er veel steun aan.
 
 
Beste Jan,

Vorige week kreeg ik een internetartikel in handen waarin iets stond over de bloedmaan connectie, een heel bijzonder fenomeen wat plaats vindt in deze tijd. Je leest en hoort er overigens weinig over. Kan jij hier iets meer over zeggen? Wat betekent dit voor Israël en wat voor de gemeente van Jezus Christus?
 
 
Ja, ik bid ook dat wij van de HEERE het voorrecht mogen krijgen van een GODVRUCHTIG regering die niet als een poedelhond aan de leiband van Brussel (en ook Washington) loopt en ook niet in dienst staat van een goddeloze (wereld-) instelling!! Elke dag bid ik tot God dat Hij ons een godvruchtig regering geeft. Hetzelfde geldt voor Suriname. Ook bid ik voor koning Willem-Alexander en zijn gemalin Máxima opdat ze NIET besmet zullen raken door de anti-Israël lobby, zoals wel het geval is met de Noorse koning. Want ik las dat de Noorse koning anti-Israëlisch is. De apostel Paulus roept ons op tot gebed voor de koninklijke familie, zoals staat geschreven in de Schrift.

Nu hoor ik alweer van fikse bezuinigingen op zorginstellling en. Ook op therapieën, enzovoorts. Ik dacht: wat is er allemaal aan de hand? Hoe kunnen de bezuinigingen zo overdreven zijn!? Echter als we goed nadenken, komen we tot dezelfde conclusie: het heeft veel te maken met Israël!! Telkens als Nederland boycot van Israëlische producten promoot of de Palestijnse boeven- en terroristenbend e van Mahmoud Abbas financieel steunt, gaat het keer op keer slecht met ons land!! Jammer genoeg zijn onze politici nog steeds blind!! Ze zijn te arrogant om toe te geven!!
 
 
De hele geschiedenis vanaf Jesus is een groot boek. We zijn aangeland op de laatste bladzijde. Alles is voorbestemd. Het laatste kwaad is IS.
Dit gaat tegen alle humane en Christelijke normen in. Ook de 666 code is allang in gebruik.IBAN en DNA. Moslims die Isa (Jesus) aanvaarden, worden nog gered.
 
 
geachte,

mijn hart is ontfoerd van hoe snel het allemaal gaat,
ben benauwd als wedergeborene IN DE HEER JEZUS CHRISTUS.
Er zullen zeer zeker heel wat gaan gebeuren VOOR ZIJN WEDERKOMST MAAR GOD ZAL BIJZONDERE DINGEN DOEN DIE ons verbazen zouden. Een heilig toegewijdt leven in gehoorzaamheid NAAR GODS ZOON is nodig. Kijken NAAR JEZUS DIE ALLES WEET EN UITEINDELIJK OOK HET LAATSTE WOORD OP DE DAG DES OORDEELS SPREKEN ZAL. Ik zegen alle mensen en moedig blijven in de eindtijd IN DE NAAM VAN JEZUS HIJ IS DE SCHUILPLAATS onze TOEVLUCHT EN HEER
 
 
Legt u eens uit waar u zegt dat 666 allang gebruikt wordt in het iban tekens
 
 
De duivel zal op een gegeven moment los gelaten worden over de aarde staat er in de bijbel, nu zit hij nog brullend gevangen... Het word nog veel en veel erger op deze planeet.. Het gebrul van de duivel is te horen (Isis oorlogen aardbevingen aanslagen hongersnood ) Maar als de duivel echt los breekt zullen vele christenen afhaken en God "" niet"" horen.

Dag Arnolda,

Heel hartelijk dank voor je pittige reactie.

Je hebt gelijk, de duivel gaat pittig tekeer.
Tegen Israël en tegen de gelovigen in de Here Jezus Messias.
Maar ook in de wereld.
Dus hij is nog niet gebonden.
dat gebeurt pas vlak voor het 1000j Rijk.
Lees maar in Openbaring 19 de laatste verzen en openbaring 20 over
het 1000j rijk. Daarna wordt hij weer even losgelaten en dan is het einde daar.
Dat is de Bijbels volgorde.
Waarom die ellende en heeft de duivel zoveel ingang?
Omdat wij God verlaten hebben, heeft Hij Europa verlaten.
Zo zakken we in een razend tempo van kwaad tot erger.
Shalom

jvb
.
 
 
Beste Jan.
Met veel genoegen kijk ik naar de uitzendingen van Eindtijd en Profetie.
Ik ben van mening dat de Gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking. De Heilige Geest (de wederhouder) woont immers in de Gemeente waarvan een ieder Jezus heeft aangenomen als Gods Zoon en erkent dat Hij voor onze zonden gestorven en opgestaan is. Daarentegen hebben wij een bevel gekregen (openbaring 3:10) om Hem te blijven verwachten. Gezien de tekenen der tijden in deze Eindtijd zal dat naar mijn mening spoedig gaan gebeuren. Zeker ook nu IS gezegd heeft dat zij strijders van de eindtijd zijn en dat wat hen betreft Armageddon mag plaatsvinden om de christenen voor eens en voor altijd uit te roeien. Satan gaat echt tekeer als een briesende leeuw, maar de leeuw van Juda brult harder en roept Zie Ik kom spoedig. Groet en dank voor je geweldige inbreng van de Eindtijdstudies op family 7 Jacob en Jolanda Lubach
 
 
In Mattheus 24: geeft Jezus het hele relaas wat er in de eindtijd zal gebeuren: oorlogen voedseltekorten ziekten aardbevingen en vervolgingen. Ook het walgelijke ding dat de Verenigde Naties moet voorstellen. Hier zit Satan de Duivel achter die de God van deze wereld wordt genoemd, door de Bijbel. Zoals het er staat geschreven: De gehele wereld ligt in de macht van de Goddeloze. Openbaring 13:
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven