Home Artikelen Profetie Het Beloofde Land

Het Beloofde Land

Plattegrond uit een oude nederlandse Bijbel. Gorinchem, Uitgegeven: Nicolaas Goetzee, 1748-50. zie www.philaprintshop.com/ holyland.html Klik voor ware grootte
Plattegrond uit een oude nederlandse Bijbel. Gorinchem, Uitgegeven: Nicolaas Goetzee, 1748-50. zie www.philaprintshop.com/ holyland.html

God kiest een land

De hele aarde is van God.

‘De aarde en haar volheid is van de Heer, de wereld en allen die erop wonen’

Psalm 24:1

Alles is van God want Hij is de Schepper. Daarom alleen al horen alle mensen Hem te dienen en te eren. Op deze aarde heeft de Schepper één stukje grond heel speciaal op het oog. Een plek, die Hem heel bijzonder na aan het hart ligt.

Hij zegt van dat stukje grond tegen het volk Israël en ook tegen ons:

‘Het is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen van de hemel; een land waarvoor de HERE, uw God zorgt; voortdurend zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin van het jaar tot het einde’

Deuteronomium 11:11,12

Dat is het oude land Kanaän, het huidige Israël. Lange tijd heette het land Israël. Daarna was het eeuwenlang een woest gebied dat Palestina heette. Nu is het weer Israël, een vruchtbaar en bloeiend land. Alle landen van de wereld zijn van God.

Er is maar één land waarvan Hij herhaaldelijk zegt: ‘Mijn land’.  Dat land van God is het kleine strookje land tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee plus de Negev woestijn tot Eilat.

Een sterke belofte

Dit stukje land, Gods eigen land, heeft Hij aan zijn eigen volk Israël beloofd. God zei duizenden jaren geleden tegen Abraham:

‘Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin u als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven en Ik zal hun tot een God zijn’

Genesis 17:8

Deze belofte heeft Hij herhaald tegenover Abrahams zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob, de stamvader van het huidige Joodse volk. Ongeveer 47 maal heeft God dit door een eed in de Bijbel laten herhalen. Er is geen belofte in de Bijbel die zo sterk wordt benadrukt. Vandaar dat men die toezegging van de Schepper aan zijn volk Israël ‘de landbelofte’ heeft genoemd. Let erop dat er staat: ‘het hele land Kanaän’. Dus van Jordaan tot de Middellandse Zee. Let er ook op dat er staat: ‘tot een altijddurende bezitting’. Ook als de Joden niet in het land zijn, bijvoorbeeld in de ballingschap, is het land voor hen bestemd.

Het verwoeste land heeft als het ware eeuwenlang gewacht totdat de Joden ruim honderd jaar geleden naar ‘het Beloofde Land’ begonnen terug te gaan. Zij werkten hard, ruimden de puinhopen op, haalden de stenen van het land en rooiden de distels. Zij maakten er een mooi land van. Het was alsof het land blij was dat de rechtmatige eigenaars weer terug waren.

Oorlogen om het land

Abraham had nog andere nakomelingen, Ismaël en Ezau. Van hen stammen de Arabieren af. Zij kregen land, veel land, zo’n 250 maal zoveel als Israël. Met veel natuurlijke hulpbronnen, zoals olie. Maar Gods eigen land, Israël, is bestemd voor Gods eigen volk, voor Israël. Over dat land wordt nu al meer dan 80 jaar oorlog gevoerd. De narigheid is al in de twintiger jaren van de vorige eeuw begonnen. Toen de Joden het land weer opknapten kwam er een zekere welvaart in het land.

Die welvaart lokte een groot aantal arme Arabieren uit de omliggende Arabische landen naar het toenmalige Palestina. In het begin ging het goed. Maar al gauw begonnen plaatselijke Arabieren en groepen van die import-Arabieren terroristische aanvallen uit te voeren tegen de Joodse dorpen en kibboetsen. Zo is de strijd om het land begonnen.

Na de Tweede Wereldoorlog keurde de V.N. de oprichting van een Joodse staat, van Israël goed. Het land zou verdeeld worden tussen de Joden en de Arabieren. Israël ging akkoord maar vijf Arabische staten begonnen een vernietigingsoorlog tegen de pas opgerichte Joodse staat. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Die Arabische agressie heeft geleid tot een enorme stroom Palestijnse vluchtelingen.

Israël won die oorlog, maar Jordanië pikte het land dat voor de Arabieren in Israël bestemd was, in. Geen Arabier die protesteerde en van Jordanië eiste een Palestijnse staat in dat gebied, de Westbank, te stichten. Ze pakten rustig hun oude ‘vak’ weer op: Terrorisme. Dus brak er in 1956 weer een oorlog uit, die de Sinaï-oorlog wordt genoemd. De voortdurende Arabische agressie en het terrorisme veroorzaakte de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen veroverde Israël de Westbank op Jordanië en Gaza op Egypte. Daarna volgde in 1973 de Yom Kippoer Oorlog, die Israël net op het nippertje won. Ten slotte de twee Palestijnse intifada’s, waarvan de laatste nog steeds niet is afgelopen. Allemaal oorlogen om Gods land, dat hij voor zijn volk Israël heeft bestemd.

De Bijbel heeft gelijk

De Bijbel heeft dit ook voorzegd:

‘Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jo- safat, en Ik zal daar over hen oordelen vanwege mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’

Joël 3:2

Deze profetie werd ruim 2.800 jaar geleden uitgesproken en is vandaag bijzonder actueel. Let maar eens op:

  • Op welke tijd slaat die profetie? ‘Wanneer er een omkeer komt in het lot, in de ballingschap, van Juda’. Dat is dus duidelijk onze tijd.
  • Dan zullen ‘alle volken’ naar het dal van Josafat komen. Dat dal ligt vlak bij Jeruzalem. Waarschijnlijk een vredesleger van de V.N., waarin ‘alle volken’ zijn vertegenwoordigd. Niet alleen de V.N., maar ook de V.S., de E.U. en zelfs de NATO zijn al bezig zo’n ‘vredesleger’ voor het Midden Oosten op te zetten.
  • Dan komt Gods oordeel over twee zaken:
    1. Over de eeuwenlange vervolgingen van de Joden. Want God vergeet niets!
    2. Over de verdeling van Gods land waar men nu mee bezig is.

Wat is de Bijbel toch actueel en wat zijn de politieke machthebbers toch gevaarlijk bezig.

Palestijnen

De rechten van de Palestijnen zijn neergelegd in Gods boek, de Torah. Daar staat dat vreemdelingen, en dat zijn zij in Gods land, bepaalde rechten hebben. Als zij zich tenminste behoorlijk gedragen. Maar de Bijbel kent geen Palestijnse staat in het Beloofde Land. We weten heel goed dat de zaak politiek veel gecompliceerder ligt. Om daar op in te gaan is op dit moment geen ruimte.

Een goede afloop

De afloop van dit bijna onoplosbare conflict is een ramp voor dat ‘vredesleger’.We hebben gezien dat volgens de profeet Joël zo goed als heel de wereld zijn nek zal breken over de landkwestie. God Zelf zal ingrijpen en een streng oordeel over hen laten komen. Ook komt er een oorlog om de heilige stad, Jeruzalem. Uiteindelijk, zeggen verschillende profeten, zal Israël veilig wonen. Onder leiding van de Messias zal Israël tot zegen zijn in het midden van de aarde.

9 Reactie(s)

 
 
een duidelijk artikel - niets tegen in te brengen
zou het graag geplaatst zien in ons kerkblad - als lid v.d. werkgroep sjofar die streeft naar openen van ogen voor (de beloften voor) God's Volk en onze joodse wortels. Toestemming?
 
 
Dank u wel voor uw uitleg veel weet ik al maar wakker schudden kan geen kwaad.Als bijbelgetrouwen
mogen wij weten dat God tot zijn doel zal komen wat de mensen ook bedenken.

God zegenen u.
 
 
Gisteren las ik in het eerste exemplaar van de krant MannaVandaag dat het Joodse land vanaf de verwoesting van Jeruzalem tot in de 19e eeuw 660.000 dagen lang bijna geen druppel regen heeft ontvangen. Zou dit getal hier ook een profetische betekenis hebben?
Beste Bert,

Ook hier een snelle reactie.

Ik kan niets bijzonders maken van dat getal 660.000. De tijd van droogte is mijns inziens ook niet precies vastgelegd. Wel is het belangrijk dat die droogte is opgehouden toen de Joden omstreeks 1890 naar Israël teruggingen. Ook interessant is dat sinds 1956 Israël niet meer is geplaagd door sprinkhanenplag en. Dat zijn wel profetische indicaties. Omdat God het land Israël herstelt, het volk herstelt en ook een geestelijk herstel gaat geven.

H.Gr.

Jvb
 
 
http://www.nu.nl/wetenschap/2214991/bijbelse-plagen-mogelijk-echt-gebeurd.html
Hallo, André,

Inderdaad, de Bijbel is het Woord van God.

Gods spreken is altijd vol kracht, vol waarheid en ook vol evangelie.

Als we het maar aannemen als de woorden van God.
Ongeveer 3.800 keer staat er op een of andere manier in de Bijbel: Zo spreekt de HERE.
Dat is waar of niet waar.
Als het waar is, wel handel er dan naar.
Als het niet echt waar is, als het bijvoorbeeld alleen gedachten van mensen over god zijn, wel geef dan de Bijbel maar met het oud papier mee.

Juist in onze tijd worden eeuwenoude profetieën vervuld.
Het profetische woord blijkt 100% betrouwbaar te zijn.

Lees dat woord en bestudeer het.

H.Hr
 
 
Iedereen legt de zaak toch in zijn eigen voordeel uit.

Probeer je eens in de ander te verplaatsen.

Heb je naaste lief zoals jezelf, jullie naaste zijn Palestijnen
Dag Annet.

Dank voor je reactie.

Je naaste liefhebben houdt niet in dat je je moet laten afslachten.

Je hebt toch wel gelezen over die beschietingen van deze week?

Bovendien heeft een regering nog andere plichten dan goed zijn voor de zgn. Palestijnen.
Een regering heeft de plicht z'n burgers te beschermen.

Nog een punt: Als die liefde beantwoord wordt door geweld en haat, dan houdt het een keer op.
Dan verandert liefde in een vorm van menselijkheid: "Zij zijn uiteindelijk ook mensen".

Als dat niet helpt moet een regering hardere maatregelen nemen.

Een hartelijk shalom

Jvb
 
 
Alle uitspraken in de bijbel gedaan door de Eeuwige, zijn profetisch geladen. Dat blijkt uit de terugkeer van de Joden ondanks alle vermeende 'conclusies'. Het is tekenend dat de wereld die niet erkent, wat niet inhoudt dat het de waarheid niet zal zijn. Inzien- of niet: geschiedkundig werd het volk tientallen malen veroverd, verjaagd en bezet door vreemde machten. In de verstrooiing werden ze overal miskend, vervolgd en vermoord! Ondanks dat alles hebben zij nooit uit het oog verloren hun land, hun stad Jeruzalem(!) wat nog steeds niet 'verjaard' is. De VN gaf hun de vrijheid om het land weer in bezit te nemen, niet te veroveren! In de Makkabeeen staat een bijzonder mooi toepasselijk stukje: "Wij hebben ons geenszins meester gemaakt van het land van een ander, maar van ons voorvaderlijk erfdeel(!), dat gedurende enige tijd onrechtmatig in handen is geweest van onze vijanden!" Dank u voor de ruimte. C>R>
 
 
Het is jammer dat vele mensen, ook christenen, de profetische voorzeggingen niet meer kennen of verwaarlozen. Zo van; dat was in de oude tijd en heeft nu geen zin meer. Dat is natuurlijk de dwaasheid ten top. Dat Israël onterecht is veroverd door de Islam(632 naChr), wijst de geschiedenis aan! Waarom wil men dit altijd onbelicht laten? Het land was vanaf 1900 vChr reeds bewoond door de voorvaderen, Abraham, Isaäk , Jakob enz. enz. De Joden werden tientallen malen veroverd en verjaagd en kregen niet de gelegenheid terug te keren als het Joodse volk, hoewel het hun toegewezen land was om in te wonen. Er is er Eén, die het niet vergeet(!) en Diens plan zal doorgang vinden, ondanks alle tegenwerking en vermeende argumenten.
Geschiedenis vervalsen is ook een vak.
 
 
hallo jan
u schrijft dat israel de bruid is maar dat is mij niet echt duidelijk ,deze tekst vind ik duidelijk op de gemeente slaan'
Ef 5:22-33:


Dag Coby Wijnsma,

Dank voor je korte reactie.
Ik geef je graag een nog duidelijker tekst door:
De HEERE zegt tegen Israël:
"IK zal Mij u tot bruid werven voor eeuwig: IK zal Mij u tot bruid werven
door gerechtigheid en recht, door goedertierenhei d en ontferming; IK zal
Mij u tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen" (Hosea 2:19)
Overigens het Nieuwe Jeruzalem is "getooid als een bruid voor haar man" (Openb.21:2)
Ik heb even het door jou aangehaalde tekstgedeelte gelezen.
Mooi, zoals Paulus de relatie man-vrouw vergelijkt met de relatie gemeente-Christus.
Vergeet niet dat het beelden zijn.
Maar we kunnen, mogen en willen wat Hosea zegt, niet wegschuiven en de gemeente daarvoor
in de plaats zetten. dan zijn we met de vervangingsleer bezig.

shalom

jvb

 
 
hallo Jan
nog even een reactie op uw antwoord
in het boek wake up wordt ook heel duidelijk uitgelegd dat de gemeente de bruid is
ik ben beslist niet voor de vervangingsleer maar
volgens mijn lezen delen joden en Christenen in de bruid van het lam
ook dit is wel een duidelijke uitleg
http://www.herschepping.nl/07gv/gem_04gemeente_als_bruid.php
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven