Benauwdheid

We zijn aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om goed te letten op de ‘tekenen van de tijd’. Als we dat niet doen, lopen we het risico dat ons hetzelfde overkomt als Jeruzalem in het jaar 70. Stad en tempel werden door de Romeinen volkomen verwoest omdat ‘gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag’ (Lucas 19:44). De leiders van het Joodse volk lieten hun kans glippen. De HERE had zo’n 35 jaar geduld gehad en opeens was het te laat! De Romeinen kwamen, verwoestten Jeruzalem en de Tempel in het jaar 70.

Wij leven in een tijd, waarin de ‘oordelen van God over de ganse aarde gaan’ (Psalm 105:7). Die oordelen zijn tekenen die Jezus in zijn rede over de laatste dingen ‘het begin van de weeën’ noemt. Na het verjagen van vrome Joden uit Gaza is augustus 2005 zijn dergelijke waarschuwingen van de HERE als een springvloed over de aarde gegaan. Ook over ons land. Het is niet prettig om hierover te schrijven. Liever schrijf ik over Gods machtige daden in onze tijd. Hoe we aan de hand van het profetische Woord het geweldige plan van God met zijn volk Israël kunnen volgen. Er zelfs bij betrokken mogen zijn.

Maar de Here Jezus waarschuwt ons niet voor niets om waakzaam te zijn. De apocalyptische rampen in Openbaring zijn ook deel van de Heilige Schriften. En de redevoeringen van Jezus over de eindtijd in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lukan 21.Wij zijn medeverantwoordelijk voor wat er over ons land en ons volk dreigt te komen.De tekenen van naderende (waarschuwende) oordelen bedriegen niet. Denk aan de eurocrisis, aan Griekenland (Grexit) en een mogelijk Brexit (Engeland), aan de EU, die voor de keus staat failliet te gaan of een dictatoriale vorm aan te nemen. Bijvoorbeeld door cashgeld te verbieden. Denk aan de vluchtelingencrisis. Maar dan 20 jaar geleden waarschuwde ik dat, als we geen recht doen aan de armen in de zogenaamde Derde Wereld “ze het wel komen halen”.

Vooral denk aan de houding tegenover Israël. Daar kom ik zo op terug. Eerst: Er is ook hoop. God houdt in zijn genade altijd een deur open. Maar het is onverstandig en zelfs riskant om de zaken van de ‘tekenen’ en ‘waarschuwingen’ met een vriendelijke, een beetje meewarige glimlach als onheilsprofetie af te doen. Er zal ons rekenschap worden gevraagd.

Wereldrijken en Nederland

De Assyrische en Babylonische wereldrijken verwoestten in oude eeuwen Israël en gingen daaraan te gronde (Jeremia 50:17,18). Volken rond Israël vergrepen halverwege de vorige eeuw zich aan Israël en vielen onder strenge oordelen van de God van Israël. Let op wat er in Syrië, Irak, Libanon en Libië gebeurt. Waarschuwende voorbeelden zijn het die ons diepe medelijden opwekken. Een toekomstige wereldleider, Gog, en veel volken met hem, gaan op de bergen van Israël ten onder vanwege een toekomstige, laaghartige aanval op Israël. De volken van de wereld ondergaan hetzelfde lot omdat zij bezig zijn met ‘Gods land te verdelen’. De inmiddels beruchte Tweestatenoplossing staat Israël is de belangrijkste toetssteen voor Gods oordeel of zegen over de volken. Over de houding tegenover Israël en het angstewekkend snel toenemende antisemitisme is er op deze site al genoeg gepubliceerd.

Aandachtspunten van de Almachtige

Er zijn nog drie ‘aandachtspunten’ waar de Schepper op let als Hij de volken beoordeelt. Hij let op de sociale gerechtigheid binnen een volk en hun leiders. Denk aan het oordeel van de schapen en bokken in Mattheüs 25:31-46 en de vele vermaningen van de profeten om te zien naar de zwakken en behoeftigen in de (wereld)samenleving.Wat is er overgebleven van de sterke betrokkenheid van ons land op de armen in de zogenaamde Derde Wereld en thuis? Heel weinig. Een derde aandachtpunt is de thermometer van Sodom. Hoever is een volk op weg naar Sodom en Gomorra? Een gepasseerd station! Zelfs in de VS. Het laatste aandachtspunt is de toestand van de kerk van Christus is een land. Is die kerk bezig met Gods prioriteiten, met zending en met steun aan Israël? Dan is er een kans op uitstel van het oordeel. Een kleine toelichting: In China worden er per zondag zo’n 2000 nieuwe kerken gesticht. Hier lopen de kerken nog steeds leeg. De PKN heeft nog ongeveer 2000 gemeenten in ons land.

Passen we deze vier aandachtspunten van de HERE toe op ons land dan kunnen we alleen maar verbaasd opzien naar Hem en danken voor Zijn grote genade en geduld. Sodom is voor ons land zoals al opgemerkt, een gepasseerd station. De zwakken in de samenleving krijgen het steeds moeilijker en voornamelijk verbale hulp van de regering. Wat Israël betreft loopt ons land als een mekkerend schaap achter de anti-Israël politiek van de EU aan. We doen ijverig mee aan het financieren van de Palestijnse moslimterroristen. Veel kerken in het Westen doen mee aan de BDS campagnes. Zo willen ze door economische pressie Israël dwingen de Palestijnen hun zin te geven. Let wel, die ‘zin’is geen “twee staten voor twee volken” die in vrede samenleven maar de vernietiging van Israël. En de kerk, ach de kerk... ’de dood is in de pot, man Gods’ roep ik de Bijbel na... Nederland is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Zeg maar gerust: We zijn een ordinair heidens land geworden. Wie huilt daarom? Ik wel. Waar wordt geroepen naar de HERE? Ik ben me bewust dat dit benauwend hopeloos klinkt. Inderdaad is het een groot wonder van genade dat het oordeel nog niet is losgebarsten. Wel gaan er waarschuwende plagen over ons land.

Deuren naar uitstel

De HERE is een rechtvaardige en strenge God. Maar door de hele Schrift heen horen we: ‘Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de HERE; daarom bekeert u opdat gij leeft’ (Ezechiël 18:32). HIJ is ook barmhartig en bijzonder geduldig Daarom heeft de HERE in zijn grote genade verschillende deuren gegeven om te ‘ontsnappen’. We noemen er een aantal:

  • De voorbede van profeten. Mozes wendde tweemaal een vernietigend oordeel af door zijn intense bidden en vasten (Exodus 32:9-14 en Numeri 14:11-20). De profeet Amos wist door een eenvoudig gebed tweemaal een lopend oordeel te stoppen (Amos 7:1-6). Onder Gods aanwijzing wendde David de plaag over Israël af (2 Samuel 24:18-25). De kerk heeft ook een profetische taak. Als de Nederlandse kerken en gemeenten samen tot God roepen zal Hij zeker het oordeel uitstellen.
  • De aanwezigheid van een ‘gelovige rest’ onder het volk. In de tijd van de goddeloze koning Achab, bleef Israël bestaan omdat er 7.000 waren, ‘knieën die zich niet gebogen hebben voor Baäl’ (1Koningen 19:18). In de tijd van Paulus was de gemeente van de Here Jezus in Jeruzalem zo’n ‘gelovige rest’ (Romeinen 11:4,5). Jeruzalem kreeg zo’n 35 jaar uitstel voordat het in 70 verwoest werd. Alleen als de HERE een geest van genade en gebeden geeft zal er in ons land als ‘gelovige rest’ gevonden worden.
  • Een massale bekering, zoals Nineveh op de prediking van de profeet Jona. Het initiatief lag niet bij de leiding van de stad. ‘De mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit’ (Jona 3:5). Daarna nam de koning het initiatief over. Nineveh werd gered. Een aanmoediging om tijdens de bidstonden van onze kerken ernstig te bidden voor ons land en volk. En hopen dat een geest van verootmoediging zich over het hele land uitbreidt.
  • Ook de Here Jezus biedt een uitweg. Hij besluit zijn rede over de laatste dingen als volgt: ‘Waakt te allen tijde en bidt dat gij in staat mag zijn te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen’ (Lucas 21:36). Er is dus een Weg om te ontkomen. Waken en bidden.

Hoop voor Israël

Vaak wordt gezegd: ‘Israël zal nog zware tijden meemaken’. Dat is waar. De Bijbel spreekt over ‘grote benauwdheid’. De jaren van Palestijns zelfmoordterrorisme waren een afschuwe- lijk begin van die benauwdheid. De Joodse mensen die in Gaza uit hun huizen en synagogen werden gesleept hebben een volgende fase van die benauwdheid ervaren. Zo lang het kan willen we Israël steunen door voor hen, zoals Daniël zei, ‘een kleine hulp’ te zijn. Laten we tegelijk ons goed realiseren dat de‘tijden van benauwdheid’ voor de volken nog zwaarder zullen zijn. ‘Een tijd van benauwdheid is het voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden. Want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan’ (Jeremia 30:7,11). Ook Daniël geeft Israël hoop in die tijd van benauwdheid: ‘Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn... Maar in die tijd zal uw volk ontkomen al wie in het boek geschreven wordt bevonden’ (Danël 12:1). Hoop voor Israël, dat staat vast. Ook voor ons heeft de HERE nog een deur op een kier open staan. Moge de kerk van de Heer wakker worden en die deur binnengaan.

14 Reactie(s)

 
 
... ik huil en bid met je mee Jan!Beste AtDl
Hartelijk dank voor je bemoediging.
We weten dat er aan het einde van de tunnel van leed en strijd veel prachtig Licht is.
Shalom

jvb
 
 
Beste jan,

Ik kreeg het er weer koud van, zo'n duidelijke waarschuwing er weer uitgaat van jouw artikel.

Bedankt weer voor de overdenkingen, zelf (als beheerder van onze gemeente website) probeer ik door voorzichtig plaatsen van diverse artikelen mogelijke bezoekers op de ernst te wijzen.

Onze (pkn) gemeente bestaat nochtans meest uit de standaard kerkbezoekers die wat lauw zijn als ik dat zo voorzichtig mag zeggen.

Ik vraag me weleens af wat ik (mag en kan) doen om mijn medegelovigen wakkerder te laten zijn. Het is een dilemma, ik wil mij niets pretenderen ed.

Vriendelijke groet,

PatrickBeste Patrck,

Soms ben ik ook wel eens moe en moedeloos.
Twee dingen moeten we dan doen:
1. Gebed helpt. Geeft Gods Heilige Geest toegang tot de harten van mensen. Ook. juist waar al het andere faalt.
2. Blijf doorgaan met het op een wijze manier de mensen te informeren en te wijzen op de feiten en de Schrift.
Af en toe zal de Heer je wel een bemoediging geven.
Shalom

jvb
 
 
Een Grexit zal enorme gevolgen hebben voor het wereldwijde financiële systeem, omdat banken massaal zullen omvallen, aandelenbeurzen enorm zullen dalen en de rentes op staatsleningen enorm zullen stijgen. En verder nog het knappen van de derivatenbubbel . Op http://theeconomiccollapseblog.com/ kun je lezen over hoe het er werkelijk voor staat met het financiële systeem.

Persoonlijk denk ook dat een Grexit er toe zal leiden dat de E.U. uit elkaar zal vallen en dat er uit de brokstukken een compacte 10-statenfederatie met 5 Europese en 5 Arabische landen (Mediterrane Unie) zal ontstaan met daarbij de antichrist als dictator aan het hoofd. Wie weet dat de Arabische landen die bulken van al het oliegeld, Europa wel te hulp zal schieten. Bovendien zal de totale crash van het financiële systeem ook uit kunnen draaien op de Derde Wereldoorlog.

Nu is het immers nog Genadetijd waarin iedereen vrijwillig voor of tegen de Heere Jezus kan kiezen. Het oordeel zal pas losbarsten wanneer de antichrist regeert en de Grote Verdrukking in volle gang is.

Egoïsme, hebzucht en het verwaarlozen van de zwakkeren in de samenleving is het gevolg van zonden op o.a. seksueel gebied. En dat zien wij in onze tijd nu ook gebeuren, goddeloosheid, hebzucht en immoreel gedrag op seksueel gebied doet de samenleving verloederen, waardoor ook hier de zwakkeren verwaarloosd worden.
 
 
We gaan een moeilijke tijd te gemoed. alle teken geven het weer.
De EU wordt al aangevallen door Rusland in de Oekraïne. Daarnaast valt de Euro uit elkaar beginnend met Griekenland. Ook heeft de islam zijn ogen op Europa gezet met de ISIS en alle "slapende" moslims in Nederland.
Er zijn genoeg tekenen dat ik wel zeker ben dat we binnen afzienbare tijd niet meer rustig kunnen zitten.
En dan hebben we ook nog de vele anti-Israël acties in Europa waarmee we de zegen van ons land weg gooien.
Israël zelf is ook in gevaar met alle dreigingen.
Bid voor Israël maar vergeet ook Nederland niet want Gods koninkrijk komen hier op aarde zoals in de Hemel. Met andere woorden we moeten ook bidden voor Gods koninkrijk op aarde.
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Met veel interesse lees ik uw artikelen. Ik kan daar veel van leren. Eerder heeft u eens verwezen naar bijbelteksten die aangeven dat wat Israël overkomt ons daarna ook overkomt. Toen ik laatsthoorde over de extremist die in Oostenrijk mensen had doodgereden dacht ik daar weer aan. Welke bijbelteksten wijzen daar op?

Verder wil ik ook graag eens een goed boek lezen over de terugkeer van de 10 stammen en ook over de oorlogen in 1948, de jaren 60 en 70. Heeft u misschien een paar goede titels voor mij?

Alvast bedankt en Gods zegen voor uw goede werk!
SethBeste Seth,

Mijn dank voor je reactie met de interessante vragen.
Het is goed om altijd grondig na te gaan wat er door allerlei lieden (waaronder ik zelf) beweerd wordt.
Vraag 1. Waar vinden we in de Bijbel dat wat Israël overkomt ook over de wereld zal komen.
Twee teksten:
1. Romeinen 2:5-11. "Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt EERST DE JOOD EN OOK DE GRIEK. ...heerlijkheid en vrede over ieder die het goede werkt, EERST DE JOOD
EN OOK DE GRIEK" Lees ook even Romeinen 1:16. Het is altijd: Eerst de Jood.
2. Jeremia 25:29. De verzen 15-29 gaan over de 'drinkbeker van Gods toorn. De profeet zegt tegen de volken:
"Drinken zullen jullie! Want zie over de stad waarover Mijn naam is uitgeroepen (Jeruzalem) begin ik rampen te brengen, en zouden jullie dan vrij uitgaan?" Lees wel het hele stukje.
Vraag 2. Boeken.
* Over de tien stammen. In Israël heb ik gekocht het boek In the Footsteps of the Lost Ten Tribes van dr. Avigdor Shachan. Zeer interessant en lijkt mij wetenschappelij k goed onderbouwd.
* Over de oorlogen van Israël kan ik in een beetje bescheidenheid, mijn boek " Om Sions wil niet Zwijgen" aanbevelen.
Iemand had het gelezen en reageerde: "Nu begrijp ik pas hoe we worden voorgelogen door de media"

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,
Ik lees al enige tijd met belangstelling de stukken die je gemiddeld eens per maand op de website zet. Heel interessant hoe je de profetieën koppelt aan de actualiteit, wat betreft Israël, maar ook het grotere wereldgebeuren - hartelijk dank daarvoor!
Ik zou graag je visie vernemen over het volgende: Wie is de vrouw uit Opb. die het mannelijke kind baart en daarna in de woestijn in veiligheid wordt gebracht?Beste Peter,

Dank voor je vriendelijke mail met de belangrijke vraag.
Belangrijk omdat het antwoord op je vraag een sleutel is op wat Israël in de eindtijd zal overkomen.

De vrouw uit Openbaring 12 stelt Israël voor. Het is namelijk een teken in de hemel. symbolisch dus.
De zon is de Tora, de Tenach, de Bijbel, het Eerste Testament. De twaalf sterren zijn de 12 stammen.de maan onder haar voeten is, naar mijn privé uitleg, de Islam. Ze is in verwachting van de Messias. De draak is Satan.
Lees even dat hele hoofdstuk. Dan lees je heel wat over wat er gaat gebeuren.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan!

De teerling is geworpen, althans, zo voel ik het, want vandaag schijnt het akkoord tussen het Westen en Iran daadwerkelijk beklonken te zijn.
Hoe triviaal wordt Israël weggezet door de media. Het nos journaal poneerde zelfs, dat Israël (Netanyahoe) met vuur speelt, omdat hij de "vriendschap" van Obama in de waagschaal stelt, in ieder geval met woorden van gelijke strekking.
Alle nucliaire gevaren , die nu aanwezig zijn, denk om maar wat te noemen, aan het Soennitische Saoedie Arabie, worden door het Westen kennelijk als overdreven weggezet, als het al geen domheid is. Ik kom er niet over uitgedacht!
Wel, ik ben er zeer treurig onder, dat het zo ver is gekomen.


Met vr. gr. van DickyInderdaad, Dicky, er is heel wat reden tot ongerustheid.
De hele wereld, behalve Israël en de soennitisch-islamitische wereld juicht Obama toe.
Dat vindt hij leuk.
Maar Israël weet dat antisemitische machthebbers hun haat tegen Israël ook in daden
omzetten zodra zij de macht daarvoor hebben.

Wat kunnen we doen?
1. Gebed om wijsheid voor de regering van Israël.
2. Dat de HERE Zelf de vijanden van Israël in complete verwarring brengt.
3. Voor ons en onze gezinnen: Bidt dat gij zult ontkomen aan alles wat gaat geschieden...

September wordt een spannende maand.

Shalom

jvb
 
 
Hallo meneer van Barneveld,

Als eerste bedankt voor al uw artikelen. Ik doe daardoor veel kennis op.

Hierbij een link die ik graag wil delen.
Door de crisis lijkt Europa nu toch echt klaar te zijn voor één regering en daarna misschien wel één leider....

nos.nl/artikel/2047897-hollande-een-regering-voor-eurozone.html

Hoe denkt u hierover?

Vriendelijke groeten,
Sander FerwerdaDag Sander,

Ik ken de visie van Hollande.
De zuid Europese landen die het minder goed doen dan bv. Duitsland willen graag één Europa waarbij
het geld 'eerlijk' verdeeld wordt. Dat wil zeggen, van Noord naar Zuid stroomt. Als ze zo doorgaan, barst
de EU uit elkaar (waar ik op hoop) of wordt een totalitair geheeld, waarin al onze pensioenvoorzie ningen
en spaartegoeden naar het Zuiden vloeien. Ze kunnen dat dan doen omdat het Beest in Brussel gewoon
alle macht naar zich trekt. En on ze regering doet gezellig mee.
ik zal er nog wel over schrijven.
shalom

jvb
 
 
In deze benauwdheid mogen we de blijvende stad zoeken, naar (Hebr.13:14).
En het Babylon ontvluchten, er dus geen deel aan hebben. Zodat we geestelijk beschadigd worden.
De 'begeerten van het vlees' en 'de begeerten van de ogen' en 'de grootsheid van het leven' zijn niet uit de Vader, maar uit de wereld, als we dezen najagen komen we ten val.Beste heer Obbe Nauta,

Mijn dank voor uw geestelijke vermaan in deze benauwde tijd.
De vraag die direct volgt op uw gewaardeerde reactie is, hoe we die vermaningen in de praktijk brengen.
Een tweede vraag is, hoe we praktisch omgaan met die bedreigingen die op ons afkomen.
Zeker, vol vertrouwen op de HERE, Die een Verlosser vol van genade is.
Maar de eerste Christenen hadden de waarschuwingen van de Here Jezus gehoord en gelezen.
Toen de Romeinen eraan kwamen, herinnerden zij zich wat de Heer gezegd had en vluchtten naar de bergen.
De vrouw uit Openbaring 12 vluchtte ook naar de woestijn (vers6 en 13-18).
Er is vertrouwen aan de ene kant en acht geven op uitkomsten van de HERE aan de andere kant.
Shalom

jvb
 
 
ter info

Lake in Turkey turns blood red
July 23, 2015
http://www.cnet.com/news/lake-in-turkey-turns-blood-red/

http://nos.nl/op3/artikel/2048156-in-beeld-hoe-een-turks-meer-plotseling-rood-kleurde.html

http://onedio.com/haber/biraz-kizil-biraz-mavi-duzenli-olarak-her-sene-degisen-tuz-golu-nun-asil-rengi-550594

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/21/tuz-golu-lake-turkey-turns-beautiful-crimson-red-algae_n_7838254.html
 
 
"Als ze zo doorgaan, barst de EU uit elkaar (waar ik op hoop) of wordt een totalitair geheeld, waarin al onze pensioenvoorzie ningen en spaartegoeden naar het Zuiden vloeien."

Ik denk dat juist het uit elkaar vallen van de E.U. er toe zal leiden dat er uit vanuit deze brokstukken een krachtige 10-statenfederatie komt met de antichrist als leider aan het hoofd.
 
 
Beste Jan,
Ook al zegt God dat zelfs de Zoon de tijd en het uur niet weet van zijn terugkomst toch vraag ik me met regelmaat af hoe lang zal het nog duren? U zegt in uw stuk dat God genadig is en ook in het verleden uitstel heeft gegeven uit genade. Nu geloof ik dat ook van harte. Toch zie ik uit naar de tijd dat wij met Hem mee mogen gaan naar de hemel terwijl hier op aarde alle oordelen pas goed losbarsten. Ik bid daar ook regelmatig voor dat Hij spoedig zal komen. Is dat verkeerd?
Gezien alle toestanden met Griekenland, de verslechterende financiële toestand ook in Nederland, het steunen van een palestijnse staat door de Paus en Amerika die een akkoord heeft gesloten met Iran rondom kernwapens, blijf ik me afvragen hoe lang nog en blijf ik hopen dat die dag spoedig zal komen. Kunt u daar iets over zeggen? Daarnaast zegt u in uw stuk dat er ook over ons land waarschuwende plagen gaan. Welke bedoelt u daar precies mee? Vriendelijke groet, E.D.
 
 
Het liegen en op hitsen van de MEDIA kunnen we op dit moment goed zien bij het Volkswagen verhaal.
Lees op http//www.amt.nl/techniek/nieuws2015/9bestaat-volkswagen-sjoemelchips-10147601?ut...
Het is niet netjes wat Volkswagen deed maar zo erg als het de Media uit komt is het ook weer niet. Ze zetten de hele wereld op zijn kop, om NIETS.
 
 
Ik denk dat de 10 staten kunnen worden gevonden in psalm 83 het draait om het midden oosten.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven