Home Artikelen Eindtijd ISRAEL en Twee Universele Wetmatigheden

ISRAEL en Twee Universele Wetmatigheden

Netanyahu met zijn zonen Avner en Yair bij de Kotel Klik voor ware grootte
Netanyahu met zijn zonen Avner en Yair bij de Kotel

Bezoekers, hartelijk welkom! Ik moet dit artikel beginnen met een kleine waarschuwing. Als u misschien wat problemen met de Bijbel (Tenach + Nieuwe Testament) hebt zullen sommige passages u misschien een beetje irriteren. Aan de andere kant mist u dan een kans om te ontdekken hoe actueel de Joodse en Christelijke geschriften zijn. U zult twee heel actuele universele wetmatigheden ontdekken.

Wat de Joodse Bijbel, de Tenach, betreft nog even een bericht over de Israëlische premier. Netanjahu leest trouw samen met zijn zoon Avner het voorgeschreven gedeelte uit de Tenach dat in elke synagoge overal ter wereld gelezen wordt. Hij, Netanjahu merkte onlangs in verband hiermee op: “Momenteel sluiten we het boek Deuteronomium af. Hierna komt het boek Jozua. Altijd wordt het heden en het eeuwige leven van de mensheid in het algemeen en van ons volk in het bijzonder in de tekst aangeduid”. ….Altijd slaat dus op hedendaagse gebeurtenissen. Een oude rabbijn zei het zo: “Verleden, heden en toekomst zijn in de heilige Schriften”. Hiervan zult u een en ander in dit artikel tegenkomen.

Eeuwenoude profetieën worden werkelijkheid

De laatste week van september staan er een aantal opzienbarende gebeurtenissen op de wereldagenda. De 30e september worden 193+2 vlaggen bij het gebouw van de VN gehesen. Die +2 slaat op twee speciale vlaggen. Bovenaan de vlag van het Vaticaan ter ere van het bezoek van paus Franciscus. Daaronder de Palestijnse vlag. Onder veel applaus en nog meer festiviteiten in de “Westbank” werd “Palestina” welkom geheten in de familie van de volken. Als alles tenminste volgens plan gaat. De zegen van de Paus heeft de Palestijnse Autoriteit in elk geval al.

Het Israëlische leger zal zich uit “de gebieden” moeten terugtrekken. Ruim baan maken voor Hamas, jihadisten, zelfs voor ISIS, en een bont en bloedig gezelschap terroristen. Een gegarandeerd recept voor oorlog is die “Palestijnse staat”. Er is nog een groter probleem, noem het gerust, gevaar.

Een klein stuk geschiedenis

Ongeveer 4000 jaar geleden heeft de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, dit gebied aan aartsvader Abraham en zijn nageslacht als een “altijddurend bezit” beloofd. Onder ede zelfs. Via zijn zonen Izak en Jakob loopt deze erfenis, het land, door naar het huidige Israël. Abraham had nog meer zonen. Bijvoorbeeld zijn oudste zoon Ismaël. De Arabieren stammen van hem af. Dus ook zij, die zich Palestijnen noemen. De Arabieren hebben een veel groter stuk land plus een enorme hoeveelheid olie en andere rijkdommen gekregen. Maar zij hebben, voor het overgrote deel een andere geloof en een andere godheid aangenomen dan de God van Abraham, Izak en Jakob (zo wordt de Schepper in heel de Bijbel genoemd). Dat andere geloof is de Islam. Met een ander heilig boek, de Koran.

In onze tijd gebeuren er een groot aantal wonderlijke zaken. In de jaren 70 en 135 na Chr. is het volk Israël door de Romeinen nogal hardhandig uit het land verjaagd en verstrooid onder bijna alle volken van de wereld. Dit was al eeuwen eerder in de Tenach door Mozes en veel profeten voorzegd: “De HERE zal u onder de naties verstrooien” (Deuteronomium 4:27) en nog veel andere profetieën. Het land Israël werd verwaarloosd en totaal verwoest. “... Het akkerland van mijn volk, waar dorens en distels opschieten” klaagt de profeet Jesaja (32:13). Eeuwenlang lag het land er verwaarloosd bij. Rond het jaar 1900 begonnen de Joden terug te komen. Het land bloeide op. In 1947 erkende de VN die vernieuwde Joodse staat, die zich Israël noemde. Het is niet alleen wonderlijk maar ook interessant te zien hoe in de loop van de jaren een groot aantal profetieën uit de Tenach letterlijk werden vervuld. In mijn boeken “Israël, onze oudere broeder”, “Om Sions wil niet zwijgen” en “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën niet alleen genoemd maar ook behandeld. Nu slechts vier:

 • “Daarna zal IK (de HERE God)terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen”. De staat Israël is een begin van het herstel van die “vervallen hut” van koning David. Dit leest u in Amos 9:11 en in het zogenaamde Nieuwe Testament in Handelingen 15:16.
 • De terugkeer van het Joodse volk is rond 1890 begonnen en nu nog in volle gang. De massale terugkeer van Russische Joden is uitvoerig voorzegd in Jeremia 16:16 en Jesaja 43:5. “IK doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. IK zeg tot het noorden: GEEF, en tot het zuiden: Houd niet terug”. Zo zijn ze gekomen uit alle streken van de wereld. Momenteel komt de stam Manasse terug uit Noordoost India. Heel recent is de terugkeer van Joden uit de Chinese miljoenenstad Kaifeng. Vooral uit de Oekraïne en Frankrijk vertrekken veel Joden naar Israël. Voornamelijk vanwege het gevaar van antisemitisme
 • Ook over het opbloeien van het land staat veel Bijbelse profeten. Het is allemaal voorzegd! Een tekst maar: “Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat NIET UITGEROEID ZAL WORDEN” (Jesaja 55:13). Zeer veel bomen zijn en worden geplant. Dorens en distels zijn teken van verwaarlozing en vloek. Bomen zijn tekens van zegen. Men is momenteel bezig grote delen van de Negev woestijn ‘groen’ te maken. Dat was een droom van Ben Goerion.
 • Na een herstel van land en volk zal er ook een machtig geestelijk herstel komen. Zo zal Israël klaar komen voor de grote taken die de Almachtige voor Zijn volk heeft. Dit geestelijk herstel zal tot grote zegen van de mensheid zijn. Als Jakobus, de leider van de Eerste Gemeente in Jeruzalem, over dit herstel van Israël spreekt (Handelingen 15:16 en 17) geeft hij een reden voor dit herstel: “Opdat het overige deel van de mensen de HERE gaan zoeken” (15:17)

Twee verrassende, actuele wetmatigheden

Terug naar de gebeurtenissen in onze tijd. We leggen een paar van die actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen naast twee wetmatigheden uit de Bijbel die u zelf eenvoudig kunt controleren.

 1. Wetmatigheid 1: “Gezegend die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!” (Numeri 23:9 en Genesis 12:3). Israël is zo gemaakt tot een toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Er zijn zeer veel voorbeelden van deze wetmatigheid.
  Let op de narigheid die over de fel hatende vijanden die rond Israël liggen, komen. Let op Engeland. Eeuwenlang, vanaf 1290, was het Joden verboden in Engeland te wonen. Onder Oliver Cromwell mochten de Joden weer in Engeland wonen en werden goed behandeld. Engeland bloeide op en werd een groot wereldrijk. Vooral na WO II liet Engeland Israël vallen en tegelijk viel Engeland. De wereldmacht ging van Engeland naar de VS.
  Wat zien we nu gebeuren?
  De VS stelt zich steeds moeilijker en gevaarlijker op tegenover Israël. De Amerikaanse suprematie daalt snel naar een dieptepunt. Zo zijn er nog veel voorbeelden die u in mijn genoemde boeken vindt. Zelfs Turkije staat erbij.
  Toen in 1492 de Joden uit Spanje gejaagd werden, vonden velen van hen in Turkije en gastvrij onthaal. De sultan vaardigde zelfs een bevel uit dat iedereen die de Joden een strobreed in de weg legde gestraft zou worden. U zult zich niet verbazen dat toen de grondslag werd gelegd voor het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Toen eind van de 19e eeuw de Turken weigerden de jonge zionistische beweging de steunen in hun tocht naar Sion, begon het verval van dit wereldrijk. Vlak na WO I was het afgelopen. Nu bouwt Erdogan van Turkije aan een vernieuwd Turks-Ottomaans rijk.
 2. Wetmatigheid 2: De apostel Paulus lanceert de volgende stelling: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 1:16 en 2:9-11). Dit houdt o.a. in dat oordelen of rampen die Israël overkomen, ook over de volken, die dezelfde boosheden uithalen, zullen komen. Ook voor zegeningen gaat deze stelling op. Een enkel frappant voorbeeld uit onze tijd volgt.

Wetmatigheid 2; voorbeelden

We noemen maar een paar kleine voorbeelden en één groot voorbeeld.

 • Israël bouwde een veiligheidshek om de Moslim zelfmoordterroristen tegen te houden. Onder protesten uit met name Europa. “Apartheidshek” werd dat hek smalend genoemd. Nu zijn wij in Europa bezig afrasteringen langs de grenzen te leggen om de stroom van asielzoeker me mogelijke jihadisten van ISIS tegen te houden. Bijvoorbeeld Bulgarije heeft al een 80km lang veiligheidshek langs de grens met Turkije aangelegd.
 • Al jaren is men bezig Israël miljoenen Moslim Palestijnen uit ‘kampen’ in Libanon en Jordanië op te dringen. Waardoor door de Joodse staat Israël bedolven zou worden onder Moslim Palestijnen. De demografische oorlog van “Palestijnen” en Arabische landen tegen Israël is al lang aan de gang. Nu komt er een tsunami aan van voor een overgroot deel Moslim vluchtelingen (migranten, asielzoekers jihadisten enz.) over ons.
 • Wij steunen Hamas en terroristen van de Palestijnse Autoriteit financieel en dus worden we financieel/economisch getroffen.

Israël, Joden en vluchtelingen

Wat is de diepere oorzaak van de tsunami van meest jonge Moslim migranten die momenteel over ons komt? Voorop moet en wil ik stellen dat er onder de asielzoekers velen zullen zijn die toekomst voor hun kinderen en veiligheid zoeken. Laten we nu ongeveer 80 jaar teruggaan in de geschiedenis. We moeten toch ergens beginnen. Dus een paar jaar voordat WO II losbarstte. De antisemitische activiteiten van Hitlers Nazi Duitsland waren al volop aan de gang. De meeste landen hadden weinig zin de vluchtende Joden op te vangen. Er was in die landen ook veel antisemitisme. Er werd een internationale conferentie belegd over het probleem van de uit Duitsland vluchtende Joden. In Evian-les-Bains, Frankrijk, kwamen in juli 1938 32 landen bijeen om te overleggen wat te doen voor/met/aan al die Joden die probeerden aan de Nazi’s te ontkomen. Alleen het verre, arme Columbia was bereid om, tegen betaling, Joden op te nemen. Hitler kreeg van zijn Nazi waarnemers in Evian een duidelijk signaal dat hij zijn gang kon kan met “zijn Joden”. Wat hij dan ook gruwelijk gedaan heeft.

Ook Nederland heeft in die tijd de oostgrens voor de Duitse Joden gesloten.

Niet alleen Duitsland was schuldig!

De Holocaust is de naam die de moord op 6 miljoen Joden gekregen heeft. In 1945, na WOII, ging er een schreeuw van afgrijzen over Europa. “Nooit weer” klonk het in alle talen. De jonge staat Israël kreeg veel sympathie van verschillende landen (behalve Engeland) in Europa. Wiedergutmachung van Duitsland, hulp en steun van andere landen. Dat duurde tot 1973. Tot die tijd stond ons land bekend als groot vriend van Israël. Toen begon het pro-Israël tij te keren. De Arabische olie had een sterkere aantrekkingskracht dan begrippen als moraal, waarheid en ethiek. De Arabische Liga kreeg steeds meer invloed. De “Palestijnen” werden voorhoede in de strijd tegen Israël, stok om Israël te slaan en “lijdend voorwerp” om Israël zwart te maken. De leugenpropaganda werd gretig geslikt in Europa en nu is Israël een paria onder de naties geworden. Zoals vroeger Joden in getto’s tot paria’s onder de mensen gemaakt werden. Het antisemitisme is momenteel in Europa even erg, of zelfs erger dan vóór WO II. Het “nooit weer” is “alweer” geworden.

Wat gebeurt er nu?

Israël is al sinds het bestaan aangevallen en overvallen door Moslim landen. Hamas, Iran, ISIS en andere Moslim extremisten bedreigen momenteel Israël. Voor Joden is Europa niet veilig meer. Vooral nu een hele invasie van meest jonge Moslims over Europa spoelt.

Eerst Israël, de Jood, maar nu ook de Griek, ook wij. En: “IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloeken” zegt de HERE, de Almachtige, de God van Israël. De Moslim extremisten zullen zich eerst tegen de Joden keren en daarna, misschien zelfs tegelijkertijd tegen ons. Misschien zou het goed zijn als onze autoriteiten van Israël zouden leren hoe met de ongeveer 20% Moslims in Israël in betrekkelijke vrede te leven. Maar, wat ons betreft wel vanuit een onverdeelde, hartelijke solidariteit met en steun aan Israël. Dan is er hoop. Anders zal deze tsunami ons overspoelen en Europa zal islamitisch worden, zegt bisschop Henry Hoser van Polen.

25 Reactie(s)

 
 
Goedenavond meneer Van Barneveld,

Ik heb het u al eerder geschreven; ik ben u zeer dankbaar voor de heldere uiteenzetting omtrent de huidige ontwikkelingen gezien vanuit Bijbels perspectief.
Er gebeurt zoveel en er is voor mijn gevoel zo weinig dat we kunnen doen. Dan is het geruststellend te lezen dat de huidige gebeurtenissen op het wereldtoneel al lang geleden door onze Almachtige God zijn voorzegd. Hij houdt nog steeds alles in Zijn Hand.
Maar Hij verwacht wel van ons, als het Lichaam van Jezus, dat wij naar Zijn wil bidden.
In dat kader wil ik het volgende onder uw aandacht brengen en misschien wilt u het op uw site plaatsen: op zondag 4 oktober is het gebedsdag voor de vrede van Jeruzalem. Naar verwachting zullen daar dan ongeveer 150 miljoen christenen uit meer dan 175 landen aan deelnemen. Voor meer informatie www.daytopray.com en de website van GodsGenade.
Een prachtig initiatief vanuit gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Hartelijke groeten en Gods Zegen
 
 
De vluchtelingencr isis, oorlog in Syrië en de opkomst van IS kan een aanleiding zijn voor de antichrist om vanuit de E.U. aan de macht te komen, maar op welk termijn dat zal gebeuren, is nog onbekend. Want wanneer hij aan de macht komt, zal hij een vals vredesverdrag sluiten met Israël en de islamitische landen, ook om de vluchtelingencr isis daarmee op te lossen en om te voorkomen dat extreemrechts in Europa aan de macht komt. We zien nu al dat deze beestrijk op het grondgebied van het Oude Romeinse Rijk, bestaande uit Europa met de Arabische en de Noord-Afrikaanse landen door de toestroom van moslimvluchteli ngen steeds meer vorm aan het krijgen is.

Op http://raptureready.com/soap2/ungurean65.html "The Agenda of Antichrist System Will Be Revealed at the U.N." lees ik de blauwdruk van de V.N. voor de Nieuwe Wereld Orde, welke niets anders is dan het hierboven genoemde rijk van de antichrist.

Wat doet Rusland in Syrië? Op http://raptureready.com/soap2/ward31.html " Red Storm" lees ik dat dit te maken heeft met de komende Gog-Magog oorlog. De buit waar het om zal gaan, kan heel goed het pas ontdekte Leviathan gasveld zijn.
 
 
Dank je wel Jan voor je heldere uitleg. Het is (niet) verbazend te zien dat Gods woord uitkomt. Vol verwachting en verlangen kijken wij uit naar de toekomst, -zegenen Gods oogappel en zien uit naar Zijn komst.
Sjalom
 
 
Ik vind uw uitleg altijd zeer verhelderend en duidelijk.
Ook op family 7 mag ik graag naar u kijken.
Vraag mij niet waarom, maar door al die vluchtelingen, waarvan het grootste deel moslim is, moest ik aan deze tekst denken.
16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.
 
 
In Matteus 25 vers 31 t/m 46, de mensenzoon oordeelt de volken, hier spreekt Jezus over hoe wij Israel behandelen.
Is dit ook uw visie?
 
 
Hallo heer van Barneveld,
Dank weer voor je inlichtingen. De palestijnse staat word dus land 194 en dat rondom het verschijnen van een bloedmaan. Ook in 1948 verscheen er een bloedmaan het jaar van overnieuw ontstaan van Israel. Ook in 1948 werd VN resolutie 194 aangenomen waarin de eisen waren, verzoening en terugkeer van de palestijnse vluchtelingen.
Ook is ten tijde van de laatste bloedmaan naast de komst van de Russen een Chinees vliegdekschip in Syrie aangekomen. Samen met de vijandelijke islamitische volken zijn de ingrediënten aanwezig die in de verschillende profetieën geschetst worden.

Ik hoop dat Nederland in 1917/18 de tijdelijke zetel niet krijgt in de VN. Als NL dan eventueel de palestijnen "hun " land gaan geven gaat dit slecht aflopen voor NL.

Laten we bidden dat dit NIET gebeurd en bidden om steun aan Israël.
 
 
Matthieus 25 gaat vooral ook over hoe je als christen omgaat met de zwakkeren in onze samenleving. In feite refereert Jacobus in zijn brief daar ook aan.
 
 
Beste Jan!

Omdat ik vaak in Duitsland ben, luister ik meestal naar het nieuws op Duitse zenders.
Laat in de avond bij het zoeken naar een Duitse zender, viel ik midden in een een bezielende toespraak van Netanyahu, helaas al zo goed als afgelopen.
Vanmorgen heb ik de strekking van zijn toespraak kunnen terug vinden op Elsevier!
Natuurlijk ben jij al helemaal op de hoogte van die toespraak, maar toch wil ik een tweetal citaten hier weergeven:

"Het plan, om Israël van de kaart te vegen, zal mislukken!"

"Geen enkele kracht op aarde bedreigt de toekomst van Israël.
We zullen alles doen, om onze Staat en ons volk te verdedigen!"

Ja, Jan, zijn redevoering aan het adres van de VN, was een ware aanklacht tegen Obama en de wereld. Het deed me zo goed, hem zo te horen spreken!
De zaal bleef doodstil, toen hij uitgesproken was.
Ik zou een ieder aanraden, deze speech in het geheel na te lezen!

Met vriendelijke groeten van Dicky
 
 
Even privé, Jan
In mijn mail van zoëven heb ik vergeten, je te bedanken voor al je prachtige artikelen. Bij deze nu!
Ik heb eens het volgende gelezen : Ik geloof, want Israël bestaat!
Sinds ik jou "heb leren kennen" via Fam.7 lijkt het er op, dat het met mij ook zo gesteld is.
Ik geloofde, ben zo opgevoed, maar er zat a.h.w. geen lijn in.
Politiek stemmen bijv. was enkel: als er maar een C in de partijnaam staat.
De Joden, zij waren God's volk, dat kreeg ik wel mee, maar daar hield het mee op.
Nu weet ik van de hoed en de rand, er is een wereld voor me opengegaan, heel veel dank voor dit alles, Jan!
Groetjes van Dicky
 
 
http://bible.com/328/dan.11.40.NBG51 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

Hoi Jan...hoe zie jij in dit licht Daniel 11:40?Dag Ankie

T'Ja, die ko0ningen uit het Noorden en uit het zuiden waar de profeet Daniël over schrijft, gaat tot de plekwaar de profetie overgaat op de eindtijd. Waar dat precies is, zijn 'de geleerden het niet over eens'; weten ze (en ook ik) het niet. In de eeuwen voor Christus ging het over de oorlogen tussen Egypte en Syrië.
Nu staan daar Turkije en Egypte hard tegenover elkaar.
Als Turkije inderdaad het Turks-Ottomaanse rijk weer van de grond krijgt en Egypte een groep vorms met Saoedi Arabië en andere Soennietische landen, kan het wel iets worden dat op Daniël 11:40 lijkt.
Meer weet ik niet.
shalom

jvb
 
 
Shalom Jan.
Sorry dat je een tijd niets hoorde van mij,binnenkort schrijf ik je.
Mijn gezondheid is niet altijds even best.
Bedankt voor al je stukken Jan,ze vinden hun weg naar de mensen;en er is grote behoefte aan de uitleg;want bijna nergens is er aan dacht voor,zeker niet in de kerken,om te huilen eigenlijk.
nog steeds heeft men bij de geestelijke leiders niet door wat er aan de hand is'de 3e w0 is al begonnen in het Mo.
Jan we denke n aan jou en je dierbaren ga alstublieft nog even door;
heb pas weer doorgestuurd naar instanties en personen
nogmaals bedankt voor al je heldere Bijbelse kijk op het Profetische Woord.
HIJ DE EEUWIGE ZEGE NE en BEHOEDDE JE en al je DIERBAREN
Hoop gauw wat te laten horen.

e br lou.

shalom in YESHUA HA MASSJIACH.
 
 
Wat een prachtige uitleg weer,ik word steeds nieuwsschierige r naar uw uitleg.
Ook de uitleg op de TV bij famely7 vind ik boeiend.
Ik kan hier wel uren naar kijken zo'n duidelijke uitleg.

Met vriendelijke groet,
Gijsbert Molenaar.
 
 
Op http://raptureready.com/soap2/ward32.html lees ik dit:

"September has come and gone and we are still here.

"Despite rampant speculation, the Rapture has yet to occur; the worldwide financial system has not come crashing down, Gog has not made his move against Israel and no giant asteroid has plummeted to earth. In fact, all seems to be absolutely, crushingly normal.

September’s passing has brought great disappointment and disillusionment for quite a number of people. With regard to their faith, some have even said they feel as if the ground beneath their feet has become a little more unsteady. This is the huge problem associated with date-setting; it can damage a person’s walk with the Lord and also ultimately undermines our own credibility when these dates are proven wrong.

The next time we share Bible-related prophecy with these same people they will legitimately turn and say, “But last time you were completely wrong! Why should we listen to you now?” Good question. Why should anyone listen?

Date-setting undermines us as Bible believing Christians and damages our credibility with others, especially non-believers."

Met datums strooien, leidt er toe dat ongelovigen nog meer gaan spotten met de Wederkomst!

Beste Moi,

dank voor je reactie.
1. Ik heb niet gerept over de opname van de Gemeente in september of wanneer dan ook
2. Ik heb Gog niet tevoorschijn geprofeteerd.
3. Ik heb het niet gehad over een asteroïde.
Kom, kom, ik ben, zoals altijd, wel erg voorzichtig geweest...er zouden belangrijke dingen kunnen gebeuren.
Gehoopt had ik op een zegen voor Israël.

Maar, is de overval van de Islam op Europa geen zeer interessante zaak?
Daar is de Islam als een kleine 13 eeuwen mee bezig.
Nu schijnt het te lukken.

Valt Europa na de holocaust niet onder een oordeel?

Genoeg, Moi.
Wees eerlijk ook wat deze zeken betreft.

shalom

jvb
 
 
In reactie op Moi (Met datums strooien, ondermijnt onze geloofwaardighe id!) het volgende:

Inderdaad is een directe catastrofe uitgebleven. Maar om nu te zeggen dat er niets gebeurd is.....
-september was de maand dat Europa een ongelofelijk aantal vluchtelingen te verwerken kreeg, het einde is nog niet in zicht.
-de paus kondigt een wereldreligie af bij de bijeenkomst van de VN en besteedt bijvoorbeeld meer aandacht aan het klimaat dan aan de Here Jezus.
-Rusland (Gog?) is zich gaan bemoeien in Syrie wat de spanningen daar alleen maar doet toenemen.

Maar Moi, je hebt gelijk dat met datums strooien geen goede zaak is voor de geloofwaardighe id van het Evangelie. Niemand op aarde kan de exacte tijdstippen bepalen. Vaak is alleen maar de richting te zien waarheen we gaan en soms kan je pas een tijdje na een gebeurtenis zeggen wanneer een profetie vervuld is.
Het lijkt weleens of mensen erg hopen op dat er rampen gaan geschieden. Aan de ene kant wel begrijpelijk: het laat zien dat we steeds dichterbij de Wederkomst van Jezus komen. Maar ik denk dat het hopen op rampen niet de goede manier is om het Koninkrijk te verwachten.

De eindtijd is voor ieder persoon dan ook vooral een geestelijke strijd en de lange duur kan als zwaar worden ervaren. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Matt.24:13
 
 
Bedankt voor de belangrijke informatie die we dankbaar tot ons mogen nemen.
Dat de zegen des Heren op u allen mag rusten. En Zijn Woord een snelle loop mag hebben.
Met vriendelijke groet,
Obbe
 
 
Op http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/bloedlink-conflict-syrie-dit-kan-uit-de-klauwen-lopen lees ik het volgende:

"Bloedlink conflict in Syrië: 'Dit kan uit de klauwen lopen'

Voor het eerst in tientallen jaren bombarderen Rusland en de Verenigde Staten hetzelfde land: Syrië. Ieder met z’n eigen missie, z’n eigen doel. En dat kan helemaal misgaan, legt onze buitenlandredac tie uit."

Als het helemaal misgaat, is dan WOIII een feit?
 
 
Beste Jan,

Zou je ook eens je blog kunnen wijden aan hoe we als christenen ons op de komende periode dienen voor te bereiden? We zijn als gemeente bestemd voor verdrukking maar niet voor de toorn van God toch? Aangezien er een grote verdrukking ons te wachten staat, (waarin je overigens heel goed bent in de signalering en analyse van de eerste geboorte weeën etc.) zou het voor veel lezers niet interessant zijn om ook te weten hoe die grote verdrukking van verdrukking, vervolging of zelfs martelaarschap door te komen? Ik denk hierbij dan aan wandel in de Heilige Geest, Gestelijke strijd leren, wapenrusting, bijbelkennis en niet alleen hemelse verschijningen signaleren.

Punt is, we worden niet voor de grote verdrukking opgenomen maar voor het toorn van God. Er staat dus ons nog het eea te wachten en zonder die bewustwording en focus op signalen is er een risico dat er veel mensen teleur worden gesteld als het ook hier wat moeilijker gaat worden. Ik krijg regelmatig de indruk van mijn omgeving maar ook de reacties dat er reeds een hosanna gevoel heerst (met het oog op de opname) over de onrust die steeds dichterbij komt terwijl dit slecht het begin van de geboorte weeën is en we ons hier helemaal niet of slecht op aan het voorbereiden zijn.

MVG,
Johan
 
 
Tijdens de 7 jaar durende Grote Verdrukking zal het Toorn van God over deze gehele wereld worden uitgestort. Omvat dit toorn ook de Zegelgerichten uit Openbaringen 6 met onder meer de ruiterstoet met de ruiters op de 4 paarden? En vallen de Bazuin- en de Schalengerichte n ook onder Gods Toorn?
 
 
hoi jan ,

soms denk ik diep na over mogelijkheden van de eindtijd en soms is het juist maar soms ben ik ook mis
nu zit ik aan het filosoferen over de wegvoering of opname en ik zit ergens vast hopelijk kan jij me verder helpen?
stel dat duizenden worden opgenomen (fictief aantal want het aantal kennen we niet)
maar hoe worden die opgenomen ?
1)met kleren en lichaam en ziel ?
2)zonder kleren met lichaam en ziel?
3)zonder kleren en zonder lichaam alleen de ziel zodat er plots duizenden doden lijken?
nu zat ik optie 3 aan het bestuderen ? en iemand zei 1 corinthe 15
maar daarin staat dat Cristus als eerste uit de dood is opgestaan met Lichaam en als tweede en alleen in die volgorde als Cristus terugkomt
maar dat is pas op het einde van het zeven jarig verbond als de anticrist in de derde tempel zit en de legers verzameld zijn aan megiddo de vlakte van jizreal .
dus nu is mijn vraag aan jou de opname valt daar tussen zou het kunnen dat alleen de ziel word opgenomen en er in een oogwenk plots duizenden lijken liggen voor 1 moment op 1 dag
en dat de overheid dit zou kunnen verklaren als een mysterieuze ziekte of dood ?
ik weet het echt niet hoor jan ?
kan jij mij hier bij helpen of op het juiste spoor zetten met een Bijbeltekst of zo
dank u en mooie artikelen met goeie inhoud doe zo verder he
greetz ludwig
 
 
Geachte mijnheer Barneveld. Mijn vraag is, is het zo belangrijk om alles van de eindtijd te willen weten het gebeurd toch zo Hij het wil.
Laten wij achter Israël staan en hen lief met ons hele hart en hen zegenen. In het bijzonder de leiders van Israël.
Hartelijke groet.

aadr
Dank voor je goede en belangrijke vraag beste Aadr Bergenhenegouwe n
Het geeft mij gelegenheid om hierop even in te gaan.
Vraag: Gebeurt alles zoals HIJ het wil?
Antw: Uiteindelijk wel. Het Koninkrijk komt, dat is zeker.
Israël komt terug en God komt met Zijn doel met Zijn volk.

Maar er is een weg te gaan naar Gods doel.
Als we handelen naar Gods wil is het een goede, rustige weg.
Waarop we zelfs als er vijanden komen, we Gods bescherming genieten.

Wij zij medewerkers van God.
HIJ verwacht van ons dat we medestrijden, dat we bidden.
De Here Jezus geeft zelfs aan de 'de tijd van benauwdheid verkort kan worden.
Dan bidden we natuurlijk daarom.
Als we ervan uitgaan dat alles toch gebeurt zoals God het wil, kunnen we wel
ophouden met bidden. De HERE wil het 'goede, welgevallige en volkomene' voor ons.
Maar HIJ wil ook gebeden zijn.

Schalom

jvb
 
 
Verbintenis E.U met Turkije is gisteren 15-10-2015 zo goed als besloten.
Frans.Timmermans heeft de draaideur daartoe geopend. Iets wat zijn trots weer kan strelen.
Zondag aanstaande mag Angela Merkel Erdogan in Turkije ontmoeten.
Over deze bliksem-actie's sta echt NIET te juichen!
Maar zoals reeds in de 1ste reactie staat weergegeven, gaat het zo de Almachtige God heeft voorzegd.
Het beeld wat Nebukadnezar in zijn droom zag, en door Daniel werd uitgelegd, komt in z'n geheel, in onze tijd weer op z'n leem-ijzeren voeten te staan.
Wij echter, gaan met een onwankelbaar geloof uitzien n/d losgemaakte steen, die zonder toedoen van mensenhanden van de berg af komt rollen. En het ganse oppervlak der aarde zal gaan bedekken.
Onder Zijn vleugelen heeft de boze met zijn listen GEEN TOEGANG.
 
 
Hallo Jan,
Ik heb zeer veel bewondering voor al het werk dat je hebt gedaan en nog doet. De Bijbel is mijn leidraad en mijn licht en elke tekst en of verhaal probeer ik vanuit de grondbegindsele n te onderzoeken. Mijn standpunt is; dat heel de bijbel waar is, Het woord van JHWH van voor de grondlegging van de wereld, wat levend is geworden en onder ons heeft gewandeld. We hebben alleen wat problemen met de vertalingen.
Zo is alles wat Yeshua bracht niet een nieuwe evangelie, een nieuwe kerk, of een nieuw woord. Het woord (zegt de Bijbel) is nl al vanaf het begin, was waar, is waar en zal waar zijn , oftewel is eeuwig want het is tevens geestelijk. Wat er allemaal nog moet gaan komen zal wellicht verschrikkelijk zijn, maar JHWH waakt over Zijn volk. Wat ik hier nog wel wil toevoegen Zijn volk is er maar 1, met Hem als 1 God, 1 wet, 1geloof, 1 doop, 1 olijfboom. je bent daar ingeent of niet, er staat geen çhristelijk' boompje ervoor of naast. Maar zoals het landsymbool laat zien, 1 Menorah met 2 taken, Israel en Judah. Wij zijn niet van Judah maar we kunnen wel 1 worden met Israel, en samen (de) 2 getuigen vormen. Echter eer dat beide op 1 lijn zitten (dan pas zijn het getuigen)moet er nogal wat gebeuren. We beginnen langzaam aan het idee te wennen dat de 'kerk' van de vervangingsleer af moet. Nu verder, het volk werd verspreid omdat ze niet terug wilde naar Zijn woord. Hij roept nog steeds om Zijn kinderen ; kies en leef
Dank je RayWillem,
voor je enthousiaste betoog, waar ik grotendeels achter sta,
Wat de vervangingsleer betreft wijs ik je even op het boek "Het einde van de vervangingsleer " dat pas bij
Christenen voor Israël is uitgekomen.
Verder, we zijn niet 'ingeënt', dat doet de dokter. We zijn geënt op de edele olijf.
Inderdaad moet 'er nog heel watgebeuren", maar laat het bij ons beginnen.
Shalom

jvb
 
 
Zou JHWH het volk Israel bezien als zijn volk als zij zijn zoon hebben verworpen als verlosser ? De joden hebben hem helpen terecht te stellen.
JHWH heeft het volk van Israel verlaten . Hij heeft altijd voor zijn volk gestreden maar nu behoort dit tot het verleden . Een groot bewijs is de vernietiging van Israel in 70 na christus . En nu wanneer Gods oordeel zal komen ,zal dit ook komen over Israel .


Beste Dirk,

Ja, God ziet Israël nog steeds als Zijn volk. Ik zou daar wel tien teksten als bewijs uit Gods eigen Woord
voor kunnen geven. Maar een paar hier:
1. Na al die felle oordeelsprofeti eën en het lo-Ammi (niet-mijn volk) uit Hosea zegt de HERE
"Hoe zou IK u prijsgeven, Efraïm en u overleveren Israël...Ik zal mijn brandende toorn niet
ten uitvoer brengen" (Hosea 11:5-11)
2. Jeremia 31:36 en 37, Daar zegt de HERE: Als het licht van de zon en van de maan ophouden..."Als deze verordeningen voor Mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord van de HERE, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen". En: "Als de hemel boven te meten is en de fundamenten van dan zal IK heel het nageslacht van Israël verwerpen om al wat zij gedaan hebben, luidt het Woord van de HERE"de aarde beneden na te speuren zijn dan zak IK heel het nageslacht van Israël verwerpen om la wat zij gedaan hebben".
Dus ook de misdaad waarvan jij Israël beschuldigt.
Daarover nog dit: Wat een genade dat de HERE jou niet wil verwerpen om al wat jij gedaan hebt! ook jij hebt door je zonden, geholpen HEM terecht te stellen.
Bovendien, je schrijft DE Joden. en Petrus, Johannes en die grote eerste gemeente in Jeruzalem vlak na de hemelvaart van de Heer? En de groeiende messiaanse gemeente in Israël van vandaag?
Bij ons is de kerk in een vrije val aan het verdwijnen.
DE Joden....Dirk, waar ben je mee bezig? Bekeer je toch en kijk naar de feiten en meer nog naar het WOORD.
Als de val van Jeruzalem een bewijs is dat God niet meer strijdt voor Zijn volk Israël dan is Zijn hulp bij de Onafhankelijkhe idsoorlog en bewijs dat Hij nog steeds de God van Israël is. en dan de Zesdaagse Oorlog die erg veel lijkt op wonderbare Bijbelse overwinningen van bv. Jozua.
ivb
 
 
Lieve Jan. Dank voor al jou werk. Je bent een mooi mens. Iedereen is een mooi en waardevol mens in de ogen van de enige echte Vader. Lieve Jan en lezers. Onze Vader is zo zichtbaar in alles om ons heen. Zijn onbegrijpelijke liefde, Zijn onvoorstelbare energie zit in alles! Zijn zijn, is zo overal te vinden in Zijn liefdevolle schepping. Die is zo, ja zo ongelooflijk niet te bevatten groots. Hij is oppermachtig, maar vooral zo liefdevol. Kunnen wij ons niets bij voor stellen. Wel mogen en kunnen wij Hem in al Zijn liefde zien in Zijn schepping. Hij is met Zijn liefde overal. Daar mogen we van genieten, maar vooral mogen wij daaruit ook de zekerheid hebben dat het allemaal goed komt zoals Hij zelf, PERSOONLIJK diverse keren heeft beloofd aan ons. Geniet daar alsjeblieft van en hou je vast aan Zijn liefde, Zijn belofte voor ons. Zo mooi ook dat Hij in al Zijn wijsheid Israël heeft gegeven voor ons allen. Ja bid om wijsheid. Voor jezelf maar zeker ook voor Zijn volk. Lieve mensen geniet van wat Hij ons allemaal heeft gegeven en geloof in Zijn liefde. U en ik kunnen zo ongelooflijk veel mensen met Zijn liefde in aanraking brengen. Dat is onze taak. Dat is zoveel meer waard dan wanneer wij ons druk maken om de wereldgebeurten issen. Die gebeuren toch wel. Bid en leef in de liefde die onze Vader ons zo heeft gegeven. Liefde is de grootste en mooiste leefregel die Hij ons heeft gegeven. Ja het lijkt soms zo moeilijk. Maar Hij, onze Vader heeft het ons gegeven. Gebruik het ook.
 
 
Zoveel christenen laten zich verstrikken door de gedachte dat het God om een land te doen is. En vanuit dat uitgangspunt is het ook geen wonder om bevestiging te vinden in de wereld om ons heen.

Christenen zouden moeten weten dat Abraham het beloofde niet heeft verkregen, omdat God iets beters met hem voor had. Iets beters dan land! De belofte wordt door Paulus betrokken op Christus: hij is aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht = Christus. Het is achterhaald om nog over een landbelofte aan Israël te spreken.

Paulus leert dat er twee verbonden zijn. Die van de Sinaï/Hagar dat slaven voortbrengt, het aardse Jeruzalem. En het verbond van de vrije vrouw, Izaäk, de zoon van de belofte, het Jeruzalem van boven. Christenen zijn kinderen van het Jeruzalem van boven.

Christus is de werkelijkheid van een christen. En in die werkelijkheid is er Jood noch Griek, want de oude wereld is voorbij gegaan. Christus heeft alles volbracht.

De Islam dwaalt in mijn ogen jammerlijk, omdat Christus daar niet is. Maar hetzelfde geldt voor ieder ander die Christus niet de plek geeft die Hem toekomt. In dit wereldgebeuren is één ding voor een christen zeker: Jezus regeert. Hij werkt door zijn Geest en alleen in die kracht is en wordt de wereld overwonnen.
Beste Peter G.Vos,

Dank voor je mail.
Knap van je om in een paar regels een groot deel uit de Bijbel te scheuren.
1. Gooi Mozes er maar uit. Want hij zag de landbelofte aan Abraham als een letterlijke belofte en bracht Israël naar
het Beloofde Land.
2. Gooi Jozua er maar uit. Want hij veroverde in opdracht van de Almachtige het land.
3. Gooi Ezra en Nehemia er maar uit, want zij brachten een deel van de Joden terug naar het land en herstelden
de Tempel, Jeruzalem en het land.
4. Gooi Paulus er maar uit, want hij waagde het om tegen jouw visie in te beweren dat de beloften en genadegaven van God onberouwelijk zijn en dat God niet verandert.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wat ik maar wil zeggen, Peter, is dat je heel de Bijbel moet nemen zoals het er staat.

Denk eens na.
Je kunt met heel je hart geloven dat alles om Jezus gaat.
Dat geloofde Paulus ook en toch besteedde hij drie+ hoofdstukken van de onderwijsbrief aan de Romeinen aan
Israël.
Geloof heel de bijbel, peter, anders gaat je geloof eraan.

Shalom
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven