Home Actueel Israël Allen tegen één

Allen tegen één

Foto: Reuters Klik voor ware grootte
Foto: Reuters

Het is opvallend en tegelijk angstig te zien hoe de wereldmachten zich fel tegen Israël afzetten. Allereerst de Islam, de grootste politiek-religieuze macht van deze tijd. Let ook maar eens op de VN die meer leugenachtige anti-Israël resoluties produceert dan dat deze reusachtige organisatie bijdraagt aan vrede op aarde.

Helaas wordt ons land meegesleept door de anti-Israël houding van de EU, het ‘Beest in Brussel’. Dan is er de wildgroei van het antisemitisme. Versterkt door de BDS (boycot) campagnes en antisemitische propaganda. Voorhoedes van deze strijdmachten tegen Israël en het Joodse volk zijn de radicale, extremistische, wrede islamitische terroristenbendes die de wereld onveilig maken.

Tweestaten?

Momenteel wordt de absurde tweestatenoplossing uit de prullenbak vol met mislukte vredesplannen gehaald. Frankrijk wil ook weer eens meedoen met het internationale geleuter en drammen op Israël. Dit land organiseert een conferentie om een eigen “vredesplan” door te drukken. De Arabische Liga haalt een oud vredesplan uit de vuilnisbak vol anti-Israël complotten. Dit laatste plan geeft de Palestijnen (Welke? De Palestijnse Autoriteit of Hamas?) een eigen staat met oost Jeruzalem als hoofdstad waarbij de heiligste plaats voor het Joodse volk, de Westelijke Muur onder Palestijns gezag komt. Evenals het tempelplein, dat in feite al onder islamitisch gezag valt. Want Moshe Dayan heeft in 1967, vlak na de verovering van Judea, Samaria en Jeruzalem, het beheer over het tempelplein aan de Waqf, een Islamitische beheersorganisatie  overgedragen. Een van de vele gebaren van goede wil van Israël. Met als resultaat dat Joden en christenen niet op het oude tempelplein mogen bidden. Ook al-Sisi, de president van Egypte doet een vredesduif in het zakje vol hypocriet geleuter wat uiteindelijk tot doel heeft Israël te vernietigen.

In de eerste zin gebruikte ik het woordje angstig. Niet alleen angstig, omdat zo’n Palestijnse staat een eldorado voor terroristen zal worden. Bovendien wil zelfs de Palestijnse Autoriteit geen staat. Ze willen, evenals Hamas, heel Israël. De recente ontwikkelingen zijn angstig voor al die machthebbers die zich inspannen om Israël in het nauw te brengen. Hun dreigementen aan het adres van Israël en de leugens die over Israël worden uitgestort zullen op hun eigen hoofden neerkomen. En, wat erger is, op de hoofden van de gewone mensen in de landen die zij vertegenwoordigen. Ze leren het nooit. Al bijna 70 jaar zijn pogingen om een staat voor Arabieren in Israël (Palestijnen zijn pas na 1967 uitgevonden) op een mislukking uitgelopen. Het land is door de Eeuwige aan Israël gegeven.

Allen tegen één

We zullen nu een paar recente “veldslagen” in de oorlog tegen Israël van  die anti-Israël machten kort bekijken. De voornaamste vijand van Israël en het Joodse volk is momenteel de Islam. Voorop in de legers van deze vijand van Israël lopen de fanatieke, wrede islamitische terreurgroepen. De ISIS is, volgens hun eigen berichten, op weg naar Jeruzalem. De Sinai woestijn is hun eerstvolgende doel. ISIS heeft daar, volgens eigen zeggen, als 1000 ‘strijders’ klaar staan. In de Sinaï staat het Egyptische leger hen in de weg. Bovendien bouwt Israël een muur tussen de Sinaï woestijn en de Israëlische Negev. Al die terreurgroepen roepen enthousiast: Kalifaat. Dat is het doel van de Islam. Een groot, wereldwijd kalifaat onder de sharia, de islamitische wetgeving. Turkije werkt hard aan het herstel van het Turks-Ottomaanse kalifaat. Ook Iran mogen we niet vergeten. De ayatollah’s roepen regelmatig dat zij Israël zullen vernietigen. Eind mei nog blufte Ahmad Karimpour, een top adviseur van de Revolutionaire Garde, dat als de Hoogste Leider Ali Khamenei opdracht zou geven zij de zionisten binnen acht minuten van de kaart konden vegen. Iran is doorgegaan met raketproeven en hun atoomprogramma alsof er geen Atoom Overeenkomst met de VS en de G5 bestaat. Obama en de zijnen hebben zich gewoon laten misleiden en dus Israël in de steek gelaten. Israël staat er alleen voor. Opvallend is wel dat de islamitische wereld zeer verdeeld is en elkaar bestrijdt. Men staat zo wantrouwend tegenover elkaar dat met name Egypte en Jordanië Israël als bondgenoot zien. Turkije en Israël werken zelfs aan normalisatie van de betrekkingen.

Dan kijken we even naar de VN. Daar domineert een grote groep Islamitische en niet-gebonden landen. Een klein, recent voorbeeld. De UNESO heeft een nieuwe dwaasheid gelanceerd. Het bestuur had een resolutie van een groep Moslim staten aangenomen. In die resolutie wordt een heel stuk Joodse geschiedenis in Jeruzalem en het bestaan van Joodse tempels in de heilige stad weggevaagd. Zaken die door archeologie en geschiedschrijvers historisch vaststaande feiten zijn. Dus kwam er bij het bestuur van UNESCO een protest binnen. De vraag was hoe men gewone, algemeen aanvaarde en feitelijke waarheden op zo’n totaal onwetenschappelijke wijze kon ontkennen. De klager kreeg als antwoord: “Wij zijn bestuur. Als een aantal landen een resolutie indient dan stemmen wij. We letten niet op de inhoud. Wij moeten de uitslag aanvaarden”. Zo wordt waarheid niet door wetenschappelijk onderzoek en feiten maar door de uitslag van een stemming bepaald. De VN is inmiddels een anti-Israël instituut geworden. Een paar jaar geleden al klaagde een Israëlische vertegenwoordiger bij de VN: “Het lijkt wel of ik hier met een Jodenster oploop”.

Even nog iets over Turkije. Doordat dit land steeds meer geïsoleerd raakt zoekt men toenadering en zelfs normalisatie van de betrekkingen met Israël. Bovendien wil Turkije graag Israëlisch gas of olie kopen en zelfs een pijplijn via Turkije naar het Noorden en Westen. Laat Israël oppassen. Ook de Arabische Liga schijnt bereid te zijn hun felle anti-Israël houding te verzachten en betrekkingen met Israël aan te knopen. Ook hier moet Israël voorzichtig mee omgaan. Er wordt veel wijsheid gevraagd van Netanyahu en zijn collega’s. Ondanks deze schijnbare dooi begint het erop te lijken dat het is : “Allen tegen een”. Het grote gevaar voor de wereld is dat het zal blijken “Allen tegen EEN” te zijn.

Laten we de EU, het “Beest in Brussel” niet vergeten. Wat Israël betreft houden de zelfbenoemde bureaucraten in Brussel zich voornamelijk bezig met Israël dreigen en treiteren. David Weinberg van “Israël Vandaag”: “De EU springt als een dolle rond. Regelmatig, bijna wekelijks  schieten ze dreigementen af op Israël dat de diplomatieke betrekkingen en de economische banden  worden verminderd tenzij Israël dit doet of dat niet nalaat”. De twee belangrijkste activiteiten van de EU op het internationale politieke vlak zijn Israël intimideren en  Putin pesten. Zij spelen zeer gevaarlijke spelletjes.

Migranten, overheden en samenleving

De stroom migranten uit het Midden-Oosten en uit Afrika blijft aanhouden. De druk op de Westerse economieën wordt al voelbaar. Het blijft een belangrijk en principieel uitgangspunt dat vluchtelingen in nood uit oorlogsgebieden recht hebben op onze hulp. Een aantal bijverschijnselen zorgen ervoor dat de toestand steeds zorgelijker wordt. In een paar korte zinnen schets ik die. 1. Kerken verdwijnen en moskeeën verschijnen. Joden gaan eruit en moslims erin. Over de ernstige consequenties hiervan kunnen in TWEE slogans  worden samengevat: JODEN WEG, ZEGEN WEG. En: ISRAEL PESTEN, HET EINDE VAN HET WESTEN. 2. De migrantencrisis is een van de hoofdoorzaken van de kloof, zelfs een vertrouwenscrisis die er in veel EU landen is ontstaan tussen de bevolking aan de ene kant en de EU maar ook de eigen regering aan de andere kant. De bevolking heeft steeds meer de indruk dat niet alleen de EU maar in steeds grotere mate de eigen regering zich niets aantrekt van wat er onder de mensen leeft. 3. Ernstiger is dat men in de gaten krijgt dat de bevolking niet alleen door regeringen, maar ook door de pers voorgelogen wordt. Als leiders, overheden en gezagsdragers blijven liegen, bedriegen en stelen zal dat uitlopen op een onleefbare samenleving. Bijbelse profeten beschrijven zo’n samenleving. Eerst een paar regels uit Micha, hoofdstuk 7.  “De vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet meer … Tot kwaad doen staan hun handen goed; de vorst eist en de rechter laat zich betalen, en de grote, die spreekt naar eigen believen; en zo zetten zij de zaak in elkaar … Vertrouw de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt”. En de profeet Jeremia voorzegt in hoofdstuk 9:4-6: “… stelt op niet één broeder uw vertrouwen, want iedere broeder is een aartsbedrieger en iedere vriend gaat rond met kwaadsprekerij…met draaierijen matten zij zich af en hier woont onderdrukking op onderdrukking”.  Ik heb naast dit citaat gezet: “Wat erg”. Maar als de overheid de mensen voorgaat dan kan het niet anders dat de samenleving de overheid navolgt. Verder verwijs ik alleen nog maar naar Genesis 12:3.

Oorlog; een geestelijke dimensie

Er is een grote oorlog gaande. Een strijd om de macht over deze aarde. Puntsgewijs geformuleerd gaat het om:

  • Het kalifaat tegen het komende door Joden en christenen verwachte messiaanse vrederijk.
  • De moskee tegen kerk en synagoge.
  • De godheid van de Islam tegen de God van Abraham, Izak en Jakob.
  • De Nieuwe Wereld Orde met een Nieuwe Wereld Religie die gretig naar de macht grijpt tegen iedereen en alles wat Bijbelgetrouw wil zijn.
  • Het Vatikaan dat hard werkt aan Chrislam en samensmelting van Islam en de RK kerk plus veel andere kerken die mee zullen doen.
  • Het angstige van de geschetste ontwikkelingen is dat het “Allen tegen een” dreigt te worden. Dat “Allen tegen een” loopt dan uit op “Allen tegen EEN” De ergste apocalyptische films gaan dan realiteit worden. We zijn gewaarschuwd.

Voor al die machten zijn Israël en een Bijbelgetrouw Christendom een sta-in-de-weg. Die boosaardige machten weten dat het “Koninkrijk van de hemel nabij is”. Daarin speelt Israël een belangrijke rol. Die strijd is al meer dan 3000 jaar gaande en spitst zich nu toe. Het is echt wel heel dichtbij. Bijbelgetrouwe  Christenen en mensen die hun verstand gebruiken en de gewone feiten laten spreken, staan in die strijd naast Israël. In een later artikel gaan we hier dieper op in. Nu heb ik genoeg van uw tijd en geduld gevraagd. Shalom zij over u.

15 Reactie(s)

 
 
hoi jan
weer een goed artikel van jou :-)
zo is het gelijk je het beschreven hebt:" de realiteit "maar er is ook goed nieuws
Jerusalem is 49 jaar bevrijd duizenden kwamen op straat in Israel om Jerusalem day te vieren
greetz en shalom
ludwigBeste Ludwig,
Bedankt voor je attente reactie.
Inderdaad is er ook goed nieuws.
Jeruzalem is nog steeds de hoofdstad van Israël.
Zal de hoofdstad van de wereld worden.
Uiteindelijk zullen veel landen en grote wereldorganisat ies struikelen over Jeruzalem.
Want de Heilige Stad is de stad van de Grote Koning.
Moge HIJ spoedig komen.
shalom
jvb
 
 
Bedankt Jan van Barneveld, dat we weer de ernst van de tijd waarin wij leven onder ogen kregen.
Er worden zeker zeer gevaarlijke 'spelletje's 'gespeeld', op het wereldtoneel. Door mensen, die God niet raadplegen, en naar eigen believen en inzichten spreken, handelen en wandelen. Dan loopt het nooit goed af. Denkend een juist inzicht te hebben, gaat men heilloze plannen smeden. Mooi om Jesaja.41:8-20 te lezen, hierin staat dat Israels verlossing genaakt. Ach,dat Israel maar alleen, op hun en onze Enige Waarachtige Heilige God gaat vertrouwen. Dan behoeven zij en ook wij, niet angstig rond te kijken of bevreesd te zijn.
In dit Jesaja gedeelte worden vaak de woorden van; ,,Vreest niet gebruikt,,. Onder de nog zware, komende tijden, zal de Here, uitkomsten geven, voorzien in datgene wat nodig is. Ook zal de tijd verkort worden, anders zou er geen vlees behouden worden;
(Math.24:22).
Goddelijke wijsheid wijsheid hebben we hard nodig, om door de zware tijden heen te komen.
 
 
Al het tegen de Enige Almachtige en Heilige HEERE Heere God gaat is de mens die zich daartegen keert, heel slecht af.
Verootmoediging en buigen voor Hem, en Zijn Zoon aanvaarden is de enige uitweg en oplossing, om zichzelf in veiligheid te stellen.
 
 
Israel heeft heus geen schrik van die barbaren van Isis veel gevaarlijker zijn de Amerikaanse verkiezingen waar men een verschuiving ziet naar meer socialisme vooral onder jongeren en minder christendom ook de VS laat Jezus langs de achterdeur buiten!We mogen gerust schrijven dat Israel niet zonder God is Jezus is het hart van Israel en ook al hebben ze Jezus nog niet erkent ze zijn niet zonder hun Messias. Uw artikel is zeer goed en laat over Europa vooral de pijnpunten zien maar Europa is al lange tijd geen christelijk continent meer het is divers en de paus is een humanistische paus die het schepsel centraal stelt in plaats van de schepper en valse profeet.Maar we mogen ook niet vergeten dat sommige joodse bewegingen het idee steunen van alle religies hebben dezelfde God wat een ware leugen is. De God in de bijbel heeft zich geopenbaard als de God van Israel de kleinste natie ( Dt 7-7). Dus we zitten in het tijdperk van de verwerping van het heil in de persoon van Jezus wie dit zal blijven belijden zal rekening moeten houden dat hij of zij het moeilijk gaan krijgen ! SHALOM
 
 
Beste broeder J. van Barneveld,

Ik wil u bedanken voor deze uitleg!

Wens u YHWH 's Shalom toe en Zijn Bescherming voor de toekomende uitleggingen die u mag openbaren om de kerk wakker te schudden in welke tijd wij eigenlijk leven.

Shalom, JakobBeste heer Jakob van Baaren,

Hartelijk dank voor uw goed wensen en bemoedigende woorden.
Shalom
jvb
 
 
Ha Jan,

Jij mag nog veel meer van mijn tijd en geduld hebben!

Dit is een mooie #Chrislam voor op Twitter, eens kijken wat het gaat doen. #UnitedNothing loopt als een trein.

Toedeloe,
Marinka
Dag Marinka,

Goed je weer even tegen te komen op de site.
We zullen inderdaad nog veel horen over Chrislam.
Van een RK vriend hoorde ik dat de Paus ook voor een dergelijke combinatie is.
Ben benieuwd of je succes hebt.
Houd me svp op de hoogte.
Shalom
jvb
 
 
Je verrast me positief, Dirk.
Door de woorden "Israël pesten en Poetin pesten". Zo is het inderdaad. Ik ben vele jaren van mijn leven zeer anti communistisch Rusland geweest. De laatste jaren ben ik steeds positiever geworden over Rusland. Volgens mij heeft Poetin meer verstand en wijsheid dan alle eurofielen in Brussel bij elkaar. Nee.. Poetin is geen lieverdje. Maar hij staat aan onze kant met betrekking tot de bestrijding van het islam terrorisme. En hij is ook niet anti Israël.
Dat maakt dat we misschien beter een alliantie met hem kunnen sluiten. Terwijl Amerika steeds verder opgerukt naar de Russische grens en Brussel zich door Obama laat opstoken tegen Poetin, houdt hij het hoofd koel. Hij spreekt met Netanyaho en geef duidelijk zijn grenzen aan.
Ik denk dat wij van hem in ieder geval minder kwaad te verwachten hebben dan van de hotemetoten in Brussel, Clinton of Obama.
Die zijn veel gevaarlijker
Beste Johan,
Bedankt voor je 'bekentenis'.
Nu is het mijn beurt om iets 'eerlijk te zeggen'.
Ook ik ben enigszins die weg gegaan.
Aan de andere kant moet ik ook toegeven dat ik jarenlang
heel goed en heel prettig heb samengewerkt met Franklin Graham.
Ik heb respect voor zijn moedige opstelling.
Een paar keer heb ik hem gewaarschuwd:
"Franklin, as soon as America drops Israël, the LORD will drop America".
Shalom

jvb
 
 
Geachte meneer van Barneveld.
Ik ben geen heilige. Helaas verre van dat. Was het maar zo een feest. Maar als ik kijk naar het land en het bestuur van Israel, dan krimp ik ineen. Zo herbergt Israel het Bahá'í-wereldcentrum op de Berg Karmel in Haifa. Een huis voor Bahá'í aanbidding. Pff. De heiligste (de tempelberg) plaats volgens de bijbel, daar staan twee moskeeën en een klooster. Pff. En dan de onlangs gehouden "gay parade" op 3 juni waaraan meer dan 200.000 mensen aan meededen waaronder velen lesbiennes en homo's uit het Israëlische leger?. Pff. Nee dat kan geen parel in de ogen van de Schepper zijn. Ja ik hou van Israel en steun het land door dik en dun. Maar ik vind dit wel hele lastige onderwerpen. Ja ik blijf ze steunen enkel en alleen omdat het Gods volk is. Maar er moet toch heel wat worden recht gezet alvorens de Schepper zich weer met het volk wil, maar vooral ook kan gaan bemoeien. Het lijkt wel alsof de geschiedenis nooit heeft plaats gevonden. Het land heeft een leider nodig die zich ten diepste bewust is van de liefde van God voor Zijn volk, wat zich niets aantrekt van wat de wereld vind, maar alleen luistert of handelt naar Zijn woord. Niet omdat het moet, maar omdat het goed is. Wel erg fijn dat u weer een goed artikel heeft geschreven, waarvoor oprechte dank.
Beste Peter,

Je hebt gelijk. helaas wel.
Ik zou nog wel meer kunnen noemen.
Drie reacties van mij:
1. Is het goed de 'vuile was' van een andere buiten te hangen?
2. Iemand verweet mij eens dat ik nooit sprak of schreef over de zaken die jij noemt.
Mijn reactie was en is: Er zijn al zoveel lieden die lelijke dingen, vaak leugens, over
Israël schrijven en zeggen. Laat mij me dan beperken tot de goede zaken en tot
wat de HERE, de God van Israël in en voor Zijn volk doet.
3. Ik ben ook voorzichtig omdat het kritiseren van Israël (ik begrijp best dat je het zo
niet bedoelt) vaak een oordelen en zelfs veroordelen (VN etc.) wordt. En daarover
zegt de Bijbel heel wat pittige dingen.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Dank weer voor je zorgvuldige en heldere analyse van wat op dit moment gaande is. We kunnen het niet vaak genoeg lezen en tot ons door laten dringen! Het gaat snel en er gebeurt veel. Daarom is jouw bijdrage, waar je in een paar alinea's de zaak overzichtelijk en inzichtelijk op een rij zet, van groot belang.
Het is alsof je je leesbril - die door veelvuldig gebruik wat smoezelig is geworden - even goed schoonpoetst, en waardoor je weer een heldere kijk hebt op wat er voor je gebeurt...
Dank Jan en... je vraagt op deze wijze nooit teveel tijd en geduld!

Wees gezegend!
Bert
 
 
Zoals we van br. Jan van Barneveld gewend zijn, weer een prima artikel.

Toch zie ik tussen al die bedreigende ontwikkelingen op zijn minst één lichtpuntje. De islam vormt géén echte eenheid. Er zijn "theologische" (of moet ik zeggen demonologische?) verschillen binnen de islam (denk aan sjiieten, soennieten, alevieten en wat er verder nog rondloopt). Zo'n eenheid is het dus ook weer niet. Maar van belang lijkt me vooral dat we deze verdeeldheid nú al zien, zodat we nu al zien dat God ook daarin aan het werk is.

Al vaker heb ik betoogd dat het me niets zou verbazen als Iran vandaag of morgen een raket-met-atoomkop richting Israël stuurt. In een goede atlas kun je zien dat de kortste route van het midden van Iran naar Jeruzalem ongeveer over Bagdad voert. Mij zou het niet verbazen als die eerste raket onderweg in het ongerede raakt en dat daardoor Bagdat verwoest wordt. Zie Openbaringen 18 -- dat kan zomaar gebeuren!
Beste heer H. Hahn,

Goed weer eens van u te horen.
Zoals meestal hebt u gelijk.
Zelf heb ik ook al eens, in een publicatie, aangegeven dat de verdeeldheid binnen de
Islam wat Israël betreft iets van een zegen wegheeft.
Zeker is dat Gods werk. De HERE strijdt vaak door de vijand in verwarring te brengen.
Dat is hier duidelijk het geval.

Uw idee over hoe enkele profetieën vervuld zouden kunnen worden, zal ik onthouden.

Shalom

jvb
 
 
Ik houd van Israel. Ik mocht er 2 x zijn in mijn geliefd Israel
Ik bid steeds voor de vrede van Jeruzalem het IS Gods Eigen Stad.Beste Benny,
Veel dank voor je mail.
Volhouden!
Want er gaat kracht uit van je gebeden en je eenvoudige getuigenis.
Bid ook dat de Grote Koning spoedig zal komen naar Zijn Stad, Jeruzalem.

Shalom

jvb.
 
 
Meneer van Barneveld (mijn reactie op 8. Israel is verre van heilig van Peter W.)
Het goede in Israel naar voren te halen kan alleen maar goed zijn, maar soms is het noodzakelijk om laakbare situaties, die er zeker zijn, te benoemen (zie o.a. kindermisbruik in de Katholieke kerk). Door het (U noemt dit 'de vuile was') te benoemen en te benaderen bestaat de kans cq mogelijkheid om een positieve en gunstige wending te veroorzaken ten aanzien van de ontstane misstanden (zoals ik al eens aanroerde: het positieve abortus beleid in het Heilige land).

Tegen Peter wil ik graag zeggen om de parabel van de verloren zoon nog eens te lezen. De vader in deze gelijkenis zag zijn zoon aankomen lopen en op dat moment zei hij niet Pff. maar hij rende op zijn zoon af, huilde en kuste hem en ontving hem met de grootste blijdschap - De Almachtige maakt zelf uit wie een parel voor Hem is!

Voor de rest blijf ik hoe dan ook begaan met de staat Israel!

GroetBeste Henk,

Dank voor je reactie naar aanleiding van een oud artikel op de site.
Zeker, er zijn ook in Israël zaken die niet deugen. Maar ik geef daar nauwelijks
enige ruchtbaarheid aan. Om twee redenen: 1. Ik ben niet gewoon om tegen buurmaan Jansen te zeggen:
"Beste Jansen wist je wel dat Pietersen niet deugt omdat hij...". als er iets mis is met Pietersen en het is nodig
om dat te zeggen, dan moet/mag ik dat alleen vertrouwelijk tegen Pietersen zelf doen. 2. De hele wereld werpt
zich al enthousiast op alles, waar of niet waar, ze tegen Israël kunnen vinden. Daar doe ik niet aan mee.
Je sympathie voor Israël doet mij goed.
Shalom

jvb
 
 
Shalom broeder Jan.
Toen ik bovenstaand verhaal las werd ik van de week al geconfronteerd met deze Bijbelse tekst uit Amos 9 :11-15 11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;
12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet.
13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Hoe actueel is Gods Woord in deze tijd.

Shalom,
George
Dank George voor je juiste reactie.

Antwoorden vanuit en met het woord van God is altijd het beste.
Voor mij is het geen probleem dat je de SV gebruikt.
Maar de HSV, Herziende Statenvertaling is ook goed en leest stukken makkelijker.

Een hartelijk shalom

JvB
 
 
Ik wil graag in de toekomst ook uw nieuwsbrief ontvangen
Met vr gr S J van der Ham
Beste heer van der Ham,

Mijn dank voor uw belangstelling.
Ik heb geprobeerd uw vraag via uw eigen mailadres te beantwoorden, maar dat lukte niet.
Dus nu maar op deze manier proberen.

Wij hebben geen nieuwsbrief.
Wel kunt u mij volgen via deze site.
Regelmatig publiceer ik daarop artikelen.
Waarschijnlijk morgen komt er weer een artikel.
Bovendien, als u even nagaat op de site ziet u zeer veel interessante en vaak ook belangrijke artikelen over Israël en de eindtijd.

De HEER zegene u op uw zoektocht.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven