Home Artikelen Geestelijk OPDAT U BEGRIJPT ...

OPDAT U BEGRIJPT ...


Veel mensen lezen geen krant meer. Misschien alleen het sportnieuws. Dat kun je tenminste begrijpen. Nieuws en politiek worden met een simpele klik weggezapt. Om politiek hangt de stank van onbetrouwbaarheid en leugen.

De begrippen waarheid en recht zijn vervuild door richting-afhankelijke, politiek correcte ideeën en vooronderstellingen. Een klein voorbeeld. Als u het heeft over terrorisme en de Islam, krijgt u al gauw de woorden racisme of islamofobie over u heen. Of u wordt als ultrarechts ‘dus’ als een gevaarlijk iemand in een hoek gezet. Helaas blijkt Pilatus profetisch gesproken te hebben toen hij 20 eeuwen geleden cynisch opmerkte: “Wat is waarheid”. De meeste mensen hebben wel een vaag gevoel van onbehagen. “Wat doen die lui in Brussel, in Den Haag, bij de VN of in Washington achter onze ruggen?” “We weten niet wat we ‘ervan moeten denken’, dus we denken er niet over”. In dit artikel bied ik u een korte handleiding aan. Met het doel dat u meer vat krijgt op wat er gaande is. Waar we met z’n allen op af gaan en wat we eraan kunnen doen. Dat u onze tijd begrijpt. Ik leg u een paar korte stellingen voor. Die stellingen zijn mijn uitgangspunten die de basis vormen voor al mijn artikelen. Die stellingen wijzen een weg die begaanbaar is. Ook leg ik uit waar die weg op uitkomt en wat er onderweg gaat gebeuren. En hoe ook u invloed kan uitoefenen. Als u klikt op “lees meer” gaan we op weg. Opdat u begrijpt waar we heengaan.

De tijd van het herstel

Het is opvallend hoe vaak het kleine Israël in het nieuws is. In de wereldpolitiek speelt Israël blijkbaar een grote rol. De VN heeft zelfs speciale organen die gebruikt worden om anti-Israël resoluties die Israël veroordelen samen te stellen en uit te geven. Rusland en de VS proberen Israël binnen hun invloedssfeer te krijgen of te houden. De VS met een miljardendeal aan financiële hulp voor de verdediging. Het prijskaartje voor Israël is een stuk overgave aan de VS. Rusland ruikt het gas van het Israëlische grote Leviathanveld in de Middellandse Zee en zoekt een betrouwbare partner in het Middenoosten. De buitenlandse politiek van de EU specialiseert zich in Israël en Poetin pesten. Gelukkig is de EU te druk met veel eigen problemen om zich intensief met Israël bezig te houden.

We leven momenteel in een periode van de wereldgeschiedenis die onder de naam “DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL” de geschiedenis zal ingaan. Dit herstel is ruim 120 jaar geleden begonnen. Het land Israël, toen Palestina, hoorde toen onder het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Reisverslagen van bijvoorbeeld Mark Twain en dr. Clark beschrijven Palestina als een woest en verwoest land vol dorens, distels en ruïnes. Hier en daar woonden wat Joodse mensen en Araberen. Ook zwierven er bedoeïenen met hun kudden rond. Historisch is Palestina het erfgoed van Israël. Na opstanden tegen de Romeinse bezetters in 70 en 135 na Chr. zijn de Joden door de Romeinen uit het land gejaagd. De grote ballingschap was begonnen. Eind 19e eeuw begonnen Joden uit Polen en Rusland terug te keren. Onder grote inspanning gingen zij het verwoeste land van stenen en distels te ‘bevrijden’. Het herstel was begonnen. Dit proces bestaat uit drie aspecten:

 

  1. Het herstel van het verwoeste land. Israël is momenteel voornamelijk bezig met de Negev-woestijn bewoonbaar te maken.
  2. De terugkeer van het Joodse volk, van Israël. Denk aan de plotselinge terugkeer van Russische Joden, de spectaculaire reddingen van Ethiopische Joden en Joden uit Jemen.
  3. Een geestelijk herstel. We wijzen op de groei van de messiaanse Joden. Het grote geestelijke herstel komt nog. Ook dat is diepgaand door profetieën voorzegd.

 

Een Bijbels intermezzo

De Bijbel is het boek van Israël. Bijbelse geschiedenis is voor een groot deel vaderlandse geschiedenis van Israël. De Psalmen zijn liederen van Israël. Profeten zijn Israëlieten. Het op een na belangrijkste, de Torah, de universele morele code, de wet is door God aan Israël toevertrouwd (Romeinen 3:2). Ook het zogenaamde Nieuwe Testament, het verhaal van Jezus, is een Joods verhaal. Jezus Christus is geboren als een Joodse jongetje, leefde volgens de Joodse, Bijbelse wetten. Hij verkondigde het Evangelie eerst aan Israël. Hij zal in Israël terugkomen en eerst Israël verlossen. De kerk is in Jeruzalem begonnen. Deze stad zal de stad van de Grote Koning (Psalm 48:2 en Mat. 5:35) worden. Bovendien, de Schepper, de God van hemel en aarde is de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van Israël. Zo was het, zo is het en zo zal het blijven.

Toen de God het slavenvolk Israël ongeveer 3.550 jaar geleden uit Egypte verloste bracht Hij het volk eerst naar de berg Sinaï. Daar kreeg Mozes van God de “Tien Geboden”, de morele code voor Israël en via Israël ook voor de wereld. Daar gaat het vandaag om. De komst van het Koninkrijk van God. Daar was en is de Messias voor nodig. Hij kwam vanuit Israël en het eerste wat Hij verkondigde was: “Bekeert u want het Koninkrijk van God is nabijgekomen” (Mattheüs 4:17, Marcus 1:15). Zijn voorganger, Johannes de Doper bracht precies dezelfde boodschap. De profeten van Israël hadden de komst van dat Koninkrijk en al de bijbehorende zegeningen duidelijk voorzegd. Die komst is dus nauw verbonden met het volk Israël. Dat leren Torah, profeten, Jezus de Messias en ook de apostel Paulus. Hij zegt helder en klaar: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Toen Paulus dat zo’n 1950 jaar geleden schreef was Jezus al gekomen en teruggegaan naar de hemel. Dus  wachten we met Israël op de terugkomst van de Verlosser. Komt de Koning nu spoedig met zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid?

Het Koninkrijk

Alles gaat dus om de komst van het Koninkrijk. Die strijd om het Koninkrijk is al eeuwen aan de gang. Egyptische Farao’s streden voor hun wereldrijk. Mislukt. Toen kwamen de Assyriërs die een groot deel van de toenmalige wereld veroverden. Mislukt. Daarna kwam het machtige Babylonische rijk. Mislukt. Vervolgens de Perzen. Nu is Iran (het moderne Perzië) weer bezig aan ‘hun kalifaat’. Zij werden verslagen en vervangen door het grote (Griekse) rijk van Alexander de Grote. De Grieken werden vervangen door de Romeinen.

Achter al die wereldrijken en de bijbehorende vreselijke, bloedige oorlogen, zaten sterke geestelijke machten die via Farao’s, keizers en andere machthebbers van naam streefden naar de wereldmacht. De geestelijke strijd ging ten diepste om het koninkrijk in handen te spelen van de grote tegenstander van de God van Israël, van Satan. Dat is doorgegaan tot het “een-paar-jarige rijk”van Hitler en zijn Nazi-Duitsland. De strijd om het komende Koninkrijk gaat door. Momenteel zijn het Moslims die een wereldrijk, een kalifaat willen stichten onder hun sharia. Deze strijd is ook de diepste oorzaak waarom het Joodse volk eeuwenlang vervolgd is en waarom de Israël gehaat en bestreden wordt. Want Israël speelt een sleutelrol bij de komst van het Koninkrijk. Alle middelen zijn en worden  aangegrepen om Israël te bestrijden. Oorlogen en terrorisme, boycots en leugens, antisemitisme en antizionisme, geschiedvervalsing en anti-Israël resoluties, Palestijnen en sommige kerken, theologie en internationale wetgeving. Iedereen en alles wordt ingezet tegen…tegen wie? Tegen Israël, Gods knecht en dus tegen de komst van Gods Koninkrijk en de Messias. Dus tegen God Zelf! Hoever zijn we nu?

Vervulde profetieën

De Bijbel een uniek Boek. Vooral de profeten en het profetische Woord in de Bijbel zijn uniek. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Veel Bijbelse profetieën zijn uitgekomen. Vooral in onze tijd komen voorzeggingen over het herstel van Israël duidelijk zichtbaar uit. We zullen nu de drie aspecten van het herstel van Israël toelichten aan de hand van enkele Bijbelse profetieën.

1. De verwoesting en het herstel van het land

Samaria gebergte Klik voor ware grootte
Samaria gebergte
Een van de oordelen die over Israël kwamen als het volk niet naar de Torah zou luisteren was de verwoesting van het land. Een profeet zei in dit verband: “Ik zal hem (het land) tot een wildernis maken.…zodat er dorens en distels opschieten” (Jesaja 5:6). En: “Slaat u rouwklagend op de borst om de vruchtbare wijnstok, om het akkerland waar dorens en distels opschieten”(Jesaja 32:13). Mozes had Israël al vanaf het begin gewaarschuwd: “…uw land zal één woestenij zijn en uw steden één puinhoop” (Leviticus 26:33). Zo troffen reizigers ruim 200 jaar geleden het land Palestina aan. En zo troffen de eerste Joodse pioniers die omstreeks 1890 uit Polen en Rusland naar het toenmalige Palestina kwamen het land aan. Maar de profeet Jesaja had 2.600 jaar eerder al voorzegd: “Voor een doornstruik zal een cypres opschieten en voor een distel zal een mirt opschieten” (Jesaja 55:13). Het verwoeste land zou dus hersteld worden. Intussen zijn er in Israël al zo’n 250 miljoen bomen in plaats van die dorens en distels geplant. Verder zegt Jesaja 27:6 namens de HERE God: “In de komende dagen zal Jakob wortel schieten en Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.” Overal vindt men in de supermarkten Israëlisch fruit. Over de zogenaamde kolonisten of settlers, zoals de Israëlische Joden in Judea en Samaria verachtelijk worden genoemd zegt God: “Jullie zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten” (Jeremia 31:5). De ‘bergen van Samaria’ is de plek waar de wereld een Palestijnse staat wil zien. “Zie je wel”, zei een Joodse vrouw in die gebieden, “ze krijgen ons toch niet weg, want we gaan nog van die vruchten genieten”. Tijdens een Israël reis bezochten we zo’n wijngaard in Samaria waar men ook wijn bottelde. We vroegen de baas: “Hebt u geen last van de boycot?” Hij lachte vriendelijk en antwoordde: “Welnee, wij leveren kwaliteit”. Er zijn nog veel teksten over de verwoesting en het herstel van het land in onze tijd. In een kleine annex aan het slot van dit artikel geef ik een suggestie waar u nog veel teksten kunt vinden over dit en het volgende onderwerp.

2. De terugkeer of aliya

Joodse immigranten van de stam Mannase die uit India op Ben Gurion vliegveld aankomen. (Uriel Sinai/Getty) Klik voor ware grootte
Joodse immigranten van de stam Manasse
Joodse immigranten van de stam Mannase die uit India op Ben Gurion vliegveld aankomen. (Uriel Sinai/Getty)
Voordat ik wat teksten noem over de ballingschap van het Joodse volk en de terugkeer in onze tijd even een actuele profetie die tegelijk een ernstige waarschuwing is:

“Want zie in die dagen en in die tijd wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl zij Mijn land verdeelden en over Mijn volk het lot wierpen” (Joël 3:1-3)

Wat kanttekeningen bij deze profetie:

  • Over welke dagen en welke tijd gaat het? De profetie antwoordt: “Wanneer IK een keer breng in het lot (=ballingschap) van Juda en Jeruzalem”. Het Joodse volk is teruggekomen en in 1967 is Jeruzalem weer in Joodse handen. De profetie gaat dus over onze tijd.
  • Wat gaat er gebeuren? Een oordeel over de volken die meedoen aan de strijd tegen Israël en om Jeruzalem in het dal van Josafat, een dal bij Jeruzalem.
  • Het gaat om een oordeel over wat die volken Israël hebben aangedaan.
  • Let op de drie keer dat God spreekt over “Mijn”. Mijn volk, Mijn erfdeel en Mijn land. Een duidelijk voorbeeld van het feit dat “de God van Israël, het volk Israël en het land van Israël onlosmakelijk bij elkaar horen. Het land is Gods land en Hij heeft het onder ede aan Israël beloofd.
  • Wat is de directe aanleiding voor dat oordeel? De verdeling van het land. De Islam, in het bijzonder de Palestijnse Autoriteit en Hamas, willen heel Israël. De rest van de wereld roept: Verdelen het land! Een Palestijnse staat in de ‘bezette gebieden’. In Judea en Samaria als u die plek historisch en Bijbels goed wil duiden. Hierover komt een oordeel, zegt de profeet.

 

Nu twee teksten over de verstrooiing van het Joodse volk. 1. Mozes waarschuwt Israël vlak voordat zij onder Jozua het Beloofde Land gaan veroveren: “Jullie zult weggerukt worden uit het land dat jullie in bezit gaat nemen. De HERE zal jullie verstrooien onder alle naties van het ene einde van de aarde tot het andere”(Deuteronomium 28:63 en 64). 2. Leviticus 26:33: “Ik zal u onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn.” Zo is het gegaan. De Joden werden verjaagd van het ene land naar het andere. Dit is allemaal precies zo gebeurd.

Nu twee teksten over de terugkeer of aliya die we nu meemaken. Over zaken die we nu zo zien gebeuren. Actueel zijn de volgende twee profetieën: 1. “IK zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarheen jullie zijn verstrooid en IK zal jullie het land Israël geven” (Ezechiël 11:17). 2. “Wel zaai IK hen uit onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren” (Zacharia 10:9). Vijf opmerkingen over de tweede, opmerkelijke profetie: A. God zaaide hen onder de volken. Zo is het gegaan. Zacharia profeteerde dit na de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Dit “uitzaaien” slaat dus op de Grote Ballingschap, veroorzaakt door de Romeinen in de jaren 70 en 135 na Chr. B. “In verre streken zullen zij aan Mij denken”. Zo is het gegaan. Het Joodse volk is hun God, JHWH, nooit vergeten. Gehoorzaam en vaak ook boetvaardig hebben zij zich gehouden aan de Sabbat en aan zoveel mogelijk geboden. Het Sjema, een Bijbelse geloofsbelijdenis was voortdurend op hun lippen en in hun hart. C. “Zó zullen zij leven.” Dit vasthouden aan de Torah en aan de God van hun vaderen is het behoud  van de Joden als volk gebleken.  D. “Met hun kinderen”. Dit heeft meer dan 40 generaties geduurd. Maar voor bijvoorbeeld de stam Manasse, die momenteel terugkomt, heeft dit profetische proces 27 eeuwen geduurd. E. “En terugkeren”. Dat zien we nu gebeuren. Groot is de trouw van de HERE, de God van Israël. En machtig zijn Zijn daden. Die vertel ik allemaal opdat u begrijpt dat de Almachtige bezig is met het herstel van Israël. En wee de mensen, landen en organisaties die de Almachtige tegenwerken.

3. Het geestelijk herstel

Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke. Dat is een Bijbelse maar ook een normale, natuurlijke volgorde. Over het derde aspect van het herstel van Israël, het geestelijk herstel, volgt kort de visie van de apostel Paulus, die uiteraard ook onze visie is. Ik citeer: “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat, en aldus zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:25). Drie opmerkingen: 1. Heel Israël zal behouden worden. Als God zegt: ”HEEL Israël” dan bedoelt Hij ook “heel Israël”! 2. De verharding van Israël is ‘gedeeltelijk’, dus voor een deel. Zo goed als alle beloften en functies zijn nog steeds voor Israël. De verbonden, de beloften, de eredienst, de aanneming tot zonen enz. (Romeinen 9:4,5). Want “hun zijn (niet waren!) de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:2). Wanneer wordt het geestelijk herstel dan gerealiseerd? Luister naar wat de profeet Jeremia zegt: “Zie de dagen komen, luidt het Woord van de HERE dat IK met  het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten….Dit is het verbond dat IK met het huis van Israël zal sluiten….IK zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven….zij zullen ALLEN Mij kennen” (Jeremia 31:31-34 en Hebreeën 8:8-11). Hoe dat zal gaan en wanneer? Misschien kan ik in een later artikel mijn visie uitleggen. U kunt het ook terugvinden in mijn boeken.

Drie  wetmatigheden of stellingen

Nu de drie wetmatigheden die internationale processen en ontwikkelingen een duidelijk patroon geven. Dat patroon heeft direct te maken met Israël. Opdat u begrijpt!

Wetmatigheid 1: We leven in de tijd van het herstel van Israël. Daar is de HERE, de God van Israël mee bezig. HIJ laat Zich door niets en niemand tegenhouden. Hitler en Nazi-Duitsland zijn ten onder gegaan in hun strijd tegen de God van Israël en Zijn volk. Het Engelse wereldrijk, dat in de vijftiger jaren, na WO II de kant van de Arabieren en de Palestijnen koos, is gekrompen tot een dwergnatie en heeft het stokje van leider van de naties aan de VS moeten overdragen. De VS heeft onder leiding van president Obama en zijn regering Israël laten vallen en staat nu op het punt om te vallen. God gaat rustig door met Zijn herstelplan. Een nieuwe aliya, golven van Joodse mensen vluchten naar Israël. Bijvoorbeeld uit Frankrijk en de Oekraïne. Maar ook andere stammen komen terug. We noemden al Manasse uit het Noordoosten  van India komt terug. Naar Efraïm en de stammen die daarbij horen is men op zoek.

Wetmatigheid 2: “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Door de hele geschiedenis heen is Israël een toetssteen voor Gods zegen of vloek geweest. Landen of volken die goed waren voor Israël/het Joodse volk werden gezegend. Zelfs toen bijvoorbeeld de sultan van Turkije na 1492 de Joden die uit Spanje werden verjaagd die Joodse vluchtelingen welkom heet in het grote Turkse kalifaat. Turkije gezegend en het Spaanse imperium ging ten onder. Deze wetmatigheid is heel belangrijk in deze tijd. Als de EU doorgaat met Israël pesten en onder druk zetten, is het afgelopen met de EU en alles wat daarbij hoort. Als bijvoorbeeld Nederland de morele moed heeft om achter Israël te gaan staan, zal er voor ons land nog een zegen zijn. Ook geestelijk. In mijn boeken “Om Sions wil niet zwijgen” en “Israël, onze oudere broeder” staat een groot hoofdstuk vol met historische voorbeelden van deze wetmatigheid.

Wetmatigheid 3: Deze wetmatigheid wordt door Paulus aan ons voorgelegd. Een korte Bijbelse waarheid: “Eerst de Jood, maar/en ook de Griek” (Lees Romeinen 1:16 en 2:8-10). Israël, als Gods eerstgeboren zoon (zo moest Mozes Israël bij Farao introduceren) dient ook als voorbeeld voor de volken. Wat Israël overkomt zal ook de volken overkomen - in negatieve en in positieve zin. Een voorbeeld maar: Israël al vanaf de dertiger jaren geleden onder het Moslim terrorisme. Nu zijn wij aan de beurt.

De weg naar het Koninkrijk

We, de wereld en Israël zijn dus onderweg naar het Koninkrijk. Israël speelt een hoofdrol. Niet alleen in dat Koninkrijk, maar ook onderweg. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). Jammer voor de antizionisten, want de wet zal uit Sion komen. Jammer voor de Islam en voor veel kerken. Want het Woord van God zal niet uit Mekka of Rome of vanuit een of andere synode, maar uit Jeruzalem komen. Zo is het voorzegd en dat zal gebeuren. Nu begrijpt u waarom Rome en Mekka Jeruzalem willen ‘hebben’. Nu begrijpt u waarom Israël een paria onder de naties van de wereld is geworden. Immers de God van Israël maakt Zijn volk klaar voor het komende koninkrijk. De machthebbers over de volken willen hun eigen koninkrijkjes aan de macht houden. Maar God, de HERE regeert. De profeet Daniël “zag” het gebeuren. Er is en er zal nog strijd zijn om dat Koninkrijk. De macht van de duisternis, Satan blijft de volken opstoken tegen Israël. Hij zal “de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten….voor 3,5 jaar”. En dan “zal het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.” Israël zit middenin die strijd. Wij staan erbij en doen meer dan ernaar kijken. Voor de Allerhoogste in deze situatie een mogelijkheid om wetmatigheid 2 in werking te stellen. Volken die goed zijn voor Israël worden gezegend. Momenteel krijgt Rusland weer een kans vrienden met Israël te maken. Dat geldt ook voor de grote machten uit het Oosten, China, India en Japan.

Onderweg naar het Koninkrijk moet er nog veel gebeuren. Ik noem maar een paar opzienbarende toekomstige gebeurtenissen. + Veel “Joden” moeten nog terugkomen. De stam Efraïm is de voornaamste. “Efraïm is Mij een lievelingszoon” zegt de HERE in Jeremia 31:20. + De tempel zal op de Tempelberg worden gebouwd of als u wilt, herbouwd. + Veel  diplomatieke en ‘echte’ oorlogen om Jeruzalem. + Het rijk van de antichrist zal 3,5 jaren een schrikbewind voeren. + Waarschuwende oordelen over de wereld als laatste pogingen van de HERE om de mensen tot gehoorzaamheid te bewegen. Uw en mijn taak is simpel maar gevaarlijk: Gebed en steun voor Israël en het Evangelie leven en verkondigen.

 

In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” krijgt u veel meer en vrij diepgaande informatie over dit onderwerp. Over de bijzondere aard van profetie in de Bijbel. In H4 een serie van vervulde profetieën waarvan u versteld zult staan. H.5 gaat over de goede toekomst die de HERE voor Zijn volk en ook voor de wereld heeft. H.6 vertelt over ‘de verloren jihad’ Verder over het geheim van het ‘uitgestelde Koninkrijk en over de ‘eindtijd’. en H.7 gaat over Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. Boordevol Bijbelse informatie over het herstel van Israël en de eindtijd. Stof voor minstens tien preken en Bijbelstudies. En geschreven “OPDAT U BEGRIJPT”.

 

Met   ISRAEL   op   weg   naar   de   EINDTIJD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde, herziene en bijgewerkte druk. 
ISBN 978-90-5798-345-0
258 blz.
Prijs € 17,95
Verkrijgbaar bij de (evangelische) boekhandel of bij het Zoeklicht

 

 

 

 

 

10 Reactie(s)

 
 
Op http://appie.abspoel.nl/?p=12187 lees ik een belangrijk artikel over de jaren 2017-2018. Daarin staat het volgende:

"Al deze periodes komen dus uit in één Joods jaar wat valt in onze jaartelling 2017-2018. Wat betekent dit? Is dit het begin van de laatste jaarweek? Het midden? We weten het niet. Maar dat het jaar 2017 zo elke keer naar voren komt moet een betekenis hebben. En als we aannemen (wat ik zelf geloof) dat de opname van de gemeente vóór die zeven jaren van beproeving en toorn zal plaatsvinden, dan kan de dag heel dichtbij zijn dat we de bazuin en de stem van de aartsengel zullen horen en we in een oogwenk naar ons hemelse Huis zullen gaan!"
Beste Moi,

Dank voor je reactie.

Ook ik heb het artikel van Abspoel gelezen.

Zoals uit bovenstaand artikel blijkt ben ik voorzichtig met allerlei specifieke voorspellingen.
Wel wil ik even ingaan op je mening dat de gemeente van Christus voordat die vreselijke
eindtijd rampen losbreken, zal worden weggenomen door de Heer.
1. Gelovigen zullen, is aan Paulus geopenbaard, "zullen in één oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht". Lees 1 Tessalonicenzen 4:12-17.
2. Het tijdstip staat er niet bij. Daar zijn 4 of 5 visies over:
A. Jouw visie: Voordat de "Grote Verdrukking" begint. Die zal inderdaad vreselijk zijn.
B. Halverwege de periode van zeven jaar dat de antichrist op aarde regeert.
C. Pas helemaal aan het einde als de Here Jezus terugkomt om te regeren als Koning van Israël.
D. Ergens in de tweede helft van die zeven laatste jaren.
3. Ik heb al die visies bestudeerd. Ze hebben allemaal hun bewijsmateriaal en kunnen allemaal gelijk hebben.
Ik denk dat de HERE God dat tijdstip nog verborgen heeft gehouden. Zoals er nog veel zaken bij de HERE,
die alles in zijn hand heeft, verborgen zijn en t.Z.t. openbaar zullen worden.

Op onze site gaan we over deze zaak geen discussie openen.
We hebben besloten om hierover geen reacties te plaatsen.
Misschien heb ik tijd om in bepaalde gevallen privé te reageren.

shalom

jvb
 
 
Bedankt voor deze goede en duidelijke uiteenzetting broeder Jan. Wat l.l. zondag zeer uitzonderlijk was, dat, de Egyptische minister Sameh Shoukry bij B. Netanyahu op bezoek kwam. Hij bood hulp aan van Kairo om de vredesbesprekin gen met de Palestijnen weer op te starten. Sinds 2007 was zo'n bezoek er niet geweest. In 2014 zijn volgens The New York Times die onderhandelinge n over vrede ingestort.
Netanyahu herhaalde zijn oproep aan de Palestijnen om de onderhandelinge n direct weer op te starten.

Terwijl de tereurbeweging Hamas dag en nacht werkt aan meer ondergrondse tunnels, tot ver in Israelisch gebied, geeft wel aan dat mensen eerder oorlog dan vrede willen. De burgerbevolking lijdt hieronder ten zeerste, en wordt derhalve ook door hun leiders meegesleept. Wij mogen hier in vrijheid nog, onze stem verheffen tot Hem die in de hoge zetelt, en alles in Zijn hand heeft, en zal houden ook. Geprezen zij Zijn Naam.
Beste Obbe Nauta

U bent aardig goed op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dank voor uw reactie.
Over vriendschap tussen Israël in Egypte lezen we in Jesaja 19:25.
Netanyahu speelt een gevaarlijk spel.
Natuurlijk is hij tegen een Palestijnse staat.
Hij weet wel dat Hamas en de Palestijnse Autoriteit nooit akkoord zullen gaan
met wat voor akkoord ook. Alleen dat heel Israël verdwijnt in de Middellandse Zee.
Bovendien zullen uiteindelijk de besprekingen stuklopen op Jeruzalem.
U zult wel begrijpen waarom.
"Wanneer zal al die ellende ophouden" vroegen we eens aan een Israëlische lerares
aan een middelbare school in Samaria. Zachtjes antwoordde ze: "Als Messias komt".
Ik hoor u al AMEN zeggen.

shalom

jvb
 
 
Een zeer goed artikel en wie is nog pro-Israel? Ze zijn omgeven door vijanden en zoals uit je artikel blijkt alle joden zijn nog niet terug en ook de eeuwige stad Jeruzalem zal een moeilijk politiek punt blijven en Europa? Die zijn verder aan het islamiseren tot ook daar het kookpunt zal worden bereikt . Laat ons bidden dat het joodse volk spoedig de openbaring krijgen van hun Messias Yeshua want wij heidenen hebben die zegen te danken aan onze joodse vrienden zonder joden geen heil ze zijn nooit zonder hun Messias geweest zelfs in de woestijn ging hij mee als rots en rots staat in de bijbel steeds voor God ( 1 Kor 10) ! Shalom
 
 
Goed bericht weer Jan, dank hiervoor.
Het boek is een aanrader voor wie deze nog niet gelezen heeft. Dit geldt overigens ook voor de andere boeken. Geen spannende eindtijd thrillers, nee, gewoon heldere geschiedkundige informatie vanuit Bijbels perspectief die fantastisch weglezen.
Shalom
Beste Juriaan,

Dank voor je vriendelijk compliment.
Weet je, ik ben jaren leraar geweest.
Moeilijke zaken duidelijk te maken aan jongelui deed ik graag.
Natuurkunde was mijn vak.

Er gebeurt zo ontzettend veel.
Het is zo gevaarlijk.
Waarschuwen is zo nodig.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Jan, ik moet steeds denken aan de tekst in 2 Tess : 2 : 11 waarin de boze en slechte mens wordt beschreven en waar duidelijk wordt dat God hun zal maken dat ze de leugen zullen geloven. Zelfs onze overheden ontkomen daar niet aan. Het hele justitiële en politieke instrument lijkt de misdadigers vrij te pleiten en de slachtoffers te laten zitten of zelfs verdacht te maken. Ook het loslaten van de "Goede weg", wat blijkt uit het opheffen van de Christelijke normen en waarden, is een teken dat we koersen naar een anarchie. Een volk dat God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Ps. 32 ber.
Beste heer Gijs v.d. Berg,

Dank voor uw reactie.
Inderdaad, leugen regeert in onze tijd.
Zelfs onze overheden gaan ons daarin voor!
U heeft gelijk en er is zelfs nog veel meer gaande.
En alles houdt verband met Israël.
Ik hoop hierover nog een artikel te maken.
Maar eerst andere zaken en de idee moet Bijbels verwoord kunnen worden.

Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,
Een vraag waar ik al een tijdje mee rond loop
Moet ik de aanslagen in Frankrijk zien als een oordeel van God ?
Hoe ziet u dat?
Beste Marjan,

Je stelt heel belangrijke en diepgaande vraag.
Het oordeel van God voor de "grote witte troon" waar de doden en iedereen wordt geoordeeld vindt pas als "laatste oordeel" plaats aan het einde.

Vaak alen we zelf wat we oordelen noemen over onszelf heen.

Als een koning in Israël God verlaat en andere goden gaat dienen, wel dan verlaat God die koning.
Als wij God vaarwel zeggen, zoals bijvoorbeeld de EU in 1973 door Hem weg te laten uit de grondwet van de EU, wel, dan gaat God. Wie komt daarvoor in de plaats? Het lijkt er wel op dat de godheid van de Islam Zijn plaats
gaat innemen. Maar met de God van de bijbel, de god van Israël verdwijnt ook zijn beschermende hand. Dan komen kwade machten van de duisternis over ons.

Ik ben me bewust dat deze opmerking verdieping behoeft en dat er veel meer over te zeggen valt. Maar, om kort te gaan, wat vaak "oordeel van God" genoemd wordt is in veel gevallen resultaat van ongehoorzaamhei d van mensen waardoor kwade machten de vrije hand krijgen.

Als je verder wilt vragen kom dan terug.

Shalom

jvb
 
 
Geachte heer van Barneveld.
Wat weer een verhelderend artikel.
Echt een eyeopener in deze complexe materie.
Ik ben in het bezit van verschillende van uw boeken
die stuk voor stuk een uitstekend inzicht geven.
Bedankt voor al uw informatie.
Shalom.
 
 
Ha meneer Van Barneveld,

Een goed idee: uw boek.
Alleen las ik uw stukje pas 2 dagen geleden. Te laat om te bestellen, want vandaag vertrek ik naar Israël...
Jammer, want ik had het graag in het vliegtuig gelezen...
Gelukkig heb ik een paar vrienden, die veel boeken hebben!
Ook uw boek "Met Israël op weg..." was erbij!
Beter!
Ben nieuwsgierig, naar wat er in staat!
Ga me de komende periode verdiepen in de periode vóór 1948. Dat is een grijs gebied (geworden). Misschien geeft uw boek er meer duidelijkheid over!

Wat mij betreft mag de Almachtige die 3,5 jaar over slaan...
Gelukkig wordt die periode niet helemaal vol gemaakt! Toch?

Vanavond drink ik mijn eerste biertje in Jeruzalem!
En morgen heerlijk naar de Kotel!

Dat er vrede mag komen over Jeruzalem en Israël!

Ik vind uw "stukjes" en verademing!
Shalom,
Arie-Leen
Beste Arie-Leen,

Dank voor je enthousiaste mail.
Inderdaad zijn mijn artikelen bedoeld om de lezers een 'verademing' te geven.
Dat we ademloos zeggen: "HERE, God van Israël, wat bent U machtig en groot. Trouw aan Uw woord en beloften".
Toen ik nog regelmatig naar Israël kon reizen, was het bezoek een de Muur (Kotel)
een echte verademing. Daar proef je een heilige sfeer. Vanwege de vele gebeden die van die plek opstijgen naar de Eeuwige.

Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Wat mij opvalt dat als er weer een aanslag wordt gepleegd door moslims in de EU de leiders als Merkel,Obama,Ho llande,Rutte meteen op het nieuws komen om hun medeleven te betuigen aan de slachtoffers.
En de moord en slachtpartijen dan ? op joden waar ook ter wereld en in Israel ?
Of heb ik het mis?Beste Rob,

Helaas, je hebt het niet mis.
De Palestijnse Moslim terroristen krijgen meer begrip dan de Israëlisch/joodse slachtoffers en hun nabestaanden medeleven krijgen. Of dat er begrip komt voor Israëlische tegenmaatregele n zoals het veiligheidshek. Wij hebben zoveel medeleven met die terroristen van we (de EU en Nederland) gevangen terroristen en hun families maandelijks "verrassen" met een flinke financiële bijdrage.

Shalom

jvb

Shalom

jvb
 
 
23 juni jongstleden kreeg de 'moordenaar 'Abbas een staande ovatie van waarschijnlijk de meeste europarlementar iërs!!!De dag dat Engeland voor onafhankelijkhe id koos!!De GOD van Israël laat niets aan het toeval over!!Shalom van Léon van Duren!
Beste Leon,

Ik heb die schandelijke vertoning ook gezien Leon.
De gemene belediging aan het adres van Israël.
Tegelijk maakt de EU duidelijk waar ze staan in de strijd om het Koninkrijk.
Voor zover ik kon zien liep niemand de zaal uit.
Het is dus ook een oorlogsverklari ng aan de almachtige, de god van Israël.
Wegwezen uit de (invloeds)sfeer van het Beest in Brussel.
shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven