Home Artikelen Geestelijk TWEE SPOREN. WAARHEEN?

TWEE SPOREN. WAARHEEN?

Klik voor ware grootte
Twee sporen. Waarheen?

Het artikel “Opdat U Begrijpt…” verscheen de 12e juli jl. op deze site. Met als doel u sleutels te geven waardoor u veel van het wereldgebeuren begrijpt en inziet waar het om gaat en heen gaat. In een paar zinnen samengevat is dit mijn uitgangspunt: 1. We leven nu in een tijd waarin de Almachtige land en volk van Israël herstelt en beschermt. Met als einddoel de komst van de Messias en Zijn Koninkrijk. 2. Onderweg naar het Koninkrijk zien we hoe profetie na profetie wordt vervuld. Met name de Godsspraak “Gezegend wie u (Israël) zegent en wie u vervloekt wordt vervloekt”.

Tegelijk worden de woorden van Paulus “eerst de Jood en ook de Griek” steeds actueler. We zullen in dit artikel iets laten zien van de zegende hand van de Eeuwige over zijn volk en de vloeken die dreigend hangen boven volken die tegen Israël bezig zijn. Dit betreft helaas ook Nederland. We gaan dus twee sporen volgen: Het spoor van Israël en dat van een Israël-vijandige wereld.

I. Spoor I: ISRAEL

  • Genoeg water

Watergebrek was jarenlang het grootste probleem in het Middenoosten. De verdeling van het water van het Meer van Galilea was een paar jaar geleden nog een casus belli, een oorzaak tot oorlog. In 2008 wankelde Israël op de rand van een catastrofe van een grote droogte. Momenteel heeft Israël meer dan voldoende gezond drinkwater en genoeg voor bevloeiingen. Hoe komt het dat Israël, eerst één van de droogste landen van de wereld, nu ‘zwemt in het drinkwater?’ Misschien wel een begin van de vervulling van bijvoorbeeld Jesaja 35:1 “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis.” Deze opmerkelijke ommekeer kwam door een grote nationale campagne om zuinig te zijn met het weinig water en zoveel mogelijk alle water te hergebruiken. Momenteel wordt 86% van het water opnieuw gebruikt voor bevloeiingen. Op de tweede plaats staat Spanje waar 10% hergebruikt wordt. Maar de grootste winst wordt behaald uit de enorme ontziltingsfabrieken die ongeveer 15 kilometer ten Zuiden van Tel Aviv staan. In enorme voetbalveldgrote bassins wordt via mansgrote pijpen water uit de Middellandse Zee gepompt en daarna via nieuwe ontziltingsmethodes tot drinkwater omgewerkt. Een van de voordelen is de nieuwe methode is dat er geen chemicaliën worden gebruikt. 55% van het drinkwater wordt nu door ontzilten verkregen. Voor een prijs van een kleine 30 euro per maand per gezin. In grote steden in de VS betaalt men meer voor gezond water. Men is blij en dankbaar voor deze ontwikkeling. Een zegen van de HEER. Er zijn plannen om in 2018 een conferentie te beleggen met waterdeskundigen uit Egypte, Turkije, Jordanië, Israël en de ‘Gebieden’ onder de ambitieuze titel: Water Kent Geen Grenzen.

  • Zoete Zoutzee

De Dode Zee ligt 400 meter beneden de zeespiegel en bevat ongeveer tienmaal zoveel zout als de oceanen. Velen van u hebben daar gedreven op het zoute water. Het waterniveau zakt een meter per jaar door verdamping en doordat het water van de Jordaan de Dode Zee niet meer bereikt omdat het onderweg nodig is voor bevloeiing. Langs de kust zijn gevaarlijke zinkgaten en zoute poelen. Het is daar gevaarlijk. Het “strand” is overdekt met een laag zout. Het was tot voor kort de overtuiging van wetenschappers dat niets in die hyperzoute omgeving. Toch zijn er profetische aanwijzingen dat daar verandering in komt. U leest dat in Ezechiël 47:8-10 en Zacharia 14:8. Een jonge vrouw uit Jeruzalem, Samantha Siegel, die regelmatig de rusten stilte van de woestijn rond de Dode Zee zocht, deed een grote ontdekking. Samantha ontdekte dat er in sommige van die poelen vissen zwommen. “Telkens als ik er heen ga komt een groepje eenden mij begroeten”, vertelde zij. Een team van duikers van de Ben Gurion Universiteit onderzocht met veel moeite de bodem van de Dode Zee. Zij ontdekten grote kraters van 15m doorsnee en 20m diepte. Uit die kraters kwam fris water en langs de wanden groeiend allerlei micro-organismen. In Israël werd deze ontdekking als een teken van hoop begroet.

 

  • De grote aliya

Steeds meer Joden uit Frankrijk en andere Europese landen maken dat ze wegkomen. Het toenemende antisemitisme, gedeeltelijk veroorzaakt door de instroom van de vele Moslim migranten, is de oorzaak van deze toename. Het zijn de ‘jagers’ uit Jeremia 16:16. Deze profetie voorzegt een grote terugkeer (aliyah)  zelfs dan de Exodus uit Egypte. Zelfs uit de VS begint een uittocht op gang te komen. De profetie spreekt over “alle geslachten van Israël” (Jer. 31:1); over een “grote menigte” (Jer.31:8); op de “bergen van Efraïm” (Jer.31:6). Die “bergen van Samaria of Efraïm noemt de wereld nu “Palestijns gebied”.  Vergeet dat maar. Een deel van de “verloren stammen” zal daar wonen.  “IK zal de mensen op u (op de bergen van Israël) talrijk maken; het hele huis van Israël” (Eze.36:10). Dit alles gaat spoedig gebeuren.

  • De Tempel en koning David

style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Calibri;">Op de Tempelberg in Jeruzalem staan nu twee islamitische heiligdommen. De Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Daar heeft de Tempel van Salomo gestaan. Die is door Nebukadnezar in 587 BCE verwoest. Daarna is onder Ezra en Nehemia een nieuwe Tempel gebouwd. In deze Tempel heeft Jezus het Evangelie gepredikt. Deze Tempel is in 70 CE door de Romeinen verwoest. Nu zijn er groepen in Israël die druk bezig zijn met voorbereidingen van de bouw van de derde Tempel. Profetieën en Paulus spreken herhaaldelijk over die nieuwe tempel. Priesters en Levieten, tempeldienaren, zijn en worden voorbereid en getraind voor de diensten in die nieuwe Tempel. Een Sanhedrin in oprichting is bezig met de benoeming van een nieuwe hogepriester. Allemaal zaken die bekend in de oren zullen klinken van mensen die de Bijbel een beetje kennen. Dingen die horen bij het herstel van Israël. Interessant is ook dat het nageslacht van koning David regelmatig van zich doet spreken. Zij claimen bijvoorbeeld het eigendomsrecht van de tempelberg. Hun verre voorvader David heeft namelijk die Tempelberg wettig gekocht. Later meer over deze zaken. Deze zaken liggen zo gevoelig dat gevreesd wordt als Israël echt zou beginnen met de herbouw van de Tempel er een wereldoorlog gaat uitbreken. Vrome Joden laten de bouw maar liever in de handen van de HERE.

  • Sporen

Dit was spoor I, het spoor van Israël dat uitloopt op het komende Koninkrijk van de Heer. Het vrederijk waar bewust of onbewust de hele wereld naar snakt. Nu een paar zijtakken van het 2e spoor. Het spoor van de veelal Israël-vijandige wereld. Dit spoor II bestaat uit een groot aantal zijtakken, die dikwijls oorlog voeren met elkaar en allemaal te gronde gaan. Dit spoor II loopt uit op het kortlevende, gruwelijke rijk van de antichrist. Ik bespreek zeer kort enkele van die zijsporen.

II. Spoor II: WERELD

  • Het Beest in Brussel

De Europese Commissie heeft eind augustus weer eens laten zien wie ze zijn. Arrogant tonen ze hun machtswellust. Dit keer bij monde van Margreta Vestager die Apple opdroeg 13 miljard euro aan Ierland te betalen. In plaats van dankbaar naar “grote broer” EU op te zien reageerde Ierland terecht woedend. “Mens, waar bemoei je je mee?”, klonk het uit Dublin. Steeds meer en steeds brutaler strekt de EU zijn tentakels uit naar onze eigen identiteit, onze onafhankelijkheid, onze nationale grenzen, onze middelen van bestaan en over wat wij mogen denken en geloven. Met ons belastinggeld wordt Palestijnse terreur gefinancierd. Een van de best betaalde banen in de Palestijnse gebieden is terrorist. Als ze door Israël gevangen worden en krijgen zij hun families maandelijks een flinke uitkering. Als ze omkomen bij een terreuractie krijgen en hun families ruime toelagen. Terrorist is onder de Palestijnse Autoriteit een goede betaalde baan. Wie betaalt is medeverantwoordelijk.  Zo zijn we medeplichtig aan moord op Israëli’s geworden. Herover komt een oordeel.

Gelukkig voor Israël is de EU door een aantal pittige problemen dermate in verwarring geraakt dat ze niet veel tijd over hebben om Israël dwars te zitten. Financiële problemen door Italië, Griekenland en Brexit. Verder dreigen er nog meer “exit’s”. Oost Europese lidstaten die dwars liggen en hun grenzen sluiten voor nieuwe migrantenstromen. Hongarije maakt van de landsgrenzen muren. Uit Zuid Duitsland zijn er mensen in Hongarije gaan wonen. “Daar zijn geen Moslim-migranten”, zeggen ze. Verwarring, overigens, is een strijdmethode van de HERE, die God van Israël regelmatig gebruikt. Voorbeelden van verwarring bij vijanden van Israël uit de Bijbelse geschiedenis zijn er vele. Tijdens Onafhankelijkheidsoorlog (1948/49) en de Zesdaagse Oorlog (1967) kwam er ook verwarring over de vijanden van Israël.

Wij, de hele EU, hebben God vaarwel gezegd en Israël in de steek gelaten en lastig gevallen. Nu komen de gevolgen over ons. De Europese machthebbers wilden het oude Romeinse Rijk nieuw leven inblazen. Maar het is “het Beest in Brussel” geworden, al grommend verder langs waggelt langs het Europese spoor naar het rijk van de antichrist.

  • Eurabië

Turkije versterkt zijn invloed en macht over de EU en in het bijzonder over Duitsland en Nederland uit. Door middel van een heel netwerk van de Turkse geheime dienst, de MIT, samen met openlijke en andere ondergrondse Erdogan aanhangers oefent Turkije grimmig macht uit over Duitsland en (Turkse) Nederlanders. Massaal halen zij hun kinderen van scholen waaraan de geur van Güllen zou hangen. Angst voor Erdogan en de zijnen. Net als voor en tijdens WO I en WO II zijn de banden tussen Turkije en Duitsland sterk aan het worden. Door de grote rol die Duitsland in de EU speelt komt Eurabië snel dichterbij. Dat betekent nog meer islamisering van onze samenlevingen.

Intussen benadrukt Turkije met zijn opmars in Syrië zijn ambities voor een herleven van het oude Turks-Ottomaanse kalifaat. Straffeloos bombarderen zij Koerdische dorpen. Amerika laat weer eens een ‘vriend’, de Koerden vallen. Heel interessant is het nu even te kijken naar een “groot teken” dat Johannes in een visioen ziet en in Openbaring 12 beschrijft. Hij ziet een prachtige, zwangere vrouw met een krans van twaalf sterren op haar hoofd en stralend als de zon. Zij heeft de maan onder haar voeten. Die vrouw is Israël. Let op de halve maan op de vlag van Turkije. De godheid van de Islam is de maangod. De draak in het visioen zal de vrouw vervolgen. Wat de Islam dan ook al sinds het begin van het herstel van Israël doet. Maar uiteindelijk heeft die vrouw “de maan onder haar voeten” (Openb.12:1) en  zal dus de Islam vertrappen. Niet voor niets zegt Netanyahu als hij het over de strijd tegen het (moslim)terrorisme heeft tegen de westelijke wereld: “Join us” (Werk met ons mee).

  • De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Een gevaarlijk zijspoor is de NWO met de daarbij horende NWR (Nieuwe Wereld Religie). Komt uit de goddeloze keukens van de VN en wordt  aangemoedigd door de VS en het Vaticaan. Die NWR zal beslist iets milieu-achtigs hebben om zo  de mensen aan zich te binden. Ook dit spoor zal via het hoofdspoor van de wereld geleid worden en zo uitkomen op het emplacement van de antichrist. Het Vaticaan gaat een hoofdrol spelen in de NWR.

  • Diverse sporen

Zo gaan Poetin en de “koningen die van de opgang van de zon” (Verre Oosten) langs hun eigen sporen verder en komen ook uit op het rijk van de antichrist. Dat rijk wordt symbolisch voorgesteld door de draak op Openbaring 12, het “beest uit de zee”.  In Openbaring 13 is dat rijk de goddeloze vrouw op het rode beest (Openb.17). Ook beschreven door de beesten en het beeld die Daniël in zijn profetische dromen ziet. Al die “beesten” vervolgen de Joden, haten Israël en Bijbelgetrouwe Christenen. Want die “vrouw op het beest” is “dronken van het bloed van de heiligen (Joden/Israël) en van het bloed van de getuigen van Jezus (Bijbelgetrouwe Christenen). Zie Openbaring 17:6. Het komt eraan. We bidden dat de Almachtige deze benauwde paar jaren zal inkorten (Matt.24:22). Zolang mogelijk  proclameren wij langs al die sporen dat Jezus Heer is. De komende Koning en Redder. We vergeten niet te melden dat “Ieder die de Naam van de HERE aanroept, behouden zal worden”. Deze belofte geldt voor Joden en Christenen. Zie Handelingen 2:21 en Joël 2:32.

De SHALOM van de HEER van hemel en aarde zij met u allen.

 

 

Jvb

13 Reactie(s)

 
 
De terugkeer van de Joden naar hun land is voor deze tijd een teken.En islam staat voor mij gelijk met de antichrist met hun moskee op de tempelberg daar waar alle grote lijnen van de geschiedenis samenkomen. God kan nog niet wonen op de tempelberg omdat deze door zonde niet meer heilig is en de terugkeer van Jezus heeft daar iets mee te maken waar komt hij terug? Op de olijfberg en dat is profetisch want van daar uit heeft God zijn tempel verlaten en van daaruit komt of zal terug in zijn tempel komen zeer profetisch ! Zeer goed artikel ! Shalom
Beste Willy,
Heel hartelijk dank voor je bemoedigende, sympathieke reactie.
Ik antwoord persoonlijk omdat ik niet weet of het probleem met de site al is verhopen.

Denk er wel om dat er op die tempelberg een Tempel komt voor de HEER, de God van Israël, voor dit profetische feit zijn er heel wat Bijbelse aanwijzingen.

Shalom

jvb
 
 
Ha Jan,

Als wij (bijbelgetrouw) het mis hebben... ach geen probleem bij de dood, maar... wat als God wél bestaat... da's dan toch fff een dingetje.

Er zijn een heleboel mensen die... ook ik, Mea Culpa, levend gekookt zouden willen zien zoals zij bv bij de onschuldige honden in China doen.. echt te gruwelijk... God's eerste creaties...

rewind, rewind, rewind..... stop... Stop!! Nee, ook die! gedachte stoppen we... we willen Jezus volgen, niet onze aardse eigen wreedheden...

Blijven vertrouwen op je lieve Vader... hou mijn hand vast dat ik niet verdrink in pijn broertje Jezus... en Geest, mijn lieve Geest wat heb je toch met mij te stellen?!

Vanmorgen had ik juist dat vers van Johannes op Twitter geplempt. Dat vers dat zegt: 'wie een andere leer brengt..., etc'.
Met andere bedoelt Vader en Jezus, NA het christendom...

Was goed artikel Jan... vandaag bijt de realiteit me wat harder dan normaal... 9/11

Dag Jan,
Marinka
 
 
Ik moet wel belasting betalen,ik hoop niet dat ik medeplichtig ben aan de moord op mijn broeders, dat bid ik in Jezus naam.
En inderdaad,wat Rutte op TV zei (tuig van de riggel) dat zie je meer en meer opkomen (Islam terreur)en de overheid, politie het lijkt wel of dat ze blind en monddood worden gemaakt door demonen.

Groetjes, Shalom, Rob.
 
 
Ik plaatste een reactie of dat ik schuldig ben aan de dood van mijn broeders in Israel omdat ik ook mijn belasting aan de overheid moet betalen, geld die naar islam terroristen gaat,maar al biddende Kreeg ik de tekst uit de schriften toen ze Jezus willen beproefen of dat het geoorloofd is om aan de Keizer belasting te betalen.geef aan de keizer wat van hem is(de overheid gehoorzamen) en geef aan god wat van hem is, de belangrijkste gebod, Hoor o Israel.
groetjes . Shalom,Shalom.
Beste Rob,

Bedankt voor je reactie.
Goed dat je serieus met de 'dingen van God' omgaat.
Je kreeg een duidelijk antwoord.
Dat is mooi en bemoedigend.

De HEER zegene je.


JvB
 
 
Dag Jan,
Bedankt weer voor deze update met heldere uitleg. We moeten alert zijn en blijven bidden voor Israël. De ontwikkelingen inzake Turkije en Rusland zijn zeker interessant. Twee listige partijen die beide het m.o. willen beheersen. We zullen zien wat hun werkelijke agenda is.

Het teken van de vrouw uit openbaring 12 word door sommigen vertaalt als de sterrenstand van 23 september 2013. Dus op de derde dag van het Joodse nieuwe jaar staat de maan onder de voeten van de vrouw. Het wil niet zeggen dat er iets staat te gebeuren op deze datum, maar is toch bijzonder.

Alles overwegend zou de grote verdrukking wel eens voor de deur kunnen staan. Als deze grote verdrukking alleen het m.o. beslaat dan is de tijd al veel verder gevorderd dan in een visie van een wereldwijde verdrukking. In het boek van Ezra 1:2 staat:

“ Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven.”

Echter hadden de Chinezen en Romeinen toen ook al hun rijk en Egypte werd pas door de opvolger van Cyrus aan het rijk toegevoegd. “Alle koninkrijken van de aarde” waren dus exclusief de keizerrijken van de Romeinen, Chinezen en Egyptische rijk. Nu waren dit geen koninkrijken maar keizerrijken, wellicht is dat de verklaring.
Graag een reactie van je of een andere volger.

Shalom

Beste Jangerrit van Dijk,

Het is inderdaad belangrijk dat we aandacht geven aan het profetisch Woord.

Eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel met sterrenbeelden. Er is daarmee al zoveel gegokt.

Wat koninkrijk en keizerrijk betreft daar zie ik geen verschil in.

Daar hoort een kalifaat ook bij.

En het "heilige Roomse Wijk" uit de Middeleeuwen.

Profetische gebeurtenissen spelen zich meestal in en rond Israël af. Daarom lezen we zo goed als niets over de VS, China, Japan enz. Misschien is Sinnim in Jesaja 49:12 China.

Het Middenoosten was de toen 'bekende wereld'.

Met een hartelijk shalom


JvB
 
 
Gods wil geschiede - niemand kan zich voor zijn almacht verbergen, ook al zijn de inzichten van de vele Christenen en Joden onderling verdeeld, toch: de toekomst is in de hand van een getrouwe God die wij aanroepen in de naam van Jezus. Moge de Almachtige ons genadig zijn!
 
 
hoi jan

een mooi artikel vol mooie beloften :-)
er is een liedje van opwekking en dat gaat
"de woestijn zal bloeien als een roos"
maar in de bijbel staat narcis velen zingen dat krachtig mee :-)
daarom is het goed om de bijbel altijd zelf na te lezen
greetz
Mijn dank, Ludwig, voor je reactie.
Het is altijd goed na te gaan, te controleren, wat er geschreven wordt.
Inderdaad staat er 'bloeien als een narcis'.
De directe Engelse vertaling uit het Hebreeuws spreekt over een crocus.
Het is in elk geval mooi.

shalom

JvB
 
 
Hallo Jan komt er nog een nieuwe serie met u en Dolf van Eindtijd & Profetie ? ik kijk er altijd graag naar het is erg leerzaam voor mij

groetjes Marco

Shalom
 
 
In Genesis hoofdstuk 6 zegt God dat de geest er 120 jaar in zal blijven. Mensen werden ouder dan 120 jaar zoals Abraham 175 jaar.
Dus 120 is divisies of beter gezegd jubeljaren, 50 jaar is 1 jubeljaar dus 120 maal 50 is 6000 jaar.
6 dagen schepping en 1 dag als duizend jaar
Van Adam tot dood Messias Jezus is 4000 jaar en we leven bijna 2000 jaar later dus het komt eraan mensen.
Tot die tijd zal alles snel erger en erger worden maar blijf geloof houden in Jezus de koning der koningen.
 
 
Ik kan me echt niet voorstellen dat Putin ( Rusland ) , kwaad in de zin heeft.... .Volgens mij is Rusland redelijk onschuldig en dat vreselijk arrogante Amerika en de EU des te meer.
Ik denk dat we ontzettend voor het lapje worden gehouden.
 
 
Bedankt Jan

en nu wij verder in Gods spoor en in Hem de wijnstok blijven dan blijft Hij in ons.

In de staart zit het venijn en de kop zegt iets over de rest van het jaar en we zijn bijna bij het begin van het nieuwe bijbelse jaar.

Banken wankelen !
God niet!

Jesjoea is onze koning der koningen..
Het komt uiteindelijk goed zong ik vandaag nog als liedje voor 2 vierjarigen.

Here der Here
koning der koningen
U wil ik eren
u wil ik lozingen
rots aller eeuwen
U bent mijn vaste burcht
U
alleen
U heb ik lief

eer aan de Vader......
 
 
Vervolgens gaf de Heer ons Openbaringen waarin hij de heilsweg van de Heere Jezus vanuit verschillende perspectieven liet zien. Dat wat gebeurde op aarde en in de hemel. - Dus God heeft Jezus' tijd (0-70 jaar) vooraf veelvuldig aangekondigd door de profeten en achteraf veelvuldig herbenoemt. Kennelijk draait alles op wat er in die tijd heeft plaatsgevonden. Jezus liet het voorhangsel scheuren omdat die functie vervult was. Hij is het Voorhangsel van een geestelijke tempel. Want zoals Stefanus zei; de Heere woont niet in een woning gemaakt door mensenhanden. Laat de krant en deze aarde los en laat u onderwijzen door de Heer! Wat ik veelvuldig vraag aan Israelisten; 'betaalt u met euro`s of guldens bij de bakker?' 'euro`s' zeggen ze dan. 'klopt. Omdat guldens geen wettig betaalmiddel meer is, het is oud verklaart en vervangen' Zo moeten jullie ook het door God oud verklaarde verlaten en het nieuw verklaarde omarmen.
 
 
Vandaag hoorde ik Drs. Jan van Barneveld op Youtube zeggen dat koning David terug komt.
Dit is nieuw voor mij,
Graag een bijbelse verklaring daarvoor.Beste Huug,

De HEER zij met je.

Er zijn inderdaad uitleggers van de profetieën die verwachten dat de oude koning David zal worden opgewekt (verwekt)
en in het Engels “raised” en koning zal zijn. We lezen dat in Jeremia 30:9 en ook in Ezechiël 37:24-26. Ook Hosea 3:5 kan in die zin worden uitgelegd. Het is niet onmogelijk dat tussen vandaag, nu het “Huis van David” weer actief is in Jeruzalem en de komst van de komst van de Rechtvaardige Spruit uit Jeremia 23:5 een koning uit het huis van David in Israël zal regeren.
Overigens heb ik niets op YouTube gezegd. Wie het erop gezet heeft weet ik niet.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven