Sion

Het beroemde schip 'Exodus' waarmee vele Joden tijdens en na de tweede wereldoorlog naar Israel (Palestina) trokken. Klik voor ware grootte
Het beroemde schip 'Exodus' waarmee vele Joden tijdens en na de tweede wereldoorlog naar Israel (Palestina) trokken.

Hoe komt het dat ‘zionisme’ een vies woord geworden is?

Hoe komt het dat ‘zionisme’ een vies woord geworden is? Waarom is bijna de hele wereld, zelfs de huidige regering van Israël en de Reform (liberale) Joden in de VS antizionistisch zijn geworden? Het NOS journaal, dagbladen, nieuwsrubrieken, hulporganisaties en zelfs kerkelijke instanties slikken bijna gretig leugens en halve waarheden over Israël en spelen die door naar hun achterland.

Ouderwets antisemitisme is uit de mode. Behalve in Arabische landen. Daar is het nazi-antisemitisme springlevend. Antizionisme is de nieuwe jas waarin haat tegen Israël en het Joodse volk gehuld en verhuld wordt. Vroeger werden individuele Joodse mensen als ‘Untermenschen’ zwart gemaakt. Nu wordt Israël internationaal gedemoniseerd en onder druk gezet. Zelfs president Bush gaf Israël tijdens zijn bezoek vorige maand het brandmerk van agressor! Wat zit hier achter? Wat is er met Sion, waartegen de hele wereld zo fel ‘anti’ is, aan de hand?

Viermaal Sion

In de Bijbel wordt Sion voor het eerst genoemd in 2 Samuël 5:7. ‘Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad van David’. Het is de naam van de heuvel ten Zuiden van Jeruzalem, net buiten de muur van de Oude Stad. Later werd het begrip Sion uitgebreid naar het Noorden. De Tempelberg viel toen binnen Sion. De Tempel en het paleis van de koning van Israël werden het centrum van Sion. De profetie zegt dan ook: ‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2:6). Sion is ‘Gods heilige berg’. De Koning Messias zal vanaf die plaats Israël en de wereld regeren. Nog later werd het begrip Sion verder uitgerekt. De hele stad Jeruzalem werd Sion. ‘Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij die te Jeruzalem woont’ (Psalm 135:21). En: ‘Jeruzalem, roem de HERE, Sion, loof uw God’ (Psalm 147:12). Volken zullen ‘al uw broeders brengen… naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem’ (Jesaja 66:20). Ten slotte worden de inwoners van Jeruzalem en ook van heel Israël herhaaldelijk aangesproken als ‘dochters van Sion’. Verder: ‘Ik, die de hemel uitspan… en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk (Jesaja 51:16). Dus Sion heeft in de Bijbel, in Gods Boek, een belangrijke en brede, viervoudige betekenis. Daarom is het antizionisme van de Islam, van de wereld en ook van christelijke kant, een groot gevaar.

Heilig Sion

Sion is dus voor God, de Heilige van Israël, van groot belang. Niet alleen voor Israël maar ook voor de hele wereld. Eerst een paar ‘bewijsteksten’ uit Gods Woord en daarna een korte toelichting.

‘Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor altijd’

Psalm 132:13,14

‘…de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont’

Jesaja 8:18

‘Zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’

Jesaja 60:14

‘De HERE zal blijven wonen op Sion’

Joë l3:21

Sion is de residentie van de God van Israël en van de komende Messias. Voor altijd! Wel lezen we in Ezechiël 11 hoe de ‘heerlijkheid van de HERE’ uit de stad vertrekt. Maar Sion blijft ‘het Sion van de Heilige van Israël’. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Als u een paar maanden naar het buitenland gaat, blijft uw huis in Nederland ‘uw residentie’. In Ezechiël 43 zien we dan ook de ‘heerlijkheid van de God van Israël’ terugkomen. Het hele land zal stralen van vreugde vanwege de heerlijkheid van de HERE. Waar? In Sion! In de loop van de eeuwen hebben heel wat machtige volken zich aan Sion (tempel, stad en volk) vergrepen. Al die wereldrijken en volken hebben zich lelijk verwond of zijn te gronde gegaan. Dat is ook het lot van de Islam.

Het Sion van Gods hart

Weer enkele uitspraken uit Gods Woord en een korte toelichting.

‘Maar Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die Hij liefheeft’

Psalm 78:68

‘De HERE heeft Sions poorten lief’

Psalm 87:2

‘Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand’

Zacharia 1:14, 8:2

‘Nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen’

Zacharia 1:17

De HERE is sterk en emotioneel bij Sion betrokken. ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde’ (Jeremia 31:3). Vooral sinds 1967 toen na bijna 19 eeuwen Jeruzalem weer onder Israël viel, is de HERE vol ‘gloeiende ijver’ voor Sion. Wee de volken en machthebbers die Jeruzalem willen opdelen en de ‘heilige berg’ in onheilige handen overgeven. Het is regelrechte opstand tegen de Almachtige. In januari 2008 wilde Israël 307 huizen bouwen op de heuvel Har Homa, tussen Bethlehem en Jeruzalem. Binnen de officiële grenzen van Jeruzalem. De VS zei: Nee! Maar de Bijbel zegt: ‘de HERE bouwt Jeruzalem’ (Psalm 147:2). Als de HERE bouwt, wie zal het keren?

Sion, stad van de Grote Koning

Vaak spreekt de Bijbel over Sion als koningsstad.

‘De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit’

Psalm 110:2

‘De HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem’

Jesaja 24:23

‘Jubel, dochter van Sion; juich Israël……de Koning van Israël, de is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen’

Zefanja 14,15

‘Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de hele aarde is de berg Sion ….de stad van de Grote koning’

Psalm 48:3

De Here Jezus haalt de laatste tekst aan in de bergrede (Matteüs 5:35). Hierdoor krijgt Sion ook een stempel van het NT. Steeds grootser wordt de betekenis van Sion. Wie zou geen ‘zionist’ willen zijn?

Sion en de verlossing

Niet alleen voor Israël, maar ook voor het heil van de hele wereld is Sion belangrijk.

‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion’

Jesaja 59:20

‘Och, dat uit Sion Israëls redding daagde’

Psalm 14:7

‘De Verlosser zal uit Sion komen’

Romeinen 11:26

‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’

Jesaja 2:3

Micha 4:2

De HERE zal niet alleen Sion verlossen. Ook de wederkomst van de Here Jezus zal vanuit Sion zijn. Het komende Koninkrijk zal vanuit Sion worden geregeerd. Dan zullen Gods heil en vrede brengende wetten over de hele aarde gaan. Eindelijk zal ‘eindeloos de vrede zijn op de troon van David, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid’ (Jesaja 9:6). Moge de Grote Koning spoedig komen. We zien naar Hem uit!

Antizionisten

We zouden bijna concluderen dat de God van Israël de ‘Eerste Zionist’ is. Antizionisme en alle pogingen Jeruzalem in handen te krijgen, te internationaliseren of te verdelen wekken de toorn van de HERE op. Wat overkomt die kerkelijke en wereldlijke antizionisten?

‘Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, voordat men het uittrekt’

Psalm 129:6

Kerken die Gods visie op en plannen met Sion niet steunen, zullen vruchteloos zijn als verdord gras. Opwekking los van Sion zal mislukken. Immers zij zullen zijn als gras, dat verdort, voordat het wordt uitgetrokken. De antizionistische wereld en de haters van Sion zullen enorm schrikken en te schande worden gemaakt als ze zien hoe de HERE voor ‘Zijn’ Sion optreedt. Waarom de Heilige van Israël het nu al meer dan 1300 jaar heeft toegelaten dat die islamitische onheiligdommen de berg Sion ontsieren, is een raadsel. Laten we dus niet vergeten te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Totdat Sion genoemd wordt: ‘De stad van de HERE, het Sion van de Heilige van Israël’ (Jesaja 60:14).

Zoeklicht 2
19 Februari 2008.

6 Reactie(s)

 
 
Had me al vaak afgevraagd hoe dat zat, antisemitisme en antisionisme.
Helemaal duidelijk nu. Bedankt !
 
 
Inderdaad, hoe is het mogelijk, dat de Allerhoogste God, die op Sion zal gaan wonen, het al eeuwen verdragen heeft dat er 2 afgodstempels op Zijn heilige berg staan...... heeft het iets te maken met 'de tijden der heidenen' die nu toch bijna vervuld zijn?
 
 
In een gesprek werd gezegd dat met de "dochter Sions" betekent:
"Dat is het overblijfsel; van Jeruzalem. Dat is de rechtvaardige jood en ook de gelovige heiden, ingeënt als hij is op de stam van Juda onder het Koningschap van David's Zoon; die samen een bijzondere plaats hebben in het Koninkrijk. Dat is de lauwerkrans voor degenen die omwille van Jezus Christus zijn gemarteld of vervolgd, en niet hebben gebogen, maar trouw hebben betoond tot hun verhoging als koningen van het nieuwe Jeruzalem. "
Klopt dat? Wordt hier het overblijfsel bedoeld?

Dag Ida,

Dank voor je mail.
De uitdrukking dochter van Sion komt ongeveer 30 x voor in de Bijbel.
slaat daar uitsluitend op Joodse mensen.
Beter gezegd; Op mensen van Israël. dus niet uitsluiten Joden, maar ook Levieten, Benjamin enz.
Het gaat soms over grote zegen en vaak over oordeel, lees aub alleen maar klaagliederen hoofdstuk 2. Alleen daar al 8x.
In NT komt het tweemaal. dat zijn daar de juichende Joodse mensen als de Here Jezus op dat ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.

Ik vind het erg verdrietig als men zoveel vrome woorden gebruikt, maar op zich juiste woorden. Er zijn martelaren die een lauwerkrans krijgen. Wij zijn geënt op de edele olijf. maar dan ineens daarop "Dochter van Sion'te plakken is onbijbels, oneerlijk want die uitdrukking slaat nergens op genoemde groep. Men plakt hier dus een een uitdrukking die niet op die groep slaat op een reeks mooie woorden en dat alleen maar om het joodse volk het Heil en de Bijbel uit te praten. Puur vervangingsleer . ook nog oneerlijk.
Shalom

jvb
 
 
Geliefde broeder Jan van Barneveld,

‘Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor altijd’
Psalm 132:13,14
Een prachtige tekst, maar zal de Here dan altijd op aarde wonen? Denkt u niet dat we deze tekst pas alleen kunnen verstaan als we haar zien in het licht van het Nieuwe Verbond? Want daar staat:
'maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem...'
Hebreeën 12:22.
Hoe kan de Here voor altijd op aarde wonen, als de aarde eenmaal zal verbranden? Maar in het hemels Jeruzalem kan de Here wél voor altijd wonen, toch?
Is het aardse Jeruzalem niet bedoeld om een schaduw te zijn van het hemelse Jeruzalem, waar Christus binnen is gegaan na Zijn dood, en voor altijd is gezeten op de troon van David?
Het lijkt me ook dat we dan pas goed Rom. 11:26 kunnen verstaan waar gezegd wordt dat de Verlosser uit Sion zal komen.
Wat is daarop uw reactie?

Vriendelijke groet, Henk Z.Beste broeder Zoonen,

Hartelijk dank voor uw 'vriendelijke groet'.
Ik probeer te begrijpen wat u wilt zeggen met uw mail.
Ik vermoed dat u het aardse Sion afgeschreven hebt en alles naar de hemel verplaatst.
Jammer voor de HERE, want ook de hemelen zullen vergaan.
Drie teksten:
1. 2 Petrus 3:7: Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn.... ten vure gewaard..
2. 3:10 : Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan.
3. 3:12 : ..ter wille waarvan de hemelen brandend zullen vergaan
U zult heus wel weten dat er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen
Er is een hemels Jeruzalem en een aards Jeruzalem.
De Here Jezus zal komen en 1000 jaar over de aarde regeren vanuit Jeruzalem.

Daarna komt er een "nieuw Jeruzalem" neerdalen uit de hemel.

U weet dat allemaal best en ik vraag me af wat u wilt zeggen met uw mail.

Maar laten we hier de discussie sluiten.

Shalom

jvb
 
 
Dan moeten we dus stellen dat en God en zijn zoon oneerlijk zijn.
Zij zeggen in de bijbel dat het koningschap van de Joden zou worden afgenomen.En aan een ander volk gegeven zou worden.
 
 
Gisteren hoorde ik in de kerk de uitspraak: Jeruzalem is in Sion, en Sion is meer dan Jeruzalem. Kortom, de bijbelse notaties van profetien over Sion blijken nog veel meer te bevatten dan wij kunnen begrijpen, ook al kunnen wij vele verbanden en betekenissen geven tussen de teksten en haar contexten. Nu zien wij in een spiegel van raadselen, en is nog heel veel geheim. Zoals al veel in Bijbel al is geopenbaard en is uitgekomen, zo zal wat de Heer heeft bedoeld tzt worden geopenbaard. De Heere alleen kan Zijn uitspraken in haar waarheid openbaren. Tot dan kunnen wij elkaar met genoemde teksten alleen maar bemoedigen om de woorden Gods te aanvaarden en voor 100% te zien als van Hem. Elke uitlegging moet als doel hebben in heiligheid en Godvrezendheid de grootheid van onze Almachtige God en Vader te verheerlijken. Israel en de joden zijn Gods oogappel, Zijn uitverkoren volk, door haar heeft de Heere de Messias, Jeshua kunnen geven tot heil van alle volkeren. Laten we daarom vooral deze genade die ons, niet-joden ten deel is gevallen, vooral met een dankbaar hart aanvaarden en daarvan blijven getuigen. Dat is onze roeping en opdracht. Wanneer Openbaringen 21 in vervulling gaat, zullen we zeker zien wat Sion is zoals onze Heere heeft bedoeld. Shalom!

Beste Fred,

Dank voor het lange, interessante citaat uit de preek van zondag.

Inderdaad is Sion meer dan Jeruzalem.
1. De berg Sion, even buiten de Muur rond Jeruzalem, waar David begraven ligt.
2. De Tempelberg, waar de eerste en de tweede Tempel waren
3. De ‘dochters van Sion.
4. Wat jij noemt, Jeruzalem.
5. Ten slotte ook nog land en volk van Israël.
Allemaal ergens in de Bijbel Sion.

Inderdaad is er nog veel geheim.
Maar in de eindtijd waren ook veel geheimen onthuld. Ze zijn verzegeld tot de eindtijd. (Daniël 12:9).
We moeten ernaar speuren in de Schrift. (Psalm 111:2)
Intussen lezen we: De HERE heeft Sions poorten lief (Ps.87:2)

Met een hartelijk shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven