Home Artikelen Geestelijk Het SANHEDRIN en TRUMP

Het SANHEDRIN en TRUMP

President Trump is druk bezig zich aan zijn woord te houden. 
De muur tussen Mexico en de VS wordt aanbesteed. De Obamacare, het ziekenfonds van Obama, wordt grondig herzien. Het afscheidscadeau van ex-president Obama van $ 221 miljoen voor Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit wordt ingetrokken. Planned Parenthood, de bij veel pro-lifers beruchte abortus-organisatie, verliest de regeringssubsidie die ze onder Obama kregen.

Voor de VS ongunstige handelsverdragen worden herzien. Organisaties of VN afdelingen die een Palestijnse staat erkennen, verliezen hun steun van de VS. De positieve houding tegenover Israël werpt vruchten af.

De Democraten in de VS blijken slechte verliezers te zijn. Samen met allerlei linkse groepen wordt alles uit de kast gehaald om het president Trump lastig te maken. Media in de EU blijven ‘lelijk doen’ tegenover de nieuwe machthebber in Washington. Wat is er toch aan de hand met Trump? Veel van zijn plannen en voornemens wekken woede op van kleine, gevaarlijke, linkse machthebbertjes. Zelfs als het gaat om maatregelen die ook al door de presidenten Obama en Clinton waren genomen. Om dat beter te begrijpen moeten we naar Israël kijken. Er staan belangrijke zaken op het spel. Zaken van levensbelang.

Jeruzalem

Jeruzalem wordt steeds meer een loodzware steen, waar veel landen zich aan vertillen en zich lelijk zullen verwonden (zie Zacharia 12:3). Meer dan ooit wordt de eenheid van Oost- en West Jeruzalem bestreden. Pas in 1967 heeft Israël, tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd. Op 30 juli 1980 aanvaardde de Knesset de Jeruzalemwet waarin het hele, ongedeelde Jeruzalem tot ‘eeuwige’ hoofdstad van Israël werd verklaard. Mag een land een van de eigen steden tot hoofdstad kiezen? Als reactie verhuisden alle ambassades op twee na naar Tel Aviv. Die twee dappere uitzonderingen volgenden ruim 20 jaar later. Het is normaal dat een ambassade in de hoofdstad is gevestigd. In die hoofdstad zetelt de regering. Trump heeft herhaaldelijk gezegd en na zijn inauguratie bevestigd, dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem gaat. Zeer tot woede van niet alleen de Palestijnse Autoriteit, maar van de hele islamitische wereld. Uiteraard ook van de VN, die op 23 december 2016 door middel van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad de Joodse wijk van Oud-Jeruzalem, de (Klaag)Muur en de Tempelberg tot (door Israël) ‘bezet gebied’ verklaarde. Deze resolutie was een verlengstuk van een resolutie van de UNESCO (de VN organisatie voor educatie en wetenschap) die in november 2016 deze historische plekken voor Israël tot Palestijns erfgoed verklaarde. Waar Israël geen band mee zou hebben. De aanwezigheid van de Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem zou de Joodse claims op Jeruzalem krachtig onderstrepen. Grimmige dreigementen van bloedbaden en geweld van Moslims haalden veel koppen en joegen hier en daar zelfs schrik aan. De VS kent een Jeruzalemwet van 1995. In die wet wordt de regering van de VS groen licht gegeven de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Tot nu toe hebben alle Amerikaanse presidenten de uitvoering van de Jeruzalemwet door een zogenaamde waiver uitgesteld. De laatste waiver heeft Obama uitgevaardigd vlak voordat Trump president werd. Het lijkt dat Trump echt wel wil, maar dat er aarzelingen zijn. Maar hoe dan ook, Jeruzalem is de “stad van de Grote Koning” en zal de hoofdstad niet alleen van Israël, maar ook van de wereld worden. Wanneer? Als Messias komt. Om Zijn komst draaien alle tegenwoordige problemen en strubbelingen. De Koning komt om recht en gerechtigheid op aarde te brengen.

Positief

De positieve houding van Trump tegenover Israël heeft al resultaten geboekt. Netanyahu deelde mee dat er in Oost Jeruzalem 567 huizen gebouwd kunnen worden. Vlak na de inauguratie van President Trump kwam het bericht dat in Judea en Samaria 2500 huizen gebouwd worden. Van Trump geen protest, hoogstens een vriendelijk knikje. Deze week zal de Knesset waarschijnlijk de  legalisatiewet aannemen. Door die wet worden 4.000 woningen, gebouwd op privégrond in de zgn. Palestijnse gebieden, gelegaliseerd. Met uiteraard een flinke vergoeding voor de eigenaren als die gevonden worden. 
In de Psalmen 60, 80 en 83 gaat het over die “Palestijnse Gebieden” die in werkelijkheid Judea en Samaria zijn. De aanvallen op Israël worden in de Psalmen beschreven. Deze gebieden zullen in de nabije toekomst weer tot Israël gaan behoren. Elke stap in die richting is een stap dichterbij het komende Koninkrijk.

Jeruzalem draagt een grote, symbolische waarde. Er is geen Zionisme zonder Jeruzalem. “Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand…als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde” (Psalm 147:5 en 6). Dit baden Joodse mensen tijdens de eeuwen ballingschap.

Ook de Islam roept om al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Volgens de Hadith, een verzameling van verhalen en uitspraken van Mohammed, die op de Koran na het hoogste gezag hebben in de Islam, wordt Jeruzalem de hoofdstad van de islamitische messias, de Mahdi. Hier gaat het om: Het Koninkrijk van de God van de bijbel, de God van Israël of het koninkrijk van Allah, de godheid van de Islam.

Ook de Paus heeft een oogje op de Heilige Stad. Uiteraard vanwege de vele heilige plaatsen. De RK kerk en alle Orthodoxe kerken weten goed dat Jeruzalem de stad van de komende Messias is. Willen die kerken meedoen aan de komende regering van het Godsrijk, moeten we wel een grote rol spelen in Jeruzalem. Door Jeruzalem  zijn verreweg de meeste gelovigen en geloofsgemeenschappen betrokken bij Jeruzalem. Vandaar dat we ook aandacht geven aan wat het Sanhedrin in deze situaties inbrengt.

Poetin en Jeruzalem

In 2012 was Poetin in Jeruzalem. Op een avond bezocht hij de Kotel, de Muur. Een paar minuten stond hij stil bij de Muur en bad. Daarna las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Een Israëlische man die bij hem stond, heette hem in het Russisch hartelijk welkom. Volgens een Orthodox-Joodse nieuwssite reageerde Poetin: “Dat is de reden waarvoor ik hier gekomen ben: Om te bidden dat de Tempel weer gebouwd wordt.” We zijn nu 15 jaar verder. Poetin en Trump zijn per brief benaderd door het Sanhedrin met het verzoek om samen mee te werken aan de herbouw van de Tempel. Een mooi project om samen te doen.

Sanhedrin

Vlak na de inauguratie op 20 januari jl. schreef het Sanhedrin weer een brief aan Trump. Het is een oude, Joodse gewoonte dat het Sanhedrin een brief met zegenbedes stuurt naar een nieuwe wereldleider. In de tijd van de Babylonische ballingschap schreef de profeet Jeremia een brief aan de Joodse ballingen. Belangrijk is het volgende gebed dat Jeremia de Joden opdroeg om te bidden:

“Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

In de Trump-brief van het Sanhedrin wordt de Amerikaanse president gevraagd de waarden van het gezin weer terug te brengen in de samenleving en de oorlog tegen de radicaal islamitische terreur te leiden. Ook wordt Trump dringend aangeraden de “Zeven Noachitische Geboden” te volgen. Deze zeven regels zijn door God gegeven als wetten voor heel de mensheid. Een stel regels die tot zegen van alle mensen kunnen zijn. Beknopt weergegeven luiden die wetten:

  1. God niet verloochenen of vervloeken
  2. Geen Godslastering
  3. Geen moord
  4. Geen verboden seksuele relaties
  5. Niet stelen
  6. Niet eten van een levend dier
  7. Opzetten van wettige, rechtvaardige systemen.

Iemand die de Bijbel een beetje kent zal hierin veel van de Tien Geboden herkennen. Voor Israël is dat de Torah.

Trump en Cyrus de Grote

God gebruikt altijd wereldleiders voor Zijn doel. Bijvoorbeeld Engeland dat in 1917 de beroemde Balfour Verklaring uitgaf. In dat historische document wordt aan de Joden een Nationaal Tehuis in het toenmalige Palestina toegezegd. Die Balfour verklaring is toen door de Volkenbond overgenomen en daarna door de Verenigde Naties. 
Hij gebruikte Karel de Grote om de Joden te beschermen tegen het antisemitische venijn dat van de bisschoppen uitging en uitliep op gruwelijke vervolgingen van de Joden. 
In de tijd dat de 70 jaren Babylonische ballingschap voor de Joden op een eind liepen, werd Cyrus koning van Perzië. De Bijbel noemt deze koning Kores. In het boek Ezra lezen we hoe Kores in het eerste jaar van zijn regering een proclamatie en oproep door zijn hele rijk stuurde. Verkort geef ik de inhoud weer:

….de HERE, de God van de hemel heeft mij opgedragen…voor Hem een huis te bouwen te Jeruzalem in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk hoort—God zij met hem. Hij trekke op naar Jeruzalem en bouw het huis van de HERE, de God van Israël

In het Bijbelboek Ezra leest u de geschiedenis van de terugkeer van Joden uit het grote Perzische rijk en van de herbouw van de door Nebukadnezar verwoeste Tempel. Cyrus de Grote (576-530) staat bekend als een groot man. Hij respecteerde de gewoontes en religies van de overwonnen volken en wordt erkend voor wat hij voor mensenrechten gedaan heeft en voor zijn invloed op Westerse en Oosterse beschavingen. De profeet Jesaja, die een kleine 150 jaar eerder leefde, heeft het optreden van Cyrus (Kores) voorzegd. 

“Zo zegt de HERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand IK gevat heb om volken voor hem neer te werpen….IK, de HERE ben het die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van Mijn knecht Jakob en van Israël, Mijn uitverkorene, riep IK u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende”. (Lees de hele profetie over Cyrus in Jesaja 45:1-8.

Trump en Kores?!

Het is zo belangrijk dat Trump doet wat hij gezegd heeft. Met name over Israël. Dan is er nog toekomst voor de VS. “Make America great again!” In Israël was enige tijd geleden een grote poster langs de weg te zien: “Make Israël great again.”
God zegt ”Gezegend wie u zegent en wie u vervloekt zij vervloekt.” Daar gaat het in deze tijd om. Zegen of vloek. Zo spannend, zo ongelooflijk spannend. De VS, de EU en andere naties staan onder het oordeel. Maar de weg naar zegen voor de volken ligt open. En Israël is de toetssteen voor zegen of vloek van de Almachtige. Begrijpt u nu waarom de strijd rondom Trump en ook al jaren om Israël zo zwaar is. Helpt ook u Israël?

19 Reactie(s)

 
 
Shalom heer Van Barneveld,

Mijn compliment en dank voor deze uitleg.
Mag ik een opmerking maken?
U schrijft in het gedeelte over Jerusalem: "tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië veroverd". Zou dit niet moeten zijn: "tijdens de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem op Jordanië heroverd". Het is slechts een letter verschil maar inhoudelijk wel belangrijk denk ik.
Dan heb ik nog een vraag.
Mag ik uw artikel met bronvermelding overnemen op onze website www.beit-emoenah.nl ?

Baruch haShem v'brachot,
Peter Nissen
 
 
Shalom heer Van Barneveld,

Mag ik nog een opmerking doorgeven.
Een van onze lezers kwam met het volgende:
In de alinea onder "positief" staat Psalm 147:5-6 moet dit niet Psalm 137 zijn?
En dit is een correcte opmerking, het citaat komt uit Psalm 137.

Groet,
Peter Nissen
 
 
God's zegen met :

https://jeanschoonbroodt.tumblr.com/post/139393878989/the-god-of-israel

Groet,

Jean.
 
 
Wederom een goed gestructureerd, duidelijk beschreven artikel.
Dank daarvoor. Ook mijn hart klopt vol verwachting wat betreft Jeruzalem.
Vriendelijke groet,
Bert Hoogendoorn
 
 
shalom jan
goed artikel
het sanhedrin heeft een nieuwe munt ter beschikking een half sjekel tempel taks voor de derde tempel , als je al die linkse tegenbetogingen ziet tegen die ban van 7 landen dat lijkt op het gog en magog kaartje buiten Turkije en rusland ? en hoe de wereld protesteert tegen de bijbelse waarden want wat president trump ook beslist die tegenbetogingen lijken wel betogingen tegen Gods waarden en het cristendom , ook de opvolger van ban ki moon verklaart dat er een joodse tempel heeft gestaan tot groot ongenoegen van de palestijnen
 
 
Als jan van Barneveld aan het woord is komt er altijd iets Positiefs voor ISRAEL gelukkig zijn er nog zulke mensen zoals HIJ.
Prachtig die opbeurende citaten , ze geven je een goed gevoel over het geloofsleven en vooral in de ware GOD van ISRAEL.
Eenmaal op de grote morgen als niemand er rekening mee houd, dan komt vanuit Jeruzalem op de olijfberg het Gods wonder tot stand.
Dan komt de Messias Gods Eniggeboren Zoon om ons die daarin geloven te verlossen van al het kwaad dat de mens de Aarde heeft toegebracht. Hallelua Amen .
 
 
Goed artikel! De mens wikt, maar God beschikt! Shalom.
 
 
Hartelijk dank broeder Jan,
Heel fijn dat de Heere je Zijn wijsheid en onderscheid geeft in Het Woord.

‘Het woord van de Here der heerscharen geschiedde aldus: Zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.’
‭‭Zacharia‬ ‭8:1-3‬ ‭(Lees de tien beloften)
 
 
zing voor de Heere een beurtzang met dankzegging , zing psalmen voor onze God met de harp (psalm 147:7)
als je jan zijn artikel leest vol hoop en beloften voor Israel weerklinkt deze vers van de psalm in mijn hart :-)
 
 
Dank voor wederom een helder artikel.

Terwijl de regering Obama op 23 december tijdens een VN-vergadering opzettelijk hun vetorecht niet heeft gebruikt, en Israël verder onder druk is komen te staan, gaan er in de VS wederom stemmen op die pleiten voor een afscheiding van Californië. Plannen om de VS ter verscheuren dus. Zo ontstaat er dus in het zuidwesten aan de oceaan een soort Gazastrook.
Het is te hopen dat dit niet gaat gebeuren want een domino-effect ligt dan op de loer. De VS gaan dan ten onder als absolute machthebber in de wereld en dan……

Dus waar de regering Obama heeft geprobeerd Israël te verscheuren is er nu een kans dat dat ze zelf overkomt.

Het is te hopen dat Jaret zijn schoonvader Trump Genesis 12:3 eens onder neus duwt zodat Trump weet wat hem te doen staat aangaande Israël.

Als het maar goed afloopt.

Shalom
 
 
Met grote ijver over Zion en Jeruzalem waken Zach.1:14 De HEERE der heirscharen vers15 Ik ben met zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen en;.... vers16 Daarom zegt de HEERE alzo; Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden,.... vers17 Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Wie Israel aanraakt raakt Zijn oogappel aan. (Zach 2:8).
 
 
Wat mij steeds opnieuw weer opvalt in artikelen over het volk Israël zoals hierboven gepubliceerd, is dat er er vrijwel altijd Bijbelplaatsen uit het Oude Testament worden aangehaald. Op zich is er bij mij niets tegen het Oude Testament, maar de lezer wordt tekort gedaan indien hij niet wordt gewezen op uitspraken aangaande Israël en Jeruzalem vanuit het Nieuwe Testament. De redding van IsraëI gaat niet buiten Jezus Christus om; deze is de Verlosser die uit Sion komt volgens Romeinen 11:26, reeds aangekondigd in Jesaja 59:20 . En het van belang zijnde Jeruzalem is het Jeruzalem van boven dat volgens de apostel Paulus ons aller moeder is volgens Galaten 4:26. Ik zou willen dat in de diverse Israël-beschouwingen daaraan eens wat uitgebreider aandacht werd geschonken.

Beste heer van der Brugge,

Mijn dank voor uw reactie.
U hebt in verschillende opzichten gelijk.
“De redding van Israël gaat niet buiten Jezus Christus om”.
Niets gaat buiten Hem om. Hij is de Koning van Israël, de komende Verlosser.
De Messias. Herhaaldelijk komt deze boodschap voor in de artikelen.

Regelmatig citeer ik Rom. 11:26. de door u genoemde tekst van Paulus.
Ik moet toegeven dat ik Gal. 4:26 zelden heb aangehaald.
Moet ik toch eens een keer doen.

Wat u echt zult missen is de context van de vervangingstheo logie in de breedste zin van het woord waarvan de door uw genoemde
teksten een basis vormen. Ik denk dat u daarvoor even zou moeten kijken in mijn boekje “Het einde van de vervangingsleer ”.

Met een hartelijk shalom groet ik u.

jvb
 
 
Op http://www.raptureready.com/2017/02/16/a-great-day-for-america-by-bill-wilson/ lees ik het volgende:

"Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the White House and President Trump in one of the most significant meetings in recent history. America changed course with its President stating that his foreign policy goals do not involve dividing Israel into two states to achieve peace with Palestinian terrorists, and hinted at a broader, regional approach involving other countries."

Een bredere regionale benadering met betrokkenheid van andere landen in het vredesproces. Zien we al het verbond met velen opdoemen dat de antichrist met Israël en de omringende landen zal sluiten? Het gaat nu wel erg snel op dit moment.
 
 
Moi, wanneer krijgt de Here Jezus zijn "Ereplaats" weer terug in de 70e jaarweek uit Daniël?
 
 
Houdt Trump zich aan zijn woord? De "palestijnen" krijgen veel meer dollars toegeschoven en Egypte en Jordanië worden zwaar gekort op hun toelage. Is dit woord houden of was het "misleiding"?
 
 
Ben zo blij met de uitleg van dhr barneveld! Kom net tot ontdekking van deze site. Via Twitter.cvi . Altijd kijk ik naar de uitzendingen op family7 over de eindtijd. Leve Israël! Mogen wij steeds blijven bidden voor Israël en zegenen. De wegen van de Here zijn ondoorgrondelij k.
 
 
Als de Here Jezus zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld spreekt hij toch duidelijke taal, maar nee hoor, er moet en zal een aards koninkrijk komen zegt de mens. Weet de mens het beter dan de Schepper?
 
 
Het begint duidelijk te worden dat Trump anders doet dan wat hij gezegd heeft. Hij blijkt geen "Kores" Trump te zijn, maar wat is hij dan wel?
 
 
Als het nu nog niet duidelijk is dat Trump geen "Kores" is, wat moet er dan nog gebeuren voor de trouwe christenen het doorkrijgen dat er een spel gespeeld wordt. Maar wie achter de schermen aan de touwtjes trekt mag u zelf uitzoeken.Beste Derk,

Helaas heb je gelijk. Trump is geen Kores. Hij gaat gewoon de doodlopende weg van Obama, Bush en Clinton. Een doodlopende weg van de mislukte ’Tweestatenoplo ssing’ met onderweg
waarschuwende oordelen die al begonnen zijn. Ik houd mijn hart vast.
Shalom.

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven