GODS KNECHTEN

Waarom heeft God de mens geschapen? Een van de redenen vinden we in het scheppingsverhaal, in Genesis 2. Wat moesten Adam en Eva doen in de Hof van Eden?

Zij kregen een duidelijke opdracht: “De Hof van Eden bewerken en bewaken”. Vertaling Naardense Bijbel. In de NBG 1951 vertaling leest u: “De Hof van Eden bewerken en bewaren” (Genesis 2:15). Er moest dus waakzaam en ijverig gewerkt worden in het Paradijs. De mens als medewerker van God, de Schepper. Dit thema vinden we terug in heel de Bijbel. Al gauw kreeg deze “eervolle benoeming” als medewerkers, knechten van God een heel nare kant. De mens liet zich overhalen (verleiden) om de leugens van satan, de tegenstander, te geloven. Jezus noemt Satan een dief, een moordenaar en een leugenaar (Johannes 8:44 en 10:10). De gevolgen kunt dagelijks zien en horen in het (wereld)nieuws. De roeping van de mens als “knecht van God” is inmiddels lelijk vervuild, maar wel gebleven. Eigenlijk is er maar één Mens geweest die deze roeping helemaal en volmaakt heeft ingevuld en vervuld. Dat was jezus die altijd de wil van de Vader deed.

Gods knechten

De profeten worden in de Bijbel regelmatig “Gods knechten” genoemd. Hun speciale taak was de woorden, waarschuwingen, voorzeggingen, bemoedigingen en vermaningen van God door te geven. Het was vaak geen leuke taak. Profeten werden vermoord, vervolgd en dwarsgezeten door valse profeten en de heersende elite. In de eindtijd zullen er veel valse profeten optreden en zij zullen velen misleiden en verleiden (Matt.24:25). In de eindtijd zal er ook loon zijn voor trouwe profeten (Openbaring 11:18). Profeten worden ook wel zieners genoemd, omdat zij vaak in de toekomst ‘zagen’. 
Het grootste deel van de Bijbel bevat profetie. In de Psalmen, uit de levens van mensen uit de Bijbel stralen vaak stukken profetie. De Torah (de eerste vijf boeken uit het Eerste Testament) zit vol profetie. 
Niet alleen in het Eerste, maar ook in het Twee Testament komt profetie voor. Hierop in te gaan vergt teveel ruimte en tijd. We moeten eerst ingaan op Jezus als Gods Knecht en op het volk Israël als Gods knecht onder de volken.

De Eerste Knecht van God

Van Jezus zegt de Schrift: “Zie, mijn Knecht, die Ik verkoren heb, mijn Geliefde, in wie Mijn ziel een welbehagen heeft” (Matteüs 12:18). De eerste messiaanse Joden, Joden die in Jezus als Messias geloofden, spraken over Hem  als “Gods heilige Knecht” (Hand.3:13,26, 4:27, 30). Wat heeft Hij dan gedaan in de functie als Gods speciale Knecht? Ik noem een paar belangrijke dingen:

 • Hij heeft de zonden van de hele wereld gedragen
 • Hij is als enige volmaakt gehoorzaam geweest aan Zijn Vader.
 • Zo heeft Hij als enige de wet, de Torah, vervuld.
 • Hij heeft de machten van de duisternis, satan, en zijn demonische engelen overwonnen, dus hun macht ontnomen.
 • Hij heeft het Woord van God gebracht en uitgelegd. Hij was het Woord. Immers het “Woord is vlees geworden en heeft onder ns gewoond” (Johannes 1:14).

De andere knecht van God

In onze tijd wordt allereerst het overgrote deel van de Christenheid, maar de laatste jaren ook de hele mensheid steeds meer geconfronteerd met de andere knecht van God, met het volk Israël. Laten we eerst naar de Schrift luisteren, want het is van groot belang dat de wereld, geestelijke en politieke leiders, goed beseffen wat in en rond Israël gebeurt, waar dit op uitloopt en wat er van ons verwacht wordt. Want als we de profetieën een beetje kennen, als we de gebeurtenissen rond Israël via betrouwbare nieuws ”producenten” volgen, kunnen we Gods hand in de geschiedenis niet alleen in onze tijd, maar ook in het recente verleden volgen. Eerst nu een paar aanhalingen uit de Schrift die duidelijk spreken over Israël als Gods knecht. De eerste is een uitspraak van Mirjam (Maria): “HIJ heeft Zich, Israël Zijn knecht aangetrokken” (Lucas 1:54). Nu een aanhaling van de profeet Jesaja, waarin duidelijke aanwijzingen staan  naar onze tijd: 
“Maar gij, Israël Mijn knecht, Jakob die Ik (uit)verkoren heb, nakroost van Mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: ‘Gij zijt Mijn knecht, Ik heb u (verkoren) en u niet versmaad” (Jesaja 41:8,9. Wilt u onderstaande vijf opmerkingen even naast deze profetie leggen?

 • Het gaat dus niet over de Messias, maar over het volk Israël dat nog steeds meedraait in de molen van de volken van deze aarde. Waarvan de oude 12 stammen weer zichtbaar worden. Waar in de Bijbel Israël staat wordt ook Israël bedoeld. Manasse komt momenteel terug uit India. De stam Dan is voor een groot deel uit Ethiopië teruggekomen. Naar andere stammen wordt gezocht.
 • De tekst gaat over nakomelingen (nakroost) van Abraham, Gods vriend. Aan  wie de HERE grote beloften heeft gegeven. Beloften van zegen, van een land dat Hij Abrahams nakomelingen tot een ‘eeuwig bezit’ zou geven. Waar ze nu weer wonen. En dat Hij, de God van hemel een aarde, dat Hij, de Eeuwige, de God van Israël zou zijn.
 • “Die IK gegrepen heb van de einden van de aarde”. Israël was en is voor een deel nog verstrooid over heel de wereld. Maar nu zijn ze en worden ze nog steeds gegrepen en teruggebracht naar het Beloofde Land. Dat proces van terugkeer (aliya) in al meer dan 100 jaar  aan de gang en zal in de eindtijd versneld doorgaan.
 • “Ik heb u (uit)verkoren”. Waartoe heeft de HERE dit volk uitgekozen uit alle volken van de wereld? Kom ik nog op terug. Want ook voor deze ‘knecht’ heeft de HERE verschillende taken.
 • Ik heb “u niet versmaad”. Wat is het Joodse volk in de loop van de eeuwen niet veracht en versmaad! Nu door de VN met al leugenachtige anti-Israël UNESCO resoluties en door de media die voortdurend verdraaide nepberichten over Israël rondstrooien. Een wereld die steeds feller allerlei antisemitische leugens als gif inslikt. En weer uitspuugt. Dat tot eigen verderf zal leiden.

Nu enkele frappante parallellen tussen beide knechten van God, Jezus en Israël.

Parallellen

Onlosmakelijk zijn de Messias en Israël met elkaar verboden. We noemen er een paar overeenkomsten.

 • De Messias is de Koning van Israël. Tijdens de intocht in Jeruzalem riep de menigte enthousiast: “Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de HERE” en “De Koning van Israël” (Johannes 12:13; Ps.118:). Ze hadden gelijk. Dit wordt op een diepe manier bevestigd door wat op het kruis stond: ”Dit is Jezus, de Koning der Joden” (Matteüs 27:37). In het Grieks voor de Grieken, de geletterden. In het Latijn voor de ‘gewone man’. In het Hebreeuws voor het Joodse volk. (Johannes 19:20). Een duidelijke boodschap voor Joden en niet-Joden. Hij was en bleef de Koning van de Joden en Hij komt terug als Koning van Israël.
 • Beiden worden IMMANUEL genoemd. Jezus in Jesaja 7:14 en Israël in Jesaja 8:8.
 • Van beiden wordt geprofeteerd: “Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” Vergelijk (Hosea 11:1 met Mattheüs 2:15).
 • Van beiden gaat de weg door diep lijden tot heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus in de  hemel. De toekomstige heerlijkheid van Israël wordt o.a. in Jesaja 62 beschreven.
 • Het Woord van God is via Israël tot ons gekomen. De Bijbel is een Joods boek en voornamelijk door Joden geschreven. Jezus is het Levende Woord van God dat uit de hemel tot ons kwam.

In Oude (Eerste) en in Nieuwe (Tweede) Testament, in verleden, heden en in de toekomst is Israël Gods uitverkoren knecht. God kiest geen andere knecht. Hij heeft geen spijt van Zijn roeping van Israël (Romeinen 11:29)
Zo is er nog veel meer te vertellen over het feit dat de Messias van Israël en Zijn volk Israël onlosmakelijk bij elkaar horen en blijven horen. Want Paulus zegt: “De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). De 1e keer en ook de 2e  komt Hij uit Israël. 
Ook Israël en de Kerk horen bij elkaar... Want wij zijn geen “vreemdelingen en bijwoners meer maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.  
Laten wij met respect omgaan met onze oudere broeder Israël.

 

* Dit is het tweede artikel van een serie artikelen over de Bijbelse achtergrond van wat in en rond Israël gebeurt.

4 Reactie(s)

 
 
Beste Remco/JvB,
Ik weet nog dat mijn moeder vroeger tegen ons zij :wij zijn van Jafeth onlangs kwam ik weer een afbeelding tegen op het net waar de navolgelingen van Noach heen zijn gegaan en als dat klopt dan zijn wij idd nakomelingen van Jafeth volgens mij wordt dat ook wel uitgelegd in het boek de wereldwijde vloed van T Evenboer
mvg Hendrikjan
 
 
Beste Hendrikjan / JvB.

Ik hou van wiskunde en wiskundige logica en kijk daarbij naar wat men in de wereld ziet en wat Gods woord zegt en dan zie ik drie zonen van Noach, met drie verschillende vrouwen, waaruit drie verschillende groepen mensen zijn ontstaan. Welke groepen zie ik?:

1Negroide groep
2 Mongoolse groep
3 Blanke groep.

Dit lijkt mij een logisch onderscheid als men daar al van mag spreken.

vriendelijke groet, Simon.
 
 
Hallo Simon, ik weet het niet zeker want ik ben geen bioloog maar was onlangs in Israël en zag daar ook Joodse mensen met een donkere huidskleur terwijl suite wel echte Joden waren dus ik denk dat de 3 uiterlijke kenmerken niets met deze 3 groepen mensen te maken heeft ook niet omdat we uit 1 ras komen maar ik denk dat de mensen zich ook genetisch aanpassen aan hun leef omstandigheden

Mvg Hendrikjan
 
 
Misschien dat men in de toekomst wel aan de hand van DNA kan zien wie er van de 12 stammen afstammen. Als God dat wil zal dat ook gebeuren. Het volk Israel zijn de 12 stammen. Maar een ieder mens mag tot Jezus Christus komen en dat is het belangrijkste om Jezus als Messias te accepteren. En we leven in een technologische tijd en God zal het met haast doen volbrengen zo in het einde van de laatste dagen wat in Jesaja 60 staat zoals we afgelopen zondag konden horen bij het programma van Eindtijd en Profetie waar Dhr van Barneveld dat aanhaalde. Jesaja 17 en Ezechiel 38 zijn in de maak en hoe het precies allemaal zal verlopen zien we vanzelf wel maar we moeten blijven uitzien naar Christus.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven