Home Artikelen Geestelijk PROFETIE. EEN VELD VOL GEHEIMEN

PROFETIE. EEN VELD VOL GEHEIMEN

Groot zijn de werken van de HERE; na te speuren voor allen die er behagen in hebben.
Psalm 111:2

Profetie is een belangrijk element uit de Bijbel. Onder de wereldreligies is de Bijbelse profetie een uniek verschijnsel. Een goede visie op en kennis van dat profetische Woord geeft ons ook een goede visie op de tijd waarin we leven. Jezus was een profeet. Vlak voor Zijn dood aan het kruis, toen “alles volbracht was” herinnerde Hij zich dat nog een profetie vervuld moest worden; een vers uit Psalm 22. Daar staat: “Mij dorst!”. Dat was dus één van Zijn laatste kruiswoorden. Nadat Hij gedronken had kon Hij zeggen: “Het is volbracht”. (Zie Johannes 19:28-30). ALLE PROFETIE WORDT VERVULD.

De inwoners van Jeruzalem hadden in de tijd van Jezus geen visie op de tijd waarin zij leefden. Jezus verweet met name de leiders dat “gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag” (zie Lucas 19:44). Ongeveer 37 jaar later, in het jaar 70 na. Chr., werden Jeruzalem en de Tempel door de Romeinen verwoest. Het is daarom goed om op het profetische Woord te letten. De apostel Petrus dringt daarop aan: “en wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2Petrus 1:19). Zo’n lamp hebben we hard nodig.

Zeven facetten van de Bijbelse profetieën.

Het profetische Woord is buitengewoon rijk. Hierover hoeven we ons niet te verbazen, want het is Gods woord. Profeten brengen woorden van God over. Als je over profetie spreekt denken de meeste mensen aan voorspellers of waarzeggerij. Voordat we verder gaan moeten er twee misverstanden worden opgeruimd. In de eerste plaats zijn Bijbelse profetieën geen voorspellingen. Ik gebruik liever het woord ‘voorzeggen’. Waarom? Zelfs zware oordeelsprofetieën hebben een voorwaardelijk karakter. Zelfs al spreekt de HERE een zwaar oordeel over een land uit “maar bekeert zich dat volk dan zal IK berouw hebben over het kwaad dat IK hun dacht aan te doen”. (Jeremia 18:7-11). Denk aan de profetie van Jona over Nineve (tegenwoordig Mosul): “Nog veertig dagen en Nineve zal ondersteboven gekeerd ( = verwoest) worden”. Nineve bekeerde zich en werd gered. Lees het verhaal in Jona, hoofdstuk 3, van het gelijknamige Bijbelboek.  
Een tweede belangrijk punt is dat Gods Woord eeuwig is: “Vanaf het begin is Uw Woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig” (Psalm 119:160). Heel de Bijbel, elk Bijbelwoord. Heeft betekenis voor elke tijd. Profetieën hebben soms een gedeeltelijke vervulling totdat, meestal in de eindtijd, de totale vervulling komt.

Nu zeven facetten uit het rijke, profetische woord.

 1. Sociaal-ethische boodschappen
 2. Religieuze  boodschappen
 3. Boodschappen voor de eigen tijd en voor volken rond Israël
 4. Messiaanse profetieën
 5. Profetieën over de eindtijd
 6. Het herstel van Israël
 7. Het komende Koninkrijk (Vrederijk)

1. Sociaal-ethische boodschappen

Hierbij gaat het om onze (ver)houding tot  de naaste en de natuur. Mozes kreeg van God o.a. een heel stel sociale wetten. God wilde in Israël een eerlijke, rechtvaardige samenleving vestigen. Een voorbeeldsamenleving voor de volken. De profeten hekelden overtredingen van die wetten op een soms felle wijze. Die “wetten van Mozes worden ook Torah (onderwijs) genoemd. De Torah komt op voor armen, weduwen, wezen, vreemdelingen en eist een rechtvaardige rechtspraak. In de Bergrede grijpt Jezus Zelf telkens terug op die wetten, ook wel genoemd ‘inzettingen’ (hoe God de schepping en samenlevingen ‘in elkaar gezet’ heeft) en ‘verordeningen’ (hoe ‘orde’ gecreëerd wordt). Sociale en ethische zaken worden door de Schepper heel serieus genomen. De profeten zijn daar getuigen van. Het gaat over hoe wij (de samenleving en individueel) omgaan met hongerigen, verdrukten en zwakken in de samenleving. Dit is één van de punten waarop de Schepper een land beoordeelt.

2. Religieuze boodschappen

Uitvoerig spreken de profeten over de relatie van Israël met de God van Israël. “Israël, keer toch terug tot uw God; bekeert u en gehoorzaam de Torah”. De profeet Micha vat de sociaal-ethische en religieuze boodschappen van de profeten op ontroerende wijze in één zin samen: “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met u God”. Een boodschap voor alle tijden en voor alle mensen.

3. Boodschappen voor de eigen tijd en de volken rond Israël

De meeste profeten waren sterk politiek betrokken. Ze waarschuwen tegen foute bondgenootschappen, zoals met Syrië en Egypte. Jeremia adviseerde de inwoners van het belegerde Jeruzalem zich aan koning Nebukadnezar over te geven. Koningen werden pittig vermaand. Profeten als Jeremia, Jesaja en Amos profeteerden over veel volken. Daniël sprak van Godswege over wereldrijken in de eindtijd. Veel van die boodschappen worden in deze tijd vervuld of staan op het punt vervuld te worden. Bijvoorbeeld de vernietiging van Damascus en de val van Iran (Elam of Perzië) in Jeremia 49.

4 Messiaanse profetieën

In het evangelie naar Mattheüs staan wel 20 vervulde profetieën over de eerste komst van Jezus. Deze lijst vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 7.9 van mijn boek “Israël onze oudere broeder”. Het hele Tweede Verbond (Nieuwe Testament) is gebaseerd op wat in de Tenach (Oude Testament) geschreven staat. Ook over Zijn wederkomst vinden we veel terug bij de profeten. Over Zijn lijden en sterven veel profetieën in Psalm 22 en ook in Psalm 69. Jesaja 53 gaat over de lijdende Knecht van de HERE.

5. Profetieën over de eindtijd

Meer dan tien  profeten waarschuwen over de “Dag van de HERE”. Dat is een vreselijke periode uit de eindtijd. Ik citeer alleen Amos 5:18-20. “Wee hun die verlangen naar de Dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis hij en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en komt hij naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal immers de Dag des HEREN zijn en geen licht, ja donker zonder glans”. Ook Jezus profeteert over ‘die dag” in zijn rede over de eindtijd: “Onmiddellijk na de verdrukking van die tijd zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemel zullen vallen” (Mattheüs 24:29). Daarna of aan het einde van die periode zal de wederkomst van Jezus plaatsvinden.

6. Het herstel van Israël

Een groot deel van de profetieën gaat over de ballingschap en het herstel van Israël. De verstrooiing van Israël over heel de wereld, de lange tijd van die ballingschap en de totale verwoesting van het Beloofde Land met in de eindtijd het herstel van land en volk van Israël zijn tot in detail voorzegd. Dit herstel is een voorspel van het komende Koninkrijk. We onderscheiden drie aspecten van dit herstel;

 1. Het herstel van het verwoeste Beloofde Land.
 2. De terugkeer van Israël uit de ballingschap. Deze terugkeer of aliya is nog steeds in volle gang.
 3. Een geestelijk herstel: “Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn” (Jesaja 60:21).

Als dit hele herstelprogramma van de HEER klaar zal zijn, breekt het Koninkrijk aan. Met de terugkeer van Yeshua (Jezus).

7. Het komende Koninkrijk

In het volgende, vierde deel van deze onderwijsserie over het profetische Woord meer over het “herstel van Israël” in onze tijd en over de “strijd om het Koninkrijk” die nu gaande is. Ook onze rol is die strijd wordt toegelicht. Als laatste onderwerp iets over profetieën over het komende Koninkrijk.

 

 

 

 • Dit is het derde artikel van de onderwijsserie over het profetische Woord. Het vierde artikel volgt over ongeveer twee weken.

 

3 Reactie(s)

 
 
Geachte Heer Van Barneveld,

Met respect en waardering lees ik van tijd tot tijd Uw profetische exegese over deze Tijd.

Mag ik U toestemming vragen om Geloofsgenoten Uw mailadres door te geven.

Mijns inziens is het dan echt nodig deze Broeders en Zusters te attenderen op hetgeen ECHT gaande is.

Met vriendelijke groeten,

Wimanja Raadsheer
 
 
Geachte Heer Van Barneveld,

Zodra ik van tijd tot tijd Uw Bijbelse exegese lees ben ik diep geraakt.
Welk een Zegen dit aan ons door te mogen geven.
Hartelijke dank daarvoor.

Soms deel ik Uw mailadres mede aan Geloofsgenoten die ik heel graag Uw uitleg en verklaring van de Bijbelse profetieën doorgeef.

Is dit wel toegestaan Heer Van Barneveld.

Met vriendelijke groeten,

Wimanja Raadsheer
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven