Home Artikelen Antisemitisme Israël, de volken en het Koninkrijk

Israël, de volken en het Koninkrijk

Vergaderzaal van de VN Veiligheidsraad. Klik voor ware grootte
Vergaderzaal van de VN Veiligheidsraad.

Een explosie van antisemitisme

De Commissie van Juristen voor Mensenrechten in New York heeft eind augustus 2002 de Europese regeringen al ernstig gewaarschuwd. Zij doen veel te weinig om het oplaaiende antisemitische geweld in te dammen. In hun verslag merkt de Commissie op dat er in Europa ‘een voortdurende golf van gewelddadige bedreigingen en aanvallen op personen en instituten plaatsvindt, alleen omdat deze Joods zijn’.

Nu, in 2008, is deze golf van antisemitisme alleen maar toegenomen. In veel gevallen komt dit kwaad vermomd in het gewaad van antizionisme. Niet alleen in Europa maar ook in de V.S. en in de meeste andere landen waait anti-Joodse wind, die aangewakkerd wordt door de anti-Israël propaganda in veel internationale media. Het nest van dit goddeloze, antisemitische monster bevindt zich nu niet in Duitsland, maar bij Palestijnen en in Arabische landen. Het wordt gevoed door de Islam en door felle, leugenachtige anti-Israël propaganda. Een ander centrum van vijandschap tegen Israël is de Verenigde Naties (VN). Elk jaar neemt de Algemene Vergadering van de VN een kleine twintig resoluties tegen Israël aan. Elke anti-Israël resolutie kan rekenen op een ruime meerderheid. Begrippen als waarheid, eerlijkheid en evenwichtigheid spelen geen enkele rol. Van de ongeveer 200 leden van de VN zijn er tussen de 130 en 140 automatisch tegen Israël. ‘Iedereen haat ons’ klagen sommige Israëli’s. De situatie in en rond Israël lijkt sterk op wat Jesaja profeteert:

‘Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde’

Jesaja 60:15

Inderdaad ziet het ernaar uit dat alle landen Israël ‘verlaten’. Maar er is hoop van de Almachtige: ‘Vreugde en eeuwige praal’.

Profetische indicaties

Oswald Chambers schreef al in 1930: ‘De uitverkiezing van de natie (Israël) door God was niet voor de redding van individuen; het uitverkoren volk zou een instrument moeten zijn van redding voor de hele wereld’. De Bijbel zegt het zo:

‘Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’

Jesaja 60:3

Zover is het nog niet. Nu zien we ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jeremia 30:7) aanbreken. We zien ‘boze naburen’ die op Israël losslaan’ (Jeremia 12:14) en volken die voorbereid worden voor de door de Bijbel voorzegde strijd tegen Jeruzalem (Zacharia 12:1-3 en Zacharia 14:1-7). We zien hoe de Islam voortdurend en al jaren oproept tot een Jihad (Heilige Oorlog), waarover geprofeteerd is:

‘Roept het uit onder de volken: ‘Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan’

Joël 3:9

De volken van de aarde en de machthebbers worden geconfronteerd met Israël en via Israël met de God van Israël. De houding van de volken tegenover Israël is een kwestie van leven of dood! Voor die volken, wel te verstaan. Immers de geschiedenis vertelt ons dat alle machtige wereldrijken en kleine volkjes rond Israël, die aan Gods volk kwamen, te gronde zijn gegaan.

Oude wereldmachten

Het machtige Egyptische rijk in de tijd van de Uittocht onderdrukte de Israëlieten en ging na veel waarschuwende rampen ten onder. De wereldrijken van Assyrië en van Babylonië hebben Israël (het Tienstammenrijk in 722 v.Chr.) en Juda (in 586 v.Chr.) onderdrukt en zijn te gronde gegaan:

‘Daarom zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb…’

Jeremia 47:6

Zelfs van deze instrumenten van Gods toorn wordt verwacht dat zij barmhartig met Israël omgaan: De HERE zegt:

‘Ik ben tegen Mijn volk toornig geweest, Ik heb Mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven; gij hebt het geen barmhartigheid bewezen’

Jesaja 47:6

Wereldrijken zijn over Israël gevallen en nu dreigt de hele wereld, ook ons land, over Israël te vallen. En die val zal groot zijn! Het kan ook anders. Er waren in de oudheid ook vorsten en wereldrijken die het Joodse volk welgezind waren. Denk aan de Perzische vorst Arthasastha (Artaxerxes) die in 458 v.Chr. aan Ezra toestemming gaf om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Of aan Kores (Cyrus II) die de deur opende voor de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Ook koning Darius speelde een positieve rol in de tijd van Nehemia. In de loop van de geschiedenis hebben veel volken en hun vorsten de waarheid ondervonden van: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken’ (Genenis 12:3 en Numeri 24:9).

De moderne tijd

We zien in onze tijd een onrustbarend toenemen van het antisemitisme. Tegelijk is de ‘Verenigde Volken’ (VN) tot een anti-Israëlgroep verworden. De wereld vervloekt Israël en daarom gaat er een vloek over de wereld. De waarschuwende oordelen van God jagen over de wereld. Het is hier water en daar een oorlog, hier de vloek van toenemende immoraliteit en geweld en daar natuurrampen. In het begin van de twintigste eeuw was Engeland de grote wereldmacht. Twee november 1917 gaf het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken de zogenaamde Balfourverklaring uit. Het Joodse volk kreeg recht op een nationaal tehuis in het Beloofde Land, dat toen Palestina heette. Dat was een goede, bijbelse zaak. Maar zo’n 10 jaar later ging Engeland de Joodse immigratie beknotten en zelfs tegenwerken. Engeland maakte een duidelijke keus voor de Arabieren. Langzaamaan maar zeker verloor Engeland de wereldmacht en in 1956 seinde de Britse premier naar de president van de V.S.: ‘Over to you’.

Tot voor kort was de V.S. de wereldmacht, die Israël de hand boven het hoofd hield. De V.S. heeft een hoofdrol gespeeld bij de bevrijding van de Ethiopische Joden in 1991. In die tijd woedde er een burgeroorlog in dat land. De Ethiopische Joden zaten in Addis Ababa klem tussen de strijdende partijen. De Heer gebruikte president Bush Sr. om de burgeroorlog een weekend te stoppen, zodat de 15.000 Falasha’s konden ontsnappen. De profeet zegt in dit verband: ‘de HERE zal wederom Zijn hand opheffen om los te kopen de rest van Zijn volk… in Ethiopie’. De loskoopsom bedroeg US$ 35 miljoen! Ook bij de bevrijding van de Syrische Joden speelde de V.S. een grote rol.

Een derde voorbeeld is Rusland. Vele jaren weigerde deze grootmacht de Russische Joden te laten gaan. Toen sprak God Zijn machtswoord: ‘Ik zeg tot het Noorden: Geef!’ (Jesaja 43:6). Dus viel in 1989 de Berlijnse muur en kort daarop stortte het Russische wereldrijk in. Daarna zijn er meer dan een miljoen Joden uit Rusland naar Israël gegaan. Op dit moment valt zo goed als heel de wereld over Israël. De V.N. en het Internationale Strafhof veroordeelden Israël. De E.U. helt steeds meer over naar de Arabieren en naar de terroristen van Arafat. Deze keus houdt automatisch een keuze tegen Israël in. Nu de V.S. Israël loslaat, door een Palestijnse staat in Judea en Samaria erdoor te drukken, ontstaat er een situatie die snel kan uitlopen op de in de Bijbel voorzegde oordeelstijden. Gods waarschuwingen gaan nu al over de wereld, ook over de V.S.

De afloop

Het profetische Woord is duidelijk over de afloop en het uiteindelijke doel van de ontwikkelingen die nu in volle gang zijn. Ten slotte zullen ‘alle volken (een V.N.leger?) ten strijde trekken tegen Jeruzalem’ (Zacharia 14:1-7 en Zacharia 12:1-3; Jesaja 29:1-8). De HERE Zelf zal, in de Persoon van de Messias ingrijpen. Gods oordeel zal komen over allen die nu zo bezig zijn het Beloofde Land (aan Israël!) te verdelen (zie Joël 3:1-3). Het antisemitisme zal blijken het ultieme kwaad te zijn waardoor oordelen over de wereld losbarsten. Want wie Gods volk aanraakt, raakt de oogappel van de Hoogheilige Zelf aan! (zie Zacharia 2:8). Op dit moment ondergaat Israël de barensweeën van het komende Koninkrijk. De ontwikkelingen gaan zeer snel: ‘Ik de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). Deze haast van de HERE houdt verband met het herstel van Israël. Nu komt het er voor de volken op aan. ‘Want het volk en het koninkrijk dat u niet wil dienen, zullen te gronde gaan’ (Jesaja 60:12). Het zal erop uitlopen dat de HERE Israël ‘zal stellen tot een hoofd en niet tot een staart’ (Deuteronomium 28:12). Israël zal tot een zegen worden temidden van de volken. Daarheen is de HERE op weg. De gemeente van Christus ziet al deze ontwikkelingen en weet deze profetisch te duiden. Biddend en bemoedigend en ondersteunend staat de Gemeente achter Gods volk dat op weg is naar Gods machtige doel met Israël en de volken. Als de kerk dit doet zal er, juist in deze tijd, nog een zegen overblijven.

Dit artikel is verscheen eerder in 'De Oogst' (jaar 2002)
Artikel is recent aangepast aan de actualiteit.

3 Reactie(s)

 
 
Het raakt mij altijd heel erg wat u schrijft over Israel. Een moeilijke vraag misschien: wat staat mij te doen.
vriendelijke groet en God's zegen.
Susanne
Dag Susanne,

Een hartelijk shalom.

Dank voor je goede vraag. Deze vraag houdt mij ook voortdurend bezig.

Alleen twee antwoorden uit de Bijbel:

1. Romeinen 15:27. Dat heeft Paulus over een paar gemeentes die een collecte voor "de heiligen in Jeruzalem" hebben gehouden. Hij zegt: "Zij (die gemeentes) hebben het immer goed gevonden, maar zijn het ok jegens hen verplicht, want als de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen" (Rom.15:27) Goede projecten in Israël zijn er genoeg.

2. "opdat door de u betoonde ontferming (immers god is ons genadig geweest) ook zijn thans ontferming zouden vingen" (Rom.11:31). Vriendschap, hartelijkheid, begrip tonen aan Israël en het Joodse volk, dat zo in de verdrukking en veracht wordt door de wereld.
Begin daar maar mee, en dan zal God Zlef je de weg wel verder wijzen.
Met een hartelijke groet,

Jan van barneveld
 
 
Beste Jan.
Er is momenteel een soort van twist ontstaan tussen brs en zrs die achter Israel staan in gebed en anderszins;en brs die de leer der bedelingen leren ,en nu komt het.
Zij beoordelen de anderen door te zeggen ,dat GOD helemaal niet naar ZIJN volk Israel omkijkt ,ja zelfs niet naar hen wil luisteren(gebed en).
Dit vind ik een droevige zaak,en ik mocht de betreffende brs dan ook wijzen op jouw boek ,;Israel onze oudste broeder:.
Dit wordt niet in dank afgenomen ,jammer dan toch.
Nu zijn er weer pas bekeerde brs en zrs verontrust,door deze dingen.
Zelf mocht ik jaren geleden(de jaren 60) de studies volgen van de stichting Morgenrood.
Later toen ik zelf meer inzicht mocht ontvangen ,ben ik daarmee gestopt.
Maar nu de tijd meer nabij is dan toen,is het toch zaak ,om de profeten te lezen en het nieuws over Israel te volgen.
Ben dus zo vrij geweest de brs en zrs op jou site te wijzen,ik hoop niet dat je dat erg vindt.
Misschien kun je er eens een stukje over schrijven,
Verder bidden wij jou en je dierbaren GODS rijke zegen toe bij alles wat je voor DE HEER doet.
hartelijk gegroet in de Messias JESJOUA.

Shalom. Lou Sandifort.
Beste Lou,

Bedankt voor je mail.
Kort drie opmerkingen.

1. Ik deel je verdiret over de houding van deze broeders.

2. Mijn vrienden bij het Zoeklicht hanteren ook de bedelingenleer, maar staan van harte en biddend achter Israël. Dus, denk ik, dat de broeders waarmee jij conact hebt, naar de richting van wat men noemt de ultra-bedelingenleer neigen. Die leer wordt ook door het Zoeklicht afgewezen.

3. Vaak wordt geredeneerd: Nu is de Gemeente Gods volk, en Israël niet. Straks, als de Gemeente er niet meer is dan wordt Israël weer Gods volk. Nu, de "tijd van de Gemeente" is Israël gedeeltelijk nog in ballingschap. God zegt daarover: Maar ook zelfs als zij in het land van hun ballingschap zijn, versmaad IK hen niet (dus ook hun gebed niet!!!), en heb IK geen afkeer van hen, zodat IK hen zou vernietigen en Mijn verbond met hen zou verbreken; want Ik ben de HERE hun God" (Lev.26:44 en 45). Dus ook nu is Israërl Gods verbondsvolk.

Als je meer wilt vragen en nog meer argumenten nodig hebt, kom dan gerust terug.
H.Gr.

Jan van barneveld
 
 
Beste Jan ,hartelijk dank voor je reactie.
Inmiddels heb ik van een andere br wat lectuur ontvangen van ene Hoite Slagter,dit ga ik lezen,
En ik denk ,dat ik er dan uit ben.
Wel geloof ik ,dat het voor de volgelingen van Messias Jesjoua steeds moeilijker wordt naarmate de tijd vordert.
De woorden die je mij schreef,vond ik ook terug in een boekje van tante Rebecca,een kleinzoon van haar is al 20 jaar onze schoonzoon,(eig enlijk was zij een tante van Marc zijn vader) maar hij kende haar als oma rebecca.
Mijn schoonzoon heeft nl. de ouders van zijn vader nooit gekend ,daar zij zijn omgebracht uin de kampen.
Met tante Rebecca had ik een heel goede band,en ik mis haar erg.

Nogmaals dank Jan voor alle moeite.(ik ben weer opnieuw je boek Israel onze oudste broeder aan het lezen).

Salom en De EEUWIGE ZEGENE JE.
Lou Sandifort.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven