Home Artikelen Geestelijk Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN

Het RAADSEL van de TIEN STAMMEN

De geschiedenis van Israël begint, ongeveer 39 eeuwen geleden, bij Abraham, Gods vriend (2Kronieken20:7; Jesaja 41:8; Jacobus 2:23). God zei tegen Abraham, de stamvader van Israël: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. (Genesis 15:18).

Meer dan vier eeuwen was het volk Israël in Egypte. Na de Uittocht uit Egypte en na heel wat oorlogen en andere narigheid werd David koning. Onder David en zijn zoon Salomo bereikte Israël een tijd van voorspoed en groot aanzien. Onder Salomo’s zoon, Rechabeam kwam het tot een splitsing: Een noordelijke rijk van tien van de stammen met als hoofdstad Samaria en een zuidelijke rijk, van de stammen Juda, Benjamin en een groot deel van de Levieten. In het jaar 722 v.Chr. werd Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk door de Assyriërs veroverd en de bevolking werd in ballingschap gejaagd. Bijna anderhalve eeuw later was Juda, het zuidelijk koninkrijk, aan de beurt. De beroemde koning Nebukadnessar van Babel veroverde Jeruzalem in 587 v.Chr. en ook zij gingen volgens een profetenwoord 70 jaar in ballingschap. Onder koning Cyrus van Perzië (Korus) mochten ze terug naar het Beloofde Land. Dat duurde ruim 7 eeuwen. In de jaren 70 en 135 na Chr. werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest De Joden in Israël werden de Grote Ballingschap in gejaagd. Maar nu, nu leven we in de “tijd van het herstel van Israël”. Israël is terug en komt nog steeds terug. Het land is en wordt hersteld. De staat Israël bestaat al 70 jaar.

Profetieën

Nu leven we in een tijd waarin veel profetieën zijn vervuld en op het punt staan vervuld te worden. Petrus adviseert ons dringend goed te letten op het profetische woord. Want dat ‘Woord’ schijnt als een lamp in een duistere plaats (2 Petrus 1:19). Die profetieën laten ons iets zien van Gods machtige daden in onze tijd! 
Over Efraïm zijn er een aantal interessante profetieën die mogelijk spoedig vervuld zullen worden. Wie was Efraïm? Welke profetieën worden vervuld? Waarom zijn die profetieën zo belangrijk?

Efraïm

Jozef, een van de zonen van aartsvader Jacob, werd door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht en kwam in Egypte, bij een zekere Potifar in huis. Door manipulaties en leugens van de vrouw van Potifar kwam Jozef in de gevangenis terecht. Door zijn gave als uitlegger van profetische dromen kwam hij uit de gevangenis en werd onderkoning van Egypte. Hij trouwde met Asnat, de dochter van een Egyptische priester. Ze kregen twee zonen, Manasse en Efraïm. De betekenis van de naam Efraïm is: ‘Vruchtbaar’: “God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende" (Genesis 41:52). 
De zonen van Jozef werden de stamvaders van twee stammen van Israël. Behalve dus Jozef. Er is geen stam van Jozef. Maar de twee zonen van Jozef namen zijn plaats in. Manasse was de oudste, maar Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht. Vader (opa) Jacob accepteerde dat. Vlak voor zijn sterven zegende hij Manasse en Efraïm. In die zegening plaatste Jacob Efraïm voor Manasse. In de geschiedenis van Israël en in de profetieën speelt Efraïm een belangrijke rol. Dus ook in onze tijd. Straks noemen we een paar actuele profetieën over Efraïm.

Waar is Efraïm gebleven?

In de inleiding op dit artikel hebt u gelezen dat onder de zoon van Salomo, Rechabeam, Israël opgesplitst werd in een noordelijk deel waar voornamelijk de tien stammen woonden en een zuidelijk deel waar Juda, Benjamin en een deel van de Levieten woonden. In het jaar 722 v.Chr. werd Israël (zo werd het Tienstammenrijk genoemd) onder de voet gelopen door de koning van Assur. Na een belegering van drie jaar van de hoofdstad Samaria “voerde hij Israël in ballingschap naar Assur” (Zie 2 Koningen 17:1-7). Vanuit Assur (het huidige Irak) trokken veel van die ballingen naar het huidige Afghanistan. Vanuit Afghanistan gingen veel van die verbannen Israëlieten over heel de wereld. Maar Efraïm bleef voor een groot deel en is nog steeds in Afghanistan.

Profetieën

De profeet Hosea heeft het voortdurend over het Tienstammenrijk. Hij noemt Efraïm 31 keer. Duidelijk zijn de oordeelsprofetieën (1) en de bijbehorende zonden die de oorzaak van veel ellende werden. We noemen eerst een paar van die profetieën. Daarna hoe de HERE Zich voelt (2) bij al die ellende. Ten slotte een paar prachtige beloften van herstel (3).

1. Oordeelsprofetieën
“Verdelgd wordt Samaria” (10:7). Dat is in 722 na Chr. gebeurd.
“Zij zullen in het land van de HERE niet blijven”… in Assur zullen zij het onreine eten” (9:3 en 11:5). Daarheen werden ze in ballingschap gestuurd. Uit Assur is een flinke groep naar Afghanistan vertrokken waar ze tot vandaag nog wonen.
“Efraïm vermengt zich met de volken” en “Zij zullen dolende zijn onder de volken” (7:8 en 9:17). Ook dit is gebeurd.
“Tot een woestenij zal Efraïm worden op de oordeelsdag” (5:9)
2. De HERE laat Zijn gevoelens zien
De HERE is als een Vader voor Zijn volk. Die Vader moest Zijn zoon wel straffen. Beter gezegd aan de ‘machten van een oordeel’ moet overgeven. Maar het gaat niet van harte:
“Wat zal Ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal Ik u aandoen, o Juda” (6:4).
“Hoe zou IK u prijsgeven Efraïm, u overgeven Israël? ... Ik zal Efraïm niet verder verderven” (Hos. 11:8,9).
“Is Efraïm Mij een lievelingszoon , een troetelkind, dat Ik zo vaak als Ik van hem spreek gedurig aan hem denken moet? Daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen”. (Jeremia 31:20). 
3. Het herstel
“Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord van de HERE” (11:11).
“Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Zij… zullen weer koren verbouwen…bloeien als een wijnstok, beroemd zijn  als de wijn van de Libanon” (14:6-9). 
De HERE, de God van Israël, liegt niet. Hij zal het doen en maakt Zijn woord waar. 
Ook Jeremia en Ezechiël profeteren enthousiast over het herstel van Israël en ook van Efraïm.

De weg van Efraïm

Voordat we enkele profetieën uit Jeremia 31 en Ezechiël 37 kort iets van de voorgeschiedenis van Efraïm en de negen andere stammen van Israël uit het noordelijke Tienstammenrijk. Het zuidelijke rijk was Juda met de stammen Benjamin, Juda en veel priesters en Levieten uit de stam Levi. 
Vanwege hun afgoderij en vele andere zonden konden zij niet langer in Gods land blijven. In 722 v.Chr. werd hun hoofdstad na een beleg van drie jaar door Assur (Irak) veroverd en vernietigd. Efraïm en de andere negen stammen werden in ballingschap gejaagd. Zijn kwamen in Afghanistan terecht en vandaar werden ze verstrooid over de volken. Maar in Afhanistan zitten nog veel “Efraïm” en ook andere stammen. Het dikke boek “In the footsteps of the lost ten tribes” van dr. Avigdor Shachan, die 30 jaar onderzoek heeft gedaan naar de “Tien stammen”, geeft veel en grondige informatie hierover.

De profeet Hosea, hij noemt Efraïm wel 31 keer, geeft veel informatie over de weg van Efraïm. Hier enkele profetieën die duidelijk zijn uitgekomen:

 • “Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning” (3:4)
 • “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis” (3:6)
 • “Efraïm vermengt zich met de volken” (7:3)

De profeet Hosea noemt de zonden van Efraïm en de andere negen stammen duidelijk op: Ontucht en afgoderij; moorden en bloedvergieten; leugen en bedrog brengen oordelen (o.a. ballingschap) over hen. Kort samengevat het verhaal uit de Bijbelse  geschiedenis:

 • “De koning van Assur trok door het hele land, rukte op naar Samaria, belegerde het drie jaar…De koning van Assur nam Samaria in, hij voerde Israël in ballingschap naar Assur” 2Koningen (7:1-7)

Hoop

De God van Israël is een barmhartig en genadig God.  Hij is ook een Waarmaker van Zijn woord, van de profetieën. Hij kon Efraïm niet prijsgeven (Zie Hosea 10:8). Efraïm was en is nog steeds Gods lievelingszoon (Jeremia 30:20). Hij zal ze “als een duif uit het land Assur doen komen en hen doen wonen in hun huizen” (Hosea 10:11). Er is dus hoop voor Efraïm. Maar hun ballingschap duurt nu al meer dan 28 eeuwen. 
Waar blijft Efraïm? Juda, benjamin, de Levieten en Dan uit Ethiopië zijn terug. Waar zijn de andere “verloren stammen”?

Jeremia 31 en Ezechiël 37
Het herstel van Israël wat we nu meemaken, komt herhaaldelijk voor in de profeten en in Psalmen. We beperken ons tot Jeremia 31 en Ezechiël 37. 

Jeremia 30,31 en 33 gaat over de woorden “die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft” (Jeremia 30:4). Voornamelijk gaat het over het herstel van Israël en oordelen over de volken. 
We beperken ons nu tot Efraïm. Opvallend is hoe positief de HERE over Israël over Israël en Efraïm spreekt: “Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene” (Jeremia 31:9). We noemden al dat de HERE Efraïm zijn lievelingszoon noemt. Ik citeer weer: “Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind …. daarom is Mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal Mij zeker over hem ontfermen” (Jeremia 31:20). God zal ook met Zijn eerstgeborene, Zijn lievelingszoon, met Efraïm tot zijn doel komen. Maar waar verblijft Efraïm met de andere stammen die erbij horen? Nog steeds in Asser? In Afghanistan is Efraïm gesignaleerd. Ook in Afrikaanse landen zuidelijk van Egypte zijn landen waar in bepaalde stammen Efraïm te vinden is.

Ezechiël 37
Ezechiël 37 is het bekende hoofdstuk over de opstanding van Israël in het “dal van de dorre beenderen”. De tekst legt zelf uit dat het gaat om het ”hele huis van Israël” (37:11). Die komen nu tot leven. Dat zien we gebeuren in Israël. De profetie voorziet eerst een fysieke en daarna een geestelijke opstanding.
Daarna moet Ezechiël van de HERE twee stukken hout (plankjes?) nemen. Eén voor Juda met de bijbehorende stammen. Dat proces is nu nog aan de gang. Op het andere ‘plankje’ moet hij schrijven: “hout voor Jozef, hout van Efraïm” (37:16). De HERE nam die twee plankjes en maakte die tot één volk op de ‘bergen van Israël’. Ezechiël profeteert verder: “IK neem het stuk hout van Jozef – dat aan Efraïm toebehoort – en van de stammen van Israël die daarbij horen en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zijn één zijn in Mijn hand” (37:19). Er moet dus nog veel gebeuren. Efraïm en de bijbehorende stammen moeten zichtbaar worden. Ze moeten ‘op weg gaan’ naar Sion. Ze zullen samen met Juda één staat zijn. Samen zullen ze “Westwaarts de Filistijnen op de schouder vliegen” (jesaja 11:14). Dit kan duiden op het einde van Hamas in de Strook van Gaza. Het “op de schouder vliegen” kan een luchtaanval betekenen.

Nog even naar Ezechiël 37. In de verzen 24:28 staan nog een paar opmerkelijke voorzeggingen.

 • “Mijn knecht David zal koning over hen zijn”.
 • Israël zal “naar Mijn verordeningen wandelen”.
 • De HERE zal met hen een vredesverbond sluiten
 • “Mijn heiligdom zal voor eeuwig te midden hen staan”.

Waarschijnlijk zullen vervullingen van deze profetieën in het begin van het messiaanse vredesrijk plaatsvinden.

Wat nu?

Na 28 eeuwen ballingschap hebben Efraïm en de stammen die daarbij horen hun sporen in de geschiedenis nagelaten. Dr. Avigdor Schachan heeft 30 jaar intensief die sporen gevolgd. Heel kort: Die stammen werden dus in 722 v.Chr. naar Assur verbannen. Zij trokken verder. Velen vestigden zich in Afghanistan, Kashmir tot in China en Japan. Over heel de wereld. Via Egypte kwamen ze in landen rond de Rode zee en de Golf van Aden. Er zijn Afghanen die zeggen af te stammen van Mefiboset uit de stam van Benjamin. 
Ten slotte enkele culturele gewoontes, tradities en legendes plus historische feiten die worden aangevoerd om aan te tonen dat bepaalde stammen en clans uit bijvoorbeeld Afghanistan en Kashmir inderdaad bij de “Tien verloren stammen” horen:

 • Bijbelse en Joodse namen komen bij die groepen veel voor. Bijvoorbeeld “Israël, een naam die bij Moslims zelden of nooit voorkomt.
 • Naast mondelingen tradities zijn er perkamenten met   afstamminslijsten die op hun oorsprongen van de “Tien Verloren stammen” duiden.
 • Zij rusten op de Sabbat.
 • Het systeem van wetten van de Afghanen lijkt op de Torah.
 • Velen bidden in de richting van Jeruzalem.
 • De Davidsster wordt vaak als symbool gebruikt.

Het “hout van Efraïm” bevindt zich in grote delen in Afghanistan en onder de volken. We hopen dat de HERE, de God van Israël spoedig het hout van Efraïm bij het hout van Juda voegt zodat de Messias in onze tijd komt.

Shalom

JvB

3 Reactie(s)

 
 
Straks wanneer het vredesrijk er is zal Koning Jezus gaan regeren over de 12 stammen en komen ze allemaal terug. En Jezus komt terug in Jeruzalem dat dan in oorlog is omdat de landen erom gaan strijden. Alle rotzooi word bijeen vergaderd rondom Jeruzalem zoals de bijbel ons leert. De staat Israel en het bijbelse Israel is een enorm verschil natuurlijk.
 
 
Hartelijke dank,Wat komt er weer veel aan het licht,
in deze tijd, Gods zegen.
 
 
Erev Tov,

Beste mensen wat gebeuren er op dit ogenblik toch mooie dingen die in de bijbel al waren geprofeteerd.
Dat GOD al zijn stammen zal terug roepen naar het Beloofde land,
Als we kijken dan zien we dat het inderdaad de JODEN (JUDAH) zijn die weer als eerste terug keren,en kijk ook naar de Ethiopische Joden (ook afstammelingen van JUDAH) Zijn weer terug in hun thuis land.
Waar de rest van de stammen zijn staat heel duidelijk in de bijbel hoe en of wat ze herkenbaar zullen zijn,Iedere stam kreeg zo zijn zegeningen over hun herkenbaarheid.
Wat ik ook heel erg merk dat heel veel mensen denken dat alle Israëlieten Joden zijn maar dat is niet waar dat zijn namelijk echt alleen de afstammelingen van de stam van JUDAH,
Dus kortom, de nakomelingen van de rest van de stammen zijn geen Joden.
En al de stammen te samen heet Israël,Daarom Kreeg Jakob ook van GOD een andere naam (ISRAËL)


Waar de rest van de stammen
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven