Home Artikelen Geestelijk Convergerende lijnen van Gods trouw

Convergerende lijnen van Gods trouw

Studieboek met op de achtergrond de Westelijke Muur (Klaagmuur) van het Tempelcomplex. Klik voor ware grootte
Studieboek met op de achtergrond de Westelijke Muur (Klaagmuur) van het Tempelcomplex.

Heel wat hoekstenen

Het is van groot belang dat onze sympathie voor Israël een stevig bijbels fundament heeft. Onze houding tegenover het Joodse volk, het land Israël en de staat Israël moeten op Gods Woord gefundeerd zijn.

verdrevenen verzamelt stod boven Zijn

Veel Christenen in het Duitsland van vóór de Tweede Wereldoorlog kenden Gods Woord betreffende Israël niet en zij werden meegesleept door de leugens van de nazi-propaganda. Terwijl de HERE juist de Kerk heeft geroepen om mee te werken het kwaad te weerhouden. De gelovigen uit de Middeleeuwen wisten zo goed als niets van de Bijbel en werden een makkelijk prooi voor het kerkelijke anti-Joodse venijn. De meeste grote reformatoren waren te druk met het zich ontworstelen aan allerlei Roomse dwalingen en soms helaas ook te druk met onderlinge ruzies. Zij zagen weinig of niets van Gods grote plan met Zijn uitverkoren volk Israël.

In onze tijd voltooit de HERE Zijn plan met Israël en zet de leugenpropaganda tegen Israël bijna de hele wereld tegen Israël op. Antisemitisme neemt, juist in Europa, onrustbarende vormen aan. Als u in uw kerk, gespreksgroep of tegen uw vrienden probeert iets goeds over Israël te zeggen, dan hoort u al gauw: ‘Ja maar die Joden doen precies hetzelfde’. Of: ‘Waar twee kijven…’. Steeds vaker hoort of leest u opmerkingen die zelfs anti-semitisch overkomen. Dikwijls krijgt u (een anti-Israël) wind van voren. Het is hard nodig dat onze visie op Israël en de Gemeente duidelijk en ook Bijbels onderbouwd is. Gelukkig is er nu veel meer ‘zicht op Israël’ dan in vorige eeuwen; zelfs meer dan enkele tientallen jaren geleden. Maar Gods handelen met Israël gaat verder. Ons inzicht moet daarmee gelijk oplopen. Het bijbelse fundament voor de visie op Israël heeft verschillende hoekstenen, waarop voortgebouwd kan worden. In onze tijd zien we hoe de HERE ‘Jeruzalem bouwt en Israël’s verdrevenen verzamelt’ (Psalm 147:2). We zien hoe verschillende lijnen van Gods trouw aan Zijn volk in een versnellend tempo convergeren (naar elkaar toelopen). Die lijnen lopen uit op de grote dag van de komst van de Messias en van Zijn koninkrijk. Immers Paulus zegt ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). We zullen nu een paar van die ‘hoekstenen van onze visie op Israël’ of ‘lijnen van Gods trouw’

 1. De verbonden

  Paulus zegt van ‘zijn verwanten naar het vlees’ (dus Joden die niet in Jezus als Messias geloofden): ‘hunner is… de verbonden…’ (Romeinen 9:4). Let op de tegenwoordige tijd, niet ‘was’, maar ‘is’. Let ook op het meervoud: ‘de verbonden’. Dus niet alleen het Oude Verbond, maar ook het Nieuwe Verbond.

  In de eerste plaats is daar het zogenaamde Abrahamverbond. Dit verbond houdt de landbelofte in. Het is het verbond met ‘Abraham, Zijn vriend’: ‘U zal Ik het land Kanaän geven, als het u toegemeten erfdeel’ (Psalm 105:11 en nog meer dan 40 andere schriftplaatsen). De strijd om het land (Judea en Samaria, de ‘bergen van Israël’) is hevig en kan elk moment uitlopen op een regionale oorlog of zelfs op één van de in de Bijbel voorzegde eindtijdoorlogen. De HERE houdt Zijn Woord zoals Hij dat aan Abraham toezegde: ‘het hele land dat gij ziet zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven’ (Genesis 13:15).

  Dan is er het zogenaamde Sinaï-verbond. De belofte van een ‘nieuw verbond’, het geestelijk herstel van Israël. ‘Zie er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen… Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn’ (Hebreeën 8:8,10). Let erop, weer staat er dat de verbonden (meervoud) voor Israël en Juda zijn. We zien in de plotselinge, onverwachtse en enorme groei van de messiaans-Joodse beweging een begin van de geestelijke verlossing van Israël.

  Verder is er het zogenaamde David-verbond. In onze tijd zien we de hand van de HERE in de geschiedenis omdat Hij ‘de vervallen hut van David weer opbouwt’ (Handelingen 15:16). Deze hoeksteen van de verbonden met Israël is eeuwen geleden door de HERE gelegd en nu bouwt Hij daarop voort.
 2. De lijn van de uitverkiezing

  Israël is één van Gods knechten. Want de profeet zegt: ‘Maar gij, Israël, Mijn knecht, Jakob, die Ik uitverkoren heb, nakroost van Mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken…’ (Jesaja 41:8,9). God kiest geen andere knecht, dat is Zijn eer te na. De HERE vergist Zich immers nooit. Daarom zegt Paulus: ‘Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Romeinen 11:29). De HERE zal met Zijn knecht Israël tot Zijn doel komen. De Grote Knecht van de HERE is de Here Jezus Messias. Hij is ook de ‘Koning der Joden’. Door deze Koning en Zijn volk zal de Here God ook met de wereld tot Zijn doel komen. Daar is de Hoogheilige nu mee bezig! Wat zijn dan de taken van deze ‘knecht van de HERE’? In de eerste plaats het voortbrengen van de Verlosser, de Messias. Zeker, dat is al gebeurd. Ruim 2000 jaar geleden. Maar Paulus zegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). De Heer is heengegaan als ‘Koning van de Joden’ (dat stond boven Zijn kruis) en Hij komt terug als Koning van Israël.
 3. Het profetische woord

  In de tijd van de Here Jezus zijn veel profetieën vervuld. De evangelieschrijvers en de apostelen ‘herkenden’ Hem als Messias door het profetische woord. Profetie na profetie werd vervuld. Nu, in deze tijd, herkennen we Gods handelen op dezelfde wijze als de apostelen dat deden, namelijk aan de hand van het profetische Woord. Profetieën over het verwoeste land Israël en het herstel van dat land zijn letterlijk vervuld. Profetieën over de verstrooiing van het Joodse volk onder alle volken en profetieën over de terug- keer zijn en worden letterlijk vervuld. Ten slotte zal er nog een compleet geestelijk herstel van Israël komen. Petrus adviseert ons dan ook om goed op de profetieën en de vervulling ervan te letten. Want het is ‘als een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (zie 2 Petrus 1:19). Die lamp hebben we in deze duistere tijden hard nodig.
 4. Toenemende rampen en oordelen

  We leven in de tijd van het herstel van Israël. Via een overgangstijd, een turbulente periode vol rampen en oorlogen, gaat de ‘tijd van het herstel van Israël’ over in de zogenaamde eindtijd. De Here Jezus spreekt in Zijn ‘rede over de laatste dingen’ ook over die overgangstijd. Hij voorzegt dat in die periode oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestziekten en tekenen aan de hemel zullen plaatsvinden. Maar die overgangstijd is pas ‘het begin van de weeën’ (Matteüs 24:8). De echte weeën, die vreselijke eindtijd, komen daarna. We zien de weeën in een snel tempo toenemen. Ook deze lijn van het profetische woord convergeert naar de eindtijd en naar het komende koninkrijk van de Here Jezus.
 5. Toenemende goddeloosheid

  Johannes moest, wat hij van de ‘eindtijd’ zag, opschrijven in een boek. Dat boek kennen wij als ‘Openbaring’. Zelfs de vreselijke oordelen van de ‘eindtijd’, die Johannes voorzien heeft, moeten we zien als een laatste poging van de HERE om de mensen tot inzicht en bekering te brengen. Immers we lezen over hen: ‘zij bekeerden zich toch niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen’ (Openbaring 9:21). De eindtijd is ook de tijd van het gruwelijke, totalitaire regiem van Gods tegenstander, de antichrist. Vlak voor die ‘eindtijd’ zal er een tijd zijn ‘dat het oordeel begint bij het huis van God; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie van God?’ (1 Petrus 4:17). De contouren van de komende wereldregering worden zichtbaar. We gaan snel naar een gecontroleerde samenleving. Goddeloosheid neemt toe en de afval van de kerken is nog steeds niet tot staan gekomen. Ook deze lijn convergeert snel naar de ‘eindtijd’. We zien ook nu dat het kwaad zich richt tegen Israël en het Joodse volk.

Audio

Luister ook naar het Onderwijsseminar in de VEG; avond drie, deel twee.

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven