Home Artikelen Geestelijk Een Geestelijke strijd

Een Geestelijke strijd

De berg Sinaï Klik voor ware grootte
De berg Sinaï

Het komen van de Messias

Overal gonst het goede gerucht: ‘De Heer komt spoedig!’. De ‘dag en het uur’ van Zijn komst weten we niet (zie Matteüs 24:36 en Matteüs 25:13). Wel weten we dat de periode vóór Zijn komst getekend en gemarkeerd wordt door profetische signalen, die we door heel de Bijbel heen kunnen vinden.

Het belangrijkste teken van de eindtijd en van de komst van de Here Jezus en van Zijn Koninkrijk is ‘het uitlopen van de vijgenboom’ (zie Matteüs 24:32, Marcus 13:20 en Lucas 21:29 en Lucas 30).

De vijgenboom staat in de Bijbel symbolisch voor Israël. De laatste eeuw is de ‘vijgenboom’ uitgelopen. Het Joodse volk is teruggekeerd naar het Beloofde Land. Sinds kort zijn zelfs vroege, eerste vruchten (een vijgeboom in Israël draagt driemaal per jaar vrucht), al zichtbaar. De jonge vijgjes, de messiaanse Joden, bewijzen dat de zomer, het Koninkrijk van God, nabij is. We zien voor onze ogen dat de HERE, de God van Israël, Zijn volk herstelt. Dit herstel van Israël gaat precies volgens wat voorzegd is in de profetieën van de Bijbel.Voor de komst van de Heer en Zijn Koninkrijk is het nodig dat Israël eerst hersteld wordt. Een groot aantal frappante vervullingen van profetieën zijn signalen van het feit dat ‘het Koninkrijk van God nabij is’ (Lucas 21:31).

We zien tegelijk dat de strijd om dat Koninkrijk steeds heviger wordt. Op aarde gaat deze oorlog, zoals altijd, om Gods volk, om Israël. De aanval op Israël is op veel fronten ingezet: De oorlog om het land met de Palestijnen, de strijd om Jeruzalem, de politieke strijd in de VN, van de EU en vooral met de Arabische landen. Iets van de geestelijke strijd die gaande is zien we bijna dagelijks om ons heen: Bijna de hele wereld wordt vergiftigd door anti-Israël en anti-Joodse propaganda. De laatste maanden is de spanning rond Israël bijzonder hoog opgevoerd. Elk moment kan het tot een enorme uitbarsting komen. Al die fronten in en rondom Israël maken deel uit van een geestelijke strijd die vanuit de hemelse gewesten wordt gevoerd.

Wij, gelovigen-uit-de-volken, hebben een belangrijk aandeel in deze oorlog om het komende Koninkrijk. We mogen ons beslist niet beperken tot de rol van ‘geïnteresseerde toeschouwers’ van de ontwikkelingen in Gods handelen met Israël en met de wereld. Van ons wordt verwacht dat wij ‘onze wapenrustig aandoen’ en meestrijden met de machtige wapens die de HERE ons heeft gegeven. Die wapens zijn: Gebed en het Woord van God. In deze oorlog is de inzet van iedere strijder belangrijk.

Altijd oorlog

De strijd om Israël heeft altijd een geestelijke component gehad. Denk maar eens aan de uittocht uit Egypte. De HERE bevrijdde Zijn volk uit de slavernij en wilde Israël een machtige openbaring van Zijn Woord geven op de Sinaï. Op het eerste gezicht waren het Farao en de Egyptenaren, die het volk Israël wilde tegenhouden en zelfs vernietigen. Maar achter Farao stonden geestelijke machten. Dat waren machtige afgoden, de goden van Egypte, die Gods plannen wilden dwarsbomen. Daarom heeft de HERE ‘aan alle goden van Egypte gerichten gedaan’ (Exodus 12:12 en Numeri 33:4). Daarna waren het de Amalekieten, de aartsvijanden van Israël, die Israël van het plan van God wilden afhouden. Zij vielen het volk aan en Mozes (met behulp van Aäron en Hur) was het die biddend de geestelijke kant van deze strijd streed (zie Exodus 17:8-16). Gods openbaringen en de voortgang van Zijn verlossingsplan gaan altijd met geestelijke strijd gepaard. Wat Israël betreft komt daar ook nog physieke strijd, oorlog, bij. De ‘machten en de wereldbeheersers van deze duisternis’ (zo noemt Paulus deze geestelijke machten in Efeziërs 6:1-18) geven het niet zomaar op. De strijd om Israël en om het komende Koninkrijk vindt plaats op het natuurlijke èn op het geestelijke vlak.

Die geestelijke strijd in hemelse gewesten zien we heel duidelijk bij Daniël. Daniël ontdekte dat het de tijd was voor het Joodse volk om uit de Babylonische ballingschap terug te keren. De tempel moest worden herbouwd alles moest gereed gemaakt worden voor de komst van de Messias. Daniël had gelet op de ‘tekens van zijn tijd’ en tegelijk op het Woord van God. Zo ontdekte hij dat Gods tijd was aangebroken. Hij was geen toeschouwer bij het handelen van de HERE voor Zijn volk, maar ging onmiddellijk de geestelijke strijd aan met vasten, bidden schuldbelijdenis en verootmoediging. Zo werd hem geopenbaarde welke geestelijke machten er in het spel waren. Koning Darius van de Meden was het Joodse volk welgezind. Maar er waren satanische engelvorsten die Gods openbaring en Gods plan met Israël wilden verhinderen. Machtige engelen, waaronder Michaël, de ‘engel die Israël terzijde staat’ streden tegen die satanische ‘vorst van Perzië’ en tegen de ‘vorst van Griekenland’. Het is belangrijk aandacht te geven aan het feit dat Daniël een belangrijke rol speelde in deze geestelijke strijd. Hij was het die door zijn gebeden en vasten het proces op gang bracht. De Gemeente van Christus speelt een belangrijke rol in de geestelijke strijd om Israël en het komende koninkrijk.

Visie

De oorlogen rond en in Israël zijn een echo en onderdeel van een enorme geestelijke strijd die op ook dit moment gaande is. Om dat in te zien hebben we een duidelijke visie nodig op het profetische Woord. Daniël lette op de profetieën, ontdekte bij zijn onderzoek in het Woord van God dat de zeventig jaren van de Babylonische ballingschap voorbij waren. Toen begon hij zijn gebedsstrijd.

Nog een voorbeeld van mensen met visie: Siméon en Anna leefden dichtbij het Woord van God en kregen visie op de komende Messias. Zij hoorden bij de eersten die Jezus als messias mochten herkennen.

Een derde voorbeeld: Mozes had visie op de geestelijke betekenis van de uittocht uit Egypte en stond door bidden en vasten op de bres voor Gods volk.

Onze tijd

Wat is de profetische visie op deze tijd?

Wij weten dat we leven in de tijd van het herstel van Israël en dat dit herstel heeft te maken met de komst van Jezus Messias en van Zijn Koninkrijk. Israël ondergaat nu de barensweeën van deze Komst. De taak van de Gemeente van de Here Jezus is duidelijk. Als Daniël en Mozes in hun tijd staan wij op de bres in de geestelijke strijd om Israël en om het komende koninkrijk. Wij, als Gemeente van de Here Jezus hebben de toegang tot de Troon van God. Daar pleiten wij, als Daniël en als Mozes voor Gods eigen volk. We bidden met grote vrijmoedigheid en met volharding. We bidden of de HERE de vijanden van Israël in verwarring wil brengen. We bidden en strijden tegen de geesten van het antisemitisme. We worstelen voor de Troon totdat God tot Zijn doel komt met Zijn volk. Zo werken we mee aan de Verlossing. Als we zo voor de Heer en voor Zijn volk staan laat Hij ook wegen zien om Israël dat onderweg is naar Gods doel te troosten, te steunen en te bemoedigen. Vaak wordt de weg naar die geestelijke strijd andersom afgelegd. Gelovigen zetten zich in voor Israël en leren zo het belang en de geheimen van de voorbede voor Israël kennen en ervaren. De strijd om Israël zal steeds feller worden.

Uw inzet, uw gebeden en uw steun zijn van groot belang. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons eigen volk en uiteindelijk voor de hele wereld.

Want ‘de Verlosser zal uit Sion komen’.

Dit artikel is verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)

4 Reactie(s)

 
 
allerbeste MAG IK DIT stukje in ons kerk blad zetten ? onder vermelding van uw naam
reden:zeer leerzaam voor de gemeente.
vr gr pieter van der meulen
 
 
Geachte heer van Barneveld, ik wou ook graag dit stukje in onze gemeente bode laten plaatsen! met uw goedvinden?
met hartelijke groeten Marion.
 
 
ga vanaf nu mij meer inzetten in gebed voor israel
dit is mij nu wel duidelijk na deze berichtgeving.
Beste Fokko,

Weer een strijder in de oorlog om het komende koninkrijk van Messias Yeshua!
Weet dat elk gebed belangrijk is voor de Heer.
In de eindtijd worden de 'gebeden van de heiligen' tweemaal voor de troon van God gebracht. De eerste keer vlak voordat de zegelgerichten losbreken, in openbaring 5. De tweede keer vlak voordat de vreselijke bazuingerichten uitbreken. God vindt onze gebeden belangrijk. God verwijt de profeten in een tijd van nood van Israël: "Jullie zijn niet op de bressen gaan staan en hebt geen muur opgetrokken om het huis van Israël opdat het op de dag van de HEER stand zou kunnen houden in de strijd" (Ezechiël 13:5). Onze gebeden helpen Israël stand te houden in de strijd om het land, om Jeruzalem en om het naakte bestaan.

Shalom, medestrijder!

jvb
 
 
Shalom Jan van Barneveld,

ik snap het niet zo goed. Ik dacht dat de olijfboom symbool is in de Bijbel voor Israel.
Als Yeshua onderwijst lijkt hij te waarschuwen juist voor het gevaar van de vijgenboom. Omdat deze vruchten explosief groeien en snel, en het Romeinse rijk van overheersing daarmee verbonden zijn: jagen naar het doel... niet zozeer het langzame wortelen en groeien in Gods Koninkrijk zoals gebeurd met de olijfboom. Hoewel dit idee niet zeker is, lijkt het heel aannemelijk. Kunt u hierop reageren?

Shavua tov! Chrystl
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven