Home Artikelen Geestelijk De vervangingsleer

De vervangingsleer

'geënt op de edele olijf' - Romeinen 11:16-21 Klik voor ware grootte
'geënt op de edele olijf' - Romeinen 11:16-21

Echt gebeurd

Rebecca van Gelder leeft nog in de herinnering van velen voort als 'tante Rebecca'. Zij was een intelligente, jonge Joodse vrouw. Zij kwam tot het inzicht dat Yeshua (Jezus) inderdaad de beloofde Messias was en is. Zij kwam ook tot de conclusie dat de doop van groot geestelijk belang is en zij liet zich dopen. Na afloop van de doopceremonie kwam een dame, een lid van de gemeente, Rebecca feliciteren…

'Wat fijn, Rebecca, dat je nu bij ons bent gekomen' zei de dame vriendelijk. Rebecca, niet op haar mondje gevallen, reageerde: 'Nee, jullie zijn bij ons gekomen'. Zo zitten we nu middenin de problematiek van de vervangingsleer.

Vervangingsleer

Eerst een korte weergave van de basisuitgangspunten van de vervangingsleer. In feite komt het erop neer dat ervan wordt uitgegaan dat de kerk van Christus de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen. Israël, als Gods uitverkoren volk is uitgespeeld. Men redeneert:

  • Jezus Christus kwam, naar de Schriften, als Jood onder de Joden. Maar zij hebben hem niet aangenomen. Toch was er een klein deel dat Hem wel als Messias erkende. Dit gelovige deel uit Israël wordt dan ‘het ware Israël’. Zij zijn de ‘echte Joden’, het ‘geestelijk Israël’. Als bijbels bewijs worden bijvoorbeeld Romeinen 9:6-8 en Romeinen 2:28 en Romeinen 29 aangehaald. De belofte aan Abraham sloeg in feite op Christus (Galaten 3:19) en via Hem zijn die beloften op allen die Jezus Christus aanvaarden als Verlosser overgegaan. Dus op de kerk van Christus.
  • Die gelovige Joden predikten het Evangelie ook aan de heidenen, die door het geloof samen met de gelovige Joden het ‘zaad van Abraham’ gingen vormen. Deze groep is dan het ‘geestelijk Israël’ of het ‘nieuwe Israël’ of het ‘ware Israël’ dat het ‘Israël naar het vlees’ heeft vervangen.

Men zet dan de hele Schrift en alle beloften voor Israël in het licht van deze twee stellingen, waardoor Israël geen Israël meer is, maar de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Het oude, natuurlijke Israël kan alleen nog maar meedoen in Gods heilsplan als men zich bekeert tot Jezus Christus en Hem als Messias aanvaardt. We komen nog terug op deze ongelooflijk beperkte en enge visie op de Heilige Schrift. In het vervolg lichten we deze bewering vanuit de Schrift toe.

Dwaalleer

We hebben het over de oudste dwaalleer van de kerk. Een dwaling die niet alleen de kerk, maar vooral ook het Joodse volk veel schade en leed heeft gebracht. Een valse leer, die nog steeds in veel kerken bewust als een van de uitgangspunten van hun theologie wordt gehanteerd. Ook is deze visie meestal onbewust zelfs onder Christenen, die van harte bijbelgetrouw willen zijn, nog springlevend. Waar komt deze dwaalleer, die we hierboven kort schetsten, vandaan? Er zijn heel wat definities van de vervangingsleer. We geven nog een korte definitie en lichten deze verder toe in de volgende paragrafen.

De vervangingsleer is de theologie, de visie, de leer, de bewuste of onbewuste gedachte dat de kerk van Christus de plaats van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen Kort gezegd:
De Kerk is in de plaats van Israël gekomen.

Deze visie is al vrij vroeg in de tweede eeuw van onze jaartelling ontstaan. Dr. Hans Jansen concludeerde: ‘In het centrum van de theologie van de oude kerk staat de theologische visie dat de kerk-uit-de-volken uitverkoren is om de erfenis van het verworpen Joodse volk over te nemen’. Zo werd Israël helemaal ‘weggetheologiseerd’ uit de verkondiging van de kerk. Het Joodse volk had hun Messias verworpen en was ‘dus’ door God verworpen. De kerk was het ‘geestelijk Israël’. Beloften voor Israël werden vergeestelijkt en op de kerk toegepast. Uiteraard bleven de oordeelsprofetieën voor Israël staan. Logisch dat na al die eeuwen van theologie en exegese waarin Israël geen rol speelde er nu zo weinig visie is op Gods machtige daden voor Zijn uitverkoren volk. We gaan nu na hoe de vervangingsleer is ontstaan.

Een eeuwenoude geschiedenis

In het jaar 70 werden Jeruzalem en de Tempel door de Romeinen verwoest. Zoals de Here Jezus al had voorzegd.

“En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Matteüs 24:2

In het jaar 135 werd een Joodse opstand onder leiding van Bar Kochba buitengewoon wreed door de Romeinen neergeslagen. De grote ballingschap onder alle volken was begonnen. Maar tot verbazing van de jonge kerk bleef de synagoge springlevend. De kerk zag de synagoge als een soort concurrent. Er ontstonden felle discussies. Van Joodse kant werd aangevoerd: “Niemand van Zijn volk heeft Yeshua als Messias aanvaard”. Wat niet waar was, want in Jeruzalem waren er voor het jaar 70 naar schatting tussen de 15.000 en 20.000 gelovigen (zie Handelingen 4:4 en Handelingen 21:20). Nog tot omstreeks 350 was er een Joods Christelijke kerk waar de gelovigen de Sabbat en de bijbelse feesten vierden. Een ander argument van Joodse zijde was: 'Het beloofde Koninkrijk is niet gekomen, dus Yeshua kan de Messias niet zijn'. Felle twistgesprekken, leidden tot polarisatie, waaruit helaas vaak scheldpartijen, beschuldigen en uiteindelijk een anti-Joodse theologie uit voortkwamen. Bijvoorbeeld al in het jaar 140 zei de kerkvader Justinus de Martelaar:

“Wat uw Schriften betreft, of liever gezegd, niet de uwe maar de onze...”.

St. Justin Martyr Dialogue with Trypho

They are contained in your Scriptures, or rather not yours, but ours.

Zo zien we al dat de kerk meende dat zij de rol van Israël had overgenomen!

In dezelfde tijd beweerde Tatianus, een andere kerkvader, dat de Joden waren ontzet uit hun status van Gods uitverkoren volk. De kerk had hun plaats ingenomen. Uiteraard moesten de uitleg van de Bijbel en de theologie aan deze visie worden aangepast. Zo kwam de vervangingsleer tot stand.

Dubbele schade

Vanuit de synagoge kwam er stevige tegenstand tegen de boodschap dat Yeshua (dit is de Joodse naam van Jezus) de Beloofde Messias zou zijn. Vaak kon men de Joodse argumenten niet of nauwelijks weerleggen. Scherpe polemieken ontaardden zoals reeds gezegd, vaak in scheldpartijen.
Twee voorbeelden: Johannes Chrysostomos liet zich omstreeks 386 uit zijn ‘gulden mond’ (Chrysostomos betekent ‘gulden mond’) ontvallen:

‘De synagoge is erger dan een bordeel… een tempel van demonen… een plek waar de moordenaars van Christus samenkomen.’

Chrysostom - Sermons on Jews and Judaizing Christians

… a place worse than a brothel and a drinking shop; it was a den of scoundrels, the repair of wild beasts, a temple of demons, the refuge of brigands and debauchees, and the cavern of devils, a criminal assembly of the assassins of Christ.

Een andere kerkvader, Cyprinanus, schreef een kleine 100 jaar eerder:

‘De Bijbel zegt zelf dat de Joden vervloekt zijn… de duivel is de vader van de Joden’.

St. Cyprian - A Pope like no other

"the Bible itself says the Jews are an accursed people ... the devil is the Father of the Jews."

Ruimte ontbreekt om een lange lijst van anti-judaïstische, anti-Joodse en antisemitische uitspraken te maken. Het verdrietige van deze zaken is het feit dat deze kerkvaders in veel opzichten heilige mannen van God waren en alles, zelfs hun leven, voor het Evangelie van de Here Jezus over hadden. Maar wat Israël betreft dwaalden zij wel zeer. Zij hebben de kerk op een verkeerd spoor gezet. Tot vandaag zijn veel kerken nog niet bevrijd van de smetten van deze vervangingsleer. Mede hierdoor is men blind voor het feit dat God in onze dagen land en volk van Israël herstelt en dat dit alles gebeurt als voorbereiding van de komst van de Verlosser. Met schrik zal men zien, hoe ook voor Zijn tweede komst geldt:

“De Verlosser zal uit Sion komen”

Romeinen 11:26

Voor het Joodse volk heeft de vervangingsleer veel leed veroorzaakt. Toen de kerk in de tijd van Constantijn de Grote staatsgodsdienst werd en aan de macht kwam werd deze anti-Joodse theologie in de praktijk omgezet. In de eeuwen tussen 300 en 800 kwam er een groot aantal anti-Joodse wetten. In de harten van de gelovigen werd zaad van het antisemitisme gezaaid.

Vreselijke vruchten

Antisemitische wetten die de Nazi’s in de periode 1933 – 1941 tegen de Joden uitvaardigden leken verdacht veel op deze anti-Joodse wetten. Het zaad van het antisemitisme droeg de gruwelijke vruchten in de hel van de Middeleeuwen voor de Joden en in de vorige eeuw in de Holocaust. Ook de kerk heeft grote schade geleden. Immers de geestelijke wet van Genesis 12:3 (“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken”) is ook in deze zaken van toepassing gebleken. Paulus schreef:

“Wie onrecht doet zal zijn onrecht terug ontvangen”

Kolossenzen 3:25

Jesaja waarschuwde dat de HERE onrechtmatige roof haat

“Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof”

Jesaja 61:8

Het kerkelijke anti-Judaïsme beroofde Israël van z’n identiteit als Gods volk. Nu is de kerk van het Westen zelf in een enorme identiteitscrisis terecht gekomen en loopt dus leeg. De kerk vergeestelijkte Gods beloften voor Israël om zo die beloften op zichzelf toe te kunnen passen. Nu zijn we nauwelijks in staat om het geweldige heil in Christus te bevatten, laat staan om het te vatten, het ons toe te eigenen. We hebben de sabbat in de zondag veranderd en helaas is er niet veel meer over van de rustdag. Israël werd verstrooid onder de volken, verjaagd en veracht. Nu is de kerk een verdwijnende minderheid geworden, opgesplitst in en verstrooid onder kleine groepjes. Zo is er nog veel meer schade voortgekomen door de anti-Judaïstische houding van veel kerken.

De Bijbel en de vervangingsleer

We noemden de vervangingsleer ‘een beperkte en enge visie op de Schrift’. Deze bewering zullen we nu toelichten.

Nergens in het NT komen we lezen we dat de kerk of de Gemeente van Christus in de plaats van Israël is gekomen. Nergens komen we in de Schrift de uitdrukking ‘geestelijk Israël’ tegen. Van de 79 maal dat het woord Israël in het NT wordt genoemd gaat het inderdaad over Israël en niet over de Gemeente of de Kerk. Als in het NT zo’n ingrijpende gebeurtenis plaats zou vinden dat God van ‘uitverkoren volk’ veranderende dan zou de Heilige Geest toch minstens één van die 79 keer hebben aangegrepen om aan het woordje ‘Israël’ de mededeling toe te voegen:
‘Israël, dat na Pinksteren door de Gemeente vervangen is’.
Dat staat nergens!

Nog een argument:
Tienmaal wordt in de Bijbel de HERE de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jakob genoemd. Vijfmaal in het OT en vijfmaal in het NT. Dus niet alleen in het OT, maar ook in het NT is de HERE de God van Israël.

Nog meer:
Paulus besteedt vier hoofdstukken van zijn brief aan de kerk van Rome aan Israël. En een groot deel van zijn brief aan de kerk te Epheze. Een sleuteltekst is:

“De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk”

Romeinen 11:29

God is en blijft bij Zijn keuze. Hij roept niemand anders voor de taak waar Hij Israël voor heeft bestemd. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen. Wij zijn:

“medeburgers van de heiligen” en “de heidenen zijn medeërfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus”

Efeziërs 2:19

Efeziërs 3:6

Joodse mensen die de Yeshua als Messias herkennen en erkennen zijn ‘niet bij ons gekomen’. Zoals Rebecca de Graaf haar hele leven heeft benadrukt. Wij zijn:

“geënt op de edele olijf”

Romeinen 11:16-21

Waarom die ‘blindheid’?

Het Joodse volk als geheel ziet Hem nog niet omdat:

“God hen een geest van diepe slaap heeft gegeven…tot de dag van heden”

Romeinen 11:8

Niet omdat zij zo hardnekkig zijn of omdat zij ‘Christus gekruisigd zouden hebben’. Zij zijn:

“vijanden van het Evangelie om uwentwil”

Romeinen 11:28

Dat betekent niet alleen ter wille van ons, maar ook door onze schuld. We noemden al iets van de kwalijke gevolgen van de anti-Judaïstische houding van veel oude kerkvaders. Verder zegt Paulus:

“hun val betekent rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen”

Romeinen 11:12

De conclusie is heel eenvoudig: Israël als volk kan Hem nog niet zien als de gekomen en de komende Verlosser. Niet alleen omdat God hen die ‘geest van diepe slaap’ heeft gegeven. Ook omdat God eerst het Heil voor ons gelovigen-uit-de-volken beschikbaar wilde stellen voordat Hij tot Zijn doel komt met zijn eigen, uitverkoren volk Israël. Overigens zegt de apostel Johannes iets zeer opmerkelijks:

‘Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft:Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard…’

Johannes 12:39

Waarom wordt er dan nog altijd gezeurd over ‘de ongelovige Joden’?

Het einde van de vervangingsleer

Maar nu, nu zien we hoe de HERE naar Sion terugkeert. Hij herstelt Zijn volk en komt tot Zijn doel met Israël. Wij kunnen en mogen niet aan de kant blijven staan. Hoe schudden we de restanten van de vervangingsleer van ons af? In de eerste plaats door studie. Wat leert Gods Woord ons over de plaats van Israël in Gods plan? Wat leert het profetische Woord ons over wat God momenteel met, voor en in Israël doet? Waar is onze theologie, ons prediken en ons onderwijs nog besmet met die vervangingsleer? We kunnen in de leer gaan bij onze Messiaans-Joodse broeders wat betreft de vieringen van de bijbelse feesten.

Nu, in onze tijd is God bezig met het herstel van zijn volk Israël. Profetie na profetie wordt vervuld. Het land is en wordt hersteld volgens het profetische Woord. De Joden zijn teruggekomen en komen nog steeds terug, volgens het profetische Woord. Het geestelijk hersteld van Israël is al begonnen. Ook al volgens de voorzeggingen van de Bijbel. Het is alsof God wil zeggen: ‘Waar blijven jullie nu met jullie vervangingsleer’?
Niets vervangen!! God gaat door met zijn plan. Hij heeft Israël uitverkoren en zal met dat volk tot zijn doel komen. Hij vergist Zich nooit. En die lange ballingschap dan?

Zelfs in de ballingschap was het Joodse volk nog steeds Gods volk:

“Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken; want Ik ben de HERE hun God. Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen van de volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de HERE”.

Leviticus 26:44,45

De wereld versmaadde het Joodse volk. Op dit moment veracht de wereld de staat Israël. Maar God dacht en denkt heel anders over zijn volk.

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de HERE, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven”

Jeremia 29:11

Dit geldt heel speciaal voor onze tijd. Want God zegt over zijn volk:

“Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad…’
‘Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde van de aarde, ieder die naar mijn Naam genoemd is…”

Jesaja 41:8,9

Jesaja 43:6

Een duidelijke adressering van deze laatste twee teksten uit Jesaja: Israël, Jakob en het volk dat ‘gegrepen is uit de einden van de aarde’. Dat gebeurt nu. Uit bijna alle landen van de wereld zijn de Joden terug gekomen. Israël is ook nu Gods knecht. Zij zijn Gods ‘zonen en dochters’. Het is alsof God Zelf door Zijn profetisch handelen met Israël een einde maakt aan de vervangingsleer. Andere artikelen in deze site vertellen meer over het herstel van israël in verband met bijbelse profetieën.

30 Reactie(s)

 
 
Is het handhaven van de praktijk van de 'kinderdoop' ook niet een stukje van de vervangingstheo logie? In het doopformulier staat immers de achterhaalde zinsnede dat de 'doop in plaats van de besnijdenis gekomen is'?
 
 
Mag ik, in aansluiting op mijn vorige reactie (vervangingsthe ologie binnen de kerken) de volgende nadere uitleg geven (het werd ook geplaatst op de site van Christenen voor Israel):
"Het is een droevig feit dat de protestantse kerken in Nederland in 1948, na de stichting van de staat Israel zich niet bekeerd hebben van hun opvatting dat de kerk in plaats van Israel is gekomen! We hebben toen als christenen niet de vervulling van de profetie onderkend. De wrange vruchten daarvan plukken we nu nog steeds: onzekerheid in de geloofsbeleving , onduidelijkheid over onze positie als gelovigen in Jezus de messias, en een verbondsdenken waardoor we geen raad meer weten met de oproep tot geloof en bekering. In de ene kerk wordt geleerd dat je al behouden bent als je als kind gedoopt wordt, in de andere kerk betekent de doop dat een kind geheiligd is, apart gezet door God (als een soort Israeliet tussen de moderne heidenen)en een tussenpositie wordt ingenomen door degenen die de kinderdoop als een teken en zegel zien van Gods beloften die op latere leeftijd pas vervuld kunnen worden omdat je toch uiteindelijk alleen door het geloof in de beloften van Christus kunt delen. Anderen zien de doop alleen als een inlijvings-ritueel. Zo weten we geen raad met het genadeverbond, omdat we niet willen erkennen dat het Oude Verbond een natuurlijk verbond is, waarin Abraham en zijn nageslacht begrepen zijn, zie Gen. 17 en Ps. 105. Het Nieuwe Verbond daarentegen is een geestelijk verbond, gebaseerd op het offer van Christus. Iedereen, Jood of heiden, die verzoend wil worden met God, moet het advies van Petrus maar opvolgen: "Bekeert u en laat u dopen, onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden."
Als we op deze manier door genade bij Gods volk horen, zullen we ervaren dat we onze oudste broeder, Israel, in een ander licht gaan zien. Of is de volgorde andersom - dat de juiste visie op Israel voorafgaat aan een helder zicht op wat bekering en wedergeboorte zijn?
In ieder geval hebben we als gemeente van Christus de Heilige Geest nodig om ons in alle waarheid te leiden. Laten we ons openstellen voor de werkelijke bedoeling van God met zijn gemeente uit de volken en Israel zegenen, want God zal zegenen wie Israel zegenen, en wie Israel bespot, die zal zelf vervloekt worden!"
Dag Bert,

Dank voor je reacties.
Inderdaad is de vervangingsleer een eeuwenoude en kwalijke dwaling van de kerk.

Als God Israël zou hebben vervangen dan zou Hij de kerk al eeuwen geleden overboord hebben gegooid.
Als de vervangingsleer juist zou zijn, dan zou God zichzelf hebben verloochend en geen "Trouwe God" meer zijn.

De hele Tenach en ook het zogenaamde Nieuwe Verbond spreken van Gods trouw aan zijn verbonden met Israël. ook het Nieuwe Vebond is met Israël gesloten.

Nee, bekering gaat vooraf aan de vsie op Gods uitverkoren volk Israël. Alleen wordt die visie ondergesneeuwd door de leer van de kerk en door het negeren van Israël in de prediking. Zo is er nu een sluier gekomen over de kerken en men ziet niets van Gods machtige daden in en voor Zijn volk Israël.

Shalom.
 
 
Als aanvulling op omschijvingen van romeinen 11
is voor mij het ankerpunt van mijn geloof de com-
binatie van rom.11:11en11:15 te weten:hun val is
de verwerping van Jeshua derhalve is hun verwer-
ping de verzoening der wereld en is er voor allen
die Jeshua aannemen leven uit de dood.

Shalom
Dag Christoffel,

Dank voor je reactie.

Inderdaad zijn de door jou genoemde teksten deel van de basis waardoor we het geheim van de verharding van Israël kunnen verstaan en we nog meer respect voor het Joodse volk krijgen. Ook heb je het juist dat allen die hun geloof op Yeshua vestigen 'leven uit de dood' ontvangen.
Fijn dat je even een streep gezet hebt onder deze belangrijke bijbelse waarheden.
Bedankt
 
 
Dank u wel voor deze duidelijke uitleg. Zelf denk ik er ook zo over, alleen kon ik dit niet direct in de Bijbel vinden. U heeft me erg geholpen, met name de passages uit de Bijbel; die kan ik nu ook opnoemen als wij weer eens een discussie hierover hebben in onze bijbelkring.
Gods Zegen en Shalom
Dank je, beste Rose.......
Blijfdagelijks bidden voor Israël.
De Heer zal je wijsheid geven om in te kunnen zien wat er gaande is en hoe te antwoorden op rvagen en opmerkingen. Vergeet daarbij niet het Woord te raadplegen.
H.Gr.

Jvb
 
 
Bijzonder duidelijk stuk! Dank daarvoor. Zelf zou ik nog willen toevoegen dat de vervangingsleer volkomen in strijd is met de belofte dat Jezus zal zitten op de troon van David. De engel zegt het zelf in Lukas 1:32 "Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven."

Niks geen geestelijke troon: "de troon van zijn VADER David". Jezus wordt in deze zin als aardse afstammeling van David neergezet (zie ook 2 Samuël 7:12-17) en de troon betreft dan ook de aardse troon van David, het koningshuis van Israël dus.

En als DAT zo is, worden alle profetieën over het 1000-jarig rijk opeens volkomen duidelijk.

Christus zal heersen, hier op aarde.

Ook de discipelen verwachtten NA de opstanding van Jezus nog steeds dat koninkrijk, en Jezus, hoewel hij geen direct antwoord geeft, laat duidelijk blijken dat dat onderwerp niet voor dat moment was, maar LATER uitgewerkt zou worden:

Handelingen 1:6-8 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Ik ben zelf een tijd geleden overgegaan van een Evangelische gemeente naar een vrijgemaakt gereformeerde gemeente, en merk dat deze vervangingsleer , de mensen in de mist laat lopen. Want waar is de blijde verwachting van Zijn terugkomst gebleven? Weg, door deze leer. Waar is het begrip van minstens 1/3 van de Bijbel gebleven? Weg, door deze leer.
Ik durf zelfs zover te gaan dat het leed de joden aangedaan door Hitler in de 2e wereldoorlog, mede onze verantwoordelij kheid is, vanwege deze satanische leer. Door niet in de bres te gaan staan voor het volk Israël, kon satan zijn gang gaan in zijn poging Israël te vernietigen (zodat Christus in zijn ogen niet zou kunnen terugkeren en regeren als koning en de beloftes niet uit zouden komen).

Ik hoop en bid dat mijn broeders en zusters de ogen geopend mogen worden door de Heilige Geest in deze zaak en dat wij in zachtmoedigheid hieraan bij mogen dragen. De reformatie heeft goede dingen voortgebracht, maar helaas is o.a. deze dwaalleer niet vernietigd in die tijd en houdt vele christenen gevangen in onduidelijkheid .
Beste Boele,

Mijn dank voor je duidelijke, interessante en nuttige aanvulling.
Shalom.

Jvb
 
 
Bron: Wikipedia

"In Italië weigerden de meeste legerbevelhebbe rs en politiebeambten de Joden te vervolgen. Toen men in Denemarken de kleine Joodse gemeenschap trachtte te vervolgen, werd deze beschermd en uiteindelijk naar Zweden getransporteerd . Finland, bondgenoot van Duitsland uit opportunistisch e overwegingen, weigerde Joden te vervolgen of uit te leveren. Japan beschermde de weinige Joden die op Japans of bezet grondgebied waren. Toen de Duitsers de Bulgaarse Joden sterren wilden laten dragen, ging de gehele bevolking deze trots dragen. Ook latere pogingen van de Duitsers en Bulgaarse antisemieten werden geblokkeerd" en:

Waar de Duitsers actief of passief verzet ontmoetten, mislukte de Jodenvervolging of werd deze aanzienlijk vertraagd. Waar de bevolking echter actief meewerkte, werd een zeer groot percentage van de Joden uitgeroeid. De Nederlandse ambtenaren stelden de bevolkingsregis ters aan de bezetter ter beschikking, terwijl slechts sporadisch verzet voorkwam. Voorafgaand aan de analyse van de bevolkingsregis ters door de Nazi's is door het toenmalige Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken een uitgebreid onderzoek gedaan naar de historische herkomst van Nederlandse geslachtstnamen . Familienamen van Joodse Nederlanders werden daarin in een aparte sectie opgenomen en verklaard. Van dit onderzoek is nog tijdens de bezetting een samenvatting van de hand van de onderzoekende rijksambtenaar in boekvorm gepubliceerd. Het boek zelf geeft geen duidelijk uitsluitsel over de aanleiding van het onderzoek. Rond de 75% van de Nederlandse Joden overleefde de oorlog niet, mede door het overdragen van de bevolkingsregis ters. De precieze ambtenaren van de burgerlijke stand noteerden hen zelfs als "geëmigreerd".

Het antisemitisme in het "Christelijk" avondland is mogelijk niet de enige verklaring. Ook misschien de Nederlandse volksaard?

My 2-cents!
Dag Kees,

Hartelijk dank voor je interessante en ook belangrijke reactie.

Toen ik in Bulgarije was vertelde een evangelisch leider mij het verhaal van de Bulgaarse Joden. Alleeen de 'import-joden', Joodse vluchtelingen in Bulgarije konden niet gered worden. Het verhaal over de ontsnapping van de Deense Joden is algemeen bekend. Je opmerking: "Waar de Duitsers actief of passief verzet ontmoetten werd de mislukte de Jodenvervolging of werd deze aanzienlijk vertraagd" moet mijns inziens wat genuanceerd worden. Ook in ons land was er verzet en werden er Joodse mensen geholpen en verborgen. Met gevaar voor eigen leven. De Nazi's gaven het echt niet makkelijk op en waren wreed in hun reactie tegen iedereen die het voor de Joden opnam.

Inderdaad, als het verzet massaal was, zoals in Denemarken, toen de koning te paard met een Jodenster op in het park verscheen en in Bulgarije mislukten de massale deportaties. Het erge is dat in onze tijd via het antizionisme het antisemitisme enorm toeneemt en niet alleen Israël en het Joodse volk gevaar lopen, maar de hele wereld.
Want met antisemiten loopt het meestal slecht af. Het is een kwaad dat zichzelf straft.

Nogmaals, dank voor je reactie.

Jvb

 
 
Ik geloof niet in een vervangsleer, maar helemaal niet in de Israel-theologie. De joden, waarvoor Jezus kwam, wilden niet. De heidenen wilden dolgraag. (de kruimels) God heeft zich op de pinksterdag duizenden joden verzamelt. Dat heeft hij vaker gedaan; met een klein groepje verder gaan. Hun ogen gingen open en ze gingen als een stortvloed door de wereld. Dat is geen toekomstwerk zoals de israel-mensen zeggen, dat is reeds gebeurd. Naast dat 'restje' zijn er ook heidenen bijgekomen en die samen hebben maar één overeenkomst; ze geloven in Christus. Ik zie de huidige joden als potentiële christenen, net als iedereen ter wereld. Het aanbod is voor alle mensen, geen aanziens des persoons. Maar slechts weinigen zullen Jezus aannemen.

Als je bovenstaande zegt tegen Israel-mensen dan ben je meteen een anti-semiet, of een dwaas, of dan lees ik de bijbel niet goed, of ik sluit mensen uit. Allemaal harde veroordelingen heb ik gelezen en gehoord. Dat komt mijn inziens omdat de Israel-leer berust is op emotie en nostalgie.

Israel is niet vervangen, Israel is doorgegaan.
Israel is de kerk van Jezus, altijd geweest.

Het is inmiddels een theorie geworden van enorme omvang. 9 van de 10 bijbelstudie-groepjes praten hierover. Scheuringen en ruzies ontstaan. Net als de eindtijdleer. Mensen vinden het heerlijk om te theologi-zeuren over dit soort onderwerpen. Zaken als levensheiliging , overwinning in Christus, kracht van de Heilige Geest, sterven aan het vlees etc.. komen op de tweede plaats.

Toen ik net tot geloof kwam stond ik met m`n oren te klapperen. Ik was kind van God en iemand zei me dat dat wel waar was, maar dat de joden de absolute oogappels waren (de favoriet) ik dacht; hoe kun je nou meer favoriet zijn dan een kind?
Ik heb getwijfelt en gelezen en gebeden en zag dat de pro-Israel beweging steeds meer de overhand krijgt en dat christenen die dit bestrijden vrijwel alleen komen te staan. Opzich is dit al heel vreemd. Ik zag dat discussies veelal emotioneel geladen waren. Toch heeft God me wat boekjes laten zien. En ik ben tot heel andere conclusies gekomen.
Beste Tim,

Mijn dank voor je reactie, waarin je jouw visie over de Israëlleer kort weergeeft. Jammer dat je je visie niet onderbouwt met woorden uit de heilige Schrift, maar op het feit dat je 'wat boekjes hebt gelezen'.

Ik heb je reactie een paar dagen laten liggen om niet emotioneel over te komen.

Ik geloof namelijk dat je oprecht dwaalt. Want je hebt erover nagedacht, getwijfeld en gebeden. Aan de ene kant ben heb je gelijk waar je zegt dat die discussies over Israël en de Gemeente soms erg emotioneel overkomen. De andere kant is dat jij niet overtuigend overkomt. Naast het ontbreken van bijbelse onderbouwing van je visie staan er aardig wat tegenstrijdighe den in je reactie.

Je gelooft niet in de vervangingsleer , maar je zegt wel "Ik ben Israël" en "Israël is de kerk van jezus". Wel dat zijn nu precies de uitgangspunten en de grondslag van de vervangingsleer .

Dan zeg je: "De Joden wilden niet". Maar vanuit het boek Handelingen en uit de kerkgeschiedeni s weten we dat de Eerste Gemeente in Jeruzalem tussen de 15.000 en 20.000 Joden telde. Het was het Sanhadrin, de leiding die niet wilde. Bovendien is er nu een grote messiaanse-joodse gemeente in en buiten Israël. Velen van hen zullen jouw visie niet onderschrijven. "9 van de 10 praten erover".....Is dat niet erg overdreven? Velen zijn terecht bezig met de goede en belangrijke zaken die jij noemt.
Wat mij betreft, de visie op Israël als Gods uitverkoren volk, ook nu, heeft mij dichter bij de Here Jezus Messias gebracht. Hij ging heen als Koning van de Joden en komt terug als Koning van Israël.

Tim, het voert veel te ver om die honderden teksten aan te dragen die over Israël nu gaan. Ik zou je willen vragen om even Jesaja 41:8-20 te lezen. Het stuk is gericht aan Israël dat de HERE 'geroepen heeft uit de uiteinden van de aarde', dus Israël nu. Het gaat tegen 'mannen die u bestrijden' en die 'in woede omtstoken zijn' Ook al nu! En over allerlei 'bomen in de woestijn', want nu gebeurt. De "Hand van de HERE doet dat".

H.Gr.

Jvb
 
 
-Waar in de bijbel staat dat Israel de olijfboom is?
-Waar staat dat Israel de vijgeboom is?
-Is Israel niet het 10-stammenrijk? Wat is daar nog van over?
-In hoeverre is het natuurlijke Israel (de huidige staat) nog te vergelijke met het Israel van het oude testament?
Geachte heer Oudhuis,

Dank voor uw korte vragen.
Ik zal ook kort antwoorden:
1. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een vijgenboom, een wijnstok en een olijfboom
Vijgenboom: Hosea 9:10 en drie gelijkenissen van de Here Jezus. Met behulp van een concordantie kunt u die zelf opzoeken. Mattheüs 14:32
Wijnstok: Bv, Psalm 80:8
Olijfboom: Jesaja 17:6, Jeremia 11:16, Hosea 14:7
Lees ook svp Hooglied 2:13 waarin de HERe zijn leifde voor zijn volk Israël bezingt. Ik weet wel, Hooglied heeft meerdere toepassingen. Ook voor u geldt die liefde en voor de Gemeente van de Here Jezus. De Bijbel is ook, liever allererst het Boek van God voor zijn volk Israël

2. Het woord Israël wordt én voor het tienstammenrijk én voor heel Israël gebruikt in de heilige Schrift. Neem bv. Hand. 1:6; 'Mannen van Israël' zegt Petrus in Hand. 2:22. En nog veel meer plaatsen.

3. Het woord 'natuurlijk Israël' wordt nergens in de Bijbel voor wat u noemt de 'huidige staat gebruikt. U zoekt toch bewijzen uit de Bijbel? Het zo uw vragen kracht bijzetten als u dat voor uzelf ook deed.
Uw vraag wil ik beantwoorden met een wedervraag: "is de huidige kerk nog te vergelijken met de Gemeente uit Handelingen?" Waarschijnlijk belijdt u ook dat God trouw is aan zijn kerk. Waarom dan niet aan Israël en aan zijn beloften voor Gods volk Israël?

Met een vriendelijke groet,

Jvb
 
 
Kort een reactie:

"Ik geloof namelijk dat je oprecht dwaalt. Want je hebt erover nagedacht, getwijfeld en gebeden."
Is dit tekendend voor iemand die dwaalt? Toen ik tot geloof kwam, dacht ik eerst; 'da`s onzin' toen dacht ik; 'misschien is het wel waar' en nu weet ik dat het niet waar is.

"Naast het ontbreken van bijbelse onderbouwing van je visie staan er aardig wat tegenstrijdighe den in je reactie"

Ik heb een 16 pagina`s tellend epistel waar tekst voor tekst wordt weerlegd, dat ga ik niet knippen en plakken op uw pagina. Want op elke tekst komt een tekst uwerzijds en zo zijn we beide wekenlang aan `t discus-zeuren en da`s nog zinlozer dan theologi-zeuren. Ik ga daarom op uw verzoek Jesaja 41 lezen en beperkt mij reactie uitsluitend op dat stuk.
Israël is in mijn optiek; alle waarachtige gelovigen tesamen.

"Dan zeg je: "De Joden wilden niet". Maar vanuit het boek Handelingen en uit de kerkgeschiedeni s weten we dat de Eerste Gemeente in Jeruzalem tussen de 15.000 en 20.000 Joden telde."

Als u terugleest ziet u dat ik zeg; "God heeft zich op de pinksterdag duizenden joden verzamelt"

"9 van de 10 praten erover".....Is dat niet erg overdreven?"
Nee. 99 van de 100 zou overdreven zijn.

Gods zegen!

Tim
 
 
Hallo Tim,

Ik respecteer jouw mening.

Neem echter in ogenschouw (als bioloog heb ik geleerd met iets andere ogen naar situaties te kijken) dat God niet op meerdere plaatsen op aarde tegelijk begonnen is met de mens, en slechts Adam en Eva in de Hof van Eden geplaatst heeft. Dit houdt simpelweg in dat er destijds maar één volk ontstaan is uit deze eerste mensen. Dan is het voor mij niet moeilijk om te accepteren dat God hier een speciale band mee heeft en dit volk gezegend heeft vanaf de beginselen der wereld.

Wij, die afstammen van de verstrooide volkeren, zijn gered door Jezus Christus (hoe speciaal is dat wel niet?!). Of God mij of mijn broer meer liefheeft maakt mij in zijn geheel niets uit, ik hou van mijn broer en van God.

Succes met jouw zoektocht!

Groeten,
Loyd
Beste Loyd,
Dank je voor je reactie op de mail waarin Tim zijn visie weergeeft.
Overigens, ik heb natuurkunde en wiskunde gestudeerd en heb in die vakken heel wat jaren les gegeven.
Shalom

Jvb
 
 
Tim ik ben opgegroeid in een gezin waar moeder erg voor Israel was. In mijn egoistisch tiener ogen kregen de Joden meer aandacht dan ik. Later heb ik gewerkt in het ziekenhuis in Amstelveen op de Joodse afdeling. Keurig werd ik ingewerkt door een rabbi over de regels, maar het zei mij allemaal niets.Ik heb veel gereisd en onderweg kom je veel mensen tegen. Eigenlijk vonden mijn man en ik Britten de leukste mensen om mee op te trekken, en het lijkt haast antisemitisme met Joden konden wij niet overweg. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet Jodenhaat was, maar het klikte gewoon niet dus gingen we ze uit de weg. Toen God mij duidelijk maakte dat ik een keus moest maken en ik vervolgens berouw had over al mijn zonden kwm er een liefde in mijn hart zoooo groot en je raad nooit voor wie? Ja de Joden. Later heb ik wel eens gedacht toen de Koning der Joden in mijn hart kwam kreeg ik Zijn volk lief. Vervolgens zat ik met een ander probleem ik kwam in een kerk waar de meesten hun hart aan de Heer gegeven hadden en gedoopt waren maar ..... Joden niet lief hadden en ik begrijp dat niet
Soms denk ik weleens God geeft ieder een stuk en samen worden we een prachtig boeket voor de Heer. Maar vaak bid ik ook Vader open hun verstand zodat ze zien mogen wat ik mag zien
Gods zegen
Bedankt Angela, voor je sympathieke reactie op de visie en theorie van Tim.
Jvb
 
 
Jan van Barneveld,

Stuur mij uw e-mail adres, en ik zal u een verhelderend artikel sturen.

Met vriendelijke groet,

Jan Kees Hilhorst
 
 
Angela,

Dank voor je reactie. Het zit in de mens om voorkeuren te hebben. Je noemt het zelf gelukkig al geen jodenhaat. Heel goed, want voor veel mensen geldt; als je niet idolaat van iets bent, dan haat je het. En da`s niet waar. Ik heb niets tegen joden. Zou ik ze verwerpen, dan ben ik onbijbels bezig. Ik verwerp niemand en sluit niemand uit. Ik ben er alleen tegen dat de (hedendaagse) joden op een voetstuk worden geplaatst en als een christen daar iets van zegt, dan is hij onbijbels, veroordeelt hij en zondigt hij tegen God. (dit wordt gezegd) Boekjes over Israel schieten als paddestoelen uit de grond, boekjes tegen deze theorie worden haast niet gelezen en gebannen of als dwaas verklaart.
Regel is voor mij: Jezus is de weg. Niemand komt tot God dan door Hem. Betekent dat iedereen die Jezus niet wil, God niet benaderen kan. Mochten er duizenden 'joden' tot geloof in Jezus komen? Amen! Heel graag! Maar mijn inziens geldt dit voor iedereen in de wereld en hebben joden geen voorkeur.
 
 
@Tim

"Boekjes over Israel schieten als paddestoelen uit de grond."

Bedoel je soms de Torah of het 'nieuwe testament'? Die gaan ook 'verdacht' veel over Israel namelijk. Het is daarbij ook nog eens allemaal door Israel tot u en mij gekomen.

En de Jood 'Jezus' (Yeshua)?

Die kwam voor de verloren schapen van het huis ... Israels.

De Torah, het evangelie, alles is Joods. Heb ik ook niet bedacht, maar de Allerhoogste heeft het zo gewild. U en ik mogen daar bij horen, niet om het te verplaatsen (vervangen).


U schrijft;

"Ik verwerp niemand en sluit niemand uit. "

Gelukkig is het verwerpen of uitsluiten ook niet aan u en mij.

Shalom.
 
 
RMI,

Ik bedoel met boekjes uiteraard niet het Nieuwe Testament. Waarom zegt u dat?
Israel als volk van God, Israel de staat, Israel (Jakob), Joden, Israelieten, Hebreeërs, Christenen, Heidenen worden volgens mij allemaal door elkaar gebruikt. God maakte een belofte aan de onbesneden Abraham, een Hebreeër; "met u zullen ALLE volkeren.." Door Jezus geldt die belofte ook voor mij en ben ik geënt op die belofte. Dat geldt nu voor iedereen. Eerst Jezus, dan delen in die belofte. ras, cultuur, plaats, religie, achtergrond, besnijdenis, naam, alles is vuilnis. Het gaat alleen maar om waarachtig geloof in Jezus.
 
 
TIM,

"Ik bedoel met boekjes uiteraard niet het Nieuwe Testament. Waarom zegt u dat?"

Om aan te geven dat het allemaal over/voor/door Israel gaat. De Messias Jezus weigerde het 'evangelie' zelfs uit te leggen aan onbesnedenen (een enkele uitzondering daar gelaten). U en ik werden door Hem als, onbesnedenen/niet-Joden, zelfs vergeleken met honden, zie Mattheus 15. Ofwel, eerst de Jood, dan ook de Griek.U stelt onderstaande;
ras, cultuur, plaats, religie, achtergrond, besnijdenis, naam, alles is vuilnis.

Een kort antwoord;

Man en vrouw zijn GELIJK maar niet het ZELDE. G'D heeft de man en de vrouw geschapen met ieder een unieke taak. Als een man zich als vrouw gaat gedragen wordt het een rommeltje.Als niet-Jood hoef je niet bang te zijn 'iets te kort te komen'.

Wij hadden laatst een gesprek met een orthodox Joodse kennis die tegen ons opmerkte;

'wat lopen jullie toch te 'kieren' over jullie eventueel Joodse wortels, laat dat los, er ligt een enorme belangrijke taak voor jullie gelovige heidenen in deze tijd'.

En zij heeft gelijk. Kijk maar naar het 'wereldgebeuren' ook dat spitst zich momenteel toe op ... Israel. Daarin is een belangrijke rol weg gelegd voor gelovigen uit de heidenen. Uiteindelijk zal het namelijk worden één herder één kudde.


Hartelijke groet
 
 
Tim, ik denk dat je niet goed gelezen hebt wat God tijdens mijn bekering heeft gedaan tav de Joden.
Dat heeft gemaakt dat mijn ogen open zijn gegaan voor wat God doet aan dit volk endaar ben ik enthousiast over. De vervallen hut van David is de Here aan het herstellen.
Als open doors bericht dat er een opwekking in China is, kan ik God daar voor danken en wil ik meewerken in gebed en financiele middelen. Onze God doet dan toch wonderen en dat wil ik ondersteunen.
Als ik herken dat God bezig is in Israel dan kan ik me daar over verheugen dat hun tijd is aangebroken dat God zich weer over hen ontfermd. Daar wil ik dan toch aan meehelpen het is toch Gods werk?
Staat er niet in de Romeinen als hun tijdelijke verwerping al zoveel goeds heeft gebracht wat zal hun aanname dan wel niet zijn:leven uit de doden
Daarmee verheerlijk ik geen volk. Ik lees alleen wat God wil doen omwille van Zijn Heilige Naam.
En ik ben heel blij voor het Joodse volk dat hun verlosing genaakt, dat geeft hoop voor deze wereld
 
 
'Voor jullie gelovige heidenen' Ik ben geen gelovige heiden. Ik ben een kind van God. Zou ik mezelf heiden noemen, ik zou Jezus beledigen.

Mooi dat u Mattheus 15 aanhaalt. Daar zegt Jezus tegen de Kananese vrouw; 'O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! ' Romeinen 4 zegt; 'Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers: Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat.'

De besneden status betekende niets. Het was een schaduw van het toekomstige. Het ging toen bij Abraham om geloof, toen bij Jezus om geloof en nog steeds alleen en enkel om geloof. Geloof is de werkelijke besnijdenis. Als u dan zegt; 'Jezus weigerde het 'evangelie' zelfs uit te leggen aan onbesnedenen' en werkelijke besnijdenis is iets anders dan fysieke besnijdenis. Dan is geloof de enige voorwaarde.
 
 
Hoi Angela,

"Staat er niet in de Romeinen als hun tijdelijke verwerping al zoveel goeds heeft gebracht wat zal hun aanname dan wel niet zijn:leven uit de doden "
Hun verwerping was een open deur voor de heidenen. En hun aanname op de pinksterdag en daarna (waarbij duizenden bekeerde joden de wereld ingingen) was een machtige beweging. Het is reeds gebeurd.
 
 
Heer JVB, ik heb Jesaja 41 op uw verzoek gelezen. Het stukje begint met "Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber!"

U zegt daarover: 'Het stuk is gericht aan Israël dat de HERE 'geroepen heeft uit de uiteinden van de aarde', dus Israël nu'

Als ik nu zeg dat het een ieder die gelooft nazaad van Abraham is. Waar dan ook vandaan en dat een ieder die gelooft behoort tot Gods uitverkoren volk. Geroepen uit het uiteinden van de aarde. Dan is dit stuk voor mij, voor u. Voor een ieder die gelooft in Jezus de Zoon.
Beste Tim,

Jij hebt nu eenmaal de bril van de vervangingsleer opgezet als je de Bijbel leest.

Als er Israël staat, lees jij de kerk, ofwel de gelovigen in de Here Jezus.
Als er staat "De HERE bouwt Jeruzalem" (Ps.147:2) lees je de kerk of de in jouw ogen de vromen.
Als er staat dat de HERE zegt: "Voor een doornstruik zal een cypres opschieten...." en wij zien dat
in Israël gebeuren, zul jij wel weer iets geestelijks verzinnen..... Daar valt niet tegen of zelf mee te praten.


Tim, de Heer zegene je. Alleen Gods Geest kan je ogen openen voor Gods machtige daden in deze tijd.

H.Gr.

Jvb
 
 
Heer JVB,

De term 'vervangingsleer ' zegt mij niets. Israel is niet vervangen, maar doorgegaan. De term 'vergeestelijken ' vind ik ook zeer kwalijk. Het heeft iets minderwaardigs. Terwijl juist het fysieke, aardse altijd ondergeschikt is geweest aan de geestelijke zaken. De hele bijbel is voor iedere gelovige. Niet het ene voor deze groep en het andere voor die groep. Misschien heb ik een bril, maar u ook.

Broeder Jan, ik ben misschien een 'broekie' als het gaat om dit soort dingen, maar ik geloof met heel mijn hart in Jezus. Ik zou niet graag iets geestelijks verzinnen. Ik zou het dolgraag met u eens zijn, Israel-reizen maken, Naar `t Zoeklicht gaan, duizenden bijbelstudies over de eindtijd lezen. Echt waar! Maar de vraagteken omtrent de Israel-leer wordt bij mij steeds groter.

Ik wens u en allen hier ook oprecht Gods zegen toe! Dit is mijn laatste reactie op dit gastenboek.

Tim
 
 
God zegen U allen
Bijna de gehele Bijbel gaat over Israèl, het uitverkoren volk, God´s volk.
De Gemeente is het zaad van de belofte geénd op israél en is tijdelijk Wij allen die Jezus hebben aangenomen maken deel uit van Zijn Gemeente waarvan Jezus het Hoofd is, de Gemeente is de bruid want Jezus komt zijn bruid halen.
Zolang de Gemeente zijn volheid nog niet heeft berijkt kan een ieder tot Jezus komen (ook wel de genade periode)
Verder kan ik mij geheel aansluiten bid en zegen het volk van Israel, volhard in Uw geloof in Jezus Hij is de weg de waarheid en het eeuwig leven.
Er is altijd wel iemand die vraagt wat doen wij hier op deze aarde?
Ik kan alleen maar antwoorden voor mij zelf en zeg: ik investeer in het geen wat hierna komt hier is het tijdelijk daarna eeuwig.

JVB. God zegen Jou en werk op deze site

Gr. John
Dank je, John, voor je vriendelijke reactie.

Een kleine aanvulling van mijn kant is misschien wel nuttig.

Ten diepste gaat de hele Bijbel over de Messias, de Verlosser, over de Here Jezus.
In Gods plan om de mensheid en de aarde te verlosser speelt Hij de hoofdrol.
Maar ook Israël is 'knecht van de HERE' en is door God uitverkoren om een zeer belangrijke rol te spelen.
Wat Israël nu al begint te doen.
Wat de bruid betreft, moet je even lezen Hosea 2:18 en 19. "IK zal Mij u tot bruid verwerven voor eeuwig; IK zal Mij u tot bruid verwerven door gerechtigheid en recht, door goedertierenhei d en ontferming; IK zal Mij u tot bruid verwerven door trouw; en gij zult de HERE kennen". Tegen wie spreekt God via de profeet Hosea? Juist, tegen Israël. En wij, als gemeente? Paulus leert ons dat wij "het Lichaam van Christus" zijn.
Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Beste Jan,

Ik kijk geregeld naar "Eindtijd & profetie" op Family 7 en vind het heel interessant. Profetieën over het beloofde land (herstel, diaspora, alia, Jeruzalem) lijken mij zeer van toepassing op Israël. Maar ik kan niet accepteren dat het vleselijke nageslacht van Abraham, Isaäk en Jacob zonder te geloven in Jezus als Messias tot het volk van God gerekend mag worden (niemand komt tot de Vader dan door Mij, Joh 14:7). Zij hebben inderdaad een geest van diepe slaap op hen gekregen, en het is heel jammer dat ze zo ver van de kerk zijn verwijderd. Met hun kennis van het OT zouden zij, als edele olijfboom, juist geëvangeliseerd moeten worden! Na de steniging van Stefanus werd het evangelie voor de heidenen mogelijk, maar waarom zou God daarna nog een geest van diepe slaap over Israël houden?

Deuteronomium 32:21c
Daarom zal ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is

Dit wordt ook genoemd in Romeinen 11, waar ook staat dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft (het vleselijk Israël). Maar er staat ook dat de verharding onder Israël slechts gedeeltelijk is, net zoals God slechts 7000 man deed overblijven die hun knie niet voor de Baäl hebben gebogen (vers 4), tijdens de Babylonische ballingschap. Hoe anders kan vers 26 geïnterpreteerd worden als het geestelijke Israël:

25b een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26a en aldus zal gans Israël behouden worden

Ik denk dat Johannes de Doper het nog het beste kan verwoorden in Matteüs 3:7-12:
Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kan zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.

Want Abraham werd niet uitverkoren vanwege zijn vlees, maar vanwege zijn geloof, Genesis 15:6:
En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid

Dit alles betekent niet dat we Israël als land links moeten laten liggen. In het duizendjarig rijk zal Jeruzalem per slot van rekening wel de hoofdstad van de wereld zijn. Het beloofde land moet in handen van Israël blijven, en vooral Jeruzalem. Aan de Joden werden de woorden Gods toevertrouwd (Rom 3:2), juist hen moeten we willen bekeren, juist hen zouden moeten geloven in Jezus! Waarom werd er anders een brief aan de Hebreeën geschreven? En dan met name hoofdstuk 11!

Vriendelijke groet,
Geert
 
 
Beste Jan,

Ong een week geleden heb ik al een bericht geschreven. De reactie was opgeslagen stond er. Maar nog steeds geen reactie terug. Waarom?

Gr, Geert
Dag Geert,

Even een ontvangstbevest iging.
Je zult wel begrijpen dat ik meer te doen heb.
Eerst een artikel klaar, morgen een seminar enz.
Bovendien ben ik niet in voor discussies over 'evangeliseren onder Israël'.
Mijn artikelen, elders op de site, geven voldoende antwoord op veel van je opmerkingen.
Dank voor je begrip.
De HEER zegene je.

JvB
 
 
Beste Jan,

Ik geniet van jou site. De liefde voor Israel voelt als een warm bad op de site.

Ik vraag me af hoe jij tegen de PVV aankijkt en de hetze die tegen Wilders en de PVV wordt gevoerd. Ik heb bewust op de PVV gestemd nadat ik hun verkiezingsprog ramma heb gelezen. Wilders en de PVV zijn radicaal voor Israel. Dat heb ik in geen één verkiezingsprog ramma gelezen, zelfs niet zo radicaal van zogenaamde christelijke partijen. Ik zie de PVV echt als een zegen voor Nederland en de laatste kans voor ons volk om massaa achter Israel te staan.Dag Bram,Inderdaad wordt door de tegenstanders van wilders nog meer haat gezaaid dan zij aan Wilders verwijten.

In het gedoogakkoord of het regeerakkoord staat dan ook een vriendelijke pararaaf over Israël.

Het is belangrijk als er tenminste één land is dat voor Israël opkomt tegen alle leugens en geschreeuw die over dit land en volk worden uitgestrooid.

Als de de HERE, de God van Israël zo genedig is dat ons land dat mag zijn, zou me dat heel blij en dankbaar maken.

Als alle bezoekers van onze site hier eens concreet voor gingen bidden.

Voor Verhagen, dat hij in de anti-Israël storm in de EU zijn rug recht houdt.

Voor Wilders, voor bescherming en wijsheid.

Voor Rutte, ook voor wijsheid en bescherming.

Dat ze temidden van alle beschimpingen die over hen heen zullen komen waardig en sterk zullen reageren.

Kom aan, geëerde bezoekers, aan het bidden.

Dat moeten we toch al want Paulus heeft een opdracht gegeven om voor de overheid te bidden.

Maar nu speciaal.

JvB
 
 
Dank aan meneer Barneveld.
Draagt misch niet direct bij aan dit gesprek(discuss ie)
Maar ik herinner mij een tijd geleden een middag van het zoeklicht waar ik meneer Barneveld heb horen spreken.
Geweldig duidelijk en enthousiast vond ik het alles goed onderbouwd en zelfs voor mij geen speld tussen te krijgen.
Zeker nu ik zelf in een gemeente ben gekomen waar kinderdoop word toegepast loop ik steeds vaker weer tegen onbegrip aan van naar mijn mening bijbelse standpunten.
Heel erg ondersteunend daarom om te zien dat er nog steeds mensen zijn ook op het forum die zeer bijbelvast hun mening onderbouwen tenopzichte van Israel het volk van God.
Ook ik kan hier veel uit leren.
Veel dank hiervoor.
Wetende dat God nooit los laat wat zijn hand ooit begonnen is, ook voor israel en de wereld.
 
 
Heel graag zou ik het levensverhaal van Rebecca de Graaf-van Gelder willen lezen in het boek 'Wat een leven'. Het is niet meer te verkrijgen. Ik kom zelf uit Alphen a/d Rijn waar Rebecca vandaan kwam en heb haar ook 'gekend'.

Groeten, Ellen Snel.
 
 
Beste heer van Barneveld,

Graag wil ik u vragen of de vervullingsleer /geestelijk Israël-leer ook vervangingsleer is. Mijn gezin en ik zitten sinds een jaar in een Volle Evangelie Gemeente en wij zijn er sinds kort achter gekomen dat men de vervullingsleer /geestelijk Israël-leer aanhangt. De Gemeente komt voort uit de leerstellingen van Kracht van omhoog en volgt de leer van dhr J.E. van de Brink. Het was mij al opgevallen dat de diensten op Zondag al opvallend "Israël clean" waren (dwz er komt niets over Israël of jodendom in voor). Zelfs in de liederen komt het voorgaande niet voor. Men vroeg ons ook waarom wij de aardse Israël-leer geloven. Mijn vraag aan u is, doen wij er goed aan om bij zo een Gemeente te blijven? Men verkondigd wel de gekruisigde Christus en het zijn echt vriendelijke mensen. Maar mijn gevoel zegt dat deze 'geestelijk Israël-leer' toch een vorm van dwaalleer is. Ook met de visie van de geestelijke wederkomst van de Here Jezus kan ik mij maar niet verenigen (de Here komt geestelijk terug in een wolk, welke de Gemeente is, en Israël heeft niet afgedaan maar is onderaan bij de volken gevoegd zo vertelde de voorganger toen hij bij ons thuis op bezoek was). En alle profetiën zijn reeds vervuld in Christus vertelde hij ons derhalve dan ook dat er geen meer over zijn voor Israël.

Deze mail is eigenlijk niet bestemd voor uw website of als reactie ergens op.

Vr.gr.

E

Beste E,

Je zit in een moeilijke positie. Zelf geloof je van harte in de profetieën, in de wederkomst van de Here Jezus en de komst van het 1000Jarig vrederijk, de grote trouw van onze God jegens zijn volk Israël en ook jegens ons, "Want Ik, de HEERE niet veranderd en jullie, kinderen van Jakob bent daarom niet omgekomen' (Mal.3:6, HSV). En dan elke week te horen dat Israël wel verloren is als uitverkoren volk en dat de Gemeente daarvoor in de plaats is gekomen. Kort drie dingen:
1. Een verhaal.
Jaren geleden waren we verhuisd en zochten een nieuwe, plaatselijke gemeente. De voorgangers kende mij blijkbaar. Toen hij bijna klaar was met z'n preek plakte hij er een stuk anti-Israël leer aan. Ik kreeg tranen in mijn ogen. De week daarop vroeg ik aan mijn vrouw: "Waar gaan we heen?". "Niet daar die gemeente, als jij daar zit te janken..."
2. J.E. v/d Brink en zijn leer ken ik goed. Mijn geestelijke vader, ik was nog jong, moest niets van zijn visie hebben. Hij leerde mij dat die 'geestelijk-Israël visie moeilijk te weerleggen is. Het is een gesloten systeem. Alles wordt vergeestelijkt. Dat zal je wel gemerkt hebben. Behalve natuurlijk als ze ziek zijn. dan genezing van het lichaam, het vlees, hartelijk welkom. Mijn geestelijke vader had de gewoonte niet te discussiëren maar gewoon met de bijbel te antwoorden. Zoals bv. met Romeinen 11:26: "Zo zal heel Israël zalig worden". En: "...Om Zich over hen allen te ontfermen". Die mensen van de vervullingsleer , wat een variant van de vervangingsleer is, discussiëren graag en veel. dat moeten ze wel, want ze moeten heel wat uit de Bijbel wegverklaren. Moet je niet aan meedoen.
3. Blijven of gaan? Moeilijk hoor. Aardige mensen, waarvan de meesten de Here Jezus echt liefhebben maar gevangen zijn in die dwaalleer. Het is met deze dwaalleer zoals met de meeste: Als je het van tevoren erin stopt, komt het er overal wel weer uit. Dat is geen uitlegkunde, exegese, maar inlegkunde, eisegese. Weggaan is moeilijk. Je gaat zwerven. Laat je door de Heer leiden. Bidt tijdens de bidstond voor de 'vrede van jeruzalem' of voor Israël. Dat is een Bijbelse opdracht. Wat zal er gebeuren? Vindt de leiding het goed? Of krijg je op je kop? Waarschijnlijk zullen ze je vriendelijk verzoeken het niet meer te doen of om de gemeente te verlaten.

Ik wens je veel wijsheid toe.

PS
Ik ben bezig met een boek over de vervangingsleer . Titel: Het einde van de vervangingsleer . Ik had gehoopt het boek tijdens deze zomervakantie af te maken. Helaas niet gelukt en ik vrees dat het er niet van komt.
Shalom
 
 
Bram Maljaars, Heel Israël zal behouden worden: een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vs. 26
Uitgeverij Aspekt, najaar 2014 http://www.uitgeverijaspekt.nl/pdf/aspekt_catalogus_najaar2014_lowres.pdf Zie p. 60.
isbn 9789461536167 | nur 700 13 x 21 cm | ca. 278 pagina’s Paperback | november 2014 prijs € 19,95
 
 
Beste broeder Jan,
Is de gelovige Jood, die niet in Christus gelooft behouden?
Dit houdt mij al een tijd bezig en ik kom daar niet uit.
Graag uw mening.
Hartelijke groeten,

Dirk.
Beste Dirk,

Dank voor je mail.
Een korte vraag met een korte toelichting.
Maar met een heel moeilijk onderwerp.
Ik geef je alleen enkele gedachten weer.
Trek zelf maar je conclusies.
1. We kunnen wel weten of iemand behouden is.
Want daarover is de bijbel heel duidelijk.
Je zult zelf die teksten wel kunnen noemen.
Zo niet kom dan terug.
2. We kunnen niet weten of iemand verloren is.
Want de Bijbel zegt: "Ieder die de Naam van de HERE aanroept zal behouden worden".
We weten niet wat er in de laatste seconden van iemands leven gebeurt.
We weten van mensen die in die laatste seconden hun hele leven aan zich voorbij zien gaan.
3. Inderdaad is Jezus de Enige weg naar behoud. Hij zegt IK ben de Weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wie dan ook behouden wordt het is door Jezus.
Mensen van voor Jezus, met name Joodse mensen, die onder de regels van het Eerste Verbond leefden
worden anders beoordeeld.
4. Nu is het een feit dat Jezus door God verborgen is gehouden voor Israël als volk. "God gaf hen een geest van
diepe slaap" staat in Romeinen 11. De Here Jezus sprak tot Israël in gelijkenissen, OPDAT zij ziende niet zouden zien en horende niet zouden horen". In Jesaja 6 staat dat Jesaja zo moest profeteren dat Israël het niet zou zien. Mozes had dal al voorzegd.
5. Dus Israël als volk is bewust door de Almachtige wat betreft de Identiteit van de Verlosser 'blind' gehouden en leeft dus nog onder de termen van het Oude Verbond.

Nog vragen? kom dan maar terug.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven