Home Artikelen Eindtijd Voortgaande vervullingen

Voortgaande vervullingen

... In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen... Klik voor ware grootte
... In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen...

1947-2007

Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vóór, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. Op grond van deze resolutie werd op 14 mei 1948 de moderne staat Israël een feit. Een nog steviger grond geeft de Bijbel. Toen klonk er een duidelijk profetisch signaal. Jakobus citeert de profeet Amos en zegt: ‘Daarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen’ (Handelingen 15:16).

Koning David heeft 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart van die tijd gezet. In de loop van de eeuwen is die ‘hut van David’ volkomen in verval geraakt. Zestig jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die ‘vervallen hut’. De profeet Jesaja heeft dat ook voorzegd:

'Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen'.

Jesaja 66:8

Eind november 2007, precies 60 jaar nadat de VN het Verdelingsplan aannam, was er weer een vergadering gepland. Weer in de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische dictators, als heer verklede terroristen, wereldleiders en Israël waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk een ‘Palestijnse staat’ van de grond te krijgen. Op grond die de God van Israël herhaaldelijk ‘Mijn land’ noemt. Het land dat de Almachtige onder ede aan het volk Israël heeft beloofd. Terwijl het iedere waarnemer duidelijk is dat het doel van die ‘Palestijnse staat’ is een springplank te zijn naar het einde van Israël. Afbraak van een werk dat de HERE Zelf begonnen is. Dat moet wel verkeerd aflopen. Vooral nu, juist tijdens en vlak na de vieringen van het 60j. bestaan van de moderne staat Israël, president Bush Israël bijna dwingt een Palestijnse terroristenstaat op Gods land toe te laten. Al jaren horen we bijna dagelijks echo’s van wat Psalm 83 zegt:

‘Want zie, uw vijanden tieren…zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen…wij willen de woonsteden van God in bezit nemen’

Psalm 83:3,4,13

Het getier van Gods vijanden in de Islam en vanuit bijna de hele wereld tegen Israël kunnen we dagelijks horen of lezen. In Anapolis werd de meest recente ‘listige aanslag’ tegen Israël gesmeed. Net als Hitler zijn ook nu Israël’s vijanden duidelijk: De vernietiging van Israël is hun doel. Het is allemaal zo ‘bijbels’ wat er in en rond Israël gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord. Al 60 jaar maken we in verband met Israël mee wat Psalm 33:10 zegt:

‘De HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiën’.

Psalm 33:10

Ook van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten! Behalve als die ‘raad van de volken’ overeenkomt met de ‘raad van God’. Maar de leiders van de volken volgen de ‘raad’ van hun eigen ‘goden’. Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals o.a. Gog van Rusland, Mammon van de VS en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van Israël is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel: De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.

2008-...?...

Arabische leiders, leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas, Hezbollah, Ahmadinejad en anderen hebben gedreigd dat er oorlog komt als de conferentie in Anapolis zou mislukken. Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Die oorlog is er (nog) niet gekomen. Al die spanningen, dreigingen, aanslagen en veroordelingen van Israël maken deel uit van de grote oorlog om het komende Koninkrijk van God. Momenteel concentreert die grote oorlog zich op de strijd om het hartland van Israël. Het gebied dat vroeger de kern, het hart van Israël was. Een groot deel van dat gebied noemt men: ‘de bergen van Israël’. De profeet zegt van dat gebied:

Maar gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst’ (Eze.36:8). Om Judea en Samaria, waarvan de Schrift zegt: ‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten.

Jeremia 31:5

Juist die gebieden worden door de Palestijnse bezetters opgeëist. De hele wereld steunt die bezetters. Dat moet wel verkeerd aflopen. Hamas is tot de tanden bewapend en getraind. Algemeen secretaris van de VN, Ban Ki-moon rapporteerde aan zijn ‘bazen’ dat Hezbollah weer volledig bewapend is. Voornamelijk via Syrië door Iran. Hun raketten kunnen zelfs Tel Aviv treffen. Dit alles in strijd met resolutie 1701 van de VN, die een einde maakte aan de Libanonoorlog van 2006. Israël is de enige die zich aan die resolutie heeft gehouden! Er zijn verschillende profetische indicaties die op zo’n oorlog kunnen duiden.

‘Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen’

Jesaja 11:14

Ook de profeet Obadja voorzegt zo’n treffen met omringende Arabische volken en Palestijnen:

‘Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen’

Obadja 1:17,19

Dan is er een oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven. Belangrijk is wat Israël in die oorlogsdreigingen bidt:

Overdek hun aangezicht met schande... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aarde

Psalm 83:17-19

Een nederlaag van Islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van Israël en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen. Want Zacharia profeteert:

‘IK zal de trots van de Filistijnen uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze God’

Zacharia 9:6,7

Waarschuwingen

Intussen gaan de waarschuwende oordelen over de hele wereld. Dat is al lang aan de gang. Toen Condo Rice druk doende was Israël tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid Californië in brand. Toen de VS in september 2001 tijdens een geplande vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 9/11, de zelfmoordaanslag op de Twin Towers. In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen. Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de VS, de wereld en en ook Israël de plannen doorzetten om Judea en Samaria met geweld ‘Judenrein’ te maken voor een staat voor Gods vijanden? Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God. Na de strijd om het land komen er oorlogen om Jeruzalem. En dan komt het Koninkrijk! Alles verkondigt luid en duidelijk: De Koning komt!

Gods haast

Dan breekt er een tijd van vrede en rust voor Israël aan. Dan worden de grote beloften die voor Israël nog openstaan, vervuld. Het profetische Woord zal in de tijd die aan ‘Sions heerlijkheid’ voorafgaat, in een snel tempo vervuld worden. Immers er staat geschreven:

‘IK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren.’

Jesaja 60:23

We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: ‘Zie, IK kom spoedig’ (Openbaring 22:7,12 en Openbaring 20). ‘Haastig’ vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast. Profetische gebeurtenissen zullen zich dit jaar nog in een razend tempo voltrekken.

Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van Israël en onze gebeden een grote rol. Dat is in de geschiedenis telkens weer gebeurd. Een voorbeeld: Na de uittocht uit Egypte en Gods openbaring op de berg Sinaï had Israël direct Kanaän kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn. Gods plannen werden vertraagd door ongehoorzaamheid. Onze bijdrage aan het herstel van Israël en het komende Koninkrijk ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zo’n positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. Dat geeft hoop.

Israël Actueel
December 2007

7 Reactie(s)

 
 
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, tewijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, mrt grote macht en heerlijkheid. (Lukas 21:25)
 
 
"In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans."

Dat is nogal wat om de ontruiming van Gaza te koppelen aan de orkaan Katrina! Bewijs hiervoor blijft echter achterwege. Weet ook niet of de nabestaanden van de ongeveer 1.500 mensen die door Katrina overleden daar een boodschap aan hebben. Ik vind de koppeling Gaza-Katrina erg kwalijk.

Mijn God is een God van liefde. Kan me niet voorstellen dat Hij als reactie op de ontruiming van Gaza een ramp over een land laat komen waaraan 1.500 mensen sterven. Onder die mensen overigens ook vele gelovigen. Als u die overtuiging dan toch heeft, dan zou het in mijn ogen wel evenwichtig zijn als u ook aandacht besteedde aan deze menselijke kant van deze zaak.
Beste Yuri.

Ik ben niet in een positie om de Almachtige te verdedigen.

Het enige wat ik ga doen is wat statistische gegevens doorgeven (1),
enkele zaken uit de Woorden van de Almachtige Zelf doorgeven (2)
en iets proberen een "verklaring" van wat Gods Toorn inhoudt aan te bieden (3).

1.1. 30.10.1991.
President Bush Sr. had Israël en de Palestijnen naar Madrid uitgenodigd (lees: opgeroepen). Hij maakte duidelijk dat Israël land moest geven aan Arafat en de zijnen voor vrede. Op de dag en de 31e oktober joeg de zogenaamde Perfecte Storm
over grote delen van de VS. Zelfs het huis van Bush in Maine werd zwaar beschadigd. Op de voorpagina's van de New York Times en US Today stonden de Perfecte Storm en de Madrid Conferentie zelfs naast elkaar.

1.2. 23.08.1992.
De Madrid Conferentie werd naar New York verplaatst. Israël werd onder zware druk gezet om de "land-voor-vrede' formule te aanvaarden. De orkaan Andreww joeg toen over de VS en bracht schade voor $ 30 miljard. Weer stionden Andrew en Madrid
naast elkaar op de voorpagina van de New York Times.

1.3. 01.09.1993.
De dag van de zogenaamde Oslo-Akkoorden. Onder zware druk van president Clinton schudden premier Rabin en Arafat elkaar de hand op het bordes van het Witte Huis in Washington. Binnen zeven jaar, september 2000, zou er vrede zijn en een Palestijnse staat.
Weer joeg er op die dag een orkaan over het land.

1.4. 16.01.1994.
Clinton ontmoet Assad van Syrië. Clinton zei: "Israël zal politiek zeer onpopulaire concessies moeten doen".
Antwoord: Binnen 24 uur daarna treft een zware aardbeving Californië.

1.5. Maart-april 1997.
Arafat wordt hartelijk uitgenodigd door president Clinton. De dag dat de vaders van het moderne terrorisme voet op Amerikaanse bodem zette joegen zware tornado's over de VS.

1.6.
Ik sla nu nog een tiental voorbeelden over. Voorbeelden waarbij de VS Israël onder druk zet om land voor vrede aan palestijnse
terroristen te geven en waarbij tegelijk een ramp over de VS komt.

1.7.
We komen nu op de beroemde datum die vaak 9/11 genoemd wordt. Het begin van de War on Terror. De terroristische aanslag op de Twin Towers in New York. Dus 11.09.2001. Een paar weken later onthulden belangrijks nieuwsagentscha ppen dat in de tijd van de 9/11 ramp de Amerikaanse regering had besloten een Palestijnse staat met Oost Jeruzalem als hoofdstad te erkennen. Het plan was dit mee te delen tijdens de vergandering van de VN die voor de 23e september was gepland. Die vergadering ging dus niet door en de palestijnse staat is er nog niet.

1.8.
28.04.2002 dwong de VS Israël Arafat toestemming te geven Ramallah te verlaten. Dus... een enorme serie tornado's joeg over de VS.

Als dit een keer voorkomt.... denken we "toeval". Als het met de reegelmaat van een natuurwet voorkomt zit er meer achter.

2.
De Bijbel zegt herhaaldelijk: "IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt, wie u vervloekt" . God heeft nu eenmaal Israël gesteld als een soort toetssteen voor zegen of vloek voor de volken. dat is in de hele geschiedenis waar gebleken. Wereldrijken die uit waren op de vernietiging van Israël en/of het Joodse volk zijn verdwenen. Landen en volken die goed waren voor de Joden werden gezegend. In mijn boek "Israël onze oudere broeder" worden heel wat historische voorbeelden aangehaald en beschreven.3.
Is God dan geen liefde? Moeten onschuldige mensen lijden?

Dit is een groot en diep probleem en deze vragen zijn begrijpelijk.

Niet begrijpelijk en onredelijk is dat men geneigd is God de schuld te geven.

Als de mens verkeerd gaat, dan trekt God zich terug. De Bijbel zegt het zo: "God verbergt zijn Aaangezicht".

Als ik als leraar mijn aangezicht zou verbergen, bijvoorbeeld even naar de kantine een kop koffie drinken, dan wordt het een troep in de klas. Ondanks al mijn waarschuwingen.

Als God "Zijn Aangezicht verbergt" dan krijgen de machten van het kwade, vrij spel over een land of een volk.

Als een land of een volk tegen de regels en aanwijzingen van de Schepper ingaan, dan trekt de Schepper, na een aantal waarschuwingen, Zich terug. Dan moeten wij, die het beter waten dan de Schepper in Zijn Woord, de Bijbel, heeft gezegd, het zelf maar uitzoeken. Nu heeft de God van Israël duidelijk gemaakt dat er oordelen komen over hen "die mijn land verdelen". Zijn waarschuwingen razen nu, niet alleen maar over de VS, maar over de hele wereld.

Het land van Israël, de God van Israël en het volk van Israël horen nu eenmaal onlosmakelijk bij elkaar.

 
 
Amos spreekt over de wederopbouw van „de hut van David, die vervallen is” (Am 9:11). David ontving van Jehovah de belofte dat zijn koninkrijk tot onbepaalde tijd bestendig zou zijn. In verband met de omverwerping van het koninkrijk Juda en de laatste koning ervan uit de geslachtslijn van David, namelijk Zedekia, werd Ezechiël ertoe geïnspireerd te profeteren: „Tot een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik ze maken. Ook wat deze aangaat, ze zal stellig van niemand worden totdat hij komt die het wettelijke recht heeft, en ik moet het aan hem geven” (Ez 21:27). Van die tijd af zat er geen koning uit Davids geslachtslijn meer op „Jehovah’s troon” in Jeruzalem (1Kr 29:23). Maar met Pinksteren 33? G.T. zette Petrus uiteen dat Jezus Christus uit Davids geslachtslijn kwam en dat hij het was van wie God in werkelijkheid had gezegd dat hij de blijvende Koning was. Petrus lichtte de joden die daar in Jeruzalem bijeengekomen waren, erover in dat Jehovah in hun tijd Jezus had opgewekt en hem zowel tot Heer als tot Christus had gemaakt (Han 2:29-36). Later verklaarde de discipel Jakobus dat de profetie van Amos haar vervulling vond in het bijeenbrengen van discipelen van Christus (Koninkrijkserf genamen) uit zowel de joden als de heidense natiën. —? Han 15:14-18; Ro 8:17.
Beste Albertus,

Dank voor je interessante bijdrage.

Als iemand met gegevens uit de Bijbel komt, ben ik altijd geïnteresseerd.
Ik controleer vaak de opgegeven teksten en vraag me, als de conclusie van het betoog mij niet duidelijk is of niet helder wordt vermeld, "wat wil de schrijver eigenlijk zeggen?"

Ik vermoed dat u wilt zeggen, dat de "Koninkrijkserfg enamen" de ware erfgenamen zijn. Wie dat zijn?

Dat maakt u niet duidelijk. De Kerk? De 'ware, wedergeboren gelovigen?' De Jehovagetuigen (Uw woordgebruik doet me dat vermoeden)of wie dan ook, behalve uiteraard, zoals bij de vervangingsleer hoort, het gewone Israël.

Wel, laat mij uw betoog eens verder voortzetten.

Inderdaad is Jezus de Zoon van David en is de koningslijn via Hem in de hemel voortgezet. In Psalm 89 (die gaat over Gods trouw aan David) zegt de Heilige Geest: "In de hemel bevestigt Gij uw trouw". Dat klopt ook, want onder de Titel: "Dit is Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden" is Jezus naar de hemel gegaan. Deze Koning is naar een ver land gereisd (lees Lucas 19:12) om daar het koningschap te aanvaarden en dan terug te keren. Zo zal Hij ook terugkomen als Koning van de Joden, Koning van Israël. Immers Paulus zegt van Israël: "De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk" (Rom.11:29). God zal zijn volk niet verlaten. "Want de HERE zal zijn volk niet verstoten ter wille van zijn grote Naam" (1 Sam.12:22). Gods wonderlijke handelen met en voor en in Israël zijn volk gedurende de laatste eeuw is daar een bewijs van. Om in dit "bijeenbrengen" van Israël de kerk of jehovagetuigen of welke secte ook te zien is een voorbeeld van de vervangingsleer , die verfoeilijk is in de ogen van de Eeuwige, de God van Israël.

Maar ik hoop dat u dit niet bedoelt.

Vr. Gr.

jvb
 
 
Ik heb U gesprek via Goednie3uws radio gehoord. Ik ben het hier roerend mee eens. Geweldig. Veel zegen toegewenst met Uw werk.
De nieuwbrief van Ter Horst zal ik U doormailen.Graag Uw korte reactie hierop.
M.vr.Gr.
Fam. Th. Alders.
Nieuw Vennep.
 
 
Ik heb de afgelopen weken veel geleerd over landen die Israel zegenen of vervloeken;Amer ika zet Israel onder druk en telkens komen er rampen over Amerika!!!Dit geleerde heb ik doorgegeven aan onze bijbelstudie-groep zonder JvB aan te halen;wel heb ik o.a. Genesis 12 vers 1,2,3 doorgegeven vwb Spanje en Portugal,een paar eeuwen terug en Nederland die de gevluchte portugeze Joden binnenhaalde en gezegend werd door de GOD van Jakob met de gouden eeuw!!!!!!!!

Inderdaad, Joop, je hoeft mij niet aan te halen.

Ik zou bijna zeggen, zoals jaren geleden mijn geestelijke vader zei:

“Jan, geloof mij niet, geloof het Woord”.

Shalom

Jvb


 
 
Leerzame uitzendingen 'Eindtijd en P.'
Tegelijkertijd benauwt het me ook wel eens. Ik weet watik gedaan en gedacht heb in de afgelopen ong. 60 jr ( Niet bepaald altijd 'zoals God het zou willen zien'. Eea maakt mij echter wel eens bang.Ik kan echter voor mijzelf bidden en vragen om vergeving. Maar..ik heb 3 zoons, gedoopt en Christelijk opgevoed (althans geprobeerd) Alle drie gaan niet n.d. kerk en willen feitelijk niet veel met het geloof te maken hebben, althans ze doen er niets mee. Veel van wat nu ouderen zijn,deden vroeger misschien ook wel zo. Maar de tijd doet je vaak nadenken etc. en ook vaak tot de conclusie komen, dat we 'het 'niet alleen kunnen maar God nodig hebben. Ondanks alle fouten die ik nog steeds heb, kreeg ik in ieder geval de tijd om na te denken etc. Stel...de eindtijd zou morgen komen. Ik heb dan angst over het wel en wee v. mijn kinderen die niet die (langere) tijd kregen om tot inkeer te komen. Hoe ga ik hier mee om (naast veel voor hen te bidden?) Dank.
 
 
daar wij veel bidden voor israel vroeg ik aan God voor een woord en kreeg ik zacharia 9 God laat niet met zich sollen Gods zegen
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven