Home Artikelen Geestelijk Israël en de machten

Israël en de machten

Foto door David Melvin Klik voor ware grootte
Foto door David Melvin

Een geestelijke wereld

Er gebeurt heel wat meer ‘boven onze hoofden’ dan wij beseffen. In een andere, onzichtbare werkelijkheid speelt zich veel af waar wij indirect en ook direct mee te maken hebben. Gebeurtenissen, strijd en ook tekenen die het wereldgebeuren en ook ons leven beïnvloeden. Ondanks het feit dat wij nauwelijks enig besef hebben van wat er zich in die vreemde, geestelijke wereld afspeelt, heeft de Gemeente van de Here Jezus Messias grote invloed op wat daar gaande is. Daarom is het belangrijk dat wij hier bijbels zicht op hebben.

De machthebbers in die ‘vreemde wereld’ zijn momenteel intensief en koortsachtig tegen Israël aan de gang. Voordat we dieper ingaan op deze belangrijke materie kijken we eerst naar het voorbeeld van Job. Dat kan ons veel duidelijk maken. Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust van wat er met betrekking tot zijn persoon en de rampen die hem overkwamen in die onzichtbare werkelijkheid, in een ‘hemels gewest’, plaatsvond. Job wist niet dat alles goed zou aflopen. Hij had er geen idee van dat de HERE, Satan en engelen zeer geïnteresseerd meeluisterden toen Job met zijn vrienden en met God in gesprek was. Nog minder kon hij vermoeden dat er een soort ‘weddenschap’ tussen de HERE God en Satan meespeelde in zijn lijden en zware strijd. Misschien is hem na zijn overlijden geopenbaard dat zijn lijden en zijn houding model staan voor het lijden van Israël en ook voor veel persoonlijk lijden dat ons overkomt. Job is geen incidenteel voorbeeld.

Paulus legt ons uit dat er geestelijke machten zijn, en dat ze niet alleen maar toekijken. Wij moeten zelfs “worstelen ... tegen de overheden, tegen de machten tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” - Efeziërs 6:12. Waarschijnlijk is Paulus zelf in zo’n ‘hemels gewest’, het paradijs, geweest. Hij heeft daar ‘onuitsprekelijke woorden’ gehoord - 2 Korintiërs 12:2-4. Ook heeft Paulus heel wat tegenstand en narigheid van die ‘machten’ ondervonden. Zo’n boze geest, een engel van satan, sloeg hem regelmatig - 2 Korintiërs 12:7. Satan belette hem herhaaldelijk om naar de Griekse stad Thessalonica te gaan om daar de gemeente van de Here Jezus te onderwijzen en versterken - 1 Tessalonicenzen 2:18. Hij werd door boze geesten tegengewerkt. Op Cyprus door een tovenaar Elymas (Handelingen 13:5-12) en in een stad in Macedonië, Filippi, door een waarzeggende geest - Handelingen 16:16-18. Paulus was geen onbekende in dat duistere rijk, want “zijn (van satan) gedachten zijn ons niet onbekend” - 2 Korintiërs 2:11.

Wat er gebeurt in het vanuit die ‘hemelse gewesten’ ligt ver buiten het gezichtsveld van veel gelovigen. Begrijpelijk, want het is ook een gevaarlijk terrein.

Er waren zeven zonen van een Joodse overpriester, die zich onbeschermd met een van die ‘boze geesten uit de hemelse gewesten’ bemoeiden en een stevig pak slaag opliepen - Handelingen 19:13-20. Toch hebben we ermee te maken en zal de Gemeente van de Here Jezus in de nabije toekomst steeds meer met die machten te maken krijgen. We kunnen wel zeggen: ‘Daar laat ik me niet mee in’, maar zij bemoeien zich met ons. In onze tijd wordt het wereldgebeuren zeer intensief door die ‘wereldbeheersers’ en door ‘boze geesten in de hemelse gewesten’ beïnvloed. Vooral die ‘wereldbeheersers’ hebben het momenteel speciaal op Israël gemunt. Waarom Israël? Wie zijn die ‘wereldbeheersers’? Wat hebben zij op het oog? Komen zij ook verder in de Bijbel voor? Wat kunnen wij eraan doen? Kan het zijn dat, die ‘wereldbeheersers’ weten, beter weten dan bijvoorbeeld de kerk van Christus, dat de Bevrijder, de Messias op het punt staat te komen? We komen op die vragen terug.

Machtige wapens

De Here Jezus bestreed die machten uit de hemelse gewesten met gezag en kracht. Vaak lezen we dat Hij onreine geesten uitwierp. Hij “genas allen die door de duivel overweldigd waren” - Handelingen 10:38. We hebben dus een Medestander, een Vriend, die al die machten de Baas is. Deze Vriend heeft ons ook een beschermende wapenrusting (Efeziërs 6:13-17) en drie machtige wapens in de confrontaties met die vijanden gegeven. Het boekje ‘Geestelijke strijd’ van Derek Prince beschrijft de ‘wapens van Epheze 6’ helder, bijbels en praktisch. Hier noemen we alleen de wapens. Het eerste wapen is het Woord van God. Dat wordt het ‘zwaard van de Geest’ genoemd. Dus de Bijbel is het aanvalswapen dat de Heilige Geest gebruikt. Het tweede wapen is een eerbiedig, maar vastberaden gebruik van de Naam van Jezus van Nazareth, de Zoon van God. In die Naam is bescherming, ontzagwekkend gezag en oneindige kracht. De apostelen handelden met groot gezag in de Naam van Jezus. Machten uit die ‘onzienlijke wereld’ onderwierpen zich in Jezus’ Naam aan hen. Gebonden mensen werden bevrijd. De Here Jezus gebruikte het wapen van het Woord in de strijd tegen de Tegenstander, Satan. Met een tekst uit de Psalmen en twee teksten uit Deuteronomium weerde Hij de geslepen aanvallen van Satan af - Matteüs 4:1-11. Het zwaard van de Geest heeft grote kracht omdat het de woorden van de Almachtige draagt en toepast. Het derde wapen is volhardend gebed.

Modellen

In het bijbelboek ‘Openbaring’ krijgt Johannes verschillende keren te zien wat zich in de hemel afspeelt. Ook Mozes, David, Jesaja, Ezechiël, Daniël en Zacharia hebben een glimp van de hemelse werkelijkheid opgevangen en aan ons doorgegeven in de Bijbel. Allen waren zeer diep onder de indruk van de hemelse heerlijkheid en van de majesteit van de HERE en van Jezus Messias. Opvallend is dat veel aardse voorwerpen, gebouwen en ceremonies model blijken te zijn van een realiteit in de hemel. Er was een ‘hof van Eden’, een paradijs, op aarde en er is een ‘Hof van God’, een Eden, in de hemel (Ezechiël 28:13). Er is een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem (Hebreeën 12:22 en Openbaring 21). De tabernakel was gemaakt naar een model dat Mozes op de berg Sinaï van God had gekregen (Exodus 25:8,40 en Hebreeën 8:5). De Tempel werd door Salomo gebouwd volgens het model dat hij van zijn vader David had ontvangen. David had het model van de HERE gekregen en was “onderricht over de hele uitvoering van het ontwerp” - 1 Kronieken 28:11,12,19. Er is een ark in de hemel en er was er een op aarde - Openbaring 11:19. Er wordt gesproken over een ‘berg Sion in de hemel’ en er is een berg Sion op aarde - Hebreeën 12:22. Er is strijd in de hemelse gewesten en parallel daaraan strijd op aarde. Om de oorlog van de ‘wereldbeheersers van deze duisternis’ tegen Israël beter te begrijpen, nu iets over het ‘model’ van Israël in de hemel. Het woord ‘model’ staat tussen aanhalingstekens omdat het hier om een teken in de hemel gaat. Belangrijk is bij het volgende voortdurend twee dingen voor ogen te houden: Het gaat om tekenen en om gebeurtenissen die in de hemel plaatsvinden.

Een prachtige vrouw

In Openbaring 12 worden twee ‘tekenen’ beschreven. Het eerste wordt ‘een groot teken’ genoemd en het tweede ‘een ander teken’. Het ‘grote teken’ is een hoogzwangere vrouw, die oogverblindend straalt als de zon. De maan is onder haar voeten en 12 sterren zijn op haar hoofd. Deze vrouw stelt Israël voor. Het ‘andere teken’ is een draak. Dus Satan, Lucifer, de ‘overste van deze wereld’, de slang, wiens tegenbeeld op aarde de antichrist, de ‘zoon van het verderf’ is. De vrouw is zwanger van “een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf”. Dit is een duidelijke verwijzing naar Psalm 2, waarin het optreden van de messiaanse Koning wordt voorzegd. Wie is die Koning? De Zoon, waarvan Psalm 2:12 zegt: “Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne”. De Messias is uit Israël voortgekomen. Dat is één van de belangrijkste taken van Israël: Het voortbrengen van de Messias. Die taak is nog niet af. Want Paulus zegt: ”de Verlosser zal uit Sion komen” - Romeinen 11:26.

De hele contekst van dit hemelteken uit Openbaring 12 duidt op Israël. De ark van het verbond in de hemel wordt weer zichtbaar - Openbaring 11:19. Dus God pakt zijn verbonden met Israël weer op. Bijvoorbeeld zijn verbond met David. Het koningsverbond. Dat betekent aandacht voor de troon van David, die als de zon voor Hem is - Psalm 89:36. Opvallend is dat de vrouw ‘straalt als de zon’. Het gaat in dit hemelteken om de ‘geboorte-in-de-hemel’ van de Koning-Messias, de Bevrijder.

Nu het tweede teken. Hij wordt hier ‘de draak’ genoemd. Een gruwelijk, angstaanjagend wezen. In Ezechiël 28 krijgen we een ander beeld van die ‘draak’. Hij wordt getekend als een machtige en schitterende engel, die een vooraanstaande positie als ‘beschuttende cherub’ op de ‘berg der goden’ vervulde. Deze engel kwam in opstand tegen God. Hij wilde zich zelfs ‘aan de Allerhoogste gelijk stellen’ - Jesaja 14:14, dus als God zijn. Hij staat voor de vrouw en wil het Kind verslinden. Hier wordt de oorsprong en het begin van alle antisemitisme en antizionisme onthuld. Opstand tegen de Almachtige en verzet tegen zijn plan om de wereld te verlossen. Een verlossing waarbij ‘de vrouw’, Israël, ingeschakeld wordt. In de hemel wordt de Zoon naar het hoogste ‘hemelse gewest’, naar de troon van God gebracht. Op aarde vervolgt de draak de vrouw. Deze vervolgingen van het Joodse volk duren nu al zo’n 3.500 jaar. Sinds de ‘geboorte’ van Israël, tijdens de Uittocht uit Egypte. In de eindtijd, als de draak uit de hemel gejaagd is, zal ‘de vrouw’, Israël, gedurende 1260 dagen (3,5 jaar) in de woestijn door God worden beschermd. Het teken van de draak onthult ook de oorsprong van al die ‘boze geesten in de hemelse gewesten’, die de mensheid op aarde trachten te overheersen en te vernietigen. De draak sleepte een derde van de engelen mee in zijn val. Binnenkort zullen al die boze machten uit dat hemelse gewest gejaagd worden. In de tijd van Job waren ze er nog, want Satan verscheen voor Gods troon. In de tijd van de profeet Zacharia (omstreeks 500 v.Chr.) waren ze er ook nog, want we lezen dat Zacharia in een visioen zag dat de hogepriester Jozua voor de Engel van de HERE stond, “terwijl de satan aan zijn rechterzijde stond” - Zacharia 3:1,2. In de tijd van Paulus zaten ze er nog, immers hij spreekt over “de boze geesten in de hemelse gewesten”, waartegen we moeten worstelen. Pas na een grote oorlog in de hemel tussen de draak en zijn engelen en de aartsengel Michael en zijn engelen worden ze eruit gegooid en op de aarde geworpen - Openbaring 12:7-9. Als Satan, de slang, op aarde is gegooid komt er een enorme vervolging van Israël en van mensen die “het getuigenis van Jezus hebben”. Gelovige Joden en bijbelgetrouwe Christenen worden dan zwaar vervolgd.

De eerste tekenen van deze situatie zijn al zichtbaar. Satan begint dan zijn laatste poging om de aarde onder controle te krijgen. Immers in Openbaring 13:1 lezen we dat, direct nadat de draak op aarde is gegooid ‘het beest’ uit de zee verschijnt. Het rijk van de antichrist en zijn profeet breekt dan aan.

Oude en moderne geschiedenis

Op aarde is de strijd van de draak tegen de vrouw, tegen Israël, al 3.500 jaar aan de gang. In alle oorlogen tegen Israël en bij alle pogingen om het Joodse volk tot afgoderij te verleiden of uit te roeien zijn geestelijke machten, volgelingen van de draak, betrokken. Bij de uittocht uit Egypte streed de HERE niet alleen tegen Farao, maar Hij “oefende gerichten tegen alle goden van Egypte” - Exodus 12:12. Achter het verzet van Farao tegen de uittocht stonden dus geestelijke machten. Dat was ook het geval bij Babel. Niet alleen op wereldlijk, menselijk vlak worden Babel en Assyrië gestraft om wat ze Israël hebben aangedaan. Ook hun ‘goden’, die ook wel ‘engelvorsten’ worden genoemd, worden te schande gemaakt (Jesaja 46:1 en Jeremia 50:2). De profeet Daniël kreeg ook te maken met dergelijke ‘wereldbeheersers’. Dat waren de engelvorsten van het toenmalige wereldrijk Perzië en van Griekenland, het wereldrijk dat Perzië opvolgde. De aartsengel Michael, die trouw is aan de HERE God, is de engelvorst die voor Israël strijdt (Daniël 10:21 en Daniël 12:1). Hij voerde oorlog tegen die ‘vorsten van Perzië en van Griekenland’ - Daniël 11:20. Er is heel wat gaande ‘boven onze hoofden’. Momenteel zijn die ‘wereldbeheersers’ zeer actief. Wie zijn die ‘wereldbeheersers’? Het woord zegt het al: Machten die de wereld willen beheersen. Ook sterke, geestelijke machten die over een land willen heersen. Ook boze geesten die mensen willen overheersen. Over die engelvorsten heeft de Eeuwige aan Mozes het volgende geopenbaard:

Die afgoden en hun beelden mag Israël beslist niet aanbidden want “die heeft de HERE, uw God toebedeeld aan alle volken onder de hele hemel – terwijl de HERE u heeft genomen... om voor Hem te zijn tot een eigen volk” - Deuteronomium 4:16-20.

De goden van de volken, die ‘engelvorsten’, zijn afgoden. Die worden door veel volken ‘verbeeld’ door beelden Alleen de HERE, JHWH, de God van Israël is de ware, ENE God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. “Want alle goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt” - Psalm 96:5. De Here Jezus noemt de leider van die engelvorsten ‘de overste van deze wereld’ (Johannes 12:31, Johannes 14:30, Johannes 16:11). Paulus noemt ze ‘de beheersers van deze eeuw’ - 1 Korintiërs 2:8. Deze machten proberen Israël te vernietigen en zetten de wereld op tegen Gods volk. Dat hoeft ons geen angst aan te jagen, want aan het kruis heeft de Here Jezus al die machten overwonnen. “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd” - Kolossenzen 2:15. Jezus is Overwinnaar! Door zijn overwinning aan het kruis, heeft de Here Jezus de macht overgenomen van de ‘overste van deze wereld’ Maar “nu zien wij nog niet dat alle dingen Hem onderworpen zijn... maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond” - Hebreeën 2:8,9. Nu is er nog strijd. Binnenkort worden die machten uit de hemel geworpen en zal de strijd nog zwaarder worden. Totdat Koning Jezus komt! Maar nu en ook tijdens de verdrukking als satan op aarde geworpen is, geldt: “Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood” - Openbaring 12:11.

Machten tegen Israël

Welke ‘wereldbeheersers’ manifesteren zich in onze tijd? Wie verzetten zich nu fel tegen Israël en welke ‘engelvorsten’ zitten er achter?

 • De macht achter de Islam.
  De Islam uit is op de heerschappij over de wereld. Uitspraken van hun leiders liegen er niet om. Hun ‘engelvorst’ is de wrede maangod Allah. Tot grote ergernis van die afgod heeft de vrouw uit Openbaring 12 ‘de maan onder haar voeten’. Israël is voor de Islam het grote obstakel dat de heerszucht van Allah en zijn aanhangers in de weg staat. Jeruzalem, de stad van de Grote Koning van Israël, is hun eerste doel. Dat is niet moeilijk in te zien want de God van Israël zegt: “Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” - Psalm 2:6. ‘Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd” - Psalm 135:13. Vandaar dat al die machten zich steeds meer op Jeruzalem richten. Er zijn al verschillende confrontaties geweest tussen de afgod van de Islam en de God van Israël. Denk aan de oorlogen die de islamitische buurlanden in de naam van Allah tegen Israël hebben gevoerd en hebben verloren.
 • De macht achter het Vatikaan.
  Ook het Vatikaan, de RK kerk eis de wereldmacht op. Eeuwen lang ‘regeerde’de RK kerk over Europa. Als de Paus inderdaad de plaatsvervanger van Christus op aarde is en als Maria inderdaad de ‘koningin der volken’ is, dan moet het Vatikaan wel een grote rol in Jeruzalem spelen. Juist in de stad waar de Messias zal verschijnen en van waaruit Hij de aarde zal regeren. Vandaar dat het Vatikaan voortdurend bezig is vaste grond in de heilige stad te krijgen. Verdragen met de Palestijnse Autoriteit en met Israël, aankopen van grond, druk op de EU om Jeruzalem te internationaliseren zijn zichtbare activiteiten van het Vatikaan om Jeruzalem in handen te krijgen. De strijd om de wereldmacht is al eeuwen aan de gang. Hiertoe is de echte Mirjam uit de Bijbel in de loop van de eeuwen door diverse dogma’s omgevormd tot de Maria, die voor velen in de RK kerk tot een soort godin is geworden. De confrontatie tussen de God van Israël en de ‘godin’ van de RK kerk zal in de eindtijd tot een uitbarsting komen.
 • De EU
  De EU, het herstelde Romeinse Rijk, is op hard weg het eindtijdrijk van de antichrist te worden. Dus ook hier spelen duidelijke anti-Israël krachten. Hier in de vorm van steun aan het Palestijnse moslim terrorisme en druk om Jeruzalem te internationaliseren. De oude Griekse en Germaanse goden worden weer van stal gehaald in landen van de EU. Tijdens WO II was er een vreselijke aanval, de Holocaust, geleid door die duistere, germaanse goden op het Joodse volk.
 • De VN
  Ook de VN streeft naar de wereldmacht. Binnen de VN heerst een bijna virulente anti-Israël houding. Hier wordt de wereldreligie van de profeet van de antichrist voorbereid. De Nieuwe Wereldorde staat al enige tijd op stapel. De macht achter de VN is ‘de overste van deze wereld’, is satan zelf. Aan het einde van de zeven jaren van de antichrist zal ‘de Koning van de koningen en de Here van de heren’ die antichrist laten grijpen en hem laten gooien in ‘de poel van vuur’.
 • De VS
  Ook de VS streeft naar een zekere macht over de wereld. In veel landen en op veel strategische plaatsen bevinden zich Amerikaanse troepen om de Amerikaanse belangen veilig te stellen. Deze engelvorst heet Mammon, de afgod van geld en macht. In de VS zien we in de geestelijke strijd iets belangrijks gebeuren. Iets waar wij veel van kunnen en moeten leren. Wat is er in de VS aan de hand? Daar is een sterke, bijbelgetrouwe kerk. Miljoenen gelovigen en hun leiders die achter Israël staan en voor het land bidden. Dat heeft de VS decennia op de been gehouden. Die engelvorst heeft daar sterke tegenstand. De Gemeente van de Here Jezus heeft de opdracht om voor ‘koningen en hooggeplaatsten’ te bidden - 1 Timoteüs 2:1,2. In onze taal: Gebed voor de regering! Niet alleen “opdat wij een stil en rustig leven hebben”. In een rustig en eerlijk land zonder onderdrukking of corruptie. Gebed voor de overheid ook ter wille van een diepe wens van de Heer Zelf: “...God, onze Heiland die wil dat alle mensen behouden worden” - 1 Timoteüs 2:3,4. De Gemeente is dus de belangrijkste tegenkracht tegen de vernietigende invloed van die de afvallige engelvorsten uitoefenen. Israël in ballingschap kreeg een dergelijke opdracht van God: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” - Jeremia 29:7.
 • Gog
  Gog, de grootvorst van Magog. Een ‘moderne’ engelvorst is de macht die achter Rusland staat. Hij heet Gog. De oorlog van Gog en zijn medestanders tegen Israël wordt beschreven in Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Iran, Perzië zal een van zijn bondgenoten zijn. We zien nu al die as Rusland, Perzië en een aantal Arabische landen. Ook Gog heeft al eens een smadelijke nederlaag geleden in een confrontatie met Allerhoogste, de Heilige van Israël. Dat gebeurde in 1989. Voor die tijd, toen Rusland nog communistisch was, konden de Russische Joden niet op aliya, niet uit Rusland weg en naar Israël. Toen sprak de HERE zijn machtswoord tegen Gog, de engelvorst van Rusland: “Ik zeg tot het Noorden: GEEF!” - Jesaja 43:6. De Berlijnse Muur viel, het communistische wereldrijk stortte in en nu zijn er al 1,2 miljoen Russische Joden terug. Nog meer zullen er binnenkort volgen.

Wat gaan we doen?

We leven in een heel spannende tijd. Satan weet dat hij weinig tijd heeft. De ‘wereldbeheersers van deze duisternis’ werpen zich op Israël. Echter niet alleen op Israël maar ook op alles wat bijbelgetrouw wil zijn. Op alle evangeliewerk. Aan de andere kant zien we machtige werken van de HERE, de God van Israël. Hij komt tot zijn doel met Israël en het Evangelie gaat met grote kracht en grote snelheid over de wereld. Individuele gelovigen, vooral zij die zich inzetten voor Israël en voor Gods Koninkrijk, worden ook niet met rust gelaten door die machten. In het midden van die strijd staat de Gemeente van de Here Jezus. Door Hem en in zijn Naam hebben wij toegang tot de Troon van de Allerhoogste. Gebed is het machtigste wapen dat Hij ons heeft gegeven. Wij bidden voor Israël, steunen de verkondiging van het Evangelie en staan voor elkaar op de bres. Tegelijk gebruiken we het tweede wapen dat ons is gegeven: Het Woord van God. Wij proclameren Gods woorden over Israël en staan zo als wachters op de muren van Jeruzalem. Wij brengen Gods Woord van verlossing aan een verloren wereld. En wij proclameren Gods Woord als satan ons aanvalt. Zo overwinnen wij door “het bloed van het Lam en door het woord van hun (ons) getuigenis” - Openbaring 12:11.

Dit artikel verscheen eerder in Profetisch Perspectief

11 Reactie(s)

 
 
Een goed, helder artikel, bedankt daarvoor. Zou graag wat meer willen weten over de EU als macht tegen Israel en dan met name over de Griekse en Germaanse goden die nu weer van stal worden gehaald. Over welke goden gaat het hier en hoe worden deze ingezet?
Dag Ellen,

Dank voor je vriendelijke mail en je compliment.

Zelf zou ik daar ook graag dieper op ingaan, maar nu ben ik te druk met mijn nieuwe boek "Eindtijd, Israël en de Islam". En met artikelen voor Zoeklicht en de Oogst.
In dat boek, dat hopelijk eind februari uitkomt, staat veel meer over dit onderwerp.

Wat de EU betreft wil ik alleen even benadrukken dat de EU, al dan niet in samenwerking met de machten van de Islam gaat uitgroeien tot het rijk van de antichrist. Een rijk dat fel tegen Israël zal ageren en ook bijbelgetrouwe Christenen en vooral christenzionist en zal vervolgen.

Sorry dat ik momenteel niet meer kan zeggen.

Jan van barneveld
 
 
Beste Jan ,hartelijk dank voor al je artikelen.
Het bemoedigt mij ,dat er nog gelovigen in Jesjoua zijn die nog op de bres staan ,ook voor Israel.
Wij zullen zeker voor je bidden,DE EEUWIGE zegene je en al je dierbaren.
Shalom in DE Massjiach Jesjoua.
Lou sandifort.
 
 
Geachte broeder,

fijn dat u de rode draad zo goed aangeeft, dat is nogal lastig om die te ontdekken.

NB:in het stukje over Gog staat Ezechiël de 2e keer zonder h.
Beste heer M.Bot,

Dank voor uw reactie.

Inderdaad zijn er sleutels waarmee we onze tijd en het profetische woord van de Bijbel kunnen begrijpen. Dit jaar kunnen we weer veel grote daden van de HERE, de God van Israël verwachten.
Of de oorlog van Gog al zal aanbreken, weet ik niet.
De tijden zijn en blijven in Gods hand.
Bij vorige oorlogen van Arabieren en terroristen tegen Israël was Rusland (Gog) al indirect en af en toe ook direct betrokken. Ook nu helpt rusland de doodsvijanden van Israël (Iran en Syrië) met de meest geavanceerde wapens.

O ja, nog bedankt voor het aanwijzen van de verdwenen h.

En bid voor de vrede van jeruzalem.
Een hartelijk shalom.

Jan van Barneveld
 
 
Geachte broeder Barneveld,

Hartelijk dank voor uw verhelderende profetische kijk op Israel in het totale wereld gebeuren. Het is zo jammer dat er weinigen zijn -zoals u en broeder Frank Ouweneel- die ons christenen tot waakzaamheid en bidden aansporen voor Israel en de verloren mensen. Jammer dat er weinig gemeentes in Nederland zijn die voor Israel/Joden op/in de bres willen springen cq. over dit onderwerp spreken.

Nogmaals dank en zegen zij uw deel, ga door.
Groet
Salim van Zenden
Hallo Salim,

Bedankt voor je bemoedigende reactie.
Gebed is en blijft het belangrijkst wapen.
Vooral omdat de strijd om Israël in wezen een geestelijke strijd is.
Onderdeel van de oolog om het komende Koninkrijk.
Het gaat om het Kalifaat van de Mahdi, de messias van de Islam.
Of het Koninkrijk van de Here Jezus, de komende Koning van Israël.
Als wij ons wat meer en intensiever met deze zaken (verloren mensen en Israël) bezig zouden houden dan zou de opwekking een stapje dichterbij komen.

Een hartelijk shalom.

Jan van Barneveld
 
 
Beste heer Van Barneveld,

Wat denk u.
Zou het kunnen dat Obama tot de antichrist uitgroeid?

met vriendelijke groeten Marion.
 
 
Het is fijn dat God ons mensen als U schenkt om
zijn woord dijdelijker te begrijpen.
Shalom,en Gods zegen,wijsheid en kracht.
 
 
DANK JE JAN VOOR JOU DUIDELIJKE INZICHT WAT BETREFT ISRAEL IK LEES ALLES EROVER OMDAT MIJN LIEFDE VOOR ISRAEL AL VANAF MIJN BEKERING VOOR 25 JAAR TERUG GROOT IS EN STEEDS NOG GROTER WORD EN MIJN GEBED IEDERE DAG WEER OPNIEUW UITGAAT NAAR DIE GROTE EN MACHTIGE GOD DIE ALLES ONDER CONTROLE
HEEFT
SHALOM IN DE MASSJIACH JESJOUA
MIA
Beste Mia,

Hartelijk dank voor je reactie.
Het is eigenlijk logisch dat iedere gelovige vanaf de bekering liefde voor Israël heeft.
Want Wie komt er dan in je leven? De Koning van Israël!

Waarom is die liefde bij veel Christenen verdwenen?

Vooral omdat die liefde niet wordt gevoed door een Bijbelse prediking over Israël, Gods volk.
Als er geen hout op het vuur gelegd wordt gaat het vuur uit.
Als de liefde niet gevoed wordt, dooft de liefde.
Dan komt er ruimte voor andere gevoelens en voor de leugens van de boze over Gods volk.

Fijn dat jij die liefde hebt behouden en die in de praktijk brengt door voorbede en steun.

De Heer zegene je.

Jan van B.
 
 
ik vind dat het niet zo is wat je zegt want islam en christendom zijn niet zo verschillend we willen een iets vrede liefde daarom begroeten moslims elkaar met a salaam walaikoem vrede is met jou en idereen
 
 
beste jan
ik heb met belangstelling je artikel gelezen, maar wat ik mis is het feit dat wij mensen zelf de 7 machten in stand houden en voeden met onze 7 zonde.(angste) Dit zorgt voor de kracht van de machten en houd ze instand. Zolang deze in stand blijven is er geen doorgang naar het Goddelijke. Jesus heeft dit zelf kenbaar gemaakt toen hij zei "bij mij eindigt de wet en ik geeft u een nieuw verbond dat u vrij zal maken" Hij zegt letterlijk laat uw geen juk op leggen door de wetten van de heersende machten en aangezien Satan Heerser van de aarde is, gehoorzamen wij dus zijn en zijn medeheersers hun wetten. Jesus zei "zij die twee zijn en één worden brengen licht "Hiermee doeld hij op de mannelijke en vrouwelijke kant van God ( AL) zelf. Pas als wij uit de negatieve ontwetendheid komen zullen wij positieve kennis ontvangen en dan kunnen wij Jesus tegemoet zien in wijsheid. En word het koningrijk zichtbaar dat volgens Jesus er al is maar dat wij kunnen niet zien omdat wij in ontwetendheid zijn. Ik zou graag uw mening hierover horen
groetjes Yvonne
 
 
Ik wil graag even reageren op de reactie van dinsdag 3 maart. Beweerd wordt, als ik het goed begrijp, dat het niet juist is wat meneer van Barneveld zegt, omdat de Islam en het Christendom niet zoveel verschillen en allebij naar vrede streven.

Je moet beseffen dat het wèl of níet aangenomen hebben van Jezus Christus als jou persoonlijke Redder van absoluut vitaal belang is.
Juist daarom liggen de Islam en alle andere dwaalleringen verder verwijderd van het Christendom dan het oosten verwijderd is van het westen!

Niet zonder reden wordt in de bijbel gewaarschuwd voor wolven in schaapskleren. De hele New Age beweging streeft ook naar innerlijke rust en vrede met jezelf en met de wereld. Dit is niets dan bedrieglijke, uiterlijke schijn en daar moeten we tegenwoordig zeer waakzaam voor zijn.

Tot slot, wat ik mij afvraag meneer van Barneveld:
Hoe verwacht u dat de traditionele kerk (protestants, hervormd etc.) zal reageren in de tijd van de antichrist? Veel kerken zijn momenteel toch zo krachteloos en naar mijn mening totaal niet klaar voor een confrontatie.

Een mooie site heeft u, ga zo door het inspireert!

MvG,
Loyd Slikboer
Beankt Loyd, voor je aanvulling op mijn reactie.

In grote lijnen ben ik het met je eens.

Inderdaad verschillen Christendom en Islam veel van elkaar. De God van de Bijbel is een andere dan de Allah van de Islam.
De weg tot redding en genezing die de Bijbel ons wijst is een andere weg dan die van de Islam.
Het komende Koninkrijk van van de Messias, van Wie wij geloven dat het Yeshua (Jezus) is, is een ander koninkrijk dan het wereldwijde kalifaat onder de sharia dat de Islam nastreeft.

Een kleine correctie op jouw bijdrage lijkt me nodig.

Je gooit kerken op de hoop van krachteloosheid tegenover de komende antichrist. Daarbij selecteer je protestants en hervormd. Ik vrees dat je die lijst wel wat langer had kunnen maken. Aan de andere kant zijn er in de Hervormde kerk en ook in de RK kerk en naar ik geloof in alle kerken, veel trouwe gelovigen die de Here Jezus Messias van harte liefhebben en de Bijbel ten volle als Gods Worod aanvaarden. Jij, en ook ik, we moeten voorzichtig zijn met het generaliseren. Maar wel, zoals jij doet, wijzen op de gevaren die dreigen.

Een hartelijke groet van

Jan van b.
 
 
Allereerst een kleine reactie op Loyd van vrijdag 8 mei 2009. "Je moet beseffen dat het wèl of níet aangenomen hebben van Jezus Christus als jou persoonlijke Redder van absoluut vitaal belang is.
Juist daarom liggen de Islam en alle andere dwaalleringen verder verwijderd van het Christendom dan het oosten verwijderd is van het westen!"

Helemaal mee eens... maar beseft u wel dat het natuurlijke Israel...de natuurlijke Joden, Jezus ook ontkennen?

Daarnaast begrijp ik niet dat als dit stukje klopt, waarom er dan in de Bijbel staat dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. En dat de Bijbel ook zegt dat de ware Jood naar het hart besneden is. En dat zijn jij en ik en elk mens op aarde dat voor Jezus kiest. Toch? Ik begrijp niet waar u de speciale bedeling vandaan haalt van dit natuurlijke volk voor de toekomende tijd. Ik lees dit nergens?

Zijn wij niet de Strijders Gods? En de Godlovers? Ik strijd namelijk voor God? En loof God? Evenzo u! Een ieder mens dat Jezus niet aangenomen heeft... doet dit absoluut niet! Niemand komt tot de vader dan door hem. En hoe jammerlijk ook... zijn dit erg veel mensen op aarde... evenzo vele natuurlijke Joden...

Ik weet dat jullie het allemaal goed bedoelen, maar ik begrijp het echt niet! De Bijbel is zo helder!

Even voor de duidelijkheid: Ik heb niets tegen het natuurlijke volk. Zij moeten echter ook weder geënt worden... dus voor Jezus kiezen (zegt de Bijbel).

Ik zeg dit uit liefde, omdat ik wens dat we als broeders allen op één lijn mogen zitten, de Waarheid wel te verstaan.

Ik hoor graag van u! Wijs mij terecht waar u meent dat ik fout zit. Ik praat er graag over en laat mij graag corrigeren (zolang het Bijbelgetrouw is).

groeten,

Dennis
Beste Dennis,

Dank voor je reactie op de mail van Loyd, van de 8e mei.

Ik kan het niet laten even te reageren.

Je zegt goede dingen haalt heel wat zaken tegelijk aan. Dan noem je als illustratie, of als je wilt, als bewijs, wat zaken uit de Bijbel. De boodschap uit je reactie is heel simpel:

De "natuurlijke Joden" hebben afgedaan.

Ze moeten eerst de Here jezus aannemen. Wij, die dat wel gedaan hebben zijn de "besnedenen van hart" de echte Joden, de "godlovers". Je vraagt waar we uit de Bijbel halen dat er toekomst is voor Israël. En je noemt nog dat 'niemand tot de Vader komt dan door Mij', dus door Jezus. Ten slotte dat er in de Bijbel staat dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek.

Dus heel simpel samengevat: De ware gelovigen zijn zij die Jezus hebben aangenomen en zolang Israël dat niet doet zijn zij verworpen en hebben wij de functie van 'strijders voor God' en van Godlovers' overgenomen. Dus de oude vervangingsleer . De theologie die zegt dat de kerk (ware gelovigen, jij, lees ik uit je verhaal) de plaats en rol van Israël hebben (hebt) overgenomen.

Dat lees ik nergens in de Bijbel.

De profeten spreken over een moeilijke weg die Israël zal gaan maar ook over een geweldig plan dat God heeft met zijn uitverkoren volk. Ik lees dat Paulus over het zgn. 'ongelovige Israël zegt:

* "Hun zijn de woorden van God toevertrouwd" (Rom.3:2)
* "...voor hen zijn de verbonden, de wetgeving, de heerlijkheid....enz" (Rom.9:4)

Let hierbij op de tegenwoordige tijd, waarin Paulus spreekt.
* De Verlosser zal uit Sion komen" (Rom.11:26). Er is dus nog een geweldig plan voor Sion, voor Israël
* "De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk" (Rom.11:29). God blijft bij zijn plan en roeping voor Israël.
* In Gal.6:14 spreekt Paulus over het "Israël Gods".

Genoeg citaten. Ik zou ook nog een honderdtal aanhalingen over Gods beloften en Zijn trouw wat betreft Israël uit het O.T. kunnen aanhalen.

Ten slotte nog iets over een paar bijna-bijbelse aanhalingen uit jouw reactie:

- Er staat "in christus is er geen onderscheid tussen man en vrouw, slaaf en vrije, Jood en Griek". In de gemeente dus. Maar een vrouw blijft vrouw en een man blijft man. Ieder met een eigen door God bepaalde taak en functie in het leven. Zo is het ook met de Jood en de Griek. Er gelden bepaalde beloften en taken voor Israël. Dat blijft.
- "Niemand komt tot de Vader dan door Mij". "Ik ben de Weg....". Wii doen niets af aan de unciciteit van de Here Jezus en van zijn heerlijke verlossingswerk op Golgotha. Inderdaad komt niemand tot de Vader dan door Hem. Ieder die bij de Vader is, ook bijvoorbeeld David, Abraham, Jesaja en al de heiligen uit het OT zullen dat erkennen. Ook behouden Joodse mensen uit deze tijd. Je praat over "de" Joden... maar misschien wel 80% van de Israëli's weet niet eens wie Jezus is. De rest heeft een verkeerd beeld van Hem vanwege de droeve geschiedenis van het gedrag van de Christenheid tegenover het Joodse volk.
- Ach, die "besnedenen van hart" die jij ziet als elk mens die Jezus aanneemt. Denk aan de vele gelovigen die zich misdragen. Vooraanstaande broeders die zich aan overspel schuldig maken. Hoogmoed onder ons... ik belijd dat ook als schuld. Heel wat hoogmoed schuilt achter je redeneringen. Waarschijnlijk onbewust en in een enthousiaste bui. Maar schroef de Kerk niet op ten koste van Israël. Laat Gods volk op de plaats en de functie die de Eeuwige, de God van Israël aan zijn volk heeft gegeven.

In de geest van nederigheid die van de Here Jezus is.

H.Gr. en shalom,

Jan van b.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven