Home Artikelen Geestelijk Discussies op de Titanic

Discussies op de Titanic

Job moest zich maar eens bekeren! - Job and His Friends, Ilya Yefimovich Repin, 1869. Oil on canvas. Klik voor ware grootte
Job moest zich maar eens bekeren! - Job and His Friends, Ilya Yefimovich Repin, 1869. Oil on canvas.

Sympathie en bewondering voor Israël zijn in korte tijd veranderd in een houding van antizionistisch geïnspireerde wrevel en boosheid. Een recent onderzoek wijst uit dat het antisemitisme sterk toeneemt. De “onopgeefbare verbondenheid met Israël” wordt in veel Europese kerken ter discussie gesteld. De aandacht is verschoven naar het “bezette Palestijnse land”. Men ziet dan makkelijk over het hoofd dat er nog nooit “Palestijns land” is geweest.

Niet in politieke zin en niet in religieuze zin. Heel Israël is Gods land. “Mijn land” noemt de Eeuwige dat stukje land herhaaldelijk. Dat land heeft de HERE onder ede aan Israël beloofd. “Tot een altoosdurende bezitting” (Genesis 17:8) verzekert de God van Israël aan zijn vriend Abraham. In feite discussieert men nergens over als “bezette gebieden” wordt gepraat in kerkelijke en wereldlijke forums. Niemand hoeft er verbaasd over te zijn dat er over het gerommel met Gods land oordelen gaan. “Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde” zegt de Schrift in een passage (Psalm 105:7-11) die juist over de landbelofte voor Israël gaat.

Er is nog meer aan de hand.

Veel meer en veel gevaarlijker.

Organisaties voor mensenrechten en hulporganisaties in verschillende Europese landen hebben een nieuwe methode gevonden om Israël dwars te zitten in de strijd tegen het Palestijnse Moslim terrorisme. Zij spannen rechtszaken aan tegen Israël wegens “oorlogsmisdaden” en “misdaden tegen de mensheid”. Ze organiseren demonstraties en bijeenkomsten tegen Israël. Zo binden ze de handen van Israël in de strijd om lijfsbehoud. Zo wakkeren ze antizionisme aan! Kerkelijke organisaties doen dat al langer op hun eigen manier. Ook zij zeggen op te komen voor de “rechten van het Palestijnse volk”.

Welk “Palestijns volk”?

Zeker, veel Arabieren voelen zich Palestijnen. Pas sinds 1967, want toen is het Palestijnse etiket op Arabieren in Israël geplakt. Vóór 1948 noemden de Joodse oliem (immigranten) zich Palestijnen. De meeste Arabieren die nu Palestijnen genoemd worden, zijn in de eerste helft van de vorige eeuw uit omliggende Arabische landen naar het toenmalige Palestina gekomen. Ook hier praat men in feite over niets. Men praat in feite over leugens en wakkert het antizionisme en in het verlengde daarvan het antisemitisme aan. Men stuurt de Titanic van de wereldgemeenschap met kundige, leugenachtige hand en met behulp van de grote media recht op de ijsberg af waardoor het schip onherroepelijk zal ondergaan. Want antisemitisme, het aanranden van Israël, Gods eerstgeboren zoon, Gods lievelingszoon, Gods oogappel, Gods uitverkoren volk, is vaak de zonde waardoor (na bijna eindeloos geduld van God), de toorn van de Heer losbarst. We zien er hier en daar al iets van gebeuren. Als waarschuwingen.

Ook wij

Nu moeten we voorzichtiger worden. Onder veel Christenen, die oprechte vriendschap en liefde voor Israël koesteren, en die aandacht hebben voor het profetische woord in verband met Israël, circuleren ook een aantal visies en opmerkingen die bijbels klinken maar waarbij toch, met alle respect, vraagtekens moeten worden gezet. Een paar van die veel gehoorde opmerkingen zijn:

  • Israël gaat nog zware tijden tegemoet. Er komt een tijd van grote benauwdheid over Jakob. Waarom dan de actie ‘Breng de Joden thuis’?
  • De antichrist zal in de Tempel gaan zitten. Is het dan zinvol om die herbouw van de Tempel te propageren?
  • Er komen zware oordelen over de zonden van Israël. Rampen waarbij de Holocaust verbleekt.
  • Israël moet eerst de Here Jezus als Messias aannemen. San pas komt er vrede en verlossing.

Over deze opmerkingen wordt heel wat gediscussieerd. Ook heel wat teksten worden bij soms heftige gesprekken, aangedragen.

Een voorzichtige reactie

Inderdaad lezen we:

“een tijd van benauwdheid is het voor Jakob” (zie Jeremia 30:5-7).

En:

“…er zal een tijd van grote benauwdheid zijn…” (Daniël 12:1,2).

Ook de Here Jezus spreekt over een “grote verdrukking” (Mattheus 24:21). In die zelfde Bijbelgedeeltes staat ook hoop. Jeremia profeteert: “Maar daaruit zal hij (Israël) gered worden” (30:7). Daniël vervolgt zijn profetie over benauwdheid met: “Maar in die tijd zal uw volk ontkomen...” (Daniël 12:2). Ook de Here Jezus biedt een uitweg: “Waakt altijd en bidt dat u in staat zult zijn om te ontkomen aan alles wat zal geschieden…” (Lucas 21:36). Bovendien zal er voor Israël een schuilplaats in de woestijn zijn voor het woeden van de duivel (Openbaring 12:13-18).

Voor Israël is er hoop!

Voor de wereld ook?

Denk aan het voorbeeld van de plagen van Egypte dat onderging. De streek Gosen, waar de Israëlieten woonden, werd voor de ergste plagen gespaard! Belangrijk is ook dat de Bijhel leert dat oordeelsprofetie niet onherroepelijk is. Als een volk zich bekeert, dan heeft de HERE “berouw over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen” (Jeremia 18:7,8). Denk aan Jona en Nineveh! Ook kan de Heer die “tijd van benauwdheid” verkorten op de gebeden van zijn kinderen (zie Mattheus 24:22). Ten slotte moeten wij ons goed realiseren dat die tijd van benauwdheid over de hele wereld zal komen en waarschijnlijk voor de wereld vele malen erger zal zijn dan over Israël. Bezorgdheid over en gebed voor ons eigen volk is dus veel belangrijker dan discussies over de “benauwdheid van Israël”. Dan onderschatten we het feit dat we meevaren op de Titanic en dat onze taak is te waarschuwen!

Vrienden van Job

Het lijden van Job staat model voor het lijden van het Joodse volk. Er is geen volk op aarde dat in de loop van de eeuwen zoveel heeft moeten lijden. Drie vrienden van Job kwamen om hem te troosten. Ze huilden en zaten zeven dag stil bij hem. Diep geschokt door zijn grote verdriet. Zelfs dat wordt tegenwoordig door veel kerken en zelfs door vrienden van Israël niet opgebracht. Gewoon een stuk solidariteit met en begrip voor Israël dat bedreigd, veracht en gesmaad wordt door zo goed als heel de wereld. Welnee, men zingt meestal gewoon mee in het anti-Israëlkoor van de wereld. De drie vrienden van Job gingen toen lelijk in de fout. Ze beschuldigden Job heftig en speurden naar vermeende zonden. Job moest zich maar eens bekeren! Precies zoals veel kerken en zelfs vrienden van Israël nu met Gods volk omgaan. Gezeur over de veiligheidsmuur. Valse beschuldigingen. Vervalsing van de geschiedenis. Oordelen en benauwdheden worden aangezegd. Kerken als de “vrienden van Job”. De HERE was goed boos op die lieden. Ze moesten terug naar Job. Hem vragen om voor hen te bidden opdat God hen “niet iets kwaads zou aandoen” (Job 42:7-9). Job bad voor hen. Misschien zal God al die critici van zijn volk en die oordeelsaankondigers in de eindtijd ook naar Israël verwijzen om voorbede te vragen.

Wat nu?

De Bijbel geeft ook een duidelijk antwoord op de vraag hoe wij tegenover Israël moeten staan. “Ik ben tegen mijn volk toornig geweest… en het in uw macht gegeven. En gij hebt het geen barmhartigheid bewezen” (Jesaja 47:6). Dat zegt de HERE in een oordeelsprofetie over Babel. Zelfs van de vijanden van Israël verwacht Hij barmhartigheid. Hoeveel temeer van Christenen! Hij verwacht vriendschap, troost en bemoediging; geen profeterig oordelen. “Troost, troost mijn volk” (Jesaja 40:1); geen rampenvoorspellingen. Voorbede; geen veroordelingen. Bemoediging en steun; geen discussies over de “onopgeefbare verbondenheid”. Broederlijke solidariteit; geen onrechtvaardige kritiek. Zo komt er wellicht nog zegen voor ons.

Dit artikel verscheen eerder in Israël Aktueel (December 2008).

3 Reactie(s)

 
 
Als ik bovenstaande zo lees lijkt het wel of de kerk zich bezig houd met zichtbare zaken,dat kan Gods bedoeling toch niet zijn?Vooral het stukje onder het kopje:OOK WIJ..lijkt te verwijzen naar onze onbereidwilligh eid de zaken door een geestelijke bril te zien.De kerk verspreid vals gerucht over zijn oudste broer,deed Jozef ook..(heb je hem weer hoor ik u denken)Toch nog even een vraagje:In op.7 vers 6 kom ik manasse tegen i.p.v. Dan. Kunt U mij dit uitleggen?
Beste Henk,

De kwestie van het ontbreken van de stam in de lijst van de 12.000 verzegelden uit de stammen van Israël in de eindtijd heeft al heel wat vragen en antwoorden losgemaakt.

In de Bijbel komen ongeveer 12 lijst voor van de stammen van Israël. In Ezechiël 48:30-34 staat een lijst van namen op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Daar staat Dan wel bij.

Dat is interressant, omdat die poorten ook genoemd worden in Openb. 21:12, zonder de namen van de stammen te noemen. Dus met Dan 'zit het wel goed'. Er schijnen ook vertalingen te zijn waarin in Openbaring 7:6 niet Dan, maar Manasse wordt weggelaten.
Een andere bijzonderheid is dat in de opsomming van de zegeningen die Mozes over de verschillende stammen uitspreekt (Deuteronomium 33) de stam Simeon niet voorkomt. Daar is Jozef ook niet opgesplitst in Efraïm en Manasse.

Ik weet dat sommigen uit het weglaten van de stam Dan concluderen dat de antichrist uit die stam zoukomen. Ik vind dat wat vergezocht.
Een hartelijk shalom van

janvanbarneveld
 
 
Joodse rabbijnen verwachten God’s verlossing in 2009Birkas haChama is de naam van het gebed dat op 8 april 2009 door Joodse rabbi’s zal worden opgezegd. Dit ‘zegenen van de zon’ gebeurt iedere 28 jaar. In 2009 zal dit op de avond vóór het Joodse paasfeest (Pesach) plaatsvinden, iets dat slechts 2 keer eerder in de hele aardse geschiedenis is voorgekomen. Beide keren dat dit gebed samenviel met het paasfeest was aan de vooravond van een buitengewoon bijzondere gebeurtenis. De eerste keer dat Birkas haChama samenviel met het Pesach was aan de vooravond van de Exodus uit Egypte. In Exodus 12 werd door God het paasfeest ingesteld. De tweede keer vond eveneens plaats bij een bijzondere uitredding, namelijk die van het Joodse volk in ballingschap in Perzië (bijbelboek Ester). Het complot van Haman om toen alle Joden te vermoorden werd door God’s ingrijpen via Ester voorkomen. De Joden beschouwen dit nog altijd als een groot wonder en herdenken dit tijdens het Purimfeest. En de derde keer is dus 2009 en is tevens de laatste keer in de geschiedenis dat Birkas haChama op de dag voor Pasen kan vallen. Niemand weet wat er dan gaat gebeuren, maar vanwege de unieke geschiedenis geloven Joodse rabbijnen dat God hen opnieuw zal redden uit de handen van hun vijanden. Kortom, zij verwachten in april 2009 de komst van de Messias.Wat deze derde keer extra bijzonder maakt is het feit dat de rabbijnen geloven dat het universum zich dan in exact dezelfde positie bevindt als tijdens de Schepping.’Naties van de wereld, die durven God’s uitverkoren volk te pijnigen en ons eeuwige recht om in ons Heilige Land te wonen betwisten, pas op! Het lot van Egypte zal het uwe zijn. Spoedig zullen we de onoverwinnelijk e kracht en uitreddingen van God meemaken. Het verhaal van Egypte is ook het verhaal van deze generatie,’aldu s de Joodse auteur Roy Neuberger, auteur van ‘2020 Vision’.
Beste Ank,

Hartelijk dank voor je reactie.
Ik had geruchten vernomen over dat gebed en die constellatie van planeten en de zon.
Nu is mijn plaatje compleet.
De verwachting van de komst van de Messias is erg levend bij veel Joodse mensen.
En....Hij komt.
Door genade mogen wij weten wie Hij is.
Het zal een ontroerende ontmoetng zijn voor Joden en ook voor ons!
Moge Hij spoedig komen.

Jan van barneveld
 
 
wij hebben deze boekjes gekocht om samen met anderen iets meer van de bijbel te leren.
Maar nu hoor ik van een van de leden dat het
geen goed leerboekje is.
Ik zou graag van U willen weten wat U van dit boekje vind,en of U dit boekje kent.
Het is een uitgave van Israel en de bijbel.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven